Changes

สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันได้ที่นี่ http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main
 
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ประเภทที่'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''พิกัดศุลกากร'''
|-
| valign="top"| 01.01(1), 01.01(3)|| valign="top"สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101214&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.14], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101212&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.12], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101216&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.16]
|-
| valign="top"| 01.01(2)|| valign="top"น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน|น้ำมันเบนซินนอกจาก(1)|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101213&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.13], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101211&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.11], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101215&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.15]
|-
| valign="top"| 01.0109(4)-(61)|| valign="top"|น้ำมันแก๊สโซฮอล์น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101214&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.14], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101212&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.12], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101216&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.16]
|-
| valign="top"| 01.0209(12)|| valign="top"|แนพทาน้ำมันเบนซินนอกจาก(1)|| valign="top"|[http://igtf2710.customs12.go11, 2710.th/igtf/viewerImportTariff12.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101270&docBegnDate=10%2F07%2F2556 12, 2710.12.70]15
|-
| valign="top"| 01.0209(13)|| valign="top"|รีฟอร์เมทน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101270&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70]
|-
| valign="top"| 01.0209(14)|| valign="top"|ไพโรลายสิสก๊าซโซลีนน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101270&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.12.70]
|-
| valign="top"| 01.0309(15)|| valign="top"|น้ำมันก๊าดน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101983&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.83]
|-
| valign="top"| 01.04(1)-(3)02|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นแนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101981&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.81], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101982&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.82]
|-
| valign="top"| 01.0502(1)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนักแนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101971&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101972&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.1912.72]70
|-
| valign="top"| 01.0502(21)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนักแนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ใน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101971&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.19.71], [http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101972&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.1912.72]70
|-
| valign="top"| 01.0502(52)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101971&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2710.1912.71]70
|-
| valign="top"| 01.06(1)03|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.)น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.11.00]
|-
| valign="top"| 01.0703(1)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.)น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111900&docBegnDate=10%2F07%2F2556 27112710.19.00]83
|-
| valign="top"| 01.0703(21)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพนเหลวน้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|[http://igtf2710.customs19.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.12.00]83
|-
| valign="top"| 01.0803(12)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลวน้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|[http://igtf2710.customs19.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.11.00]83
|-
| valign="top"| 01.08(1)04|| valign="top"|ก๊าซบิวเทนเหลวน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.13.00]
|-
| valign="top"| 01.0804(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลวน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|| valign="top"|[http://igtf2710.customs19.go81, 2710.th/igtf/viewerImportTariff19.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.13.00]82
|-
| valign="top"| 01.0804(2)|| valign="top"|ก๊าซอีเทนเหลวน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น นอกจาก(1)|| valign="top"|[http://igtf2710.customs19.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29011000&docBegnDate=10%2F07%2F2556 290181, 2710.1019.00]82
|-
| valign="top"| 01.0904(1)|| valign="top"|เอทิลีนเหลวน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|[http://igtf2710.customs19.go81, 2710.th/igtf/viewerImportTariff19.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111410&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.10]82
|-
| valign="top"| 01.0904(12)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลวน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|[http://igtf2710.customs19.go81, 2710.th/igtf/viewerImportTariff19.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111490&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.90]82
|-
| valign="top"| 01.09(1)05|| valign="top"|บิวทิลีนเหลวน้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน || valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
|-
| valign="top"| 01.0905(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลวน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|[http://igtf2710.customs19.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 290171, 2710.2319.00]72
