รถจักรยานยนต์

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ารถจักรยานยนต์

ความหมายของสินค้ารถจักรยานยนต์ของกรมสรรพสามิต

ความหมายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คําว่า รถจักรยานยนต์ หมายความว่า รถที่มีล้อสองล้อที่ใช้เครื่องยนต์ หรือมอเตอร์ในการขับเคลื่อน [1]


ประเภทสินค้าและคุณสมบัติของสินค้ารถจักรยานยนต์

การจัดประเภทของสินค้ารถจักรยานยนต์ (Data Taxonomy) หมายถึง การจัดประเภทของสินค้ารถจักรยานยนต์ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกและประโยชน์ในการนำไปใช้งาน

คุณสมบัติของข้อมูล (Data Property) หมายถึง เขตของข้อมูล (Data Field) ของสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลของสินค้าในมิติต่างๆ

ประเภทสินค้า

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

 • ขนาดเครื่องยนต์
ขนาดความจุของกระบอกสูบ หน่วยเป็น ซีซี

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • เครื่องหมายการค้ารอง
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้ารองของสินค้าหรือบริการ(ถ้ามี)
 • เครื่องหมายการค้าหลัก
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าหลักของสินค้าหรือบริการ
 • ราคาขายปลีกแนะนำ
ราคาขายปลีกของสินค้า
 • รุ่น
รุ่นของรถจักรยานยนต์
 • สี
สีของรถจักรยานต์ยนต์
 • น้ำหนัก
น้ำหนักของรถจักรยานยนต์ หน่วยเป็น กก.
 • ประเภทน้ำมันเชื้อเพลง
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลงที่รถจักรยานยนต์สามารถเติมได้
 • 1. เบนซิน 91
 • 2. แก๊สโซฮอล 95 (E10)
 • 3. แก๊ซโซฮอล 91
 • 4. เบนซิน E20
 • 5. เบนซิน 95
 • ระบบเกียร์
ระบบเกียร์ของรถจักรยานยนต์
 • 1.เกียร์ธรรมดา
 • 2.เกียร์ออโต้

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถจักรยนต์

ดูที่หน้า พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถจักรยานยนต์


เอกสารอ้างอิง

 1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527