ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริการสนามกอล์ฟ"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(Chutiporn ย้ายหน้า กิจการสนามกอล์ฟ ไปยัง บริการสนามกอล์ฟ โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา)
(การคำนวณภาษี)
แถว 122: แถว 122:
 
                         = 89 / 0.89
 
                         = 89 / 0.89
 
                         = 100 บาท
 
                         = 100 บาท
 +
 +
[[en:Golf Course]]

รุ่นเมื่อ 18:13, 31 สิงหาคม 2558

ความรู้ทั่วไปของบริการสนามกอล์ฟ

Exploding golf ball

สนามกอล์ฟ เป็นสถานที่ใช้สำหรับการเล่นกอล์ฟ ซึ่งต้องใช้พื้นที่ดินจำนวนมากในการสร้างสนามกอล์ฟ ปกติสนามกอล์ฟจะมี 18 หลุมสำหรับการเล่นแต่ละรอบ หรือ 27 หลุม และ 36 หลุมตามลำดับ นักเล่นกอล์ฟจะเล่นกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน ระยะเวลาในการเล่นประมาณรอบละ 4 ชั่วโมงครึ่ง โดยจัดเวลาลงสนามกอล์ฟห่างกันกลุ่มละ 5 – 6 นาที สนามกอล์ฟมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมาก นอกจากต้นทุนค่าที่ดินแล้ว ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าปุ๋ยบำรุงรักษาสนามหญ้า คิดเป็นต้นทุนประมาณ 50% ของต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสนามกอล์ฟ

บริการสนามกอล์ฟ คือบริการให้ใช้สนามกอล์ฟสำหรับการเล่น และมักจะมีการให้บริการ Caddy (คนถือถุงกอล์ฟ) และรถกอล์ฟสำหรับเช่า

บริการสนามกอล์ฟจัดเป็น กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ให้นิยามต่างๆไว้ดังนี้

 • บริการ หมายความว่า การให้บริการในทางธุรกิจ สถานบริการ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
 • สถานบริการ หมายความว่า สถานที่สำหรับประกอบกิจการในด้านบริการ และให้หมายความถึงสำนักงานใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นในการประกอบกิจการ ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดสถานที่ให้บริการได้แน่นอน
 • กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมายความว่า การประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม เพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ
 • รายได้ที่ได้จากบริการสนามกอล์ฟ แยกได้เป็น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ และรายรับอื่นๆ

คุณลักษณะของบริการ

ลำดับที่ ชื่อข้อมูลบริการ ความหมาย
1 ชื่อบริการ ชื่อบริการสนามกอล์ฟ เช่น “บริการ Visitor Walk in – 18 หลุม วันธรรมดา” เป็นต้น
2 ประเภทบริการ ประเภทย่อยของบริการสนามกอล์ฟ เช่น บริการสมาชิกสนามกอล์ฟ บริการใช้สนามกอล์ฟ หรือบริการอื่นๆ เป็นต้น
3 ค่าบริการ ราคาค่าบริการต่อหน่วย
4 หน่วยของบริการ หน่วยการคิดค่าบริการ เช่น ราย ครั้ง เป็นต้น

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบริการสนามกอล์ฟในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

พิกัดภาษีสรรพสามิตบริการสนามกอล์ฟ

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีตาม พรบ.พิกัดฯ ตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
11.01 สนามกอล์ฟ
11.01(1) (1) ค่าสมาชิก 20 10
11.01(2) (2) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ 20 10
11.01(3) (3) รายรับอื่นๆ 20 ยกเว้นภาษี

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภษ.01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ภษ.01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ภษ.01-12ก แบบรายการภาษีสรรพสามิต
ภษ.01-33ก คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา 102 ทวิ (1) และ (2)
ภษ.01-42ก งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ
ภษ.01-44ก แบบแจ้งราคาค่าบริการ พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการ

การคำนวณภาษี

ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต 

วิธีการคำนวณภาษี

การคำนวณภาษี/ฐานภาษี

การเสียภาษีภาษีตามมูลค่า ให้ถือมูลค่าตามค่าบริการ โดยรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ

ค่าบริการ หมายถึง ต้นทุน + กำไร โดยที่ไม่รวมภาษี
มูลค่า = ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

ดังนั้น

ภาษีสรรพสามิต = (ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต

หากยังไม่ทราบค่าภาษีสรรพสามิต แล้วจะคำนวณค่าภาษีได้อย่างไร ?

ดังนั้น จึงแก้สมการเพื่อคำนวณค่าภาษีสรรพสามิต ดังนี้

ภาษีสรรพสามิต = (ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษี

กำหนดให้

T = ภาษีสรรพสามิต, A = ค่าบริการ, R = อัตราภาษี, 0.1T = ภาษีเพื่อมหาดไทย

จะได้

T = (A + T + 0.1T)R
T = (A + 1.1T)R
T = AR + 1.1TR
T - 1.1TR = AR
T(1 - 1.1R) = AR
T = AR/(1-1.1R)

ดังนั้น แทนค่าสัญลักษณ์ได้ดังนี้

ภาษีสรรพสามิต = ค่าบริการ x อัตราภาษี / (1 - (1.1 x อัตราภาษี))

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

ตัวอย่างที่ 1 คำนวณจากค่าบริการที่รวมภาระภาษีแล้ว การคิดค่าบริการสนามกอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป ขนาด 18 หลุม วันธรรมดา สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 1,000 บาท (รวมค่าบริการ+ ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) อัตราภาษี 10% สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ	= 1000 x 10% 
            = 100 บาท

ตัวอย่างที่ 2 คิดจากค่าบริการที่ยังไม่รวมภาระภาษี การคิดค่าบริการสนามกอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป ขนาด 18 หลุม วันธรรมดา สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 890 บาท (ต้นทุน + กำไร ที่ยังไม่รวมภาระภาษี) อัตราภาษี 10% สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ	= (890 x 0.10) / (1 - (1.1x 0.10))
            = 89 / 0.89
            = 100 บาท