Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
เข้าชมรายละเอียดของสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 [[ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง (พรบ. พ.ศ.2560)|คลิกที่นี่]]
==ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง==
[[File:Eau de Cologne 1280469.JPG|thumb|โอ เดอ โคโลน (Eau de Cologne 1280469)]]
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 9 '''ความหมายของสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง''' :“ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม” *'''ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม''' หมายความว่า ** น้ำหอม หัวน้ำหอม น้ำมันหอม และสิ่งที่ทำให้มีกลิ่นหอมต่างๆ และสิ่งที่ทําให้มีกลิ่นหอมต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึง**# หัวน้ำหอมที่ใช้ได้เฉพาะในการผลิตสินค้า และ**# สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา :“เครื่องสำอาง” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงแต่ง เพื่อใช้บนผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์สำหรับทำความสะอาด ป้องกัน แต่งเสริม ให้เกิดความงามหรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะโดยถู ทา พ่น หรือโรย เป็นต้น แต่ไม่รวมถึง# เภสัชผลิตภัณฑ์ และ# สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา  :ประเภทของน้ำหอม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่# Perfume เป็นน้ำหอมที่มีส่วนผสมของหัวน้ำหอมสูงสุด (หัวน้ำหอม 10 – 15% แอลกอฮอล์ 85 – 90% และน้ำ 0 – 5%) ส่วนใหญ่จะให้กลิ่นที่ติดทนนานกว่า 24 ชั่วโมง# Eau de toilette เป็นน้ำหอมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีส่วนผสมของหัวน้ำหอมในอัตราส่วนที่ค่อนข้างพอดี (หัวน้ำหอม 5 – 7% แอลกอฮอล์ 75 – 80% และน้ำ 15 – 20%) ส่วนใหญ่จะให้กลิ่นที่ติดทนนานประมาณ 8 ชั่วโมง#Cologne เป็นน้ำหอมที่มีส่วนผสมของหัวน้ำหอมต่ำมาก (หัวน้ำหอม 2 – 3% แอลกอฮอล์ 60 – 65% และน้ำ 30 – 35%) ส่วนใหญ่จะให้กลิ่นที่อยู่ได้นานประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงเท่านั้น  :ลักษณะพิเศษของการจัดเก็บภาษี คือ การยกเว้นภาษี# น้ำมันหอม# น้ำหอม และหัวน้ำหอมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ผลิตในประเทศ (ตาม[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/036/15.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540)])สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด*'''ประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางตามชนิดของสินค้าเครื่องสําอาง'''หมายความว่า *ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม**น้ำหอมผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงแต่งเพื่อใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์สําหรับทําความสะอาด ป้องกัน แต่งเสริมให้เกิดความงาม หรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ โดยถู ทา พ่น หรือโรย เป็นต้น แต่ไม่รวมถึง***โอ เดอ พาร์ฟูม (Eau de parfum)# เภสัชผลิตภัณฑ์ และ***โอ เดอ ตัวเลต (Eau de toilette)***โอ เดอ โคโลน (Eau de cologne)**หัวน้ำหอม**น้ำมันหอม# สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
==คุณลักษณะสินค้า==