Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

45,018 bytes added, 06:15, 17 มิถุนายน 2563
/* ประกาศกรมสรรพสามิต */
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ==
[[ไฟล์:Benzine.jpg|200px|thumb|right|น้ำมันเบนซินน้ำมันแก๊สโซฮอล์]][[ไฟล์:DieselBioDiesel.pngjpg|180px|thumb|right|น้ำมันดีเซลน้ำมันไบโอดีเซล]]
[[ไฟล์:JetFuel.jpg|180px|thumb|right|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น]]
[[ไฟล์:Kerosene.jpg|180px|thumb|right|น้ำมันก๊าด]]
[[ไฟล์:HydroCarbon.jpg|180px|thumb|right|สารละลายไฮโดรคาร์บอน]]
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 1 '''ความหมายของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน''' ตาม[http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BE08/%BE08-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527] ได้ให้ความหมายของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จัดเก็บภาษี ดังนี้ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น้ำมันเตา และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว น้ำมันหล่อลื่นปิโตรเลียมปิทูเมน (แอสฟัลต์) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่างๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติ สารละลายหรือโซลเวนท์ชนิดต่างๆ สารพลอยได้ และกากอื่นๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึงน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่ได้จากการกลั่นหรือแยกปิโตรเลียมตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
'''ประเภทสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามชนิดสินค้า'''* สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน** สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมัน*** น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ระบุความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเบนซิน**** น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว***** น้ำมันแก๊สโซฮอล์*** แนพทา*** ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน*** รีฟอร์เมท*** น้ำมันก๊าด*** น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น*** น้ำมันดีเซล**** น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก***** น้ำมันไบโอดีเซล**** น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก*** น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น้ำมันเตา**** น้ำมันเตาชนิดที่ 1**** น้ำมันเตาชนิดที่ 2**** น้ำมันเตาชนิดที่ 3**** น้ำมันเตาชนิดที่ 4**** น้ำมันเตาชนิดที่ 5*** ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง*** สารละลายไฮโดรคาร์บอน**** รับเบอร์โซลเว้น**** ไวท์สปิริต**** เบนซีน**** เพนเทน**** เฮกเซน**** เฮปเทน**** โทลูอีน**** ไซลีน***** พาราไซลีน***** มิกซ์ไซลีน***** ออร์โธไซลีน***** เมตาไซลีน**** สารละลายไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ** สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซ*** และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว น้ำมันหล่อลื่นปิโตรเลียมปิทูเมน (แอสฟัลต์) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว*** ก๊าซปิโตรเลียมเหลว*** ก๊าซโพรเพน*** ก๊าซมีเทน*** ก๊าซอีเทน*** ก๊าซบิวเทน*** ไอโซเมอร์ของบิวเทน*** เอทิลีน*** โพรพิลีน*** บิวทิลีน*** ไอโซเมอร์ของบิวทีลีน*** บิวทาไดอีนก๊าซธรรมชาติ สารละลายหรือโซลเวนท์ชนิดต่าง ๆ สารพลอยได้ และกากอื่น ๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึงน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่มิได้ผลิตจากการปิโตรเลียม ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงหรือใช้แทนน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้วข้างต้น
==คุณลักษณะสินค้า==
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ชื่อข้อมูลสินค้า'''
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ความหมาย'''
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ค่าที่เป็นไปได้'''
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ประเภทสินค้าน้ำมันฯ'''
|- valign="top"
| B1||มีปริมาณสารตะกั่วผสมอยู่ในหน่วยกรัมต่อลิตร||ปริมาณร้อยละของสารตะกั่วที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบนซิน||ตัวเลข 0-100 ไม่มีติดลบ||น้ำมันเบนซิน
|- valign="top"
| B2||มีปริมาณเอทานอลผสมอยู่ร้อยละ||ปริมาณร้อยละของเอทานอลที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบนซิน||ตัวเลข 0-100 ไม่มีติดลบ||น้ำมันเบนซิน
|- valign="top"
| B7||มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน||จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด [[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/182/31.PDF อ้างอิง]]||ใช่ หรือ ไม่||น้ำมันเบนซิน
|- valign="top"
| B4||ค่าออกเทน||ค่าตัวเลขที่แสดงเป็นร้อยละโดยมวลของไอโซออกเทนในของผสมระหว่างไอโซออกเทนและเฮปเทน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้||ตัวเลข ไม่มีติดลบ||น้ำมันเบนซิน
|- valign="top"
| A2, B5, C5, D3||มีหน่วยนับเป็นลิตร||เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร||ลิตร||สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติเหลว
|- valign="top"
| D3||มีหน่วยนับเป็นก.ก.||เศษของก.ก.ให้นับเป็นหนึ่งก.ก.||ก.ก.||สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซ
|- valign="top"
| A2, E6||มีหน่วยนับเป็นลิตรหรือกิโลกรัม||ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด||ลิตร หรือ กิโลกรัม||น้ำมันเตา, สารละลายไฮโดรคาร์บอน, ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
|- valign="top"
| A3, B6, C6, D4, E7||ที่มา||ที่มาของสินค้า||ผลิตภายในประเทศ หรือ นำเข้า||สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
|- valign="top"
| A4, A5, B9, B10, C7, C8, D5, D6, E8, E9||เครื่องหมายการค้า||เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)||อักขระ||สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
|- valign="top"
| B3, C3||มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่||มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
|- valign="top"
| A6||มีวัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น||วัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น||ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน, นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานในประเทศ, นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ||น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
|- valign="top"
| ||มีเลขเจพี||เลขเจพี||JP1-JP8||น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
|- valign="top"
| C2||มีปริมาณกำมะถันผสมอยู่ร้อยละ||ปริมาณร้อยละของกำมะถันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล||ตัวเลข 0-100 ไม่มีติดลบ||น้ำมันดีเซล
|- valign="top"
| C10||จำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือไม่||มีสถานที่ขายน้ำมันดีเซล||ใช่ หรือ ไม่||น้ำมันดีเซล
|- valign="top"
| C10||เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสำหรับ การประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่||มีวัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันดีเซล||ใช่ หรือ ไม่||น้ำมันดีเซล
|- valign="top"
| C1||มีปริมาณเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ร้อยละ||ปริมาณร้อยละของเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล||ตัวเลข ไม่มีติดลบ||น้ำมันดีเซล
|- valign="top"
| C4||จำแนกตามประเภทเครื่องยนต์ดีเซล||เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานด้วย||เครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว หรือ เครื่องยนต์ดีเซลหมุนช้า||น้ำมันดีเซล
|- valign="top"
| ||มีค่าความหนืด||มีค่าความหนืด||ตัวเลข ไม่มีติดลบ||น้ำมันเตา
|- valign="top"
| A6||มีวัตถุประสงค์การใช้งานคือใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่||นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย||ใช่ หรือ ไม่||ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
