Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สุรา

102,286 bytes added, 07:05, 20 ตุลาคม 2563
/* ประกาศกรมสรรพสามิต */
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา ==
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้นิยามความหมายของ “สุรา” หมายถึง เหล้า, น้ำเมาที่ได้จากการกลั่น<br ตาม[http:/>/www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/032/1.PDF พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560] ได้ให้ความหมายของสินค้าสุราที่จัดเก็บภาษี ดังนี้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages) ไว้ว่า “สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages) หมายความรวมถึงเครื่องดื่มใดๆ ในรูปของของเหลวที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) เป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซนต์โดยปริมาตร และสามารถบริโภคได้” <br />: '''"สุรา"''' ให้หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ำสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรากลั่น มอก. 2088–2544 ได้ให้คำนิยามของสุราไว้ว่า “สุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี แต่ไม่เกิน 80 ดีกรี ”: '''"สุราแช่"''' หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย
ความหมายของสินค้าสุราของกรมสรรพสามิต ในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ได้กำหนดความหมายของสุราไว้ว่า “สุรา หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา” <br />นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของสินค้าสุราที่จัดเก็บภาษี ดังนี้: '''"สุรากลั่น"''' หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย
: '''"สุรา"''' หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา
: '''"สุราแช่"''' หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วยเช่น เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ และสุราแช่พื้นเมืองเป็นต้นตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผลิตสุราและการนำสุราออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต. 2561, 24 พฤษภาคม. ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 2). เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 119 ง ได้นิยามความหมายสินค้าสุราประเภทอื่นๆ ดังนี้
: '''"สุรากลั่น"“เบียร์”''' หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วยเช่น สุราสามทับ สุราขาว สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ เป็นต้นสุราแช่ที่ได้จากการหมักสารละลายที่ได้จากการต้มสกัดมอลต์ ข้าวบาร์เลย์กับฮอปหรือผลิตภัณฑ์จากฮอป โดยอาจใช้คาร์โบไฮเดรตจากวัตถุดิบอื่น ๆ เป็นส่วนผสม ในการต้มสกัดด้วยหรือไม่ก็ได้
: '''"เชื้อสุรา"“ไวน์”''' หมายความว่าแป้งเชื้อสุรา แป้งข้าวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแล้วสามารถทำให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำสุราได้หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้จําพวกองุ่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลองุ่น
: '''“สปาร์กลิ้งไวน์”''' หมายความว่า ไวน์ที่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ หรือการเกิด ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากการหมักครั้งที่สองในขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิท
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 กำหนดชนิดของสุรากลั่นและความหมายของสุรากลั่นแต่ละชนิด ดังนี้: '''“สุราแช่ผลไม้”''' หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้อื่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลไม้อื่นนอกจากองุ่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์ด้วย
: '''"สุราสามทับ"“สุราแช่พื้นเมือง”''' คือ สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 80 ดีกรีขึ้นไปหมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบจําพวกน้ำตาล เช่น กระแช่ หรือน้ำตาลเมา หรือจากวัตถุดิบจําพวกข้าว เช่น อุ น้ำขาว หรือสาโท หากผสมสุรากลั่นต้องมีแอลกอฮอล์ ไม่เกินสิบห้าดีกรี
: '''"สุราขาว"“สุราแช่อื่น”''' คือ สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรีหมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบที่มิใช่ผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ จากผลไม้ และมิใช่เบียร์และสุราแช่พื้นเมือง
: '''"สุราผสม"“สุราแช่ชุมชน”''' คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรีหมายความว่า ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ สุราแช่ผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และ สุราแช่อื่น ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงาน น้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกําลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและ คนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์และคุณสมบัติตามประกาศนี้
: '''"สุราปรุงพิเศษ"“เอทานอล”''' คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรีหมายความว่า สุรากลั่นมีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่เก้าสิบเก้าจุดห้าดีกรีขึ้นไป สําหรับนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง และให้หมายความรวมถึงสุราสามทับเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรด้วย
: '''"สุราพิเศษ"“สุราสามทับ”''' คือ สุรากลั่นที่ทำขึ้นโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮฮล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี แบ่งเป็น 8 ประเภทคือ ประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุราแบบต่างประเทศอย่างอื่น ประเภทเกาเหลียง เชี่ยงชุน ปุ้นกุ๋ยโล่วหรือสุราแบบจีนอย่างอื่นหมายความว่า สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่แปดสิบดีกรีขึ้นไป
: '''“สุราขาว”''' หมายความว่า สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรง แอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี : '''“สุราผสม”''' หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า แปดสิบดีกรี : '''“สุราปรุงพิเศษ”''' หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี : '''"สุราพิเศษ"''' หมายความว่า สุรากลั่นที่ทำขึ้นตามแบบสุราต่างประเทศโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี : '''“สุรากลั่นชุมชน”''' หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรม ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและ คนงาน เครื่องจักรต้องมีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์ และคุณสมบัติตามประกาศนี้ ==คุณลักษณะสุราคุณลักษณะสินค้า==
[[file:Detail-liqueur.jpg|200px|thumb|right|คุณลักษณะสุรา]]
 
{| class="wikitable"
! ลำดับที่
! width='180px' |คุณลักษณะสินค้า
! ความหมาย
|-valign="top"
| align="center" | 1
| เครื่องหมายการค้าหลัก
| สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้
ความคุ้มครองตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
 
|-
| align="center" | 2
| แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี)
| แรงแอลกอฮอล์ของสุรา
|-valign="top" | align="center" | 32
| ขนาดภาชนะบรรจุ
| ขนาดภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำสุราได้
|-valign="top" | align="center" | 43
| ชนิดภาชนะบรรจุ
| ชนิดของภาชนะบรรจุสุรา เช่น กระป๋อง ขวด
|-valign="top"
| align="center" | 4
| เครื่องหมายการค้าหลัก
| สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
|-valign="top"
| align="center" | 5
| ประเภทสินค้า/ชนิดสินค้า
| ประเภทหรือชนิดของสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
|-valign="top"
| align="center" | 6
| ราคาขายปลีกแนะนำ
|ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
|-valign="top"
| align="center" | 7
| เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ
| ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก
|- valign="top"
| align="center" | 8
|เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่
|ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่
|-
|- valign="top"
| align="center" | 9
| ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่
|ระบุว่าเป็นสินค้าที่ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่
|-
|-valign="top"
| align="center" |10
|เป็นสินค้าตัวอย่างหรือไม่
|ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือไม่
|-
|}
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
