Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สุรา

18,710 bytes added, 07:05, 20 ตุลาคม 2563
/* ประกาศกรมสรรพสามิต */
===กฎกระทรวง===
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 17)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87/123.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 329)]
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/014/T_0001.PDF กฎกระทรวง กำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 253)]
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/70.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ (เลขอ้างอิง 19)]
*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=7474/3774/TS_LAW/0/one กฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ (เลขอ้างอิง 18)]
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 17)]
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/52.PDF กฎกระทรวง การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 15)]
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/49.PDF กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 14)]
*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=7091/3767/TS_LAW/0/one กฎกระทรวง กําหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (เลขอ้างอิง 11)]
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/32.PDF กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 10)]
*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=7044/3764/TS_LAW/0/one กฎกระทรวง กําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 8)]
*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=6963/3763/TS_LAW/0/one กฎกระทรวง กําหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐ (เลขอ้างอิง 7)]
===ประกาศกระทรวงการคลัง===
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/019/4.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกําหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา 23 (เลขอ้างอิง 252) ]
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/9.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (เลขอ้างอิง 38)]
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/8.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือน ที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน (เลขอ้างอิง 37)]
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/4.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตีความประเภทสินค้า และบริการ ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 34)]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32) ]
===ประกาศกรมสรรพสามิต===
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-201007103706.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อจำหน่าย (เลขอ้างอิง 588)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/141414.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ (เลขอ้างอิง 587)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/2121.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (เลขอ้างอิง 584)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210952386.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 560)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210950575.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 559)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210950274.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 558)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210949123.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 557)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210945142.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (เลขอ้างอิง 556)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210940331.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (เลขอ้างอิง 555)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_2.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 550)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A_2_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 525)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A_2_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 524)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2006091507049.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ (เลขอ้างอิง 517)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200407094537.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ (เลขอ้างอิง 489)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200325093637.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ 4) (เลขอ้างอิง 483)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200324111309.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 482)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200324111211.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ 34) (เลขอ้างอิง 481)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2003171505452.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 473)]
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2003171507023.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 472)]
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296911.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสมิตคำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจดทะเบียนสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 106)]
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290570.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำการจดทะเบียนสรรพสามิต ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ การจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำสินค้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนำเข้ามาโดยมิใช่เพื่อจำหน่าย หรือนำสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนำเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า (เลขอ้างอิง 103)]
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290549.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว สำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ (เลขอ้างอิง 98)]
===ระเบียบกรมสรรพสามิต===
*[http://dl.parliament.go.th/backofficehandle/viewerlirt/viewer.php 535830 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ] (2561, 9 ตุลาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนพิเศษ 251 ง. หน้า 1)
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2_2560.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 72)]
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/105.PDF ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 71)]
! width= 500px;| ประเภท
! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
! width= 100px;| อายุใบอนุญาต (ปี)<br/> *นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
|-
|colspan=3 |(ก) ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่น
| 1) สุรากลั่นชนิดสุราขาว ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคนหรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน
| align="center"| 7,500
|align="center"| 3
|-
| 2) สุรากลั่นชนิดอื่น ๆ นอกจาก ๑)
| align="center"| 60,000
|align="center"| 3
|-
|colspan=3 |(ข) ใบอนุญาตผลิตสุราแช่
 
|-
| 1) สุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน
|align="center"| 1,800
| align="center"| 3
|-
| 2) สุราแช่ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1)
|align="center"| 60,000
| align="center"| 3
|-
|}
! width= 500px;| ประเภท
! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
! width= 100px;| อายุใบอนุญาต (ปี)<br/> *นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
|-
| colspan=3; |(ก) ประเภทที่ ๑ สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
{| class="wikitable" width= 700px;
! colspan=23; align="center" | ใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
|-
! width= 600px;| ใบอนุญาต
! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
! width= 120px;| อายุใบอนุญาต (เดือน) <br/>*นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
|-
