Changes

/* พิกัดภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง */
| (๓)น้ำหอม และหัวน้ำหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ พื้นเมือง ที่ผลิตในประเทศ
| align="center" | 0
|
|
|-
|
|}
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง, ผู้ดูแลระบบ
298
edits