ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริการสนามกอล์ฟ2560"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(พิกัดภาษีสรรพสามิตบริการสนามกอล์ฟ)
(แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล)
 
แถว 86: แถว 86:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-01-instruction-Massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps01-01-instruction-golf.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-01-filled-Massage.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps01-01-filled-golf.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
 
| ภส.02-02
 
| ภส.02-02
แถว 93: แถว 93:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298969.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298969.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps02-02-instruction-Massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps02-02-instruction-golf.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps02-02-filled-Massage.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps02-02-filled-golf.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
 
| ภส.03-08
 
| ภส.03-08
แถว 100: แถว 100:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298741.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298741.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps03-08-instruction-Massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-08-instruction-golf.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps03-08-filled-Massage.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps03-08-filled-golf.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
 
| ภส.03-11
 
| ภส.03-11
แถว 107: แถว 107:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps03-11-instruction-Massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-11-instruction-golf.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps03-11-filled-Massage.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps03-11-filled-golf.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
 
| ภส.05-17
 
| ภส.05-17
แถว 114: แถว 114:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298153.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298153.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps05-17-instruction-Massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-17-instruction-golf.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps05-17-filled-Massage.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps05-17-filled-golf.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
+
| ภส.07-04
+
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
+
|
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf แบบฟอร์ม]
+
*[[media:Ps07-04-instruction-Massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps07-04-filled-Massage.pdf|ตัวอย่าง]]
+
 
|-
 
|-
 
| ภส.07-05
 
| ภส.07-05
แถว 128: แถว 121:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322634.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322634.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps07-05-instruction-Massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps07-05-instruction-golf.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps07-05-filled-Massage.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps07-05-filled-golf.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
 
| ภส.07-06
 
| ภส.07-06
แถว 135: แถว 128:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322633.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322633.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps07-06-instruction-Massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps07-06-instruction-golf.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps07-06-filled-Massage.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps07-06-filled-golf.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|}
 
|}
  

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 03:24, 12 ธันวาคม 2562

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริการสนามกอล์ฟ

สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 19 'กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สนามกอล์ฟ เป็นสถานที่ใช้สำหรับการเล่นกอล์ฟ ซึ่งต้องใช้พื้นที่ดินจำนวนมากในการสร้างสนามกอล์ฟ ปกติสนามกอล์ฟจะมี 18 หลุมสำหรับการเล่นแต่ละรอบ หรือ 27 หลุม และ 36 หลุมตามลำดับ นักเล่นกอล์ฟจะเล่นกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน ระยะเวลาในการเล่นประมาณรอบละ 4 ชั่วโมงครึ่ง โดยจัดเวลาลงสนามกอล์ฟห่างกันกลุ่มละ 5 – 6 นาที สนามกอล์ฟมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมาก นอกจากต้นทุนค่าที่ดินแล้ว ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าปุ๋ยบำรุงรักษาสนามหญ้า คิดเป็นต้นทุนประมาณ 50% ของต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสนามกอล์ฟ

บริการสนามกอล์ฟ คือบริการให้ใช้สนามกอล์ฟสำหรับการเล่น และมักจะมีการให้บริการ Caddy (คนถือถุงกอล์ฟ) และรถกอล์ฟสำหรับเช่า

บริการสนามกอล์ฟจัดเป็น กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ให้นิยามต่างๆไว้ดังนี้

 • บริการ หมายความว่า การให้บริการในทางธุรกิจ สถานบริการ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
 • สถานบริการ หมายความว่า สถานที่สำหรับประกอบกิจการในด้านบริการ และให้หมายความถึงสำนักงานใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นในการประกอบกิจการ ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดสถานที่ให้บริการได้แน่นอน
 • กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมายความว่า การประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม เพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ
 • รายได้ที่ได้จากบริการสนามกอล์ฟ แยกได้เป็น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ และรายรับอื่นๆ

คุณลักษณะของบริการ

ลำดับที่ ชื่อข้อมูลบริการ ความหมาย
1 ชื่อบริการ ชื่อบริการสนามกอล์ฟ เช่น “บริการ Visitor Walk in – 18 หลุม วันธรรมดา” เป็นต้น
2 ประเภทบริการ ประเภทย่อยของบริการสนามกอล์ฟ เช่น บริการสมาชิกสนามกอล์ฟ บริการใช้สนามกอล์ฟ หรือบริการอื่นๆ เป็นต้น
3 ค่าบริการ ราคาค่าบริการต่อหน่วย
4 หน่วยของบริการ หน่วยการคิดค่าบริการ เช่น ราย ครั้ง เป็นต้น

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

พิกัดภาษีสรรพสามิตบริการสนามกอล์ฟ

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
19.01(1) ค่าสมาชิก 10
19.01(2) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ 10
19.01(3) รายรับอื่น ๆ 0

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตบริการสนามกอล์ฟ

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตบริการสนามกอล์ฟ เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของบริการสนามกอล์ฟ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-02 แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-08 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (สำหรับสถานบริการ)
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-17 แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
ภส.07-05 บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
ภส.07-06 งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

การคำนวณภาษี

ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต 

วิธีการคำนวณภาษี

การคำนวณภาษี/ฐานภาษี

การเสียภาษีภาษีตามมูลค่า ให้ถือมูลค่าตามค่าบริการ โดยรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ

ค่าบริการ หมายถึง ต้นทุน + กำไร โดยที่ไม่รวมภาษี
มูลค่า = ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

ดังนั้น

ภาษีสรรพสามิต = (ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต

หากยังไม่ทราบค่าภาษีสรรพสามิต แล้วจะคำนวณค่าภาษีได้อย่างไร ?

ดังนั้น จึงแก้สมการเพื่อคำนวณค่าภาษีสรรพสามิต ดังนี้

ภาษีสรรพสามิต = (ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษี

กำหนดให้

T = ภาษีสรรพสามิต, A = ค่าบริการ, R = อัตราภาษี, 0.1T = ภาษีเพื่อมหาดไทย

จะได้

T = (A + T + 0.1T)R
T = (A + 1.1T)R
T = AR + 1.1TR
T - 1.1TR = AR
T(1 - 1.1R) = AR
T = AR/(1-1.1R)

ดังนั้น แทนค่าสัญลักษณ์ได้ดังนี้

ภาษีสรรพสามิต = ค่าบริการ x อัตราภาษี / (1 - (1.1 x อัตราภาษี))

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

ตัวอย่างที่ 1 คำนวณจากค่าบริการที่รวมภาระภาษีแล้ว การคิดค่าบริการสนามกอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป ขนาด 18 หลุม วันธรรมดา สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 1,000 บาท (รวมค่าบริการ+ ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) อัตราภาษี 10% สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ	= 1000 x 10% 
            = 100 บาท

ตัวอย่างที่ 2 คิดจากค่าบริการที่ยังไม่รวมภาระภาษี การคิดค่าบริการสนามกอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป ขนาด 18 หลุม วันธรรมดา สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 890 บาท (ต้นทุน + กำไร ที่ยังไม่รวมภาระภาษี) อัตราภาษี 10% สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ	= (890 x 0.10) / (1 - (1.1x 0.10))
            = 89 / 0.89
            = 100 บาท