ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรา"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(ประกาศกรมสรรพสามิต)
(ระเบียบกรมสรรพสามิต)
แถว 198: แถว 198:
  
 
===ระเบียบกรมสรรพสามิต===
 
===ระเบียบกรมสรรพสามิต===
*[http://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer/viewer.php ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ] (2561, 9 ตุลาคม.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 135  ตอนพิเศษ 251 ง.  หน้า 1)
+
*[http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/535830 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ] (2561, 9 ตุลาคม.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 135  ตอนพิเศษ 251 ง.  หน้า 1)
 
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2_2560.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 72)]
 
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2_2560.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 72)]
 
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/105.PDF ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 71)]  
 
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/105.PDF ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 71)]  

รุ่นเมื่อ 05:09, 6 พฤษภาคม 2563

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้ให้ความหมายของสินค้าสุราที่จัดเก็บภาษี ดังนี้

"สุรา" ให้หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ำสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี
"สุราแช่" หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย
"สุรากลั่น" หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย


ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผลิตสุราและการนำสุราออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต. 2561, 24 พฤษภาคม. ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 2). เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 119 ง ได้นิยามความหมายสินค้าสุราประเภทอื่นๆ ดังนี้

“เบียร์” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักสารละลายที่ได้จากการต้มสกัดมอลต์ ข้าวบาร์เลย์กับฮอปหรือผลิตภัณฑ์จากฮอป โดยอาจใช้คาร์โบไฮเดรตจากวัตถุดิบอื่น ๆ เป็นส่วนผสม ในการต้มสกัดด้วยหรือไม่ก็ได้
“ไวน์” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้จําพวกองุ่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลองุ่น
“สปาร์กลิ้งไวน์” หมายความว่า ไวน์ที่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ หรือการเกิด ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากการหมักครั้งที่สองในขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิท
“สุราแช่ผลไม้” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้อื่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลไม้อื่นนอกจากองุ่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์ด้วย
“สุราแช่พื้นเมือง” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบจําพวกน้ำตาล เช่น กระแช่ หรือน้ำตาลเมา หรือจากวัตถุดิบจําพวกข้าว เช่น อุ น้ำขาว หรือสาโท หากผสมสุรากลั่นต้องมีแอลกอฮอล์ ไม่เกินสิบห้าดีกรี
“สุราแช่อื่น” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบที่มิใช่ผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ จากผลไม้ และมิใช่เบียร์และสุราแช่พื้นเมือง
“สุราแช่ชุมชน” หมายความว่า ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ สุราแช่ผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และ สุราแช่อื่น ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงาน น้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกําลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและ คนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์และคุณสมบัติตามประกาศนี้
“เอทานอล” หมายความว่า สุรากลั่นมีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่เก้าสิบเก้าจุดห้าดีกรีขึ้นไป สําหรับนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง และให้หมายความรวมถึงสุราสามทับเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรด้วย
“สุราสามทับ” หมายความว่า สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่แปดสิบดีกรีขึ้นไป
“สุราขาว” หมายความว่า สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรง แอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี
“สุราผสม” หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า แปดสิบดีกรี
“สุราปรุงพิเศษ” หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี
"สุราพิเศษ" หมายความว่า สุรากลั่นที่ทำขึ้นตามแบบสุราต่างประเทศโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี
“สุรากลั่นชุมชน” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรม ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและ คนงาน เครื่องจักรต้องมีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์ และคุณสมบัติตามประกาศนี้

คุณลักษณะสินค้า

คุณลักษณะสุรา
ลำดับที่ คุณลักษณะสินค้า ความหมาย
1 แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) แรงแอลกอฮอล์ของสุรา
2 ขนาดภาชนะบรรจุ ขนาดภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำสุราได้
3 ชนิดภาชนะบรรจุ ชนิดของภาชนะบรรจุสุรา เช่น กระป๋อง ขวด
4 เครื่องหมายการค้าหลัก สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
5 ประเภทสินค้า/ชนิดสินค้า ประเภทหรือชนิดของสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
6 ราคาขายปลีกแนะนำ ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
7 เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก
8 เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่
9 ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่
10 เป็นสินค้าตัวอย่างหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือไม่

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

ระเบียบกรมสรรพสามิต

กฎหมายอื่นๆ

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา

พิกัดอัตราภาษีสินค้าสุรา
ประเภทที่ รายการ อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)
ตามปริมาณ(บาท)
13.01 (1) สุราแช่
  (ก) ชนิดเบียร์ 22 430
  (ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
      1) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําไม่เกิน 1,000 บาท 0 1,500
      2) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําเกินกว่า 1,000 บาท 10 1,500
  (ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น
      1) ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรีและมีขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร 10 150
      2) ชนิดอื่นๆนอกจาก 1)
          ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําไม่เกิน 1,000 บาท 0 900
          ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําเกินกว่า 1,000 บาท 10 900
  (ง) ชนิดอื่นๆนอกจาก (ก) (ข) และ (ค) 10 150
13.02 (2) สุรากลั่น
  (ก)ชนิดสุราขาว 2 155
  (ข)ชนิดอื่นนอกจาก (ก)
      1)ชนิดสุราสามทับ
         ก) ที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรมหรือการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 0
         ข) ที่นำไปทำการแปลงสภาพทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 0
         ค) กรณีอื่นๆ นอกจาก ก) และ ข) 0 6
     2) ชนิดอื่นๆ นอกจาก 1) 20 255