|- valign="top"
| E10||มีวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้า||มีวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าสารละลายไฮโดรคาร์บอน||||สารละลายไฮโดรคาร์บอน
|- valign="top"
| E5||มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม||มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมต่างๆ||ใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม, ใช้เป็นตัวทำละลายเคมีภัณฑ์เพื่อการผลิต, ใช้เคลือบพื้นผิวผลิตภัณฑ์, ใช้งานโดยตรงในอุตสาหกรรม, ใช้ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์, ขายปลีก||สารละลายไฮโดรคาร์บอน
|- valign="top"
| D7||มีวัตถุประสงค์การใช้งานในการผลิตกระแสไฟฟ้าคือใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่||นำไปใช้้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย||ใช่ หรือ ไม่||ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, ก๊าซโพรเพน
|- valign="top"
| D2||มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลวหรือไม่||มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลว||ใช่ หรือ ไม่||สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซ
|- valign="top"
| D1||มีค่าความบริสุทธิ์ร้อยละ||ปริมาณร้อยละของค่าความบริสุทธิ์ของสินค้า||ตัวเลข 0-100 ไม่มีติดลบ||เอทิลีน, โพรพิลีน
|- valign="top"
| A6||ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่||ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
|- valign="top"
| A6||นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่||นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่|- valign="top" |ใช่ หรือ ไม่E1||สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันมีจุดเดือดสุดท้าย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 400 องศาเซลเซียส ตามวิธีการทดสอบ ASTM D86 หรือไม่||มีจุดเดือดสุดท้าย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 400 องศาเซลเซียส ตามวิธีการทดสอบ ASTM D86 หรือไม่|- valign="top" | E2||มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นหรือไม่||มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นหรือไม่|- valign="top" | E4||เป็นสารละลายประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ตามรายการสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ หรือไม่||อยู่ในรายการสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ ได้แก่ เพนเทน (Pentane) เฮกเซน (Hexane) เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ออร์โธไซลีน (o-Xylene) พาราไซลีน (p-Xylene) เมตาไซลีน (m-Xylene) และมิกซ์ไซลีน (mixed-Xylene)|- valign="top" | C11||มีวัตถุประสงค์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดหรือไม่||นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด|- valign="top"| D9||มีการนำไปใช้เข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมันหรือไม่||มีการนำไปใช้เข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน|- valign="top"| A10||มีการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่นหรือไม่||มีการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น|- valign="top"| A8||เป็นน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันชนิดเหลวหรือไม่||เป็นน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันชนิดเหลว|- valign="top"| A9||น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้วหรือไม่||น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว |- valign="top"
|}
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในปัจจุบัน ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้===พระราชบัญญัติ===* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/list-legal.pdf ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461) ]* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462) ]* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_EN.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464) ]===กฎกระทรวง===*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/32.PDF กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 10)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/52.PDF กฎกระทรวง การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 15)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 17)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 29)]* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mze5/~edisp/uatucm319917.pdf กฎกระทรวง กำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (เลขอ้างอิง 162)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/064/T_0001.PDF กฎกระทรวง กำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 297)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/42.PDF กฎกระทรวง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 12)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/40.PDF กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 11)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/32.PDF กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 10)]
===ประกาศกระทรวงการคลัง===* [http://webwww.krisdikaratchakitcha.soc.go.th/dataDATA/lawPDF/law22560/%C007E/%C007-20-9999-update227/13.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหน่วยตามปริมาณสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (เลขอ้างอิง 41)]* [http://webwww.krisdikaratchakitcha.soc.go.th/dataDATA/lawPDF/law22560/%BE08E/%BE08-20-9999-update227/2.pdf พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25272560 (เลขอ้างอิง 32) ]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25352561/DE/001019/184.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกําหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา 23 (เลขอ้างอิง 252) ] ===ประกาศกรมสรรพสามิต===* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/img-200508121056.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปิดทำการชั่วคราว (เลขอ้างอิง 502)]* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200410102952.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การส่งเอกสารให้หน่วยงานของกรมสรรพสามิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 272) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ(เลขอ้างอิง 493)]* [https://webdev.excise.2534go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200331094122.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การส่งเอกสารให้หน่วยงานของกรมสรรพสามิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เลขอ้างอิง 487)]* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200410105119.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 10) (เลขอ้างอิง 494)]* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200120181151.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย การขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และการส่งเงินชดเชยคืนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (เลขอ้างอิง 452)]* [http://www.ratchakitcha.socexcise.go.th/DATAcs/PDFgroups/2557public/Edocuments/161document/1dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293302.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 126เลขอ้างอิง 115) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25572561/E/254119_2/9124.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ เลขอ้างอิง 129) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25522561/E/068119_2/9126.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 85เลขอ้างอิง 128) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ]* [https://www.excise.2552go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298614.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (เลขอ้างอิง 119)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25422561/E/074119_2/7117.