===พระราชบัญญัติ===* [httphttps://appwebdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/list-thcalegal.krisdikapdf ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461) ]* [https://www.excise.go.th/Naturesigcs/CheckSig?whichLawgroups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462) ]* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_EN.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464) ] =law2&folderName=%CA35&lawPath=กฎกระทรวง===*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%CA35-E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87/123.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 329)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/014/T_0001.PDF กฎกระทรวง กำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 253)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/65.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 165)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/113.PDF กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 30)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/105.PDF กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 28)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/74.PDF กฎกระทรวง การเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 20-2547-A0001 พระราชบัญญัติสุรา )]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/70.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2493๒๕๖๐ (เลขอ้างอิง 19)]*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=7474/3774/TS_LAW/0/one กฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ (เลขอ้างอิง 18)]* [http://app-thcawww.krisdikaratchakitcha.soc.go.th/NaturesigDATA/CheckSigPDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 17)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/52.PDF กฎกระทรวง การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 15)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/49.PDF กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 14)]*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?whichLawid=law2&folderName7091/3767/TS_LAW/0/one กฎกระทรวง กําหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (เลขอ้างอิง 11)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/32.PDF กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 10)]*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=%CA35&lawPath7044/3764/TS_LAW/0/one กฎกระทรวง กําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 8)]*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=%CA35-2B-2556-A0004 6963/3763/TS_LAW/0/one กฎกระทรวง กำหนดชนิดและอัตราภาษีสุรา กําหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 3 กันยายน 2556๒๕๖๐ (เลขอ้างอิง 7)]* [http://app-thcawww.krisdikaratchakitcha.soc.go.th/NaturesigDATA/CheckSig?whichLawPDF/2560/A/095/7.PDF กฎกระทรวง การพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 4)] =law2&folderName=%CA35&lawPath=ประกาศกระทรวงการคลัง===* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/019/4.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกําหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา 23 (เลขอ้างอิง 252) ]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/9.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (เลขอ้างอิง 38)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/8.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือน ที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน (เลขอ้างอิง 37)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/4.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตีความประเภทสินค้า และบริการ ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 34)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32) ] ===ประกาศกรมสรรพสามิต===*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%CA35E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2B201007103706.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อจำหน่าย (เลขอ้างอิง 588)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/141414.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ (เลขอ้างอิง 587)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/2121.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (เลขอ้างอิง 584)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-25562008210952386.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 560)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-A0003 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งราคาขายส่งช่วงสุดท้าย พ2008210950575.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 559)]*[https://webdev. 2556excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210950274.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 558)]* [httphttps://appwebdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-thca2008210949123.krisdikapdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 557)]*[https://webdev.excise.go.th/Naturesigact2560/images/files/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%CA35&lawPath=E0%CA35B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2B2008210945142.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (เลขอ้างอิง 556)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-25562008210940331.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (เลขอ้างอิง 555)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_2.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 550)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A_2_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 525)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A_2_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 524)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-A0002 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกำหนดราคาสุราที่ทำในราชอาณาจักร และสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี 2006091507049.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ (เลขอ้างอิง 517)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200407094537.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ (เลขอ้างอิง 489)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200325093637.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ 4) (เลขอ้างอิง 483)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200324111309.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 482)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200324111211.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ 4) (เลขอ้างอิง 481)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2003171505452.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 473)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2003171507023.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 472)] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200311175854.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 469)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AF%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-2020.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (เลขอ้างอิง 468) ] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200310152032.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (เลขอ้างอิง 467) ]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91_%E0%B8%A7%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปใน คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (เลขอ้างอิง 423) ] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/tag417j.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25562560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 417) ] * [httphttps://w9webdev.excise.go.th/lawact2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/tag415.pdfประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม (เลขอ้างอิง 415)] *[https:/Excise_law_04/Excise_law_04_02_004webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-1190930160403.pdf กฎกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการคืนค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการอนุญาตโอนใบอนุญาตสำหรับสุรา ยาสูบ หรือไพ่ (เลขอ้างอิง 390)] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-190613150221.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดจำนวนสุรา ใบยา ยาอัด ยาสูบ หรือไพ่ และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับผ่อนผันให้ผู้นำสุราหรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือให้ผู้นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2)(เลขอ้างอิง 340)] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_6.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 336)] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%A7%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99_5.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว สำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 25552560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 335)] * [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_4.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานแรงแอลกอฮอล์หรือคุณลักษณะทางเคมี วัตถุเจือปนอาหาร หรือสารปนเปื้อนของสุราที่มีลักษณะเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ (เลขอ้างอิง 334)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_3.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนำสุรา ออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 333) ] *[http://w9www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/169/T_0012.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (เลขอ้างอิง 330)] *[https://webdev.excise.go.th/lawact2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.pdfประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (เลขอ้างอิง 275)] *[https:/Excise_law_04/Excise_law_04_02_008-1webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97_3.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 249)] *[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%89.4.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 239)]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2_%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2_%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำการจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนำสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า (เลขอ้างอิง 193)]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmx/~edisp/uatucm331759.pdf กฏกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอและการยกเว้นภาษีสุรา การเก็บ และการขนสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 190)]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi4/~edisp/uatucm328403.