พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ประเภทที่ รายการ พิกัดศุลกากร
01.01(1), 01.01(3) น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว 2710.12.14, 2710.12.12, 2710.12.16
01.01(2) น้ำมันเบนซินนอกจาก(1) 2710.12.13, 2710.12.11, 2710.12.15
01.01(4)-(6) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 2710.12.14, 2710.12.12, 2710.12.16
01.02(1) แนพทา 2710.12.70
01.02(1) รีฟอร์เมท 2710.12.70
01.02(1) ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน 2710.12.70
01.03(1) น้ำมันก๊าด 2710.19.83
01.04(1)-(3) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น 2710.19.81, 2710.19.82
01.05(1) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก 2710.19.71, 2710.19.72
01.05(2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก 2710.19.71, 2710.19.72
01.05(5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 2710.19.71
01.06(1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) 2711.11.00
01.07(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) 2711.19.00
01.07(2) ก๊าซโพรเพนเหลว 2711.12.00
01.08(1) ก๊าซมีเทนเหลว 2711.11.00
01.08(1) ก๊าซบิวเทนเหลว 2711.13.00
01.08(1) ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว 2711.13.00
01.08(2) ก๊าซอีเทนเหลว 2901.10.00
01.09(1) เอทิลีนเหลว 2711.14.10
01.09(1) โพรพิลีนเหลว 2711.14.90
01.09(1) บิวทิลีนเหลว 2901.23.00
01.09(1) ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว 2901.23.00
01.09(1) บิวทาไดอีนเหลว 2901.24.00
01.09(2) เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95 2711.14.10
01.09(3) โพรพิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 2711.14.90
01.09(3) บิวทิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 2901.23.00
01.09(3) ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 2901.23.00
01.09(3) บิวทาไดอีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 2901.24.00
01.10(1) ก๊าซอีเทน 2711.21.00
01.10(2) ก๊าซโพรเพน 2711.21.00
01.10(3) ก๊าซมีเทน 2711.21.00
01.10(3) ก๊าซบิวเทน 2711.21.00
01.10(3) ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ 2711.21.00
01.11(1) เอทิลีนในสภาพเป็นก๊าซ 2901.21.00
01.11(1) โพรพิลีนในสภาพเป็นก๊าซ 2901.22.00
01.11(1) บิวทิลีนในสภาพเป็นก๊าซ 2901.23.00
01.11(1) ไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเป็นก๊าซ 2901.23.00
01.11(1) บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ 2901.24.00
01.90(1) น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน 2710.19.79
01.90(2.1)-(2.2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง 2710.19.79
01.90(3.1)-(3.2) สารละลายไฮโดรคาร์บอน 2710.12.40, 2710.12.50, 2710.12.60, 2902.20.00, 2902.30.00, 2902.41.00, 2902.42.00, 2902.43.00, 2902.44.00