สนามแข่งม้า

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความหมายของสถานบริการของกรมสรรพสามิต

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พ.ศ.2546 ได้ให้ความหมายของการบริการและสถานบริการ ดังนี้

  • “บริการ” หมายความว่าการให้บริการในทางธุรกิจในสถานบริการ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
  • “สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่สำหรับประกอบกิจการในด้านบริการ และให้หมายความรวมถึงสำนักงานใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นในการประกอบกิจการ ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดสถานที่ให้บริการได้แน่นอน

ความรู้ทั่วไปของสนามแข่งม้า

พิกัดภาษีสรรพสามิตสนามแข่งม้า

    สนามแข่งม้าจัดเก็บภาษีใน อัตราร้อยละ 20 โดยให้คิดภาษีจากรายรับจากค่าผ่านประตู และรายรับที่หักจากเงินรางวัลจากการพนันแข่งม้า