รายการไฟล์

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

หน้าพิเศษนี้แสดงไฟล์ทั้งหมดที่อัปโหลด

รายการไฟล์
รายการต่อหน้า:
ชื่อผู้ใช้:
รวมภาพรุ่นเก่า

หลังมาหน้าวันที่ ชื่อ รูปย่อ ขนาด ผู้ใช้ คำอธิบาย
17:36, 20 พฤศจิกายน 2557 PerfumeProperty02.jpg (ไฟล์) 79 กิโลไบต์ Nectec ประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางตามชนิดของสินค้า
17:34, 20 พฤศจิกายน 2557 PerfumeProperty01.jpg (ไฟล์) 84 กิโลไบต์ Nectec ประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
17:31, 20 พฤศจิกายน 2557 PerfumeProperty.jpg (ไฟล์) 81 กิโลไบต์ Nectec คุณสมบัติทั้งหมดของสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง
17:26, 20 พฤศจิกายน 2557 ExPerfumeProperty.jpg (ไฟล์) 88 กิโลไบต์ Nectec ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง พิกัดอัตราภาษี และกา...
09:10, 20 พฤศจิกายน 2557 LiqueurType2.png (ไฟล์) 55 กิโลไบต์ Panida  
09:08, 20 พฤศจิกายน 2557 LiqueurType1.png (ไฟล์) 24 กิโลไบต์ Panida  
07:25, 20 พฤศจิกายน 2557 CardExample.png (ไฟล์) 59 กิโลไบต์ Panida  
07:22, 20 พฤศจิกายน 2557 CardProperty.png (ไฟล์) 41 กิโลไบต์ Panida  
06:01, 20 พฤศจิกายน 2557 BeveragePropertyJuice.jpg (ไฟล์) 87 กิโลไบต์ Nectec คุณสมบัติทั้งหมดของสินค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก
06:00, 20 พฤศจิกายน 2557 BeveragePropertyNonJuice.jpg (ไฟล์) 88 กิโลไบต์ Nectec คุณสมบัติทั้งหมดของสินค้าเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก
06:00, 20 พฤศจิกายน 2557 BeverageProductTaxonomy.jpg (ไฟล์) 66 กิโลไบต์ Nectec ประเภทสินค้าเครื่องดื่มตามชนิดของสินค้า
05:51, 20 พฤศจิกายน 2557 BeverageTaxonomy.jpg (ไฟล์) 99 กิโลไบต์ Nectec  
14:55, 19 พฤศจิกายน 2557 CatMarble.png (ไฟล์) 9 กิโลไบต์ Photchanan  
13:23, 19 พฤศจิกายน 2557 รถยนต์ดัดแปลง.png (ไฟล์)
เกิดปัญหาไม่สามารถทำรูปย่อได้: ไฟล์สูญหาย
173 กิโลไบต์ Peeyaa  
03:34, 19 พฤศจิกายน 2557 TelecomCategory.png (ไฟล์) 38 กิโลไบต์ Photchanan  
02:22, 19 พฤศจิกายน 2557 GolfCategory.png (ไฟล์) 21 กิโลไบต์ Photchanan  
11:13, 17 พฤศจิกายน 2557 CarpetType02.jpg (ไฟล์) 51 กิโลไบต์ Nectec ประเภทสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆตามชนิดของพรม
11:12, 17 พฤศจิกายน 2557 CarpetType01.jpg (ไฟล์) 36 กิโลไบต์ Nectec ประเภทสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
10:48, 17 พฤศจิกายน 2557 CarpetProperty.jpg (ไฟล์) 93 กิโลไบต์ Nectec คุณสมบัติทั้งหมดของสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
10:40, 17 พฤศจิกายน 2557 ExCarpetData.jpg (ไฟล์) 66 กิโลไบต์ Nectec ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลสินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆพิกัดอัตราภาษี และการเชื่อมโยงข...
09:17, 17 พฤศจิกายน 2557 ExCrystalProperty.jpg (ไฟล์) 71 กิโลไบต์ Nectec ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว พิกัดอัตราภาษี และการเชื่อมโยงข้อมูล
09:11, 17 พฤศจิกายน 2557 CrytalProperty01.jpg (ไฟล์) 122 กิโลไบต์ Nectec คุณสมบัติทั้งหมดของสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว
