รถยนต์นั่งประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ตัวอย่างรถยนต์นั่งประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Suzuki Swift Sport

รถยนต์นั่งประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล เป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่ง ที่มีคุณสมบัติตาม ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต[1]

ประเภทสินค้าหลัก

ประเภทสินค้าหลักตามรายละเอียดในคู่มือสรรพสามิตสินค้ารถยนต์

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

  1. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต