Changes

กิจการโทรคมนาคม

900 bytes removed, 16:20, 31 สิงหาคม 2558
/* แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล */
|
*[[media:Ps01-04.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[คู่มือสรรพสามิต:คำอธิบายการกรอกข้อมูล|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
|-
| ภษ.01-05
|
*[[media:Ps01-05.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[คู่มือสรรพสามิต:คำอธิบายการกรอกข้อมูล|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
|-
| ภษ.01-12ก
|
*[[media:Ps01-12ก.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[คู่มือสรรพสามิต:คำอธิบายการกรอกข้อมูล|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
|-
| ภษ.01-42ก
|
*[[media:Ps01-42ก.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[คู่มือสรรพสามิต:คำอธิบายการกรอกข้อมูล|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
|-
| ภษ.01-44ก
|
*[[media:Ps01-44ก.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[คู่มือสรรพสามิต:คำอธิบายการกรอกข้อมูล|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
|}
==การคำนวณภาษี==
{{การคำนวณภาษีบริการ}}
ผู้ดูแลระบบ
45
edits