ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (พรบ. พ.ศ.2560)"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
(พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
แถว 33: แถว 33:
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
 
|
 
|
| ตอนที่ 2 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
+
| ตอนที่ 1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| 02.01
+
| 01.01
| น้ำแร่เทียม น้ำโซดาและน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆและไม่ปรุงกลิ่นรส
+
| น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน
| align="center" | 30
+
| align="center" | 50
| align="center" | ลิตร  
+
| align="center" | ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" | 20
 
| align="center" | 20
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| 02.02
+
| 01.02
| น้ำแร่ และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตามประเภทที่ 02.03
+
| แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีนและของเหลวที่คล้ายกัน
| align="center" | 30
+
| align="center" | 50
| align="center" | ลิตร  
+
| align="center" | ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" | 20
 
| align="center" | 20
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| 02.03
+
| 01.03
| น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม
+
| น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
| align="center" | 30
+
| align="center" | 50
| align="center" | ลิตร  
+
| align="center" | ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" | 20
 
| align="center" | 20
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| 02.04
+
| 01.04
| หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันพร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก
+
| น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
| align="center" | 30
+
| align="center" | 50
| align="center" | ลิตร  
+
| align="center" | ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" | 100
+
| align="center" | 20
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| 02.05
+
| 01.05
| อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
+
| น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกัน
| align="center" | 30
+
| align="center" | 50
| align="center" | ลิตร  
+
| align="center" | ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" | 20
 
| align="center" | 20
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| 02.90
+
| 01.06
| อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
+
| ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
| align="center" | 30
+
| align="center" | 50
| align="center" | ลิตร  
+
| align="center" | ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" | 20  
 
| align="center" | 20  
 
|}
 
|}

รุ่นเมื่อ 07:28, 13 เมษายน 2560

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

น้ำโซดา
น้ำอัดลม
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หมายความว่า

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่

 • น้ำมันเบนซิน
 • น้ำมันก๊าด
 • น้ำมันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพ่น
 • น้ำมันดีเซล
 • น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก
 • น้ำมันเตา และ
 • น้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว
 • น้ำมันหล่อลื่น
 • ปิโตรเลียมปิตูเมน (แอสฟัลต์)
 • ปิโตรเลียมโค้ก
 • ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ
 • ก๊าซธรรมชาติเหลว
 • ก๊าซธรรมชาติสารละลายหรือ โซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ
 • สารพลอยได้ และกากอื่น ๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม

และให้หมายความรวมถึง น้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียมซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง หรือใช้แทนน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้วข้างต้น

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า (ร้อยละ) หน่วย อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท)
ตอนที่ 1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
01.01 น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน 50 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 20
01.02 แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีนและของเหลวที่คล้ายกัน 50 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 20
01.03 น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน 50 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 20
01.04 น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น 50 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 20
01.05 น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกัน 50 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 20
01.06 ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน 50 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 20

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้