ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แถว 1: แถว 1:
เข้าชมรายละเอียดของบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวดตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 [[สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด (พรบ. พ.ศ.2560)|คลิกที่นี่]]
+
เข้าชมรายละเอียดของบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 [[สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด (พรบ. พ.ศ.2560)|คลิกที่นี่]]
  
 
==ความรู้ทั่วไปของสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด==
 
==ความรู้ทั่วไปของสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด==

รุ่นเมื่อ 07:40, 27 เมษายน 2560

เข้าชมรายละเอียดของบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปของสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

ความหมายของบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

การให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยมีผู้ให้บริการ จะต้องมีลักษณะดังนี้

  • ให้บริการอาบน้ำและนวด หรือ
  • ให้บริการอบตัวและนวด


ประเภทของสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  • บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยมีผู้ให้บริการ
  • บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฎิบัติพิธีกรรมทางศาสนา (ยกเว้นภาษี)
  • บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ยกเว้นภาษี)
  • บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ (สปา) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด


ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตให้แก่สถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ ลงวันที่ 19 ต.ค. พ.ศ. 2552 กำหนดให้สถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด ในสถานบริการเสริมความงามหรือเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือที่ประกาศดังกล่าวถือว่ามีมาตรฐาน ได้รับยกเว้นภาษีสำหรับรายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวด โดยมีผู้ให้บริการ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานหรือถือว่ามีมาตรฐานตามประกาศดังกล่าว

คุณลักษณะของบริการ

คุณลักษณะบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ ความหมาย
1 ชื่อสถานบริการ ชื่อที่จดทะเบียนของสถานบริการ
2 ชนิดของบริการ ประเภทของการให้บริการของสถานบริการ ได้แก่ สปา, นวดแผนโบราณ, อาบ อบ นวด, อื่นๆ
3 มีผู้ให้บริการอาบน้ำหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการอาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
4 มีผู้ให้บริการอบตัวหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการอบตัวโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
5 มีผู้ให้บริการนวดหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการมีการให้บริการนวดโดยมีผู้ให้บริการหรือไม่
6 สถานที่ให้บริการอยู่ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการอยู่ในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหรือไม่
7 สถานที่ให้บริการอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือไม่
8 สถานที่ให้บริการอยู่ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการอยู่ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ (สปา) ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่
9 รายรับจากการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ระบุรายรับจากการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

พิกัดภาษีสรรพสามิตรสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
09.02 - สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
(1) รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด
- รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดโดยมีผู้ให้บริการ 20 10
- รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในสถานศึกษาหรือในวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 20 ยกเว้นภาษี
- รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวดในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 20 ยกเว้นภาษี
- รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัวและนวด ในสถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 20 ยกเว้นภาษี
(2) รายรับอื่นๆ 20 ยกเว้นภาษี

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภษ.01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ภษ.01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ภษ 01-12ก แบบรายการภาษีสรรพสามิต
ภษ.01-42ก งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ
ภษ.01-44ก แบบแจ้งราคาค่าบริการ พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการ

การคำนวณภาษี

ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต 

วิธีการคำนวณภาษี

การคำนวณภาษี/ฐานภาษี

การเสียภาษีภาษีตามมูลค่า ให้ถือมูลค่าตามค่าบริการ โดยรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ

ค่าบริการ หมายถึง ต้นทุน + กำไร โดยที่ไม่รวมภาษี
มูลค่า = ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

ดังนั้น

ภาษีสรรพสามิต = (ค่าบริการ  + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต

หากยังไม่ทราบค่าภาษีสรรพสามิต แล้วจะคำนวณค่าภาษีได้อย่างไร ?

ดังนั้น จึงแก้สมการเพื่อคำนวณค่าภาษีสรรพสามิต ดังนี้

ภาษีสรรพสามิต = (ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษี

กำหนดให้

T = ภาษีสรรพสามิต, A = ค่าบริการ, R = อัตราภาษี, 0.1T = ภาษีเพื่อมหาดไทย

จะได้

T = (A + T + 0.1T)R
T = (A + 1.1T)R
T = AR + 1.1TR
T - 1.1TR = AR
T(1 - 1.1R) = AR
T = AR/(1-1.1R)

ดังนั้น แทนค่าสัญลักษณ์ได้ดังนี้

ภาษีสรรพสามิต = ค่าบริการ  x อัตราภาษี / (1 - (1.1 x อัตราภาษี))

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

ผู้ประกอบการสถานบริการสถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไป

ตัวอย่างที่ 1 กรณีที่ทราบมูลค่าแล้ว

สมมุติให้ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการอาบ อบ นวด เรียกเก็บค่าบริการเท่ากับ 1,000 บาท (รวมภาระภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระและมูลค่าเพิ่มแล้ว)
การคำนวณ: ค่าบริการ 1,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	= (1,000 x 7%) = 65.42 บาท
ฐานราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 1,000 - 65.42 บาท
= 934.58 บาท

ราคาค่าบริการ 934.58 บาท จึงป็นราคาค่าบริการที่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระไว้แล้ว สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ อัตราร้อยละ 10 + ภาษีเก็บเพื่อกระทรวงมหาดไทยอีกร้อยละ 1

ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ = (934.58 x 11%) = 102.80 บาท
ราคาค่าบริการที่ไม่รวมภาษีสรรพสามิต = 934.58 – 102.80
= 831.78 บาท

นำตัวเลขมาใส่ในโครงสร้างราคาค่าบริการได้ดังนี้ โครงสร้างราคาค่าบริการสถานบริการ

1. ราคาค่าบริการซึ่งไม่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 831.78 บาท

2. ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 102.80 บาท

3. ราคาค่าบริการซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระเรียบร้อยแล้ว (1) + (2) = 934.58 บาท

ตัวอย่างที่ 2 กรณีที่ทราบค่าบริการที่ยังไม่รวมภาระภาษี

สมมุติให้ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการอาบ อบ นวด เรียกเก็บค่าบริการเท่ากับ 831.78 บาท (ยังไม่รวมภาระภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระและมูลค่าเพิ่ม)
การคำนวณ: ค่าบริการยังไม่รวมภาระภาษี = 831.78 บาท
ภาษีสรรพสามิต	= (831.78 x 0.11) / (1 – (1.1 x 0.10) 
= 91.4958 / 0.89
ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ = 102.80 บาท
ค่าบริการซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระเรียบร้อยแล้ว = 831.78 + 102.80 = 934.58 บาท

นำตัวเลขมาใส่ในโครงสร้างราคาค่าบริการได้ดังนี้ โครงสร้างราคาค่าบริการ

1. ราคาค่าบริการซึ่งไม่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 831.78 บาท

2. ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 102.80 บาท

3. ราคาค่าบริการซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระเรียบร้อยแล้ว (1) + (2) = 934.58 บาท