ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้ารถจักรยานยนต์"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แถว 14: แถว 14:
 
| 08.90(2)(2.1)
 
| 08.90(2)(2.1)
 
| (2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 
| (2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111012&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.12], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111013&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.13], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111019&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.19], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111092&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.92], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111093&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.93], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111093&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.93], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87119099,&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.90.99,],
+
| align="left" | [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111012&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.12 |8711.10.12], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111013&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.13 |], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111019&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.19], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111092&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.92], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111093&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.93], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87111093&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.10.93], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=87119099,&docBegnDate=10%2F07%2F2556&8711.90.99,],
 
|-
 
|-
 
| 08.90(2)(2.2)
 
| 08.90(2)(2.2)

รุ่นเมื่อ 03:37, 20 สิงหาคม 2558

ประเภทที่ รายการ พิกัดศุลกากร
ตอนที่ 8 สินค้าอื่นๆ
สินค้าอื่นๆนอกจากตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 7 ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษีกา
08.90(2) รถจักรยานยนต์ -
08.90(2)(2.1) (2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร |8711.10.12, |, [1], [2], [3], [4], [5],
08.90(2)(2.2) (2.2) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8711.20.20, 8711.20.31, 8711.20.32, 8711.20.39, 8711.20.45, 8711.20.49, 8711.20.51, 8711.20.52, 8711.20.59, 8711.20.90, 8711.30.30, 8711.30.90, 8711.90.52, 8711.90.53, 8711.90.99,
08.90(2)(2.3) (2.3) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8711.40.20, 8711.40.90, 8711.50.20, 8711.50.90, 8711.90.99,
08.90(2)(2.4) (2.4) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8711.90.99,
08.90(2)(2.5) (2.5) อื่นๆ 8711.20.10, 8711.30.10, 8711.40.10, 8711.90.40, 8711.90.51, 8711.90.91, 8711.90.99,