|-
| valign="top"| 01.0905(12)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลวน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|[http://igtf2710.customs19.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012400&docBegnDate=10%2F07%2F2556 290171, 2710.2419.00]72
|-
| valign="top"| 01.0905(23)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95น้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|| valign="top"|[http://igtf2710.customs19.go71, 2710.th/igtf/viewerImportTariff19.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111410&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.10]72
|-
| valign="top"| 01.0905(34)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90น้ำมันดีเซลที่ได้เติมนำในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสำหรับการประมง ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร|| valign="top"|[http://igtf2710.customs19.go71, 2710.th/igtf/viewerImportTariff19.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27111490&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.14.90]72
|-
| valign="top"| 01.0905(35)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4|| valign="top"|[http://igtf2710.customs19.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]71
|-
| valign="top"| 01.09(3)05|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90(5/1) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 แต่ไม่เกินร้อยละ 7|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 29012710.2319.00]71
|-
| valign="top"| 01.09(3)05|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90(5/2) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 แต่ไม่เกินร้อยละ 9|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012400&docBegnDate=10%2F07%2F2556 29012710.2419.00]71
|-
| valign="top"| 01.10(1)05|| valign="top"|ก๊าซอีเทน(5/3) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 แต่ไม่เกินร้อยละ 14|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27112100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 27112710.2119.00]71
|-
| valign="top"| 01.10(2)05|| valign="top"|ก๊าซโพรเพน(5/4) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 แต่ไม่เกินร้อยละ 19|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27112100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 27112710.2119.00]71
|-
| valign="top"| 01.10(3)05|| valign="top"|ก๊าซมีเทน(5/5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 24|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27112100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 27112710.2119.00]71
|-
| valign="top"| 01.1005(36)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทนน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับเขตพื้นที่พัฒนาร่วมกับไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด|| valign="top"|[http://igtf2710.customs19.go71, 2710.th/igtf/viewerImportTariff19.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27112100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]72
|-
| valign="top"| 01.1005(37)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 20|| valign="top"|[http://igtf2710.customs19.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode= 27112100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2711.21.00]71
|-
| valign="top"| 01.1105(1)|| valign="top"|เอทิลีนน้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|[http://igtf2710.customs19.go71, 2710.th/igtf/viewerImportTariff19.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.21.00]72
|-
| valign="top"| 01.1105(1)|| valign="top"|โพรพิลีนน้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|[http://igtf2710.customs19.go71, 2710.th/igtf/viewerImportTariff19.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.22.00]72
|-
| valign="top"| 01.11(1)06|| valign="top"|บิวทิลีนก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.23.00]
|-
| valign="top"| 01.1106(1)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเป็นก๊าซก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|[http://igtf2711.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012300&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.2311.00]
|-
| valign="top"| 01.1106(12)|| valign="top"|บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน ที่นำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน|| valign="top"|[http://igtf2711.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=29012400&docBegnDate=10%2F07%2F2556 2901.2411.00]
|-
| valign="top"| 01.9006(1)|| valign="top"|น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101979&docBegnDate=10%2F07%2F2556 27102711.1911.79]00
|-
| valign="top"| 01.9006(2.1)-(2.2)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|[http://igtf.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=findTaff&lang=t&taffCode=27101979&docBegnDate=10%2F07%2F2556 27102711.1911.79]00
|-
| valign="top"| 01.9007|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (3แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.07(1)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|2711.19.00|-| valign="top"| 01.07(2)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|2711.19.00|-| valign="top"| 01.07(3)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด|| valign="top"|2711.19.00|-| valign="top"| 01.07(1)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพนเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.19.00|-| valign="top"| 01.07(2)|| valign="top"|สารละลายไฮโดรคาร์บอนก๊าซโพรเพนเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|[http://igtf2711.customs19.go00|-| valign="top"| 01.th/igtf/viewerImportTariff08|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซ บิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.do?param08(1)|| valign=findTaff&lang"top"|ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน|| valign=t&taffCode"top"|2711.11.00|-| valign=27101240&docBegnDate"top"| 01.08(2)|| valign="top"|ก๊าซอีเทนเหลว|| valign="top"||-| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซ บิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.11.00|-| valign="top"| 01.08(2)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซ บิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.11.00|-| valign="top"| 01.09|| valign="top"|เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|2711.14.10%2F07%2F2556 2710|-| valign="top"| 01.1209(2)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95|| valign="top"||-| valign="top"| 01.40], [http://igtf09(3)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว บิวทีลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลวบิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"||-| valign="top"| 01.customs09(1)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.go14.th/igtf/viewerImportTariff10|-| valign="top"| 01.do?param09(2)|| valign=findTaff&lang"top"|เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign=t&taffCode"top"|2711.14.10|-| valign=27101250&docBegnDate"top"| 01.10|| valign="top"|ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซ บิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.10%2F07%2F2556 2710(1)|| valign="top"|ก๊าซอีเทน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.1210(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรพิลีนเหลว|| valign="top"|2711.50], [http://igtf14.customs90|-| valign="top"| 01.go10(3)|| valign="top"|ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของ บิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|2901.th/igtf/viewerImportTariff23.do?param00|-| valign=findTaff&lang"top"| 01.10(1)|| valign=t&taffCode"top"|ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของ บิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign=27101260&docBegnDate"top"|2901.23.00|-| valign="top"| 01.10%2F07%2F2556 2710(2)|| valign="top"|ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของ บิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2901.1223.60]00|-| valign="top"| 01.11|| valign="top"|เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.11(1)|| valign="top"|เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|2901.24.00, [http://igtf2711.customs14.go10, 2711.th/igtf/viewerImportTariff14.do?param90, 2901.23.00|-| valign=findTaff&lang"top"| 01.11(1)|| valign=t&taffCode"top"|เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign=29022000&docBegnDate"top"|2901.24.00, 2711.14.10, 2711.14.90, 2901.23.00จ|-| valign="top"| 01.11(2)|| valign="top"|เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2901.24.00, 2711.14.10%2F07%2F2556 , 2711.14.90, 2901.23.00|-| valign="top"| 01.12|| valign="top"|น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.12(1)|| valign="top"|น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.12(2)|| valign="top"|น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรน้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.13|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง|| valign="top"||-| valign="top"| 01.13(1)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง|| valign="top"||-| valign="top"| 01.13(2)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด|| valign="top"||-| valign="top"| 01.13(1)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.13(2)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.14|| valign="top"|สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติกำหนด|| valign="top"||-| valign="top"| 01.14(1)|| valign="top"|สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)|| valign="top"|2710.12.40,2710.12.60,2902.20.00], [http://igtf2902.customs30.go00,2902.th/igtf/viewerImportTariff41.do?param00,2902.42.00,2902.43.00,2902.44.00,2902.50.00,2902.60.00,2902.70.00,2902.90|-| valign=findTaff&lang"top"| 01.14(2)|| valign=t&taffCode"top"|สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด|| valign=29023000&docBegnDate=10%2F07%2F2556 "top"|2710.12.40,2710.12.60,2902.20.00,2902.30.00], [http://igtf2902.customs41.go00,2902.th/igtf/viewerImportTariff42.do?param00,2902.43.00,2902.44.00,2902.50.00,2902.60.00,2902.70.00,2902.90|-| valign=findTaff&lang"top"| 01.14(1)|| valign=t&taffCode"top"|สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign=29024100&docBegnDate=10%2F07%2F2556 "top"|2710.12.40,2710.12.60,2902.20.00,2902.30.00,2902.41.00], [http://igtf2902.customs42.go00,2902.th/igtf/viewerImportTariff43.do?param00,2902.44.00,2902.50.00,2902.60.00,2902.70.00,2902.90|-| valign=findTaff&lang"top"| 01.14(2)|| valign=t&taffCode"top"|สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign=29024200&docBegnDate=10%2F07%2F2556 "top"|2710.12.40,2710.12.60,2902.20.00,2902.30.00,2902.41.00,2902.42.00], [http://igtf2902.customs43.go00,2902.th/igtf/viewerImportTariff44.do?param00,2902.50.00,2902.60.00,2902.70.00,2902.90|-| valign=findTaff&lang"top"| 01.90|| valign=t&taffCode"top"|น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign=29024300&docBegnDate"top"||-| valign=10%2F07%2F2556 2902"top"| 01.90(1)|| valign="top"|น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันหล่อลื่นที่คล้ายกัน ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด|| valign="top"|2710.19.42, 2710.19.43|-| valign="top"| 01.00]90|| valign="top"|(ก)น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"|2710.19.42, [http://igtf2710.customs19.go43|-| valign="top"| 01.th/igtf/viewerImportTariff90|| valign="top"|(ข)น้ำมันหล่อลื่นไม่เหลวและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.do?param90|| valign=findTaff&lang"top"|(ค)น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|| valign=t&taffCode"top"|2710.19.42, 2710.19.43|-| valign=29024400&docBegnDate"top"| 01.90|| valign=10%2F07%2F2556 2902"top"|(ง)น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|| valign="top"|2710.4419.00]42, 2710.19.43|-| valign="top"| 01.90(1)|| valign="top"|น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.42, 2710.19.43|-| valign="top"| 01.90(2)|| valign="top"|น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.42, 2710.19.43
|}
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง, ผู้ดูแลระบบ
628
edits