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น (ฉบับที่ 56เลขอ้างอิง 127) ลงวันที่ 28 กันยายน พ]* [https://www.excise.2542go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjg1/~edisp/uatucm285065.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว (เลขอ้างอิง 126)]* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298612.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสำหรับน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว (เลขอ้างอิง 125)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25352561/DE/095119_2/826978.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ (ฉบับที่ 29เลขอ้างอิง 117) ลงวันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2535]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25552561/E/060119_2/5156.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต การยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 95เลขอ้างอิง 159) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ]* [https://www.excise.2555go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298623.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม (เลขอ้างอิง 118)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25522560/E/182288/4119.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พการตีความน้ำมันประเภทสินค้าน้ำมันตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 109)]* [https://www.excise. 2552 ลงวันที่ 21 กันยายน พgo.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298610. 2552pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เลขอ้างอิง 120)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25522561/E/182119_2/3397.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร พวิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นของผสมปิทูเมนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เลขอ้างอิง 122)]* [https://www.excise. 2552 ลงวันที่ 21 กันยายน พgo.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298620. 2552pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เลขอ้างอิง 121)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25522561/E/182119_2/31101.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันเบนซินที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมาย ระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 21 กันยายน วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 25522560 (เลขอ้างอิง 124)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25522561/E/182119_2/37100.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม พ.ศ.2552 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) และน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน (เลขอ้างอิง 123)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25552560/E/035288/19.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ลงวันที่ 23 มกราคม การตีความประเภทสินค้าน้ำมันตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 109)]* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107)]* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296521.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 25552560 (เลขอ้างอิง 113)]* [httphttps://www.ratchakitchaexcise.socgo.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301314.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในสถานที่อื่นใดตามมาตรา 26(1) หรือการนำสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดกลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม หรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดอีกแห่งหนึ่งไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา 26 (2) หรือการนำสินค้าไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน กรณีเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเลิกกิจการตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) และการนำสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรส่งกลับคืนโรงอุตสาหกรรมหรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา 103 วรรคสอง (เลขอ้างอิง 153)]* [https://www.excise.go.th/DATAcs/PDFgroups/0Dpublic/00142829documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290564.PDF pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (เลขอ้างอิง 108)]* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290603.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 25472560(เลขอ้างอิง 96)]* [httphttps://www.ratchakitchaexcise.socgo.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290603.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (เลขอ้างอิง 140)]* [https://www.excise.go.th/DATAcs/PDFgroups/2551public/Edocuments/122document/15dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298622.PDF pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน กำหนดเขตปลอดภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 161)]* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306539.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 174)]* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7_%E0%B8%89_2.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม (เลขอ้างอิง 243)]* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97_3.PDFประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 249)]* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/7.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25512560 (ฉบับที่ 7) (เลขอ้างอิง 382)]* [httphttps://wwwwebdev.ratchakitcha.socexcise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/EDI.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATAINTERCHANGE) (ฉบับที่ 4) (เลขอ้างอิง 285)]* [http:/PDF/2552edi.excise.go.th/Esystem/024upload/160007.PDF pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ (เลขอ้างอิง 299)] ===ระเบียบกรมสรรพสามิต===* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200515094249.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 25522563 (เลขอ้างอิง 505)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25532561/E/017119_1/3926.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 4เลขอ้างอิง 48) ลงวันที่ 29 ธันวาคม ]* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273160.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน พ.ศ. 25522560 (เลขอ้างอิง 49)]* [httphttps://www.ratchakitchaexcise.socgo.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290560.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมการรับ - จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 50)]* [https://www.excise.go.th/DATAcs/PDFgroups/2551public/Edocuments/121document/28dwnt/mzex/~edisp/uatucm311060.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต การเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 พ.ศ. 25512560 (เลขอ้างอิง 51)]* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290675.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 52)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25522561/E/182119_1/4586.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solventเลขอ้างอิง 53) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ]* [http://www.ratchakitcha. 2552 ลงวันที่ 21 กันยายน soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/90.PDF ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันหล่อลื่น ให้แก่ผู้ที่ใช้น้ำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น และผู้ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น พ.ศ. 25522560 (เลขอ้างอิง 54)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25522561/E/182119_1/3049.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2560 (Hydrocarbon Solventเลขอ้างอิง 55) ]* [http://drmlib.parliament.go.th/securepdf/p_524630.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 (เลขอ้างอิง 56)]* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290461.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. 25522560 (เลขอ้างอิง 57)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E2561/00139690E/119_1/61.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 58)]* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmx/~edisp/uatucm331569.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 694) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.25472561 (เลขอ้างอิง 191)]
