ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรา"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล)
แถว 973: แถว 973:
 
| แบบรายการเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.  2546
 
| แบบรายการเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.  2546
 
|
 
|
*[[media:Ps01-01.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[[media:Ps1-01.pdf|แบบฟอร์ม]]
 
*[[media:Ps1-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps1-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps1-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]  
 
*[[media:Ps1-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]  

รุ่นเมื่อ 05:21, 17 เมษายน 2563

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้ให้ความหมายของสินค้าสุราที่จัดเก็บภาษี ดังนี้

"สุรา" ให้หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ำสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี
"สุราแช่" หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย
"สุรากลั่น" หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย


ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผลิตสุราและการนำสุราออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต. 2561, 24 พฤษภาคม. ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 2). เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 119 ง ได้นิยามความหมายสินค้าสุราประเภทอื่นๆ ดังนี้

“เบียร์” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักสารละลายที่ได้จากการต้มสกัดมอลต์ ข้าวบาร์เลย์กับฮอปหรือผลิตภัณฑ์จากฮอป โดยอาจใช้คาร์โบไฮเดรตจากวัตถุดิบอื่น ๆ เป็นส่วนผสม ในการต้มสกัดด้วยหรือไม่ก็ได้
“ไวน์” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้จําพวกองุ่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลองุ่น
“สปาร์กลิ้งไวน์” หมายความว่า ไวน์ที่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ หรือการเกิด ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากการหมักครั้งที่สองในขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิท
“สุราแช่ผลไม้” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้อื่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลไม้อื่นนอกจากองุ่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์ด้วย
“สุราแช่พื้นเมือง” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบจําพวกน้ำตาล เช่น กระแช่ หรือน้ำตาลเมา หรือจากวัตถุดิบจําพวกข้าว เช่น อุ น้ำขาว หรือสาโท หากผสมสุรากลั่นต้องมีแอลกอฮอล์ ไม่เกินสิบห้าดีกรี
“สุราแช่อื่น” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบที่มิใช่ผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ จากผลไม้ และมิใช่เบียร์และสุราแช่พื้นเมือง
“สุราแช่ชุมชน” หมายความว่า ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ สุราแช่ผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และ สุราแช่อื่น ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงาน น้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกําลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและ คนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์และคุณสมบัติตามประกาศนี้
“เอทานอล” หมายความว่า สุรากลั่นมีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่เก้าสิบเก้าจุดห้าดีกรีขึ้นไป สําหรับนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง และให้หมายความรวมถึงสุราสามทับเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรด้วย
“สุราสามทับ” หมายความว่า สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่แปดสิบดีกรีขึ้นไป
“สุราขาว” หมายความว่า สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรง แอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี
“สุราผสม” หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า แปดสิบดีกรี
“สุราปรุงพิเศษ” หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี
"สุราพิเศษ" หมายความว่า สุรากลั่นที่ทำขึ้นตามแบบสุราต่างประเทศโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี
“สุรากลั่นชุมชน” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรม ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและ คนงาน เครื่องจักรต้องมีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์ และคุณสมบัติตามประกาศนี้

คุณลักษณะสินค้า

คุณลักษณะสุรา
ลำดับที่ คุณลักษณะสินค้า ความหมาย
1 แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) แรงแอลกอฮอล์ของสุรา
2 ขนาดภาชนะบรรจุ ขนาดภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำสุราได้
3 ชนิดภาชนะบรรจุ ชนิดของภาชนะบรรจุสุรา เช่น กระป๋อง ขวด
4 เครื่องหมายการค้าหลัก สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
5 ประเภทสินค้า/ชนิดสินค้า ประเภทหรือชนิดของสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
6 ราคาขายปลีกแนะนำ ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
7 เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก
8 เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่
9 ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่
10 เป็นสินค้าตัวอย่างหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือไม่

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

ระเบียบกรมสรรพสามิต

กฎหมายอื่นๆ

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา

พิกัดอัตราภาษีสินค้าสุรา
ประเภทที่ รายการ อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)
ตามปริมาณ(บาท)
13.01 (1) สุราแช่
  (ก) ชนิดเบียร์ 22 430
  (ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
      1) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําไม่เกิน 1,000 บาท 0 1,500
      2) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําเกินกว่า 1,000 บาท 10 1,500
  (ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น
      1) ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรีและมีขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร 10 150
      2) ชนิดอื่นๆนอกจาก 1)
          ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําไม่เกิน 1,000 บาท 0 900
          ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําเกินกว่า 1,000 บาท 10 900
  (ง) ชนิดอื่นๆนอกจาก (ก) (ข) และ (ค) 10 150
13.02 (2) สุรากลั่น
  (ก)ชนิดสุราขาว 2 155
  (ข)ชนิดอื่นนอกจาก (ก)
      1)ชนิดสุราสามทับ
         ก) ที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรมหรือการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 0
         ข) ที่นำไปทำการแปลงสภาพทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 0
         ค) กรณีอื่นๆ นอกจาก ก) และ ข) 0 6
     2) ชนิดอื่นๆ นอกจาก 1) 20 255

