Changes

/* แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล */
| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-04//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-04instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-04filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf media:Ps01-05.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-05instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-05filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301315.pdf media:Ps01-12.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-12instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-12filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296710.pdf media:Ps01-15.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-15instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-15filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (1) (4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf media:Ps01-28.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-28instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-28filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290035.pdf media:Ps01-28-1.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-28-1instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-28-1filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการรับชำระเงิน
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf media:Ps01-35.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-35instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
|-
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf media:Ps01-42.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-42instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-42filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 103 และสำหรับน้ำมันและมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4)
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297224.pdf media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297222.pdf media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| คำขอคืนภาษีสำหรับสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzix/~edisp/uatucm321474.pdf media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง, ผู้ดูแลระบบ
298
edits