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ==
{| class="wikitable"
| valign! rowspan="top" align="center" 3 style="backgroundwidth:#f0f0f06%;"|'''ประเภทที่'''| valign! rowspan="top" align="center" 3 style="backgroundwidth:#f0f0f049%;"|'''รายการ'''| valign! colspan="top" align="center" 3 style="backgroundwidth:#f0f0f031%;"|'''อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า (ร้อยละ)'''อัตราภาษี| valign-! rowspan=2 style="topwidth: 15%;" align|ตามมูลค่าร้อยละ! colspan="center" 2 style="backgroundwidth:#f0f0f016%;"|'''หน่วย'''ตามปริมาณ| valign-! style="top" align="centerwidth: 8%;" |หน่วย! style="backgroundwidth:#f0f0f08%;"|'''อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ หน่วยละ (หน่วย-บาท)'''|- valign="top"
| 01.01
|| - น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน||||||
|- valign="top"
|
| align="center" |0
| align="center"|ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center"|5.6.5
|- valign="top"
| ||(2) น้ำมันเบนซินนอกจาก(1)
| align="center" |0
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |5.6.5
|- valign="top"
| ||(3) น้ำมันเบนซินชนิดที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี10 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|align="center"|ยกเว้นภาษี0|align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร| align="center" |ยกเว้นภาษี5.85
|- valign="top"
| ||(4) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี20 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
| align="center" |0
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |5.0420
|- valign="top"
| ||(5) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี85 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
| align="center" |0
| align="center"|ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |40.48975
|- valign="top"
| ||(6) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด| align="center" |0| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร| align="center" |0.84|- valign="top"| 01.02|| - แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีนและของเหลวที่คล้ายกัน||||||
|- valign="top"
| ||(1) แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน
| align="center" |360
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |7
| 01.03|| น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน||||||
|- valign="top"
| || - (1) น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
| align="center" |0
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |34.055726
|- valign="top"
| 01.04|| - น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น||||||
|- valign="top"
| ||(1) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด| align="center" |230
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |30
|- valign="top"
| ||(2) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับอากาศยานในประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดสำหรับเครื่องบินไอ พ่นนอกจาก (1)| align="center" |10
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |04.2726
|- valign="top"
| 01.04||(3) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด| align="center" |ยกเว้นภาษีประกาศใช้ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ||||| align="center" |ยกเว้นภาษี
|- valign="top"
| ||(2) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอ พ่นนอกจาก (1)| align="center" |0| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร| align="center" |0.20|- valign="top"| 01.05|| - น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกัน||||||
|- valign="top"
| ||(1) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก
| align="center" |0
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |56.31440
|- valign="top"
| ||(2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก
| align="center" |0
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |36.25440
|- valign="top"
| ||(3) น้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
| align="center" |ยกเว้นภาษี0|align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร| align="center" |ยกเว้นภาษี0
|- valign="top"
| ||(4) น้ำมันดีเซลที่ได้เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ในเรือจดทะเบียนสำหรับการประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
| align="center" |ยกเว้นภาษี0|align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร| align="center" |ยกเว้นภาษี0
|- valign="top"
| ||(5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
| align="center" |0
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |6.440 |- valign="top"| ||(5/1) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 แต่ไม่เกินร้อยละ 7| align="center" |0| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร| align="center" |5.990 |- valign="top"| ||(5/2) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 แต่ไม่เกินร้อยละ 9| align="center" |0| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร| align="center" |5.930 |- valign="top"| ||(5/3) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 แต่ไม่เกินร้อยละ 14| align="center" |0| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร| align="center" |5.800 |- valign="top"| ||(5/4) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 แต่ไม่เกินร้อยละ 19| align="center" |0| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร| align="center" |5.480 |- valign="top"| ||(5/5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 24| align="center" |0| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร| align="center" |5.25153
|- valign="top"
| ||(6) น้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
| align="center" |ยกเว้นภาษี0|align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร| align="center" |ยกเว้นภาษี0
|- valign="top"
| 01.06|| - ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน||||||
|- valign="top"
| ||(1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
| align="center" |360
| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
| align="center" |5.3185
|- valign="top"
| ||(2) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกันที่นำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน|align="center" |ยกเว้นภาษี0|align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร|align="center" |ยกเว้นภาษี0
|- valign="top"
| 01.07|| - ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน||||||
|- valign="top"
| ||(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอล.พี.จี.) และก๊าซที่คล้ายกัน
| align="center" |0
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัมเศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
