Changes

สุรา

5 bytes added, 16:46, 6 มกราคม 2558
/* ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราของกรมสรรพสามิต */
: '''"สุราพิเศษ"''' คือ สุรากลั่นที่ทำขึ้นโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮฮล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี แบ่งเป็น 8 ประเภทคือ ประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุราแบบต่างประเทศอย่างอื่น ประเภทเกาเหลียง เชี่ยงชุน ปุ้นกุ๋ยโล่วหรือสุราแบบจีนอย่างอื่น
====ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราของกรมสรรพสามิต ====
สำหรับสินค้าสุรา ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีกรมสรรพสามิต ได้แก่
* ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา
อัตราภาษีทั้งสุราผลิตในประเทศ และนำเข้ามาในราชอาณาจักร ใช้อัตราภาษีเดียวกันนอกจากนี้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย 10 % ของภาษีสุราและเงินกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2% ของภาษีสุรา
<br />
=== การคืน การยกเว้นการเสียภาษีสุรา ===
* ผู้ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรมีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด
* สุราซึ่งได้ทำการขนออกจากโรงงานสุราแล้วหากพิสูจน์ได้ว่าสุราแปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มกินต่อไป และได้ส่งคืนโรงงานสุราตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด เจ้าของสุรามีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งคืนนั้น
ผู้ดูแลระบบ
1,058
edits