Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
 ==ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง==
[[File:Eau de Cologne 1280469.JPG|thumb|โอ เดอ โคโลน (Eau de Cologne 1280469)]]
==คุณลักษณะสินค้า==
[[file:Detail-perfume-2560.png|200px|thumb|right|คุณลักษณะสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง]]
{| class="wikitable"
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ลำดับที่'''
| 9||ชนิด||ระบุชนิดของผลิตภัณฑ์เครื่องหอม ได้แก่ โอ เดอ พาร์ฟูม, โอ เดอ ตัวเลต, โอ เดอ โคโลน, หัวน้ำหอม, น้ำมันหอม
|- valign="top"
| 10||ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ต่อหน่วย (ขวด)ราคาขายปลีกแนะนำ||ราคาขายสินค้าต่อหน่วยที่โรงอุตสาหกรรมซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพื่อมหาดไทย แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
|}
==พิกัดภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง==
{| class="wikitable" style="width: 6050%;"
! rowspan=3 style="width: 5%;"| ประเภทที่
! rowspan=3 style="width: 1025%;"|รายการ! colspan=3 style="width: 4030%;"| อัตราภาษี
|-
! rowspan=2|ตามมูลค่าร้อยละ
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
{| class="wikitable" style="width: 90%;"! style="width: 5%;"| หมายเลขแบบ! style="width: 75%;"| ชื่อแบบ! style="width: 15%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
|-
| ภษภส.01-0401| คำขอจดทะเบียนสรรพสามิตแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-04//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-04instruction01-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-04filled01-filled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0102-0501| คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-05//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps02-05instruction01-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps02-01-05filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษ 01ภส.03-1201| แบบรายงานภาษีแบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-12//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301315.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps03-12instruction01-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-01-12filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-1501/2| คำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำ สินค้า ออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนแบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-15//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296710.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps03-15instruction01-Perfume2-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-01-2-15filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-2807| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรแบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (1) (4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-28//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps03-28instruction07-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-07-28filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-28/110| แบบคำขอยกเว้น สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไปเก็บพักไว้ที่สถานที่เก็บสินค้าแบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-28-1//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290035.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps03-2810-1instructioninstruction-Perfumeperfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-2810-1filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-3511| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีแบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการรับชำระเงิน
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps01Ps03-3511-instruction-perfume.pdf|แบบฟอร์มคำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-35instruction11-Perfumefilled-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-4201| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้าแบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-42//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-42instruction01-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-01-42filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-4401/1| แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมแบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 103 และสำหรับน้ำมันและมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps01Ps05-4401-1-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-01-1-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-01/2| แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4)|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-01-2-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-44instruction01-Perfume2-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-02| แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-02-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-02-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-03| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-03-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-03-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-04| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-04-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-04-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-04/1| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-04-1-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-04-1-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-04/2| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-04-2-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-04-2-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-05| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297224.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-05-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-05-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-06| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297222.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-06-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-06-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-12| คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-12-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-12-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-12/1| รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-12-1-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-12-1-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-01| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-01-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-01-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-02| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-02-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-02-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-03| บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-03-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-03-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-04| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-04-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-04-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|}
==การคำนวณภาษี==
{{การคำนวณภาษี}}=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===<u>'''กรณีทราบราคาขายสุทธิ'''</u> น้ำหอม 10 ขวด ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) ขวดละ 500 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 15<blockquote>'''วิธีการคำนวณ'''</blockquote> ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษี = (10 x 500) x 15/100 = 750 บาท จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 750 บาท พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 75 บาท รวมภาษีต้องชำระ = 825 บาท <u>'''กรณียังไม่ทราบราคาขายสุทธิ'''</u> น้ำหอม 10 ขวด ขวดละ 500 บาท (ราคาต้นทุน + กำไรที่ยังไม่ได้รวมภาษีสรรพสามิต) อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 15<blockquote>'''วิธีการคำนวณ'''</blockquote>  ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม x อัตราภาษี)/(1-(1.1 x อัตราภาษี)) = ((500 x 10) x 0.15)/(1-(1.1 x 0.15)) = 898.20 บาท จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต =898.20 บาท พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทยร้อยละ 10 ของภาษี = 89.82 บาท รวมภาษีต้องชำระ = 988.02 บาท <u>'''กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ'''</u> บริษัท เอ บี นำเข้าน้ำหอม จำนวน 500 ขวด ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 185,250 บาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง + ค่าประกันภัย) อากรขาเข้า 78,000 บาท อากรพิเศษ 7,800 บาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 15<blockquote>'''วิธีการคำนวณ'''</blockquote>  ภาษีสรรพสามิต = ((C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม) x อัตราภาษี) / (1-(1.1 x อัตราภาษี)) = ((185,250 + 78,000 + 7,800) x 0.15) / (1-(1.1 x 15 / 100)) = 40,657.5 / 0.835 = 48,691.62 บาทผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางได้กำหนดการเก็บภาษีตามมูลค่าแต่เพียงอย่างเดียว
จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = 48,691.62 บาท พร้อมด้วยภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 4,869.16 บาท รวมภาษีที่ต้องชำระ = 53,560.78 บาท(ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า) / 100
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง==