Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด2560

616 bytes removed, 06:14, 15 ธันวาคม 2562
/* คุณลักษณะสินค้า */
* บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ (สปา) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
==คุณลักษณะสินค้าคุณลักษณะของบริการ==[[file:Detail-perfume-2560bath.png|200px|thumb|right|คุณลักษณะสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางคุณลักษณะบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด]]
{| class="wikitable"
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ลำดับที่'''
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ความหมาย'''
|- valign="top"
| 1||ชื่อผลิตภัณฑ์ (แบบหรือรุ่น)ชื่อสถานบริการ||รุ่นของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายชื่อที่จดทะเบียนของสถานบริการ
|- valign="top"
| 2||ยี่ห้อชนิดของบริการ||เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าหลักของสินค้าหรือบริการประเภทของการให้บริการของสถานบริการ ได้แก่ สปา, นวดแผนโบราณ, อาบ อบ นวด, อื่นๆ
|- valign="top"
| 3||เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศมีผู้ให้บริการอาบน้ำหรือไม่||ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออกระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการอาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
|- valign="top"
| 4||เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่มีผู้ให้บริการอบตัวหรือไม่||ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการอบตัวโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
|- valign="top"
| 5||ค่าปริมาณหัวน้ำหอมมีผู้ให้บริการนวดหรือไม่||ระบุร้อยละของปริมาณหัวน้ำหอมในผลิตภัณฑ์ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการนวดโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
|- valign="top"
| 6||ค่าปริมาณแอลกอฮอล์สถานที่ให้บริการอยู่ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่||ระบุร้อยละของปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ระบุว่าสถานบริการอยู่ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่
|- valign="top"
| 7||เป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ผลิตในประเทศสถานที่ให้บริการอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหรือไม่||ระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ผลิตในประเทศ หรือไม่ระบุว่าสถานบริการอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือไม่
|- valign="top"
| 8||ความจุต่อหน่วย (ขวด)สถานที่ให้บริการอยู่ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่||ระบุปริมาตรสุทธิของผลิตภัณฑ์นี้ต่อหนึ่งขวด หน่วยเป็น มิลลิลิตร ระบุว่าสถานบริการอยู่ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ (ml.สปา)ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่
|- valign="top"
| 9||ชนิดรายรับจากการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด||ระบุชนิดของผลิตภัณฑ์เครื่องหอม ได้แก่ โอ เดอ พาร์ฟูม, โอ เดอ ตัวเลต, โอ เดอ โคโลน, หัวน้ำหอม, น้ำมันหอม|- valign="top" | 10||ราคาขายปลีกแนะนำ||ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิตระบุรายรับจากการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
|}