| align="center" |2.17
|- valign="top"
| ||(2) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่คล้ายกัน
| align="center" |230| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัมเศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
| align="center" |2.17
|- valign="top"
| ||(43) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนและก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด| align="center" |ยกเว้นภาษี0|align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม| align="center" |ยกเว้นภาษี0
|- valign="top"
| 01.08|| - ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน||||||
|- valign="top"
| ||(1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
| align="center" |ยกเว้นภาษี0|align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม| align="center" |ยกเว้นภาษี0
|- valign="top"
| ||(2) ก๊าซอีเทนเหลว
| align="center" |230| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัมเศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
| align="center" |2.17
|- valign="top"
| 01.09|| - เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน||||||
|- valign="top"
| ||(1) เอทิลินเหลว โพรพิลีนเหลว บิททีลีนเหลวไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน
| align="center" |230| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัมเศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
| align="center" |2.17
|- valign="top"
| ||(2) เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95
| align="center" |ยกเว้นภาษี0|align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม| align="center" |ยกเว้นภาษี0
|- valign="top"
| ||(3) โพรพิลีนเหลว บิวทีลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลวบิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90
| align="center" |ยกเว้นภาษี0|align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม| align="center" |ยกเว้นภาษี0
|- valign="top"
| 01.10||- ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน||||||
|- valign="top"
| ||(1) ก๊าซอีเทน
| align="center" |230| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัมเศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
| align="center" |2.17
|- valign="top"
| ||(2) ก๊าซโพรเพน
| align="center" |23
| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัมเศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม
| align="center" |2.17
|- valign="top"
| ||(3) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน|align="center" |ยกเว้นภาษี0|align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม|align="center" |ยกเว้นภาษี0
|- valign="top"
| 01.11|| - เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน||||||
|- valign="top"
| ||(1) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน|align="center" |ยกเว้นภาษี0|align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม|align="center" |ยกเว้นภาษี0
|- valign="top"
| 01.9012||(1) น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน||5||ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด||0
|- valign="top"
| ||(21) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงน้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน|align="center" |0|align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร|align="center" |0.64
|- valign="top"
| 01.13|| (2.1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง||12||ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด||0
|- valign="top"
| || (2.21) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง|align="center" |10|align="center" |ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร|align="center" |0.64
|- valign="top"
| ||(32) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีสรรพสามิตประกาศกำหนดผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด|align="center" |0|align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร|align="center" |0.053
|- valign="top"
| 01.14|| (3.1) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนดทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีสรรพสามิตประกาศกำหนด||30||ลิตรหรือกิโลกรัม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด||0
|- valign="top"
| || (3.21) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนดที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด|align="center" |ยกเว้นภาษี0|align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร|align="center" |ยกเว้นภาษี6.50
|- valign="top"
| 01.01 ถึง01.11 และ01.90||(12) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด|align="center" |ยกเว้นภาษี0|align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร|align="center" |ยกเว้นภาษี0
|- valign="top"
| 01.90|| น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆ|||||||- valign="top"| ||(1) น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันหล่อลื่นที่คล้ายกัน ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด|||||||- valign="top"| ||(ก) น้ำมันหล่อลื่นเหลว และน้ำมันที่คล้ายกัน| align="center" |0| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร| align="center" |5|- valign="top"| ||(ข) น้ำมันหล่อลื่นไม่เหลว และน้ำมันที่คล้ายกัน| align="center" |0| align="center" |กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม| align="center" |5|- valign="top"| ||(ค) น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด| align="center" |0| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือกิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม| align="center" |0|- valign="top"| ||(ง) น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด| align="center" |0| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือกิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม| align="center" |0|- valign="top"| 01.01 ถึง01.11 และ01.90|| (1) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด| align="center" |0| align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือกิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม| align="center" |0|- valign="top"| ||(2) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด|align="center" |ยกเว้นภาษี0|align="center" |ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือกิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม|align="center" |ยกเว้นภาษี0
|}
 
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ==
 
[http://etrs.beehive.asia/taxRecommendation/searchTaxDuty/oil ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
{| class="wikitable"
! style="width: 10%;"| หมายเลขแบบ! style="width: 75%;"| ชื่อแบบ! style="width: 15%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
|-