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ใบอนุญาตผลิตสุรา
ประเภท ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ) อายุใบอนุญาต (ปี)
(ก) ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่น
1) สุรากลั่นชนิดสุราขาว ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคนหรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน 7,500
2) สุรากลั่นชนิดอื่น ๆ นอกจาก ๑) 60,000
(ข) ใบอนุญาตผลิตสุราแช่
1) สุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน 1,800
2) สุราแช่ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1) 60,000
ใบอนุญาตขายสุรา
ประเภท ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ) อายุใบอนุญาต (ปี)
(ก) ประเภทที่ ๑ สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
1) สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน 1,200 1
2) สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน 600 1
3) สำหรับการขายสุรากรณีอื่น ๆ นอกจาก 1) และ 2) 5,000 1
(ข) ประเภทที่ ๒ สำหรับขายการสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ำกว่า

สิบลิตร

1) สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 2,000 1
2) สำหรับสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000 1
3) สำหรับสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 300 1
ใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
(ก) ประเภทที่ ๑ สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขาย ซึ่งมิใช่การขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 1,200
(ข) ประเภทที่ ๒ สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 1,200
(ค) ประเภทอื่น ๆ 300
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ชื่อ ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ไม่เกิน 100 บาท
การโอนใบอนุญาต ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าสุรา โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.01-22 คำขออนุญาตโอนใบอนุญาต
ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔(๑)(๔) และ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม)
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการรับชำระเงิน
ภส.04-01 คำอนุญาตผลิตสุรา
ภส.04-02 ใบอนุญาตผลิตสุรา
แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
รายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
ภส.04-04 แบบคำขออนุญาตใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุ
ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-01/1 แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา ๑๐๓ และสำหรับน้ำมันและมาตรา ๑๐๗(๔)
ภส.05-01/2 แบบแจ้งการรับ-จ่าย สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า
ภส.05-02 แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-04 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/2 งบเดือนแสดงรายการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
รายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
ภส.05-06/1 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ภส.05-06/2 ใบกำกับการขนสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ
ภส.05-06/3 คำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ และคำขอนำสุราสามทับไปทำการแปลงสภาพ
ภส.05-06/4 บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพสุราสามทับ
ภส.05-06/5 แบบบัญชีรับ-จ่าย คงเหลือสุราสามทับแปลงสภาพ
ภส.05-06/6 ใบกำกับการขนสุราสามทับแปลงสภาพ
ภส.05-06/7 คำขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ
ภส.05-12 คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
ภส.05-12/1 รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
ภส.05-13 คำขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
ภส.05-18 คําขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ภส.05-18/1 แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้าสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่ นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
บัญชีแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า สําหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ภส.06-12 คำขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสุรา
ภส.06-13 แบบคำขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ
สัญญาการนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดบนภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู้ผลิตสุราในต่างประเทศและนำสุราที่ปิดแสตมป์สรรพสามิตแล้ว เข้ามาในราชอาณาจักร
สัญญาคำประกันของธนาคาร...
ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 2 (ตอนต้น) เก็บไว้ ณ สถานที่ขายสุรา เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ
ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 2 (ตอนปลาย)
ภส.06-14 บัญชีควบคุมการรับ - จ่าย การใช้แสตมป์สรรพสามิต
ภส.06-15 แบบงบเดือนการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา
ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 1 (ตอนต้น) เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรมสุราเพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ
ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 1 (ตอนปลาย)
บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ
ภส.06-21 คำขอรับเครื่องหมายที่ใช้ปิดบนภาชนะบรรจุสุรา สำหรับสุราที่ขายในคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
รายงานควบคุมการรับ-จ่าย เครื่องหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
รายงานการใช้เครื่องหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ใบกำกับการขนสุราสามทับที่นำไปใช้การแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์
บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย และคงเหลือสุราสามทับ
คำขออนุญาตใช้สุราสามทับในการอุตสาหกรรม
ใบกำกับการขนสุราสามทับจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิตไปใช้ในการอุตสาหกรรม
บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย และคงเหลือสุราสามทับ
คำขออนุญาตแปลงสภาพแอลกอฮอล์ เพื่อขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ
บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล์
คำขออนุญาตใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อทำสินค้า
ใบกำกับการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ
ภส.07-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-01/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ
ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-02/1 บัญชีประจำวันแสดงการผลิต
ภส.07-02/1(1) บัญชีประจำวันแสดงการผลิต
ภส.07-02/1(2) บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่าย
ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04/1 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า
ภส.07-08 บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ
ภส.07-09 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย
ภส.07-10 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย
ภส.07-11 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือ
ภส.07-15 แบบรายการแสดงชนิดและปริมาณสินค้า
ภส.08-01 คำขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
ภส.08-02 ใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
ภส.08-04 คำขอใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
ภส.08-05 คำขออนุญาตขายสุรา
ภส.08-06 คำขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม
ภส.08-07/1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1
ภส.08-07/2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
ผส.1/01 แบบรายการเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
ผส.1/02 ใบส่งเงินบำรุงกองทุน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
ผส.1/03 บัญชีสรุปรายละเอียดการรับ-ส่งเงินบำรุงกองทุน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
ผส.1/04 รายการงานจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนประจำเดือน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
ผส.1/05 แบบรายการขอยกเว้นเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ

