Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
/* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด */
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 17 '''กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ''
* การให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยมีผู้ให้บริการ จะต้องมีลักษณะดังนี้
* ให้บริการอาบน้ำและนวด หรือ
* ให้บริการอบตัวและนวด