| (ก) ประเภทที่ ๑ สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขาย ซึ่งมิใช่การขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
|align="center"| 1,200
| align="center"| 6
|-
| (ข) ประเภทที่ ๒ สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
|align="center"| 1,200
| align="center"| 6
|-
| (ค) ประเภทอื่น ๆ
|align="center"| 300
| align="center"| 6
|-
|}
|-
| ภส.01-22
| คำขออนุญาตโอนใบอนุญาต มาตรา 180 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[media:Ps0122.pdf|แบบฟอร์ม]]
|-
|ภส.03-07
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔(๑)(๔) และ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม)
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.03-11
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการรับชำระเงินแบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.04-01
| คำอนุญาตผลิตสุรา ตามมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298161.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.05-01/1
| แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ ตามมาตรา ๑๐๓ และสำหรับน้ำมันและมาตรา และมาตรา ๑๐๗(๔)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.05-01/2
| แบบแจ้งการรับ-จ่าย สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้าตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.05-03
| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.05-04
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าตามมาตรา 106
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.05-06/1
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290299.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.05-12
| คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.05-13
| คำขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ตามมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzix/~edisp/uatucm321474.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.06-12
| คำขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสุรา ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301194.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.06-13
| แบบคำขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301193.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.06-14
| บัญชีควบคุมการรับ - จ่าย การใช้แสตมป์สรรพสามิตตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301412.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.06-15
| แบบงบเดือนการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุราตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301411.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.07-01/1
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชุน/สุราแช่ชุมชน
|
*[[media:Ps07-011.pdf|แบบฟอร์ม]]
|-
| ภส.07-02
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 11 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.07-02/1
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322696.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.07-02/1(1)
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุราแช่ชุมชน
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322697.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.07-02/1(2)
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชนที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์แล้ว
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322694.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.07-04/1
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชน
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322637.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.07-08
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322632.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.07-09
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322631.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.07-10
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับเอทานอลแปลงสภาพ
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322630.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.07-11
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล เอทานอลแปลงสภาพ
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322629.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.07-15
| แบบรายการแสดงชนิดและปริมาณสินค้า ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[media:Ps07-รายการแสดงชนิดและปริมาณสินค้า.pdf| แบบฟอร์ม]]
|-
| ภส.08-01
| คำขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 154 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298147.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.08-05
| คำขออนุญาตขายสุรา ตามมาตรา 154 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298144.pdf แบบฟอร์ม]
|-
| ภส.08-06
| คำขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi5/~edisp/uatucm329284.pdf แบบฟอร์ม]
:'''1. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุราในอัตราตามมูลค่า'''
::ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = (ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม ราคาขายปลีกไม่รวม VAT) x อัตราภาษีตามมูลค่า/100
:'''2. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุราในอัตราตามปริมาณ'''
::ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) x ขนาดภาชนะบรรจุ (ลิตร) x อัตราภาษีตามปริมาณ/100
:'''3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ '''
:'''4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้าสุรา'''
::1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%
:::กองทุน สสส. = ภาษีสรรพสามิตรวม *2/100x 0.02
::2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%
:::กองทุน กกท. = ภาษีสรรพสามิตรวม *2/100x 0.02
::3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%
:::กองทุน Thai PBS. = ภาษีสรรพสามิตรวม *1x 0.5/100015
::4) กองทุนผู้สูงอายุ 2%
:::กองทุน ผส. = ภาษีสรรพสามิตรวม *2/100x 0.02
:'''5. ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 '''::ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.1 :'''6. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ '''::ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = ภาษีสรรพสามิตรวม + กองทุน สสส. + กองทุน กกท. + กองทุน Thai PBS + กองทุน ผส. + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น
----
- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 430 บาท
:''' 1. ภาษีตามมูลค่า'''
ภาษีตามมูลค่า = (ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม ราคาขายปลีกไม่รวม VAT) x อัตราภาษีตามมูลค่า/100 = (75 x 0.22) /100
= 16.50
:'''2. ภาษีตามปริมาณ'''
ภาษีตามปริมาณ = แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) x ขนาดภาชนะบรรจุ (ลิตร) x อัตราภาษีตามปริมาณ/100 = ( 0.6300 x 5 x 430 )/100 4.3
= 13.5450
:'''4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้าสุรา'''
:: 1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%
กองทุน สสส. = 30.05 x 2/100 0.02 = 0.60
::2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%
กองทุน กกท. = 30.05 x 2/100 0.02 = 0.60
::3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%
กองทุน Thai PBS. = 30.05 x 10.5/100 015 = 0.45
::4) กองทุนผู้สูงอายุ 2%
กองทุน ผส. = 30.05 *2/100 x 0.02 = 0.60 :'''5. ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 '''::ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น = 30.05 x 0.1 = 3.005
:'''56. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ ''' ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = 30.05 + 0.60 + 0.60 + 0.45 + 0.60 + 3.005 = 3235.30 305 บาท
----
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้ายาสูบ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร <br />
สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้ายาสูบ สำหรับสินค้าสุราเพิ่มเติม ได้ที่ [http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main]
{| class="wikitable"
|2208.xx,xx
|}
==ข้อเสนอแนะ==
หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6HPoqeqiYDNoIjAM4Qd0pFFtlHoGM7LWUu6jr6q6eRDPdg/viewform แบบฟอร์ม]