การคำนวณภาษี

สินค้าสุรามีการคิดภาษี 2 วิธีคือ คิดอัตราภาษีตามมูลค่าและคิดอัตราภาษีตามปริมาณ

โดยอัตราภาษีที่ต้องชำระให้เสียภาษีทั้งอัตราภาษีตามมูลค่าและอัตราภาษีตามปริมาณรวมกัน

ใช้ราคาขายปลีกแนะนำ (โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการคำนวณภาษี แทนราคาต้นทุนการผลิตไม่รวมค่าแสตมป์ยาสูบ สำหรับการคำนวณภาษีสรรพสามิต


วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต

1. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุราในอัตราตามมูลค่า
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = (ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม VAT) x อัตราภาษีตามมูลค่า/100
2. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุราในอัตราตามปริมาณ
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) x ขนาดภาชนะบรรจุ (ลิตร) x อัตราภาษีตามปริมาณ/100
3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ
ภาษีสรรพสามิตรวม = ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า + ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ
4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้าสุรา
1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%
กองทุน สสส. = ภาษีสรรพสามิตรวม *2/100
2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%
กองทุน กกท. = ภาษีสรรพสามิตรวม *2/100
3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%
กองทุน Thai PBS. = ภาษีสรรพสามิตรวม *1.5/100
4) กองทุนผู้สูงอายุ 2%
กองทุน ผส. = ภาษีสรรพสามิตรวม *2/100
5. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ
ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = ภาษีสรรพสามิตรวม + กองทุน สสส. + กองทุน กกท. + กองทุน Thai PBS + กองทุน ผส.


ตัวอย่างการคำนวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ ขนาดภาชนะ 0.6300 ลิตร แรงแอลกอฮอล์ 5 ดีกรี ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม VAT 75.00 บาท

อัตราภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ 
	- ตามมูลค่าร้อยละ 22
	- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 430 บาท
1. ภาษีตามมูลค่า
ภาษีตามมูลค่า	= (ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม VAT) x อัตราภาษีตามมูลค่า/100
		= (75 x 22) /100
		= 16.50
2. ภาษีตามปริมาณ
ภาษีตามปริมาณ  = แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) x ขนาดภาชนะบรรจุ (ลิตร) x อัตราภาษีตามปริมาณ/100
		= (0.6300 x 5 x 430 )/100	
		= 13.5450
3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ
ภาษีสรรพสามิตรวม  =  16.50 + 13.5450 = 30.0450 = 30.05 บาท
4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้าสุรา
1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%
กองทุน สสส. =  30.05 x 2/100 = 0.60
2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%
กองทุน กกท. =  30.05 x 2/100 = 0.60
3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%
กองทุน Thai PBS. =  30.05 x 1.5/100 = 0.45
4) กองทุนผู้สูงอายุ 2%
กองทุน ผส. =  30.05 *2/100 = 0.60
5. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ
ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = 30.05 + 0.60 + 0.60 + 0.45 + 0.60 = 32.30 บาท

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา

เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้ายาสูบ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร
สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้ายาสูบ ได้ที่ http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main

ตารางแสดงการเชื่อมโยงประเภทสินค้ากับพิกัดศุลกากร

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

พิกัดสรรพสามิต รายการ พิกัดศุลกากร
13.01 (1) สุราแช่
(ก) ชนิดเบียร์ 2203.00.xx, 2202.91.00
(ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น 2204.00.00, 2204.10.00, 2204.29.00, 2205.xx.xx
1)ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท
2)ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท
(ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น 2204.10.00, 2205.xx.xx
1) ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี และมีขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร 2204.10.00, 2205.xx.xx
2) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1) 2204.10.00, 2205.xx.xx
1) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท
2) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท 2206.xx.xx
(ง) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก), (ข) และ (ค)
13.02 (2) สุรากลั่น
(ก) ชนิดสุราขาว 2208.20.xx
(ข) ชนิดอื่นนอกจาก (ก)
1) ชนิดสุราสามทับ
ก) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 2207.10.00
ข) ที่นำไปทำการแปลงสภาพ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 2208.20.xx
ค) กรณีอื่น ๆ นอกจาก ก) และ ข) 2207.10.00
2) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1) 2208.xx,xx