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 187)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi4/~edisp/uatucm328116.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรใช้เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุสุรา (เลขอ้างอิง 185)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza5/~edisp/uatucm309818.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 25552560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 177) ]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzaz/~edisp/uatucm303415.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 170)]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298618.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (เลขอ้างอิง 160)]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297966.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (เลขอ้างอิง 159)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298615.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนำสุรา ออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต (เลขอ้างอิง 157)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301192.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา (เลขอ้างอิง 156)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297965.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดจำนวนสุรา ใบยา ยาอัด ยาสูบ หรือไพ่ และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับผ่อนผันให้ผู้นำสุราหรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือให้ผู้นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (เลขอ้างอิง 148)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293316.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (เลขอ้างอิง 140) ] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324794.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (เลขอ้างอิง 139)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298965.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ (เลขอ้างอิง 136)]* [ http://w9www.excise.go.th/lawcs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293302.pdfประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 115)] *[https:/Excise_law_04/Excise_law_04_02_017www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296521.pdf กฏกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอคืนค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่แปลงสภาพไปเองจนไม่สมควรที่จะใช้ดื่มต่อไป ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 มกราคม 2560 (เลขอ้างอิง 113)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298971.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 25472560 (เลขอ้างอิง 112)]* [ httphttps://w9www.excise.go.th/lawcs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290564.pdfประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (เลขอ้างอิง 108)]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107) ] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296911.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสมิตคำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจดทะเบียนสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 106)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290570.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ การจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนำเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า (เลขอ้างอิง 103)] *[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290549.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว สำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ (เลขอ้างอิง 98)]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/Excise_law_04~edisp/Excise_law_04_02_015uatucm290603.pdf กฏกระทรวง ว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา สำหรับสุรากลั่น ชนิดสุราสามทับ ที่นำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 (เลขอ้างอิง 96) ] *[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=7487/3879/TS_LAW/0/one ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25442560 (เลขอ้างอิง 82)===ระเบียบกรมสรรพสามิต===* [ http://w9dl.parliament.go.th/handle/lirt/535830 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ] (2561, 9 ตุลาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนพิเศษ 251 ง. หน้า 1)*[https://webdev.excise.go.th/lawact2560/pdfimages/Excise_law_04files/Excise_law_04_02_018%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2_2560.pdf กฏกระทรวง ว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา และการลดหย่อนภาษีสุรา ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 72)]*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/105.PDF ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 71)]  *[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/D/022/1.PDF ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2559] (2559, 17 มีนาคม. 2547 ลงวันที่ 23 มกราคม ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 22 ง. หน้า 1-3)*[http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CD22/%CD22-2g-2551-a0002.htm ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการจัดเก็บ การนำส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืนเงินบำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2551] (2551, 5 มีนาคม. 2547ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนพิเศษ 48 ง. หน้า 1-3) ===กฎหมายอื่นๆ===* [http://law.m-society.go.th/law2016/law/view/852 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การนำส่งเงิน การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืนเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ สำหรับสินค้าสุราและยาสูบ พ.ศ. 2561](2561, 25 มกราคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนพิเศษ 18 ง. หน้า 1-3)* [http://edi.excise.go.th/system/upload/0001.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) ] * [http://www.motsratchakitcha.soc.go.th/ewt_dl_linkDATA/PDF/2560/E/176/1.php?nid=6634 PDF ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น และการขอคืนเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560] (2560, 4 กรกฎาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนพิเศษ 176 ง. หน้า 1) *[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/110/1.PDF พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559] (2559, 26 ธันวาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 110 ก. หน้า 1) *[http://www.sat.or.th/wp-content/uploads/2019/02/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%98.pdf พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ไว้ ณ วันท ี่ ๒๐ 2558] (2558, 26 มีนาคม . ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนที่ 21 ก. หน้า 1-29 ) *[http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CD22/%CD22-20-2551-a0001.htm พระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘2551](2551, 14 มกราคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 8 ก. หน้า 1-25) *[http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A1109/%A1109-20-9999-update.htm พระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544] (2544, 7 พฤศจิกายน. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 118 ตอนที่ 102 ก. หน้า 6-18) == พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา ==
== อัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา ==
[[File:ภาษีสุรา.png|thumb|อัตราภาษีสุรา]]
{| class="wikitable"
!colspan="64"|อัตราภาษีสินค้าสุราพิกัดอัตราภาษีสินค้าสุรา
|-
!rowspan="2"|ชนิดสุราประเภทที่!colspanrowspan="2"|อัตราสูงสุดที่จัดเก็บรายการ
!colspan="2"|อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
|-
!ตามมูลค่า(ร้อยละ)!ตามปริมาณ(บาท)!ตามมูลค่า<br>(ร้อยละ)
!ตามปริมาณ(บาท)
|-
|'''13.01'''|colspan="53"|'''(1) สุราแช่'''
|-
|colspan|&nbsp;&nbsp;(ก) ชนิดเบียร์|style="5text-align: center;"|(1)เบียร์22|style="text-align: center;" |430
|-
|(1.1) ไม่เกิน 7 ดีกรี|stylecolspan="text-align: center;3" |-|style="text-align: center&nbsp;" |-|style="text-align: center&nbsp;" |48|style="text-align: center;" |155 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 8 บาทต่อลิตร(ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
|-
|(1.2) มากกว่า 7 ดีกรี, เก็บเพิ่มจาก (1.1) ดีกรีละ|style="text-align: center&nbsp;" |-|style="text-align: center&nbsp;&nbsp;" |-&nbsp;&nbsp;&nbsp;1) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําไม่เกิน 1,000 บาท|style="text-align: center;" |-0|style="text-align: center;" |3 บาทต่อลิตรต่อดีกรี 1,500
|-
|colspan|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําเกินกว่า 1,000 บาท|style="5text-align: center;"|(2) ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น10|style="text-align: center;" |1,500
|-
