รถยนต์นั่งประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล

ตัวอย่างรถยนต์นั่งประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Suzuki Swift Sport

รถยนต์นั่งประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล เป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่ง ที่มีคุณสมบัติตาม ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต[1]

ประเภทสินค้าหลัก

ประเภทสินค้าหลักตามรายละเอียดในคู่มือสรรพสามิตสินค้ารถยนต์

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

  1. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 16:10