ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (พรบ. พ.ศ.2560)"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
(พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
แถว 72: แถว 72:
 
| align="center" | 50  
 
| align="center" | 50  
 
| align="center" | ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 
| align="center" | ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 +
| align="center" | 20
 +
|- valign="top"
 +
| 01.07
 +
| ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่คล้ายกัน
 +
| align="center" | 50
 +
| align="center" | กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 
| align="center" | 20  
 
| align="center" | 20  
 +
|- valign="top"
 +
| 01.08
 +
| ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
 +
| align="center" | 50
 +
| align="center" | กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 +
| align="center" | 20
 +
|- valign="top"
 +
| 01.09
 +
| เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน
 +
| align="center" | 50
 +
| align="center" | กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 +
| align="center" | 20
 +
|- valign="top"
 +
| 01.10
 +
| ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
 +
| align="center" | 50
 +
| align="center" | กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 +
| align="center" | 20
 +
|- valign="top"
 +
| 01.11
 +
| เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน
 +
| align="center" | 50
 +
| align="center" | กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
 +
| align="center" | 20
 +
|- valign="top"
 +
| 01.12
 +
| น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน
 +
| align="center" | 50
 +
| align="center" | ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 +
| align="center" | 20
 +
|- valign="top"
 +
| 01.13
 +
| ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
 +
| align="center" | 50
 +
| align="center" | ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 +
| align="center" | 20
 +
|- valign="top"
 +
| 01.14
 +
| สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" | 50
 +
| align="center" | ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 +
| align="center" | 20
 +
|- valign="top"
 +
| 01.90
 +
| อื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 +
| align="center" | 50
 +
| align="center" | ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 +
| align="center" | 20
 
|}
 
|}
  

รุ่นเมื่อ 07:43, 13 เมษายน 2560

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

น้ำโซดา
น้ำอัดลม
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หมายความว่า

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่

 • น้ำมันเบนซิน
 • น้ำมันก๊าด
 • น้ำมันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพ่น
 • น้ำมันดีเซล
 • น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก
 • น้ำมันเตา และ
 • น้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว
 • น้ำมันหล่อลื่น
 • ปิโตรเลียมปิตูเมน (แอสฟัลต์)
 • ปิโตรเลียมโค้ก
 • ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ
 • ก๊าซธรรมชาติเหลว
 • ก๊าซธรรมชาติสารละลายหรือ โซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ
 • สารพลอยได้ และกากอื่น ๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม

และให้หมายความรวมถึง น้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียมซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง หรือใช้แทนน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้วข้างต้น

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า (ร้อยละ) หน่วย อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท)
ตอนที่ 1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
01.01 น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน 50 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 20
01.02 แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีนและของเหลวที่คล้ายกัน 50 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 20
01.03 น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน 50 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 20
01.04 น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น 50 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 20
01.05 น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกัน 50 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 20
01.06 ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน 50 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 20
01.07 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่คล้ายกัน 50 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 20
01.08 ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน 50 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 20
01.09 เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน 50 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 20
01.10 ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน 50 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 20
01.11 เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน 50 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 20
01.12 น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน 50 ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 20
01.13 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง 50 ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 20
01.14 สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกำหนด 50 ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 20
01.90 อื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 50 ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 20

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้