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ใบอนุญาตผลิตสุรา
ประเภท ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ) อายุใบอนุญาต (ปี)
(ก) ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่น
1) สุรากลั่นชนิดสุราขาว ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคนหรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน 7,500
2) สุรากลั่นชนิดอื่น ๆ นอกจาก ๑) 60,000
(ข) ใบอนุญาตผลิตสุราแช่
1) สุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน 1,800
2) สุราแช่ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1) 60,000
ใบอนุญาตขายสุรา
ประเภท ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ) อายุใบอนุญาต (ปี)
(ก) ประเภทที่ ๑ สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
1) สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน 1,200 1
2) สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน 600 1
3) สำหรับการขายสุรากรณีอื่น ๆ นอกจาก 1) และ 2) 5,000 1
(ข) ประเภทที่ ๒ สำหรับขายการสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ำกว่า

สิบลิตร

1) สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 2,000 1
2) สำหรับสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000 1
3) สำหรับสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 300 1
ใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
(ก) ประเภทที่ ๑ สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขาย ซึ่งมิใช่การขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 1,200
(ข) ประเภทที่ ๒ สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 1,200
(ค) ประเภทอื่น ๆ 300
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ชื่อ ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ไม่เกิน 100 บาท
การโอนใบอนุญาต ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าสุรา โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.01-22 คำขออนุญาตโอนใบอนุญาต
ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔(๑)(๔) และ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม)
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการรับชำระเงิน
ภส.04-01 คำอนุญาตผลิตสุรา
ภส.04-02 ใบอนุญาตผลิตสุรา
แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
รายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
ภส.04-04 แบบคำขออนุญาตใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุ
ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-01/1 แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา ๑๐๓ และสำหรับน้ำมันและมาตรา ๑๐๗(๔)
ภส.05-01/2 แบบแจ้งการรับ-จ่าย สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า
ภส.05-02 แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-04 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/2 งบเดือนแสดงรายการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
รายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
ภส.05-06/1 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ภส.05-06/2 ใบกำกับการขนสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ
ภส.05-06/3 คำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ และคำขอนำสุราสามทับไปทำการแปลงสภาพ
ภส.05-06/4 บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพสุราสามทับ
ภส.05-06/5 แบบบัญชีรับ-จ่าย คงเหลือสุราสามทับแปลงสภาพ
ภส.05-06/6 ใบกำกับการขนสุราสามทับแปลงสภาพ
ภส.05-06/7 คำขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ
ภส.05-12 คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
ภส.05-12/1 รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
ภส.05-13 คำขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
ภส.05-18 คําขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ภส.05-18/1 แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้าสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่ นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
บัญชีแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า สําหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ภส.06-12 คำขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสุรา
ภส.06-13 แบบคำขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ
สัญญาการนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดบนภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู้ผลิตสุราในต่างประเทศและนำสุราที่ปิดแสตมป์สรรพสามิตแล้ว เข้ามาในราชอาณาจักร
สัญญาคำประกันของธนาคาร...
ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 2 (ตอนต้น) เก็บไว้ ณ สถานที่ขายสุรา เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ
ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 2 (ตอนปลาย)
ภส.06-14 บัญชีควบคุมการรับ - จ่าย การใช้แสตมป์สรรพสามิต
ภส.06-15 แบบงบเดือนการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา
ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 1 (ตอนต้น) เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรมสุราเพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ
ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 1 (ตอนปลาย)
บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ
ภส.06-21 คำขอรับเครื่องหมายที่ใช้ปิดบนภาชนะบรรจุสุรา สำหรับสุราที่ขายในคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
รายงานควบคุมการรับ-จ่าย เครื่องหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
รายงานการใช้เครื่องหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ใบกำกับการขนสุราสามทับที่นำไปใช้การแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์
บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย และคงเหลือสุราสามทับ
คำขออนุญาตใช้สุราสามทับในการอุตสาหกรรม
ใบกำกับการขนสุราสามทับจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิตไปใช้ในการอุตสาหกรรม
บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย และคงเหลือสุราสามทับ
คำขออนุญาตแปลงสภาพแอลกอฮอล์ เพื่อขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ
บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล์
คำขออนุญาตใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อทำสินค้า
ใบกำกับการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ
ภส.07-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-01/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ
ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-02/1 บัญชีประจำวันแสดงการผลิต
ภส.07-02/1(1) บัญชีประจำวันแสดงการผลิต
ภส.07-02/1(2) บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่าย
ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04/1 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า
ภส.07-08 บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