||colspan="3"|&nbsp;&nbsp;(2.ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น|-||&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1) ไม่เกิน 15 ดีกรี, ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 600ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรีและมีขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร|style="text-align: center;" |-10|style="text-align: center;" |150 |-|-||colspan="3"|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) ชนิดอื่นๆนอกจาก 1)|-||&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําไม่เกิน 1,000 บาท
|style="text-align: center;" |0
|style="text-align: center;" |1000 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 255 บาทต่อลิตร900
|-
|(2.2) ไม่เกิน 15 ดีกรี, ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายมากกว่า 600|style="text-align: center&nbsp;" |-|style="text-align: center&nbsp;" |-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําเกินกว่า 1,000 บาท|style="text-align: center;" |3610|style="text-align: center;" |1000 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 255 บาทต่อลิตร900
|-
||&nbsp;&nbsp;(2ง) ชนิดอื่นๆนอกจาก (ก) (ข) และ (ค)|style="text-align: center;" |10|style="text-align: center;" |150|-|'''13.02'''|colspan="3) มากกว่า 7 ดีกรี, เก็บเพิ่มจาก "|'''(2.1) หรือ สุรากลั่น'''|-|| &nbsp;&nbsp;(ก)ชนิดสุราขาว|style="text-align: center;" |2.2|style="text-align: center;" |155|-||colspan="3"|&nbsp;&nbsp;(ข)ชนิดอื่นนอกจาก (ก)|-|-||colspan="3"|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)ชนิดสุราสามทับ|-||&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ก) ดีกรีละที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรมหรือการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|style="text-align: center;" |0|style="text-align: center;" |0|-|-||&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ข) ที่นำไปทำการแปลงสภาพทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|style="text-align: center;" |0|style="text-align: center;" |0|-||&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ค) กรณีอื่นๆ นอกจาก ก) และ ข)|style="text-align: center;" |0|style="text-align: center;" |6|-|| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) ชนิดอื่นๆ นอกจาก 1)|style="text-align: center;" |3 บาทต่อลิตรต่อดีกรี 20|style="text-align: center;" |255 |-|}
==ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต==
{| class="wikitable" width= 700px;
! colspan=3; align="center" | ใบอนุญาตผลิตสุรา
|-
! width= 500px;|colspanประเภท! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)! width="5"100px;|อายุใบอนุญาต (3ปี) สุราแช่อื่นๆ<br/> *นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
|-
|colspan=3 |(3.1) ไม่เกิน 15 ดีกรี|style="text-align: center;" |-|style="text-align: center;" |-|style="text-align: center;" |5|style="text-align: center;" |70 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 10 บาทต่อลิตรใบอนุญาตผลิตสุรากลั่น
|-
|(3.2) มากกว่า 15 ดีกรี, เก็บเพิ่มจาก (3.1) ดีกรีละสุรากลั่นชนิดสุราขาว ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคนหรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน|stylealign="text-center"| 7,500| align: ="center;" | 3|-|style2) สุรากลั่นชนิดอื่น ๆ นอกจาก ๑)| align="text-center"| 60,000| align: ="center;" | 3|-|stylecolspan="text3 |(ข) ใบอนุญาตผลิตสุราแช่|-| 1) สุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน|align: ="center;" |- 1,800|stylealign="textcenter"| 3|-| 2) สุราแช่ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1)|align: ="center"| 60,000| align="center;" |3 บาทต่อลิตรต่อดีกรี |-|}
{| class="wikitable" width= 700px;
! colspan=3; align="center" | ใบอนุญาตขายสุรา
|-
! width= 500px;| ประเภท! width= 100px;|colspanค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)! width="5"100px;|lสุรากลั่นอายุใบอนุญาต (ปี)<br/> *นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
|-
|colspan="5"3; |(1)สุราขาวประเภทที่ ๑ สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
|-
|(1.1) ไม่เกิน 40 ดีกรีสำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน|style="text-align: center;" |-|style="text-align: center;" |- 1,200|style="text-align: center;" |4|style="text-align: center;" |145 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 40 บาทต่อลิตร 1
|-
|(1.2) มากกว่า 40 ดีกรี, เก็บเพิ่มจาก (สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน|align="center"| 600| align="center"| 1.|-| 3) สำหรับการขายสุรากรณีอื่น ๆ นอกจาก 1) ดีกรีละและ 2)|stylealign="text-center"| 5,000| align: ="center;" | 1|-|stylecolspan="text3; |(ข) ประเภทที่ ๒ สำหรับขายการสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ำกว่าสิบลิตร|-| 1) สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|align: ="center;" |- 2,000|stylealign="textcenter"| 1|-| 2) สำหรับสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม|align: ="center;" |- 2,000|stylealign="textcenter"| 1|-| 3) สำหรับสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม|align: ="center;" |3 บาทต่อลิตรต่อดีกรี 300| align="center"| 1|-|}
{| class="wikitable" width= 700px;
! colspan=3; align="center" | ใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
|-
! width= 600px;|colspanใบอนุญาต! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)! width="5"120px;|อายุใบอนุญาต (2เดือน) สุรากลั่นชนิดอื่นๆ<br/>*นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
|-
|(2.1) ไม่เกิน 45 ดีกรีประเภทที่ ๑ สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขาย ซึ่งมิใช่การขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|style="text-align: center;" |-|style="text-align: center;" |- 1,200|style="text-align: center;" |25|style="text-align: center;" |250 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 50 บาทต่อลิตร 6
|-
|(2.2) มากกว่า 45 ดีกรี, เก็บเพิ่มจาก (2.1) ดีกรีละประเภทที่ ๒ สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|stylealign="text-align: center;" |- 1,200|stylealign="text-align: center;" | 6|-|style(ค) ประเภทอื่น ๆ|align="text-align: center;" |- 300|stylealign="text-align: center;" |3 บาทต่อลิตรต่อดีกรี 6|-|}
{| class="wikitable" width= 700px;
! colspan=2; align="center" | ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
|-
! width= 200px;|colspanชื่อ! width="5"500px;|ค่าธรรมเนียม (3บาท/ฉบับ) สุราสามทับ
|-
|(3.1) สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือที่นำไปทำการแปลงสภาพใบแทนใบอนุญาต|style="text-align: center;" |-|style="text-align: center;" |-|style="text-align: center;" |0|style="text-align: center;" |0 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 1 บาทต่อลิตร ฉบับละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ไม่เกิน 100 บาท
|-
|(3.2) สุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชการและวิทยาศาสตร์
|style="text-align: center;" |-
|style="text-align: center;" |-
|style="text-align: center;" |0
|style="text-align: center;" |0 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 0.05 บาทต่อลิตร
|-
|(3.3) สุราสามทับอื่นๆ นอกจาก (3.1) และ (3.2)การโอนใบอนุญาต|style="text-align: center;" |-|style="text-align: center;" |-|style="text-align: center;" |0|style="text-align: center;" |6 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 0.00 บาทต่อลิตร ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ
|-
|}
 
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา==
[[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา]] สำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าสุรา จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร และในการแจ้งขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสินค้า จำเป็นที่จะต้องทราบพิกัดของศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดสินค้าของกรมสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรของสินค้าสุรา
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา ==