| ภษภส.01-0401| คำขอจดทะเบียนสรรพสามิตแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-04//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps-04instruction01-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps-04filled01-air01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0102-0501| คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-05//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps01Ps-05instruction02-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-02-05filled01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-1201| แบบรายงานภาษีแบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2)ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-12//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301315.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps01Ps-12instruction03-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-03-12filled01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-2801/2| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรแบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-28//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296710.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps-28instruction03-01-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-03-01-28filled2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-28/107| แบบคำขอยกเว้น สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไปเก็บพักไว้ที่สถานที่เก็บสินค้าแบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(1) (2) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-28-1//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps01Ps-2803-1instruction07instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-2803-1filled07filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-28/210| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่อง ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา58 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25272560
|
*[[mediahttps:Ps01-28-2//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290035.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps01Ps-2803-2instruction10instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-2803-2filled10filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ใบต่อแบบ ภษภส.0103-28/211||ใบต่อ แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่อง ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
|
*[[mediahttps:Ps01-28-2e//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps01Ps-2803-2einstruction11instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-2803-2efilled11filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-2901| แบบรายการวัตุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิตแบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-29//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps01Ps-29instruction05-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-05-29filled01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-2901/1ง1| แบบงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีแบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 103และสำหรับน้ำมันและมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560| *[[mediahttps:Ps01-29-1ง//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps01Ps-2905-1งinstruction01-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-2905-01-1งfilled1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-3001/2||แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าแบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4)
|
*[[mediahttps:Ps01-30//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps01Ps-30instruction05-01-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-05-01-30filled2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-3502| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีแบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-35//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps01Ps-35instruction05-02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-05-35filled02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-3603||แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา 102 (4) แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25272560
|
*[[mediahttps:Ps01-36//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps-36instruction05-03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-05-36filled03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-36/104||แบบคำขอนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไปเก็บไว้ ณ สถานที่เก็บสินค้าเพื่อนำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศตามมาตรา 102 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
|
*[[mediahttps:Ps01-36-1//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps01Ps-3605-1instruction04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-3605-1filled04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-4204/1| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้าบัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
|
*[[mediahttps:Ps01-42//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps-42instruction05-04-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-05-04-42filled1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-4404/12| แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
|
*[[mediahttps:Ps01-44-1//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps01Ps-4405-1instruction04-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-05-4404-1filled2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-4505||คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือ ส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันแบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-45//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297224.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps01Ps-45instruction05-05instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-05-45filled05filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-4606||แบบแจ้งตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้ เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(ผู้ประกอบอุตสาหกรรม3)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-46//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297222.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps-46instruction05-06instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-05-46filled06filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-4606/1||คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับอากาศยาน (ผู้นำเข้า)คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-46-1//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290299.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps01Ps-4605-06-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-05-4606-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-46ก06/2||คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้ เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม)ใบกำกับการขนส่งสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ
|
*[[mediahttps:Ps01-46ก//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290298.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps01Ps-46กinstruction05-06-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-05-06-46กfilled2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-46ข07||คำขออนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้ เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (ผู้นำเข้า4)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-46ข//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297220.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps01Ps-46ขinstruction05-07instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps01Ps-05-46ขfilled07filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| สคภส.0105-08||คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าขออนุญาตจำหน่ายหรือนำเข้าเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆแบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ใบตัดบัญชีการนำน้ำมันดีเซลออกจากสถานที่เก็บน้ำมันดีเซล บัญชีแสดงรายการจำหน่ายน้ำมันดีเซลในเขตต่อเนื่อง บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในเขตต่อเนื่อง บัญชีประจำวันแสดงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในเขตต่อเนื่อง
