ทุกหน้า

หน้าทั้งหมด
 
หน้าทั้งหมด
01.01(1)01.90(3)01.90(3.1)
01.90(3.2)03.01(1) ชนิดใช้กับรถยนต์03.01(2) อื่นๆนอกจาก (1)
05.01(1.1) ความจุไม่เกิน 2,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า05.01(1.1) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 ไม่เกิน 150 g./km. และต้องปฏิบัติตาม รมต. กำหนด05.01(1.2) ความจุเกิน 2,000 CC แต่ไม่เกิน 2,500 CC เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า
05.01(1.2) ความจุเกิน 2,000 CC แต่ไม่เกิน 2,500 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า05.01(1.2) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 150 g./km. แต่ไม่เกิน 200 g./km.05.01(1.3) ความจุเกิน 2,500 CC แต่ไม่เกิน 3,000 CC เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า
05.01(1.3) ความจุเกิน 2,500 CC แต่ไม่เกิน 3,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า05.01(1.3) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน g./km.05.01(1.4) ความจุเกิน 3,000 C.C.
05.01(1.4) ความจุเกิน 3,000 CC หรือเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า05.01(2.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C.05.01(2.1) ที่ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 ไม่เกิน 200 กg./km. และต้องปฏิบัติตาม รมต. กำหนด
05.01(2.2) ความจุเกิน 3,250 C.C.05.01(2.2) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km.05.01(2.3) ความจุเกิน 3,250 C.C.
05.01(3.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C.05.01(3.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 ไม่เกิน 200 g./km.05.01(3.2) ความจุเกิน 3,250 C.C.
05.01(3.2) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km.05.01(3.3) ความจุเกิน 3,250 C.C.05.01(4.1.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C.
05.01(4.1.2) ความจุกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C.05.01(4.1.2) ความจุเกิน 3,250 C.C.05.01(4.2.1) ความจุไม่เกิน 2,000 C.C.เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
05.01(4.2.1) ความจุไม่เกิน 2,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า05.01(4.2.1) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 ไม่เกิน 150 g./km. และต้องปฏิบัติตาม รมต. กำหนด05.01(4.2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 C.C.และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
05.01(4.2.2) ความจุเกิน 2,000 C.C.แต่ไม่เกิน 2,500 C.C. เครื่องยนต์ไม่ เกิน 220 แรงม้า (HP)05.01(4.2.2) ความจุเกิน 2,000 CC แต่ไม่เกิน 2,500 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า05.01(4.2.2) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 200 g./km.
05.01(4.2.3) ความจุเกิน 2,500 C.C.แต่ไม่เกิน 3,000 C.C. เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)05.01(4.2.3) ความจุเกิน 2,500 CC แต่ไม่เกิน 3,000 CC และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า05.01(4.2.3) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km.
05.01(4.2.4) ความจุเกิน 3,000 C.C.05.01(4.2.4) ความจุเกิน 3,000 C.C.หรือมีกำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP)05.01(4.2.4) ความจุเกิน 3,000 CC หรือเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า
05.01(4.2.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 C.C.หรือมีกำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP)05.01-05.02(1) ใช้เป็นรถพยาบาล ส่วนราชการ โรงพยาบาล องค์การสาธารณกุศล ตามหลักเกณฑ์ รมต. กำหนด05.01-05.02(2.1.1) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C.
05.01-05.02(2.1.1) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 ไม่เกินเกิน 100 g./km. และต้องปฏิบัติตาม รมต. กำหนด05.01-05.02(2.1.2) ความจุเกิน 3,000 C.C.05.01-05.02(2.1.2) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 100g./km. แต่ไม่เกิน 150 g./km.
05.01-05.02(2.1.3) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 150g./km. แต่ไม่เกิน 200 g./km.05.01-05.02(2.1.4) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km.05.01-05.02(2.1.5) ความจุเกิน 3,000 C.C.