[http://etrs.excise.go.th/web/index.php?domain=Liquor&class=liquor ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าสุรา โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล =={| class="wikitable" width="80%"! width="10%"|หมายเลขแบบ! width="40%"| ชื่อแบบ! width="15%" |ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]|- valign="top"| ส.2/4กภส. 01-01| การขออนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการขายสุราสามทับ (แอลกอฮอล์)แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:sr2-4//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr2Ps01-4instruction01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr2Ps01-4filled01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.2/6401-22| การขออนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการขายสุราประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7คำขออนุญาตโอนใบอนุญาต มาตรา 180 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[http[media://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/47f/47fca88e9e1bb99d161085aa24adb3b6Ps0122.pdf |แบบฟอร์ม]] *[[media:sr2Ps01-64instruction22-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr2Ps01-64filled22-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| สยพภส.1 02-01| การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ (สำหรับสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4)แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[httphttps://taxclinicwww.mofexcise.go.th/uploadcs/iblockgroups/9ffpublic/9ff9bd841af3a73a8d46cc1bddec9f5edocuments/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:syp1instructionPs02-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:syp1filledPs02-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-|ภส.03-07| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔(๑)(๔) และ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf แบบฟอร์ม]*[[media:Ps03-07-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]*[[media:Ps03-07-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.03-11| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps03-11-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps03-11-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.04-01| คำอนุญาตผลิตสุรา ตามมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298161.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps04-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps04-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]] |- | ภส.04-02 | ใบอนุญาตผลิตสุรา |*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298160.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps04-02-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps04-02-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"
|
| แบบแจ้งชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
|
*[[media:srsellformulaproductionform.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:srsellPs05-04-แบบแจ้งสูตร-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:srsellPs05-04-แบบแจ้งสูตร-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ส.2/54ก. | การขออนุญาตทำเชื้อสุรา แป้งข้าวหมักรายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
|
*[[media:sr2-54ataxexcludedasmaterial.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr2Ps05-54ainstruction04-สินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr2Ps05-54afilled04-สินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ส.1/2กภส. 04-04| ใบอนุญาตให้ทำเชื้อสุราสำหรับหรือเพื่อใช้ในโรงงานแบบคำขออนุญาตใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุ
|
*[[mediahttps:sr1-2a//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296788.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr1Ps04-2ainstruction04-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr1Ps04-2afilled04-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.2/67 05-01| การขออนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการใช้สุรา (แอลกอฮอล์) เพื่อการทำสินค้าแบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:sr2-67//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr2Ps05-67instruction01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr2Ps05-67filled01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.205-01/741| คำขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ ตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๗(เพื่อการค้า)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[httphttps://taxclinicwww.mofexcise.go.th/uploadcs/iblockgroups/d96public/d966df3d4cf054c93069246ce5aedcbcdocuments/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:sr2Ps05-74instruction011-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr2Ps05-74filled011-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.205-01/802| บัญชีประจำวันแบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:sr2-80//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr2Ps05-80instruction012-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr2Ps05-80filled012-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.2/8105-02| บัญชีงบเดือนแบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:sr2-81//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr2Ps05-81instruction02-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr2Ps05-81filled02-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.2/84ก05-03| คำขอยกเว้นภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[httphttps://taxclinicwww.mofexcise.go.th/uploadcs/iblockgroups/eb4public/eb411075f436d321ab4e1dea70b558b7documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:sr2Ps05-84ainstruction03-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr2Ps05-84afilled03-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| -| ภส.2/84ข05-04| คำขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
|
*[httphttps://taxclinicwww.mofexcise.go.th/uploadcs/iblockgroups/40apublic/40a333b320ad3f5858660d46e3352283documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:sr2Ps05-84binstruction04-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr2Ps05-84bfilled04-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.205-04/84ค1| หนังสือแจ้งการส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรและคำสั่งคืนค่าภาษีสุราบัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
|
*[httphttps://taxclinicwww.mofexcise.go.th/uploadcs/iblockgroups/964public/96495341c351513db1cb77e3bb3620f4documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:sr2Ps05-84cinstruction041-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr2Ps05-84cfilled041-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.105-04/652| ใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรงบเดือนแสดงรายการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
|
*[httphttps://taxclinicwww.mofexcise.go.th/uploadcs/iblockgroups/088public/08886a2c63eab8fde03aec33be44b3c0documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:sr1Ps05-65instruction042-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr1Ps05-65filled042-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ส.2/85| แบบแจ้งขอปิดแสตมป์สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรรายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
|
*[http[media://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/766/766aa2b9b379352a7330e78d09c30d85taxexcludedasmaterial.pdf |แบบฟอร์ม]] *[[media:sr2Ps05-85instruction04-สินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr2Ps05-85filled04-สินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ส.114| หลักฐานการส่งแสตมป์สุราแบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
|
*[[media:sr114cformulaproductionform.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr114instructionPs05-04-แบบแจ้งสูตร-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr114filledPs05-04-แบบแจ้งสูตร-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.205-06/851| งบเดือนแสดงการทำเบียร์คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:sr2-85//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290299.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr2Ps05-85instruction061-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr2Ps05-85filled061-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.105-06/702| การขอใบอนุญาตขนสุราใบกำกับการขนสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ
|
*[[mediahttps:sr1-70//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290298.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr1Ps05-70instruction062-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr1Ps05-70filled062-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.105-06/423| ใบอนุญาตขนสุราคำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ และคำขอนำสุราสามทับไปทำการแปลงสภาพ
|
*[[media:sr1Ps05-42c063.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr1Ps05-42instruction063-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr1Ps05-42filled063-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.105-06/42ก.4| หนังสือสำคัญสำหรับการขนสุราบันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพสุราสามทับ
|
*[[media:sr1Ps05-42a064.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr1Ps05-42ainstruction064-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr1Ps05-42afilled064-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.105-06/42ข5| หนังสือสำคัญสำหรับการขนสุราแบบบัญชีรับ-จ่าย คงเหลือสุราสามทับแปลงสภาพ
|
*[[media:sr1Ps05-42b065.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr1Ps05-42binstruction065-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr1Ps05-42bfilled065-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.105-06/436| ใบอนุญาตขนสุราใบกำกับการขนสุราสามทับแปลงสภาพ
|
*[[media:sr1Ps05-43066.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr1Ps05-43instruction066-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr1Ps05-43filled066-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.11705-06/7| บันทึกเรื่องราวขออนุญาตขนสุราคำขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ
|
*[[media:sr117Ps05-067.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr117instructionPs05-067-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr117filledPs05-067-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.10805-12| ใบขอจ่ายสุราคำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:sr108//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr108instructionPs05-12-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr108filledPs05-12-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.11105-12/1| บันทึกการรับสุราบรรจุภาชนะรายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
|
*[[mediahttps:sr111//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr111instructionPs05-121-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr111filledPs05-121-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.12005-1113| แบบรายการภาษีสุราคำขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:sr120-11//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzix/~edisp/uatucm321474.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr120Ps05-11instruction13-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr120Ps05-13-11filledfilled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.13005-118| คำขอชำระเงินค่าภาษีสุราล่วงหน้าคําขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
|
*[[media:sr130Ps05-118.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr130Ps05-1instruction18-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr130Ps05-1filled18-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.13005-1118/1| หนังสือสั่งจ่ายน้ำสุราแบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้าสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
|
*[[media:sr130Ps05-11181.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr130Ps05-11instruction181-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr130Ps05-11filled181-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| | บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่ นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|*[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์.131pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์-instruction-liqueur.pdf| บัญชีแสดงน้ำสุราที่ชำระค่าภาษีและเครดิตค่าภาษีคำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| | บัญชีแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า สําหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|*[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าสถานที่เก็บสินค้า.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าสถานที่เก็บสินค้า-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าสถานที่เก็บสินค้า-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.06-12| คำขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสุรา ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:sr131//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301194.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr131instructionPs06-12-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr131filledPs06-12-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| ภส.13106-113| คำขอเครดิตภาษีแบบคำขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:sr131-1//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301193.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:sr131Ps06-1instruction13-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:sr131Ps06-13-1filledfilled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"
|
| บัญชีแสดงการจำหน่ายสุราที่ขอคืนภาษีสุราสัญญาการนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดบนภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู้ผลิตสุราในต่างประเทศและนำสุราที่ปิดแสตมป์สรรพสามิตแล้ว เข้ามาในราชอาณาจักร
|
*[[media:srPs06-return13สัญญานำแสตมป์ไปปิด.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:srPs06-returninstruction13สัญญานำแสตมป์ไปปิด-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:srPs06-returnfilled13สัญญานำแสตมป์ไปปิด-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| สอน.1| คำของดเว้นภาษีสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) สำหรับนำไปใช้ผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสัญญาคำประกันของธนาคาร...
|
*[[media:son1Ps06-13สัญญาค้ำประกันของธนาคาร.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:son1Ps06-13สัญญาค้ำประกันธนาคาร-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:son1Ps06-13สัญญาค้ำประกันของธนาคาร-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- valign="top"| กส. 25-01| แบบคำของดเว้นไม่เรียกเก็บค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมทำสุรา และการลดหย่อนภาษีสุรา สำหรับสุราที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมทำสุราที่ได้เสียภาษีไว้แล้วใบขนย้ายสุรา แบบที่ 2 (ตอนต้น) เก็บไว้ ณ สถานที่ขายสุรา เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ
|
*[[media:ks25transport2origin.pdf| แบบฟอร์ม]]*[[media:transport2origin-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:transport2origin-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 2 (ตอนปลาย)|*[[media:transport2destination.pdf| แบบฟอร์ม]] *[[media:transport2destination-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:transport2destination-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.06-14| บัญชีควบคุมการรับ - จ่าย การใช้แสตมป์สรรพสามิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301412.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps06-14-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps06-14-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.06-15| แบบงบเดือนการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301411.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps06-15-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps06-15-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 1 (ตอนต้น) เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรมสุราเพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ|*[[media:transport1origin.pdf| แบบฟอร์ม]] *[[media:transport1origin-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:transport1origin-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 1 (ตอนปลาย)|*[[media:transport1destination.pdf| แบบฟอร์ม]] *[[media:transport1destination-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:transport1destination-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ|*[[media:dailyaccountsamthap.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับจ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับจ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.06-21| คำขอรับเครื่องหมายที่ใช้ปิดบนภาชนะบรรจุสุรา สำหรับสุราที่ขายในคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|*[[media:Ps06-21.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps06-21-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps06-21-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | รายงานควบคุมการรับ-จ่าย เครื่องหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|*[[media:Ps06-21รายงานรับจ่าย.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps06-21รายงานรับจ่าย-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps06-21รายงานรับจ่าย-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | รายงานการใช้เครื่องหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร|*[[media:Ps06-21รายงานการใช้เครื่องหมาย.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps06-21รายงานการใช้เครื่องหมาย-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps06-21รายงานการใช้เครื่องหมาย-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | ใบกำกับการขนสุราสามทับที่นำไปใช้การแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์|*[[media:movingsamthapformedical.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:ST-ใบกำกับการขนสุราสามทับใช้การแพทย์-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:ST-ใบกำกับการขนสุราสามทับเพื่อการแพทย์-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย และคงเหลือสุราสามทับ|*[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-แพทย์.pdf |แบบฟอร์ม]]*[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-แพทย์-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-แพทย์-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| | คำขออนุญาตใช้สุราสามทับในการอุตสาหกรรม|*[[media:ST-คำขออนุญาตใช้สุราสามทับในการอุตสาหกรรม.pdf| แบบฟอร์ม]]*[[media:ST-คำขออนุญาตใช้สุราสามทับในการอุตสาหกรรม-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:ST-คำขออนุญาตใช้สุราสามทับในการอุตสาหกรรม-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | ใบกำกับการขนสุราสามทับจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิตไปใช้ในการอุตสาหกรรม|*[[media:ST-ใบกำกับการขนสุราสามทับใช้ในการอุตสาหกรรม.