ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด)
(กฎกระทรวง)
 
(มิได้แสดง 87 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 3 คน)
แถว 1: แถว 1:
=== นิยามของสถานบริการ ===
+
==ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด==
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พ.ศ.2546
+
[[ไฟล์:Turkish_Bath_BKK.jpg|thumb|Turkish Bath or Sauna and Massage]]
*;“บริการ” หมายความว่าการให้บริการในทางธุรกิจในสถานบริการ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
+
  
*;“สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่สำหรับประกอบกิจการในด้านบริการ และให้หมายความรวมถึงสำนักงานใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นในการประกอบกิจการ ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดสถานที่ให้บริการได้แน่นอน
+
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 17 '''กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ''
  
===ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด===
+
การให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยมีผู้ให้บริการ จะต้องมีลักษณะดังนี้
 +
* ให้บริการอาบน้ำและนวด หรือ
 +
* ให้บริการอบตัวและนวด
  
 +
ประเภทของสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
 +
* บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยมีผู้ให้บริการ
 +
* บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฎิบัติพิธีกรรมทางศาสนา (ยกเว้นภาษี)
 +
* บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ยกเว้นภาษี)
 +
* บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ (สปา) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
  
ตาม '''พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙''' ได้กำหนดนิยามสำหรับไนท์คลับและดิสโกเธคไว้ดังนี้..
+
==คุณลักษณะของบริการ==
 +
[[file:Detail-bath.png|200px|thumb|right|คุณลักษณะบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด]]
 +
{| class="wikitable"
 +
| valign="top" align="center" width="60px" style="background:#f0f0f0;"|'''ลำดับที่'''
 +
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ'''
 +
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ความหมาย'''
 +
|- valign="top"
 +
| align="center"|1||ชื่อสถานบริการ||ชื่อที่จดทะเบียนของสถานบริการ
 +
|- valign="top"
 +
| align="center"|2||ชนิดของบริการ||ประเภทของการให้บริการของสถานบริการ ได้แก่ สปา, นวดแผนโบราณ, อาบ อบ นวด, อื่นๆ
 +
|- valign="top"
 +
| align="center"|3||มีผู้ให้บริการอาบน้ำหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการอาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
 +
|- valign="top"
 +
| align="center"|4||มีผู้ให้บริการอบตัวหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการอบตัวโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
 +
|- valign="top"
 +
| align="center"|5||มีผู้ให้บริการนวดหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการนวดโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
 +
|- valign="top"
 +
| align="center"|6||สถานที่ให้บริการอยู่ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการอยู่ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่
 +
|- valign="top"
 +
| align="center"|7||สถานที่ให้บริการอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือไม่
 +
|- valign="top"
 +
| align="center"|8||สถานที่ให้บริการอยู่ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการอยู่ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ (สปา) ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่
 +
|- valign="top"
 +
| align="center"|9||รายรับจากการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด||ระบุรายรับจากการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
 +
|}
  
'''มาตรา ๓''' ในพระราชบัญญัติน้ีในทางการค้า ดังต่อไปน้ี
+
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่ท่ีตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า ดังต่อไปนี้
+
  
() สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า เว้นแต่
+
===พระราชบัญญัติ===
    (ก) สถานที่ซึ่งผู้บริการได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือได้รับยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภท การนวดไทยตามกฎหมายดังกล่าว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/list-legal.pdf ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461) ]
    () สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ กําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องมีลักษณะของสถานที่การบริการหรือผู้ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย ประกาศดังกล่าวจะกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นด้วยก็ได้ หรือ
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 . หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462) ]
    () สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_EN.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464) ]
 +
===กฎกระทรวง===
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 17)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 29) ]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/กฎกระทรวง/T_0001.PDF กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2563 (เลขอ้างอิง 539) ]
  
