พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้ารถจักรยานยนต์

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้ารถจักรยานยนต์ได้ที่นี่ http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main

ประเภทที่ รายการ พิกัดศุลกากร
รถจักรยานยนต์
07.01(1) แบบพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ยางรถจักรยานยนต์ตามาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศกำหนดหรือข้อกำหนดทางเทคนิคยานยนต์ของสหประชาชาติ (UN Regulation No.75) 8711.10.12,8711.10.19

8711.10.92,8711.10.93

07.01(2) แบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงหรือแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ที่ใช้ยางรถจักรยานยนต์ตามาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศกำหนดหรือข้อกำหนดทางเทคนิคยานยนต์ของสหประชาชาติ (UN Regulation No.75)และต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
07.01(2)(ก) มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 50 กรัม/ กิโลเมตร
07.01(2)(ข) มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 50 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 90 กรัม/ กิโลเมตร
07.01(2)(ค) มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 90 กรัม/ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 130 กรัม/ กิโลเมตร
07.01(2)(ง) มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน 130 กรัม/ กิโลเมตร
07.01(3) รถจักรยานยนต์ยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อนำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ที่ไม่เคยมีการจำหน่ายในท้องตลาด เป็นการทั่วไปในราชอาณาจักร และไม่เคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาก่อน หรือเคยได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแล้ว แต่ได้ยุติการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด)
07.01(4) อื่นๆ นอกจาก (1) ถึง (3)