|
*[[mediahttps:Sk01//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297908.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Sk01instructionPs-05-08instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Sk01filledPs-05-08filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| สคภส.0205-09||คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆแบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ
|
*[[mediahttps:Sk02//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297231.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Sk02instructionPs-05-09instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Sk02filledPs-05-09filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| สคภส.02ก05-10||คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการ เป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆแบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน แบบแจ้งการรับ – จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
|
*[[mediahttps:Sk02ก//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296503.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Sk02กinstructionPs-05-10instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Sk02กfilledPs-05-10filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| สคภส.04||งบเดือนแสดงการรับ05-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน12| แบบคำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Sk04//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Sk04instructionPs-05-12instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Sk04filledPs-05-12filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| สคภส.04ก||รายละเอียดแสดงการรับ05-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน12/1|รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Sk04ก//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Sk04กinstructionPs-05-12-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Sk04กfilledPs-05-12-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.ม. 1||ใบแจ้งการรับ07-จ่าย น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน01| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Nm01//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Nm01instructionPs-07-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Nm01filledPs-07-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.ม. 207-02||บันทึกรายการตรวจวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันบัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Nm02//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Nm02instructionPs-07-02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Nm02filledPs-07-02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.ม. 307-03||แบบรายการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Nm03//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Nm03instructionPs-07-03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Nm03filledPs-07-03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.ม. 407-04||แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Nm04//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Nm04instructionPs-07-04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Nm04filledPs-07-04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| สค.ม. 5|01 |แบบรายการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่รับ-จ่ายผ่านมาตรวัดคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้าเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใบกำกับขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
|
*[[mediahttps:Nm05//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363375.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Nm05instructionSK01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Nm05filledSK01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| สค.ม. 6|02|บันทึกรายการตรวจวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในเรือลำเลียงคำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ซึ่งขอใช้สิทธิตามกฎกระทรวงที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
|
*[[mediahttps:Nm06//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363379.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Nm06instructionSK02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Nm06filledSK02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| สค.ม. 7|03|รายการคำนวณปริมาณน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่บรรทุกในเรือลำเลียงบัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
|
*[[mediahttps:Nm07//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363377.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Nm07instructionSK03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Nm07filledSK03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| สค.ม. 8|04|แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซงบเดือนแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
|
*[[mediahttps:Nm08//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363378.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Nm08instructionSK04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Nm08filledSK04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| สค.ม. 9|04 ก|แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่จ่ายทางรถยนต์รายละเอียดแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
|
*[[mediahttps:Nm09//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363376.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Nm09instructionSK04-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Nm09filledSK04-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| น.ม. 101||แบบรายงานการคำนวณเปรียบเทียบผลแตกต่างของการตรวจวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันใบแจ้งการรับ-จ่าย น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Nm10Nm1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Nm1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| น.ม. 2| แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Nm2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Nm2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| น.ม. 3| แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซ|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Nm3instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Nm3filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| น.ม. 4| แบบรายการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่รับ-จ่ายผ่านมาตรวัด|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Nm4instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Nm4filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| น.ม. 5| แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่บรรทุกในเรือลำเลียง|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Nm5instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Nm5filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| น.ม. 6| แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซที่บรรลุในเรือลำเลียง|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Nm6instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Nm6filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| น.