() สถานที่ท่ีมีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจําหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
+
===ประกาศกระทรวงการคลัง===
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32) ]
 +
===ประกาศกรมสรรพสามิต===
 +
*[http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293200.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสถานบริการ ประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวดตัว ในสถานบริหารเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ (เลขอ้างอิง 131) ]
 +
*[http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293302.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 115)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298971.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 112) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza5/~edisp/uatucm309818.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา (เลขอ้างอิง 177) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmx/~edisp/uatucm331759.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 190) ]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/ประกาศกรมสรรพสามต/img-200319093641.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 9)  (เลขอ้างอิง 475)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107)]
 +
 
 +
==พิกัดภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด==
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
 +
! rowspan=3 style="width: 5%;"| ประเภทที่
 +
! rowspan=3 style="width: 50%;"|รายการ
 +
! colspan=3 style="width: 31%;"| อัตราภาษี
 +
|-
 +
! rowspan=2 style="width: 15%;"|ตามมูลค่าร้อยละ
 +
! colspan=2 style="width: 16%;"|ตามปริมาณ
 +
|-
 +
! style="width: 8%;"|หน่วย
 +
! style="width: 8%;"|หน่วยละ (บาท)
 +
|-
 +
| 17.02
 +
| สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
 +
| (1) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
! colspan=3 style="width: 31%;"| "ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ<br/> ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 +
|-
 +
 +
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ก) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดโดยมีผู้ให้บริการ
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
 +
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดโดยมีผู้ให้บริการ ซึ่งมีการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | รอบ
 +
| align="center" | 0
 +
|-
 +
 +
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดโดยมีผู้ให้บริการ นอกจาก 1)
 +
| align="center" | 10
 +
| align="center" | รอบ
 +
| align="center" | 0
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
! colspan=3 style="width: 31%;"| ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
 +
|-
 +
|
 +
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ก) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดโดยมีผู้ให้บริการ
 +
| align="center" | 10
 +
| align="center" | รอบ
 +
| align="center" | 0"
 +
|-
 +
|
 +
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ข) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในสถานศึกษาหรือในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | รอบ
 +
| align="center" | 0
 +
|-
 +
|
 +
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ค) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | รอบ
 +
| align="center" | 0
 +
|-
 +
|
 +
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ง) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | รอบ
 +
| align="center" | 0
 +
|-
 +
|
 +
| (2) รายรับอื่น ๆ
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | รอบ
 +
| align="center" | 0
 +
|-
 +
| 17.90
 +
|อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 +
| align="center" | 30
 +
|
 +
|
 +
|}
 +
 
 +
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ==
 +
 
 +
[http://etrs.beehive.asia/taxRecommendation/searchTaxDuty/bath ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ
 +
 
 +
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
 +
{| class="wikitable"
 +
! style="width: 10%;"| หมายเลขแบบ
 +
! style="width: 70%;"|  ชื่อแบบ
 +
! style="width: 20%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
 +
|-
 +
| ภส.01-01
 +
| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps01-01-instruction-massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps01-01-filled-massage.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.02-02
 +
| แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298969.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps02-02-instruction-massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps02-02-filled-massage.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.03-08
 +
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298741.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps03-08-instruction-massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps03-08-filled-massage.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.03-11
 +
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps03-11-instruction-massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps03-11-filled-massage.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.05-17
 +
| แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298153.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-17-instruction-massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-17-filled-massage.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-05
 +
| บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322634.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-05-instruction-massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-05-filled-massage.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-06
 +
| งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322633.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-06-instruction-massage.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-06-filled-massage.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|}
 +
 
 +
=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
 +
อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 10
 +
 
 +
ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอัตรา ร้อยละ 10
 +
 
 +
ตัวอย่าง  กิจการสถานบริการอาบ อบ นวด เรียกเก็บค่าบริการเท่ากับ 1,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 +
 
 +
วิธีการคำนวณ
 +
 
 +
      รายรับค่าบริการของสถานบริการอาบ อบ นวด = 1,000 บาท
 +
 
 +
      ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 1,000 x 7/107 = 65.42 บาท
 +
 
 +
      ฐานรายรับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 1,000 - 65.42 = 934.58 บาท
 +
 