09:07, 17 พฤศจิกายน 2557 CrystalProperty002.jpg (ไฟล์) 88 กิโลไบต์ Nectec ประเภทสินค้าแก้วและเครื่องแก้วตามชนิดของสินค้า
08:57, 17 พฤศจิกายน 2557 CrystalProperty01.jpg (ไฟล์) 120 กิโลไบต์ Nectec ประเภทสินค้าแก้วและเครื่องแก้วตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
07:43, 17 พฤศจิกายน 2557 ExHorse-racing.jpg (ไฟล์) 55 กิโลไบต์ Nectec ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลบริการสนามแข่งม้า พิกัดอตั ราภาษี และการเช่ือมโยงข้อมูล
07:32, 17 พฤศจิกายน 2557 Horse-racingProperty.jpg (ไฟล์) 53 กิโลไบต์ Nectec คุณสมบัติท้ังหมดของบริการสนามแข่งม้า
07:30, 17 พฤศจิกายน 2557 Horse-racing-income02.jpg (ไฟล์) 65 กิโลไบต์ Nectec ชนิดของรายรับบริการสนามแข่งม้าที่เพิ่มเติมรายละเอียดจากพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
07:15, 17 พฤศจิกายน 2557 Horse-racing-income.jpg (ไฟล์) 39 กิโลไบต์ Nectec ประเภทรายรับบริการสนามแข่งม้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
19:11, 16 พฤศจิกายน 2557 SumServiceTaxonomy.jpg (ไฟล์) 87 กิโลไบต์ Nectec ภาพรวมโครงสร้างข้อมูลและความเชื่อมโยงข้อมูล (Data Taxonomy) ของบริการ
16:56, 16 พฤศจิกายน 2557 ServiceTypeMassage02.jpg (ไฟล์) 43 กิโลไบต์ Nectec ประเภทบริการสถานอาบนาหรืออบตัวและนวดตามชนิดของบริการ
16:54, 16 พฤศจิกายน 2557 ServiceTypeMassage01.jpg (ไฟล์) 79 กิโลไบต์ Nectec ประเภทบริการสถานอาบนาหรืออบตัวและนวดตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
16:40, 16 พฤศจิกายน 2557 ExMassageParlorProperty.jpg (ไฟล์) 67 กิโลไบต์ Nectec ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลบริการสถานอาบนาหรืออบตัวและนวดพิกดัอัตราภาษีและการ เชื่อมโยง...
16:34, 16 พฤศจิกายน 2557 MassageParlorProperty.jpeg (ไฟล์) 101 กิโลไบต์ Nectec คุณสมบัติทังหมดของบริการสถานอาบนาหรืออบตัวและนวด
15:58, 15 พฤศจิกายน 2557 YatchCateory.png (ไฟล์) 9 กิโลไบต์ Photchanan  
15:15, 15 พฤศจิกายน 2557 ChandelierProperties.png (ไฟล์) 54 กิโลไบต์ Photchanan  
15:08, 15 พฤศจิกายน 2557 NewLamp2.jpg (ไฟล์) 19 กิโลไบต์ Photchanan New
14:48, 15 พฤศจิกายน 2557 Lamp3.jpg (ไฟล์) 11 กิโลไบต์ Photchanan  
14:47, 15 พฤศจิกายน 2557 Lamp2.jpg (ไฟล์) 19 กิโลไบต์ Photchanan  
14:37, 15 พฤศจิกายน 2557 ChandelierCategory.png (ไฟล์) 16 กิโลไบต์ Photchanan  
14:20, 15 พฤศจิกายน 2557 CandelierTable1.png (ไฟล์) 42 กิโลไบต์ Photchanan  
08:47, 13 พฤศจิกายน 2557 New jazz.jpg (ไฟล์) 103 กิโลไบต์ Peeyaa  
17:02, 9 พฤศจิกายน 2557 ExampleTobaccoProperties.png (ไฟล์) 105 กิโลไบต์ Panida  
16:55, 9 พฤศจิกายน 2557 TobaccoProperty.png (ไฟล์) 174 กิโลไบต์ Panida  
16:50, 9 พฤศจิกายน 2557 TobaccoFlower.jpg (ไฟล์) 50 กิโลไบต์ Panida  
16:49, 9 พฤศจิกายน 2557 TobaccoLeaf.jpg (ไฟล์) 79 กิโลไบต์ Panida  
16:48, 9 พฤศจิกายน 2557 TobaccoTree.jpg (ไฟล์) 106 กิโลไบต์ Panida  
16:44, 9 พฤศจิกายน 2557 TobaccoType.png (ไฟล์) 45 กิโลไบต์ Panida  
18:48, 19 ตุลาคม 2557 Car Taxonomy.png (ไฟล์) 111 กิโลไบต์ Nopash  
18:17, 19 ตุลาคม 2557 Using Car Properties.png (ไฟล์) 223 กิโลไบต์ Nopash  
18:13, 19 ตุลาคม 2557 Car Properties.png (ไฟล์) 426 กิโลไบต์ Nopash  

หน้าแรก
หน้าแรก
หน้าถัดไป
หน้าถัดไป
หน้าสุดท้าย
หน้าสุดท้าย