ม. 7| แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่จ่ายทางรถยนต์|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Nm7instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Nm7filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| น.ม. 8| รายการค่าภาษีน้ำมันและผลติภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรม|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Nm8instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Nm8filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| น.ม. 9| แบบรายงานการจ่ายน้ำมันภายในประเทศ(สถานีต้นทาง)|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290560.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Nm9instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Nm9filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| น.ม. 10| แบบรายงานการจ่ายน้ำมันภายในประเทศ(สถานีปลายทาง)|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290560.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Nm10instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Nm10filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| น.ม. 1110/1||รายการค่าภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงงานอุตสาหกรรมแบบรายงานการจ่ายน้ำมันนำเข้าจากต่างประเทศ(สถานีปลายทาง)
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290560.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Nm11Nm10-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Nm10-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| นล.01| คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ที่นำเข้าเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296817.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:NL01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Nm11instructionNL01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| นล.02| คำขออนุญาตและใบอนุญาต เป็นผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่นหรือผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ใช้ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297822.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:NL02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Nm11filledNL02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| นล.03| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296815.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:NL03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:NL03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| นล.04| งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296814.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:NL04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:NL04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| นล.04ก| รายละเอียดแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzcx/~edisp/uatucm371738.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:NL04-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:NL04กfilled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| แบบmarker 01| คำขอเบิกสาร Marker|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290485.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Marker01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Marker01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| แบบmarker 02| บัญชีประจำวันแสดงปริมาณการรับ-จ่าย สาร Marker|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290483.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Marker02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Marker02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| แบบmarker 03| รายงานแสดงปริมาณการรับ-จ่าย สาร Marker|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290483.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Marker03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Marker03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| Lubricant oil 01| บันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับสิทธิอัตราศูนย์|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296541.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Lubricantoil01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Lubricantoil01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| แบบSolvent 01| บันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับสิทธิอัตราศูนย์|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296550.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Solvent01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Solvent01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]|-| Ex-JDA-01| คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ใบตัดบัญชีการนำน้ำมันดีเซลออกจากสถานที่เก็บน้ำมันดีเซล บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย บัญชีประจำวันแสดงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย งบเดือนแสดงการนำน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298610.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Ex-JDA-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ex-JDA-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
|}
== การคำนวณภาษีสรรพสามิตในอัตราตามปริมาณ การคำนวณภาษี == สินค้าน้ำมันได้กำหนดการเก็บภาษีตามปริมาณแต่เพียงอย่างเดียว == การคำนวณภาษี ==
{{การคำนวณภาษีตามปริมาณ}}ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามปริมาณ) <br>ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต) <br>
== การคำนวณภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่า =ตัวอย่างการคำนวณภาษี==={{การคำนวณภาษี}}
น้ำมันเบนซิน ก. จำนวน 1,000 ลิตร ราคาลิตรละ 20 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) <br> ภาษีสรรพสามิต =(ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามปริมาณ) <br>ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = ตัวอย่างการคำนวณภาษี ( 20 x 1,000 ) x 0.065 =1,300 <br>ภาษีพึงชำระ ​=ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x อัตราภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)<br> น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงของอากาศยาน จำนวน 30ภาษีพึงชำระ = 1,000 ลิตร ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 300 + (ไม่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) ราคาลิตรละ 81,300 x 0.50 1) = 1,430 บาท <br>
อัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณลิตรละ 3 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 23 บาท '''1. ภาษีอัตราภาษีตามปริมาณ''' ภาษีสรรพสามิต = ปริมาณ x อัตราภาษี = 30,000 x 3 พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน== 90,000 บาท
'''2. ภาษีอัตราภาษีตามมูลค่า''' ภาษีสรรพสามิต = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม x อัตราภาษี เนื่องจากการนำเข้า/ ส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน [[พิกัดศุลกากร (1 - (1.1 x อัตราภาษี)Harmonize)สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน]] = ((30,000 x 8.5) x (23 =ข้อเสนอแนะ==หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก [https:/ 100))/ (1 - (1docs.1x 0google.23)) = (255,000 x 0.23)com/ 0.747 = 78,514.06 บาท จะเห็นได้ว่าภาษีสรรพสามิตตามปริมาณที่คำนวณได้ สูงกว่า ภาษีตามมูลค่าที่คำนวณได้ เพราะฉะนั้นจะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 90,000 บาท พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ10 ของค่าภาษี = 9,000 บาทforms/d/e/1FAIpQLSfW6HPoqeqiYDNoIjAM4Qd0pFFtlHoGM7LWUu6jr6q6eRDPdg/viewform แบบฟอร์ม]