 +
      ภาษีสรรพสามิต=  934.58 x 0.1 = 93.46 บาท
 +
 
 +
      ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 = 93.46 x 0.1 = 9.35 บาท
 +
 
 +
      รวมทั้งสิ้น = 93.46 + 9.35 = 102.81 บาท
 +
 
 +
      รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น= 102 บาท
 +
 
 +
<u>กรณีไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม</u>
 +
 
 +
ภาษีสรรพสามิต
 +
 
 +
      = 1,000 x 0.1 = 100
 +
 
 +
ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10
 +
 
 +
      = 100 x 0.1 = 10
 +
 
 +
รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น
 +
 
 +
      = 100+10 = 110 บาท
 +
==ข้อเสนอแนะ==
 +
หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6HPoqeqiYDNoIjAM4Qd0pFFtlHoGM7LWUu6jr6q6eRDPdg/viewform แบบฟอร์ม]

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 04:19, 18 กรกฎาคม 2563

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

Turkish Bath or Sauna and Massage

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 17 'กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ

การให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยมีผู้ให้บริการ จะต้องมีลักษณะดังนี้

 • ให้บริการอาบน้ำและนวด หรือ
 • ให้บริการอบตัวและนวด

ประเภทของสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 • บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยมีผู้ให้บริการ
 • บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฎิบัติพิธีกรรมทางศาสนา (ยกเว้นภาษี)
 • บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ยกเว้นภาษี)
 • บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ (สปา) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

คุณลักษณะของบริการ

คุณลักษณะบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ ความหมาย
1 ชื่อสถานบริการ ชื่อที่จดทะเบียนของสถานบริการ
2 ชนิดของบริการ ประเภทของการให้บริการของสถานบริการ ได้แก่ สปา, นวดแผนโบราณ, อาบ อบ นวด, อื่นๆ
3 มีผู้ให้บริการอาบน้ำหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการอาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
4 มีผู้ให้บริการอบตัวหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการอบตัวโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
5 มีผู้ให้บริการนวดหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการนวดโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
6 สถานที่ให้บริการอยู่ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการอยู่ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่
7 สถานที่ให้บริการอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือไม่
8 สถานที่ให้บริการอยู่ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการอยู่ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ (สปา) ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่
9 รายรับจากการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ระบุรายรับจากการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

พิกัดภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
17.02 สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด
(1) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
"ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
    (ก) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดโดยมีผู้ให้บริการ
      1) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดโดยมีผู้ให้บริการ ซึ่งมีการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 รอบ 0
      2) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดโดยมีผู้ให้บริการ นอกจาก 1) 10 รอบ 0
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
    (ก) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดโดยมีผู้ให้บริการ 10 รอบ 0"
    (ข) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในสถานศึกษาหรือในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 0 รอบ 0
    (ค) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 0 รอบ 0
    (ง) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 รอบ 0
(2) รายรับอื่น ๆ 0 รอบ 0
17.90 อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 30

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-02 แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-08 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-17 แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
ภส.07-05 บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
ภส.07-06 งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 10

ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอัตรา ร้อยละ 10

ตัวอย่าง กิจการสถานบริการอาบ อบ นวด เรียกเก็บค่าบริการเท่ากับ 1,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิธีการคำนวณ

   รายรับค่าบริการของสถานบริการอาบ อบ นวด = 1,000 บาท
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 1,000 x 7/107 = 65.42 บาท
   ฐานรายรับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 1,000 - 65.42 = 934.58 บาท
   ภาษีสรรพสามิต= 934.58 x 0.1 = 93.46 บาท
   ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 = 93.46 x 0.1 = 9.35 บาท
   รวมทั้งสิ้น = 93.46 + 9.35 = 102.81 บาท
   รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น= 102 บาท

กรณีไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีสรรพสามิต

   = 1,000 x 0.1 = 100

ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10

   = 100 x 0.1 = 10

รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น

   = 100+10 = 110 บาท

ข้อเสนอแนะ

หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก แบบฟอร์ม