Changes

สุรา

1 byte added, 19:36, 24 สิงหาคม 2558
/* พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้าสุรา */
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าสุรา จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าสุรา[[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา|ดังนี้]]
 
 
{| class="wikitable"
|colspan="2"|(ข-1) สุราสามทับ
|-
| --- สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือที่นำไปทำการแปลงสภาพ
|2207.20.11
|-
|- --- สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม
| -
|-
ผู้ดูแลระบบ
1,058
edits