บริการสนามกอล์ฟ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริการสนามกอล์ฟ

บริการสนามกอล์ฟ

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 19 'กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สนามกอล์ฟ เป็นสถานที่ใช้สำหรับการเล่นกอล์ฟ ซึ่งต้องใช้พื้นที่ดินจำนวนมากในการสร้างสนามกอล์ฟ ปกติสนามกอล์ฟจะมี 18 หลุมสำหรับการเล่นแต่ละรอบ หรือ 27 หลุม และ 36 หลุมตามลำดับ นักเล่นกอล์ฟจะเล่นกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน ระยะเวลาในการเล่นประมาณรอบละ 4 ชั่วโมงครึ่ง โดยจัดเวลาลงสนามกอล์ฟห่างกันกลุ่มละ 5 – 6 นาที สนามกอล์ฟมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมาก นอกจากต้นทุนค่าที่ดินแล้ว ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าปุ๋ยบำรุงรักษาสนามหญ้า คิดเป็นต้นทุนประมาณ 50% ของต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสนามกอล์ฟ

บริการสนามกอล์ฟ คือบริการให้ใช้สนามกอล์ฟสำหรับการเล่น และมักจะมีการให้บริการ Caddy (คนถือถุงกอล์ฟ) และรถกอล์ฟสำหรับเช่า

บริการสนามกอล์ฟจัดเป็น กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ให้นิยามต่างๆไว้ดังนี้

 • บริการ หมายความว่า การให้บริการในทางธุรกิจ สถานบริการ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
 • สถานบริการ หมายความว่า สถานที่สำหรับประกอบกิจการในด้านบริการ และให้หมายความถึงสำนักงานใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นในการประกอบกิจการ ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดสถานที่ให้บริการได้แน่นอน
 • กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมายความว่า การประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม เพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ
 • รายได้ที่ได้จากบริการสนามกอล์ฟ แยกได้เป็น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ และรายรับอื่นๆ

คุณลักษณะของบริการ

ลำดับที่ ชื่อข้อมูลบริการ ความหมาย
1 ชื่อบริการ ชื่อบริการสนามกอล์ฟ เช่น “บริการ Visitor Walk in – 18 หลุม วันธรรมดา” เป็นต้น
2 ประเภทบริการ ประเภทย่อยของบริการสนามกอล์ฟ เช่น บริการสมาชิกสนามกอล์ฟ บริการใช้สนามกอล์ฟ หรือบริการอื่นๆ เป็นต้น
3 ค่าบริการ ราคาค่าบริการต่อหน่วย
4 หน่วยของบริการ หน่วยการคิดค่าบริการ เช่น ราย ครั้ง เป็นต้น

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

พิกัดภาษีสรรพสามิตบริการสนามกอล์ฟ

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
"19.01 สนามกอล์ฟ
ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ </br> ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(1) ค่าสมาชิก
     (ก) ค่าสมาชิกของสนามกอล์ฟซึ่งมีการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0
     (ข) ค่าสมาชิก นอกจาก (ก) 10
(2) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ
     (ก) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟของสนามกอล์ฟซึ่งมีการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0
     (ข) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ นอกจาก (ก) 10
(3)รายรับอื่น ๆ 0
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
(1) ค่าสมาชิก 10
(2) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ 10
(3)รายรับอื่น ๆ 0"
19.90 อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 30

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตบริการสนามกอล์ฟ

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตบริการสนามกอล์ฟ เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของบริการสนามกอล์ฟ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-02 แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-08 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-17 แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
ภส.07-05 บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
ภส.07-06 งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

การคำนวณภาษี

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 10

ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอัตรา ร้อยละ 10

ตัวอย่าง สนามกอล์ฟ ABC มีรายรับ จำนวน 200,000บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิธีการคำนวณ

   รายรับค่าบริการของสนามกอล์ฟ = 200,000 บาท
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 200,000 x 7/107= 13,084.11 บาท
   ฐานรายรับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม =200,000 - 13,084.11 = 186,915.89 บาท
   ภาษีสรรพสามิต= 186,915.89 x 0.1 = 18,691.58 บาท
   ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 = 18,691.58 x 0.1 = 1,869.15 บาท
   รวมทั้งสิ้น = 18,691.58 + 1,869.15= 20,560.73 บาท
   รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น= 20,560 บาท

กรณีไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีสรรพสามิต

   = 200,000 x 0.1 = 20,000

ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10

   = 20,000 x 0.1 = 2,000

รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น

   = 20,000+2,000 = 22,000 บาท

ข้อเสนอแนะ

หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก แบบฟอร์ม