05.01-05.02(2.2) แบบพลังงานไฟฟ้า05.01-05.02(2.2) แบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle)05.01-05.02(2.3) แบบเซลล์เชื้อเพลิง
05.01-05.02(2.3) แบบเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Powered Vehicle)05.01-05.02(2.4.1) เครื่องยนต์เบนซิน ความจุไม่เกิน 1,300 C.C.05.01-05.02(2.4.1) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 C.C.
05.01-05.02(2.4.2) เครื่องยนต์ดีเซล ความจุไม่เกิน 1,400 C.C.05.01-05.02(2.4.2) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความจุของกระบอกสูบ ไม่เกิน 1,400 C.C.05.01-05.02(3.1.1) ความจุไม่เกิน 2,000 C.C. และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า
05.01-05.02(3.1.1) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 ไม่เกิน 150 g./km. และต้องปฏิบัติตาม รมต. กำหนด05.01-05.02(3.1.1) ที่มีความจุไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปล่อย CO2 ไม่เกิน 150 กรัม/กิโลเมตร05.01-05.02(3.1.2) ความจุเกิน 2,000 C.C. แต่ไม่เกิน 2,500 C.C. และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า
05.01-05.02(3.1.2) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 150 g./km. แต่ไม่เกิน 200 g./km.05.01-05.02(3.1.3) ความจุเกิน 2,500 C.C. แต่ไม่เกิน 3,000 C.C. และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า05.01-05.02(3.1.3) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km.
05.01-05.02(3.1.4) ความจุเกิน 3,000 C.C.05.01-05.02(3.1.4) ความจุเกิน 3,000 C.C. หรือเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า05.01-05.02(3.2) ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้
05.01-05.02(3.2.1) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 ไม่เกิน 150 g./km. และต้องปฏิบัติตาม รมต. กำหนด05.01-05.02(3.2.2) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 150 g./km. แต่ไม่เกิน 200 g./km.05.01-05.02(3.2.3) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km.
05.01-05.02(3.2.4) ความจุเกิน 3,000 C.C.05.01-05.02(3.3.1) ความจุตั้งแต่ 1,780 C.C. แต่ไม่เกิน 2,000 C.C. เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า(HP)05.01-05.02(3.3.1) ความจุตั้งแต่ 1,780 C.C. แต่ไม่เกิน 2,000 C.C. และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า(HP)
05.01-05.02(3.3.2) ความจุเกิน 2,000 C.C. แต่ไม่เกิน 2,500 C.C. เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)05.01-05.02(3.3.2) ความจุเกิน 2,000 C.C. แต่ไม่เกิน 2,500 C.C. และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)05.01-05.02(3.3.3) ความจุเกิน 2,500 C.C. แต่ไม่เกิน 3,000 C.C. เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)
05.01-05.02(3.3.3) ความจุเกิน 2,500 C.C. แต่ไม่เกิน 3,000 C.C. และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)05.01-05.02(4.1) รถยนต์นั่งสามล้อ05.01-05.02(4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 C.C.
05.01-05.02(4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 CC05.01-05.02(4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์รถจักรยานต์ ขนาดไม่เกิน 250 C.C.05.01-05.02(4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์รถจักรยานต์ ขนาดไม่เกิน 250 CC
05.01-05.02(4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 250 C.C.05.02(1) ความจุไม่เกิน 2,000 C.C. และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า05.02(1) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 ไม่เกิน 150 g./km.
05.02(2) ความจุเกิน 2,000 C.C. แต่ไม่เกิน 2,500 C.C. และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า05.02(2) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 150 g./km. แต่ไม่เกิน 200 g./km.05.02(3) ความจุเกิน 2,500 C.C. แต่ไม่เกิน 3,000 C.C. และเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า
05.02(3) ความจุไม่เกิน 3,000 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km.05.02(4) ความจุเกิน 3,000 C.C.05.02(4) ความจุเกิน 3,000 C.C. หรือเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า
05.90(1.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C.05.90(1.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 ไม่เกิน 200 g./km.05.90(1.1) ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 C.C.
05.90(1.1) ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 CC05.90(1.2) ความจุเกิน 3,250 C.C.05.90(1.2) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km.