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:ST-ใบกำกับการขนสุราสามทับใช้ในการอุตสาหกรรม-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:ST-ใบกำกับการขนสุราสามทับใช้ในการอุตสาหกรรม-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย และคงเหลือสุราสามทับ|*[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-อุตสาหกรรม.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-อุตสาหกรรม-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-อุตสาหกรรม-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | คำขออนุญาตแปลงสภาพแอลกอฮอล์ เพื่อขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ|*[[media:Al-คำขอแปลงสภาพแอลกอฮอล์สุราสามทับ.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Al-คำขออนุญาตแปลงสภาพแอลกอฮอล์สุราสามทับ-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Al-คำขอแปลงสภาพแอลกอฮอล์ สุราสามทับ-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล์|*[[media:Al-บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล์.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Al-บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล์-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Al-บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล์-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | คำขออนุญาตใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อทำสินค้า|*[[media:Al-คำอนุญาตใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อทำสินค้า.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Al-คำขออนุญาตใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อทำสินค้า-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Al-คำอนุญาตใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อทำสินค้า-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | | ใบกำกับการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ|*[[media:AI-ใบกำกับการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Al-ใบกำกับการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:AI-ใบกำกับการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-01| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-01/1| บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชุน/สุราแช่ชุมชน|*[[media:Ps07-011.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:ks25Ps07-01instruction011-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:ks25Ps07-01filled011-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]|- | ภส.07-02| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-02-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-02-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-02/1| บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322696.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-021-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-021-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-02/1(1)| บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุราแช่ชุมชน|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322697.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-0211-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-0211-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-02/1(2)| บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชนที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์แล้ว|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322694.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-0212-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-0212-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-03| บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-03-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-03-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-04| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-04-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-04-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-04/1| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชน|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322637.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-041-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-041-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-08| บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322632.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-08-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-08-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-09| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322631.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-09-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-09-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-10| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับเอทานอลแปลงสภาพ|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322630.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-10-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-10-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-11| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล เอทานอลแปลงสภาพ|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322629.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-11-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-11-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.07-15| แบบรายการแสดงชนิดและปริมาณสินค้า ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[[media:Ps07-รายการแสดงชนิดและปริมาณสินค้า.pdf| แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps07-แบบรายการชนิดและปริมาณสินค้า-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-แบบรายการแสดงชนิดและปริมาณสินค้า-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.08-01| คำขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 154 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298147.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps08-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps08-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.08-02| ใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร |*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298146.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps08-02-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps08-02-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.08-04| คำขอใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298145.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps08-04-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps08-04-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.08-05| คำขออนุญาตขายสุรา ตามมาตรา 154 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298144.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps08-05-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps08-05-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.08-06| คำขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi5/~edisp/uatucm329284.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps08-06-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps08-06-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.08-07/1| ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 |*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298143.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps08-071-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps08-071-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|- | ภส.08-07/2| ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 |*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298142.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps08-072-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps08-072-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ผส.1/01| แบบรายการเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546|*[[media:Ps1-01.pdf|แบบฟอร์ม]]*[[media:Ps1-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps1-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]  |-| ผส.1/02| ใบส่งเงินบำรุงกองทุน| อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ |-| ผส.1/03| บัญชีสรุปรายละเอียดการรับ-ส่งเงินบำรุงกองทุน| อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ |-| ผส.1/04| รายการงานจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนประจำเดือน|อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ |-| ผส.1/05| แบบรายการขอยกเว้นเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546| อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
|}
==การคำนวณภาษี==
ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณภาษีสรรพสามิต ได้ดังนี้: ภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา = ภาษีตามมูลค่า + ภาษีตามปริมาณ + ภาษีดีกรีที่สูงสินค้าสุรามีการคิดภาษี 2 วิธีคือ คิดอัตราภาษีตามมูลค่าและคิดอัตราภาษีตามปริมาณ
'''วิธีการคำนวณภาษีสุราตามมูลค่า''' การคำนวณภาษีสุราตามมูลค่า แบ่งออกเป็นสินค้าที่ทำในราชอาณาจักร และสินค้าที่นำเข้า : ภาษีตามมูลค่า = ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย x อัตราภาษีสรรพสามิตโดยอัตราภาษีที่ต้องชำระให้เสียภาษีทั้งอัตราภาษีตามมูลค่าและอัตราภาษีตามปริมาณรวมกัน