05.90(1.2) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 3,250 C.C.05.90(1.2) ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 3,250 CC05.90(2.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 ไม่เกิน 200 g./km.
05.90(2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร05.90(2.2) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C. และปล่อย CO2 เกิน 200 g./km.05.90(3.1) ความจุไม่เกิน 3,250 C.C.
05.90(3.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร05.90(3.2) ความจุเกิน 3,250 C.C.05.90(3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
08.90(2.1) ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 150 ลูกบาศ์กเซนติเมตร08.90(2.2) ความจุกระบอกสูบเกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศ์กเซนติเมตร08.90(2.3) ความจุกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1000 ลูกบาศ์กเซนติเมตร
08.90(2.4) ความจุกระบอกสูบเกิน 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร08.90(2.5) อื่นๆกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (พรบ. พ.ศ 2560)
กฏหมายที่เกี่ยวข้องการขออนุญาตซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนการขออนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (แก้ไขตามคู่มือของกรมสรรพสามิตเมื่อ 20 ส.ค. 2553)
การขออนุญาตนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักรการขอใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตการจดทะเบียนสรรพสามิตโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
การชำระภาษีสรรพสามิตการยกเว้นหรือคืนภาษีการย้ายโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
การออกสลากกินแบ่งการออกสลากกินแบ่ง(พรบ. พ.ศ.2560)
การเลิกกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการการแจ้งราคาการโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
กิจการสนามกอล์ฟ (พรบ. พ.ศ.2560)กิจการโทรคมนาคมกิจการโทรคมนาคม (พรบ. พ.ศ.2560)
ก๊าซธรรมชาติเหลวก๊าซบิวเทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ก๊าซมีเทนก๊าซอีเทนก๊าซโพรเพน
คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทนคาร์บอนเตตระคลอไรด์คู่มือสรรพสามิต:น้ำมัน-เก่า
ตารางแสดงพิกัดภาษีสรรพสามิต และพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้ารถจักรยานยนต์ตารางแสดงพิกัดภาษีสรรพสามิต และพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้ารถยนต์
ตารางแสดงพิกัดภาษีสรรพสามิต และพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้าเครื่องปรับอากาศตารางแสดงพิกัดภาษีสรรพสามิต และพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้าแบตเตอรี่น้ำมันก๊าด
น้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนักน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก
น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นน้ำมันเตาน้ำมันเตาชนิดที่ 1
น้ำมันเตาชนิดที่ 2น้ำมันเตาชนิดที่ 3น้ำมันเตาชนิดที่ 4
น้ำมันเตาชนิดที่ 5น้ำมันเบนซินน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
น้ำมันแก๊สโซฮอล์น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (พรบ. พ.ศ.2560)
น้ำมันไบโอดีเซลบทกำหนดโทษบริการสนามกอล์ฟ
บริการสนามกอล์ฟ2560บิวทาไดอีนบิวทิลีน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง2560
ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง (พรบ. พ.ศ.2560)ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตพรบ. พ.ศ.2560
พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ (พรบ. พ.ศ.2560)พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
พาราไซลีนพิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันพิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถจักรยานยนต์
พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์(บังคับใช้ ปี พ.ศ.2559)พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องปรับอากาศ
พิกัดศุลกากร (Harmonize)พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันพิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 2560
พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางพิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆพิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้ารถจักรยานยนต์
พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้ารถยนต์พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศพิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา
พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่มพิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้นพิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องปรับอากาศ
พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าแก้วและเครื่องแก้วพิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าแบตเตอรี่พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้า
พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้าสุราพิกัดศุลากร (Harmonize) สินค้าหินอ่อนและหินแกรนิตพิกัดศุลากร (Harmonize) สินค้าเรือ
พิกัดศุลากร (Harmonize) สินค้าแก้วและเครื่องแก้วพิกัดศุลากร (Harmonize) สินค้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้ามิกซ์ไซลีน
ยาสูบยาสูบ2560ยาสูบ (พรบ. พ.ศ.2560)
รถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ (พรบ. พ.ศ.2560)
รถยนต์รถยนต์ (พรบ. พ.ศ.2560)รถยนต์กระบะ
รถยนต์กระบะที่มีคุณสมบัติตามที่ รมต. กำหนดรถยนต์กระบะที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงการคลังรถยนต์กระบะที่มีพื้นที่ใส่สัมภาระที่นั่งด้านหลังคนขับ (Space Cab)
รถยนต์กระบะที่ไม่มีพื้นที่ใส่สัมภาระที่นั่งด้านหลังคนขับ (No Cab)รถยนต์จักรยานยนต์รถยนต์นั่ง
รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุกรถยนต์นั่งดัดแปลงรถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นมาด้วยเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์
รถยนต์นั่งที่มีกระบะรถยนต์นั่งประหยัดพลังงานรถยนต์นั่งประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล
รถยนต์นั่งพยาบาลรถยนต์นั่งสามล้อรถยนต์นั่งใช้ก๊าซธรรมชาติ
รถยนต์นั่งใช้พลังงานไฟฟ้ารถยนต์นั่งใช้เชื้อเพลิง+ไฟฟ้ารถยนต์นั่งใช้เชื้อเพลิงทดแทน
รถยนต์นั่งใช้เซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์นั่งใช้เอทานอล+น้ามันรถยนต์โดยสาร
รถยนต์โดยสารประหยัดพลังงานรถยนต์โดยสารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากลรถยนต์โดยสารพยาบาล
รถยนต์โดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติรถยนต์โดยสารใช้พลังงานไฟฟ้ารถยนต์โดยสารใช้เชื้อเพลิง+ไฟฟ้า
รถยนต์โดยสารใช้เชื้อเพลิงทดแทนรถยนต์โดยสารใช้เซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์โดยสารใช้เอทานอล+น้ามัน
รับเบอร์โซลเว้นรีฟอร์เมทสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด2560สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด (พรบ. พ.ศ.2560)สนามแข่งม้า
สนามแข่งม้า2560สนามแข่งม้า (พรบ. พ.ศ.2560)สารทำลายชั้นบรรยากาศ
สารทำลายชั้นบรรยากาศ (พรบ. พ.ศ.2560)สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
สารละลายไฮโดรคาร์บอนสารละลายไฮโดรคาร์บอนอื่นๆสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
สุราสุรา2560สุรา (พรบ. พ.ศ.2560)
หน้าหลักหินอ่อนและหินแกรนิตหินอ่อนและหินแกรนิต (พรบ. พ.ศ.2560)
องค์ประกอบของสารในกลุ่มออร์โธไซลีนอื่นๆ
เครื่องดื่มเครื่องดื่ม (พรบ. พ.ศ.2560)เครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น
เครื่องปรับอากาศเบนซีนเพนเทน
เมตาไซลีนเรือเรือ (พรบ. พ.ศ.2560)
เอทิลีนเฮกเซนเฮปเทน
แก้วและเครื่องแก้วแก้วและเครื่องแก้ว (พรบ. พ.ศ.2560)แนพทา
แบตเตอรี่แบตเตอรี่ (พรบ. พ.ศ.2560)แรงม้า
โคมไฟฟ้าและโคมระย้าโคมไฟฟ้าและโคมระย้า (พรบ. พ.ศ.2560)โครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากลกรมสรรพสามิต เพื่อรองรับ AEC ระยะที่ 2
โทรคมนาคมโทลูอีนโบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
โบรโมไตรฟลูออโรมีเทนโพรพิลีนไซลีน
ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทนไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทนไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน
ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทนไตรคลอโรอีเทนไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน
ไนต์คลับ ดิสโกเธคไนต์คลับ ดิสโกเธค (พรบ. พ.ศ.2560)ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์
ไพโรลายสิสก๊าซโซลีนไพ่
ไพ่2560ไพ่ (พรบ. พ.ศ.2560)ไวท์สปิริต
ไอโซเมอร์ของบิวทีลีนไอโซเมอร์ของบิวเทน