''' วิธีการคำนวณภาษีสุราตามปริมาณ'''สำหรับการคำนวณอัตราภาษีตามปริมาณนั้น กฎหมายจะให้เลือกใช้จำนวนที่สูงกว่าระหว่างภาษีตามปริมาณลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ใช้ราคาขายปลีกแนะนำ (100 ดีกรีโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และภาษีตามปริมาณลิตรโดยไม่คำนึงถึงปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ในการคำนวณภาษี แทนราคาต้นทุนการผลิตไม่รวมค่าแสตมป์ยาสูบ สำหรับการคำนวณภาษีสรรพสามิต
1) คำนวณตามปริมาณลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (100 ดีกรี)---- : ภาษีตามปริมาณลิตรต่อ 100 ดีกรี = (ดีกรีส่วนที่ไม่เกินเงื่อนไข x ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีสุราตามปริมาณลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์) / 100'''วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต'''
2) คำนวณตามปริมาณลิตรโดยไม่คำนึงถึงปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์:'''1. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุราในอัตราตามมูลค่า''': ภาษีตามปริมาณลิตร :ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = ขนาดบรรจุ ราคาขายปลีกไม่รวม VAT x อัตราภาษีสุราตามปริมาณลิตรอัตราภาษีตามมูลค่า
:'''วิธีการคำนวณภาษีสุราตามดีกรีที่สูงเกินเงื่อนไข2. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุราในอัตราตามปริมาณ'''ในกรณีที่สุรานั้นมีปริมาณดีกรีสูงเกินเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดสำหรับสุราแต่ละชนิด::ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) x ขนาดภาชนะบรรจุ (ลิตร) x อัตราภาษีตามปริมาณ :'''3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ '''::ภาษีสรรพสามิตรวม = ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า + ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ :'''4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้าสุรา'''::1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%:::กองทุน สสส. ภาษีตามดีกรีที่สูงเกินเงื่อนไข = ดีกรีส่วนเกินเงื่อนไข ภาษีสรรพสามิตรวม x ขนาดบรรจุ 0.02::2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%:::กองทุน กกท. = ภาษีสรรพสามิตรวม x อัตราภาษีตามปริมาณดีกรีส่วนเกิน0.02::3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%:::กองทุน Thai PBS. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.015::4) กองทุนผู้สูงอายุ 2% :::กองทุน ผส. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.02 :'''5. ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 '''::ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.1 :'''6. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ '''::ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = ภาษีสรรพสามิตรวม + กองทุน สสส. + กองทุน กกท. + กองทุน Thai PBS + กองทุน ผส. + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ----
----
'''ตัวอย่างการคำนวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ กรณี ดีกรีไม่เกินกำหนดขนาดภาชนะ 0.6300 ลิตร แรงแอลกอฮอล์ 5 ดีกรี ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม VAT 75.00 บาท'''
การคำนวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ ขนาดภาชนะ 0.625 ลิตร 5 ดีกรี ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย บริษัทฯ แจ้ง 38 บาท
อัตราภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์
- ตามมูลค่าร้อยละ 4822 - ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 155 430 บาท - ตามปริมาณต่อลิตร 8 บาท :''' 1. ภาษีตามมูลค่า''' ภาษีตามมูลค่า = ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย ราคาขายปลีกไม่รวม VAT x อัตราภาษีตามมูลค่า = (38 75 x 48) /1000.22 = 18 16.240050 :'''2. ภาษีตามปริมาณ''' ภาษีตามปริมาณต่อลิตรต่อ 100 ดีกรี ภาษีตามปริมาณ = แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรีส่วนที่ไม่เกินเงื่อนไข x ขนาดบรรจุ ดีกรี) x อัตราภาษีสุราตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ขนาดภาชนะบรรจุ (ลิตร) ÷ 100x อัตราภาษีตามปริมาณ = (5 x 0.625 6300 x 155) / 100 5 x 4.3 = 13.5450 :'''3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ ''' ภาษีสรรพสามิตรวม = 16.50 + 13.5450 = 30.0450 = 30.05 บาท :'''4.8437 คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้าสุรา''':: 1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2% กองทุน สสส. ภาษีตามปริมาณต่อลิตร = ขนาดบรรจุ 30.05 x อัตราภาษีสุราตามปริมาณลิตร 0.02 = 0.625 x 860 = 5::2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.0000) 2% จากการคำนวณหาภาษีตามปริมาณ ทั้งแบบภาษีตามปริมาณต่อลิตรต่อ 100 ดีกรี และ ภาษีตามปริมาณต่อลิตร ในกรณีนี้ ภาษีตามปริมาณต่อลิตร มีมูลค่าสูงกว่า จึงให้ใช้ค่าที่ได้จากการคำนวณภาษีตามปริมาณต่อลิตร ในการชำระภาษีกองทุน กกท. = 30.05 x 0.02 = 0.60::3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1. ภาษีตามกรณีดีกรีเกิน5% เนื่องจากกรณีนี้ มีดีกรีไม่เกินที่กำหนด จึงไม่ต้องคิดภาษีสำหรับดีกรีเกิน กองทุน Thai PBS. รวมภาษีสุราที่ต้องชำระ = ภาษีตามมูลค่า + ภาษีตามปริมาณ 30.05 x 0.015 = 0.45 ::4) กองทุนผู้สูงอายุ 2% กองทุน ผส. = 18 30.2400 + 05 x 0.02 = 0.60 :'''5.0000 ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ''' ::ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น = 2330.240005 x 0.1 = 3.005 :'''6. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ ''' ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = 30.05 + 0.60 + 0.60 + 0.45 + 0.60 + 3.005 = 35.305 บาท
----
'''ตัวอย่างการคำนวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ กรณี ดีกรีเกินกำหนด''' การคำนวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ ขนาดภาชนะ 0==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา== เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้ายาสูบ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร <br />สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้าสุราเพิ่มเติม ได้ที่ [http://itd.625 ลิตร 9ดีกรี ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย บริษัทฯ แจ้ง 38 บาทcustoms.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main] {| class="wikitable" ! colspan=3 |ตารางแสดงการเชื่อมโยงประเภทสินค้ากับพิกัดศุลกากร ตั้งแต่วันที่ อัตราภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ 16 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 |- ตามมูลค่าร้อยละ 48 ! width=100px;|พิกัดสรรพสามิต! width=350px; |รายการ! width=200px|พิกัดศุลกากร|- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 155 |13.01 |(1) สุราแช่||-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) ชนิดเบียร์ |2203.00.xx, 2202.91.00|-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น|2204.00.00, 2204.10.00, 2204.29.00, 2205.xx.xx|-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1)ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท ||- ตามปริมาณต่อลิตร 8 ||&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท ||- กรณีดีกรีเกิน กำหนด||&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น|2204.10.00, 2205.xx.xx|-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรีและมีขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร|2204.10.00, 2205.xx.xx|-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1)เสียภาษีลิตรละ3บาท ต่อดีกรี |2204.10.00, 2205.xx.xx|-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท||-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท|2206. ภาษีตามมูลค่าxx.xx ภาษีตามมูลค่า = ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย x อัตราภาษีตามมูลค่า|- = | |&nbsp;&nbsp;&nbsp; (38 x 48ง) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก), (ข) และ (ค) /100 = 18.2400 | 2|-| 13. ภาษีตามปริมาณ02 ภาษีตามปริมาณต่อลิตรต่อ 100 ดีกรี = |(ดีกรีส่วนที่ไม่เกินเงื่อนไข x ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีสุราตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์2) ÷ 100สุรากลั่น = ||-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; (5 x 0.625 x 155) / 100 ชนิดสุราขาว = 4|2208.8437 20.xx ภาษีตามปริมาณต่อลิตร = ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีสุราตามปริมาณลิตร|- = 0||&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ชนิดอื่นนอกจาก (ก)||-||&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) ชนิดสุราสามทับ||-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ก) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|2207.625 x 810.00 = 5|-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ข) ที่นำไปทำการแปลงสภาพ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|2208.000020.xx จากการคำนวณหาภาษีตามปริมาณ ทั้งแบบภาษีตามปริมาณต่อลิตรต่อ 100 ดีกรี |-| |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ค) กรณีอื่น ๆ นอกจาก ก) และ ภาษีตามปริมาณต่อลิตร ในกรณีนี้ ภาษีตามปริมาณต่อลิตร มีมูลค่าสูงกว่า จึงให้ใช้ค่าที่ได้จากการคำนวณภาษีตามปริมาณต่อลิตร ในการชำระภาษีข) 3|2207. ภาษีตามกรณีดีกรีเกิน10.00 ภาษีตามดีกรีที่สูงเกินเงื่อนไข = ดีกรีส่วนเกินเงื่อนไข x ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีตามปริมาณดีกรี|- = | |&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 x 0.625 x 3 ) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1) = 3|2208.75 xx,xx รวมภาษีสุราที่ต้องชำระ = ภาษีตามมูลค่า + ภาษีตามปริมาณ + ภาษีดีกรีที่สูงเกินเงื่อนไข|} = 18.2400 + 5.0000 + 3.75 = 26ข้อเสนอแนะ==หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก [https://docs.9900google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6HPoqeqiYDNoIjAM4Qd0pFFtlHoGM7LWUu6jr6q6eRDPdg/viewform แบบฟอร์ม]