ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรา"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(คุณลักษณะสุรา)
(ประกาศกรมสรรพสามิต)
 
(มิได้แสดง 43 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 5 คน)
แถว 1: แถว 1:
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา ==
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา ==
  
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้นิยามความหมายของ “สุรา” หมายถึง เหล้า, น้ำเมาที่ได้จากการกลั่น<br />
+
ตาม[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/032/1.PDF พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560] ได้ให้ความหมายของสินค้าสุราที่จัดเก็บภาษี ดังนี้
  
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages) ไว้ว่า “สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages) หมายความรวมถึงเครื่องดื่มใดๆ ในรูปของของเหลวที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) เป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซนต์โดยปริมาตร และสามารถบริโภคได้”    <br />
+
: '''"สุรา"''' ให้หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ำสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี
  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรากลั่น มอก. 2088–2544 ได้ให้คำนิยามของสุราไว้ว่า “สุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี แต่ไม่เกิน 80 ดีกรี ”
+
: '''"สุราแช่"''' หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย
  
ความหมายของสินค้าสุราของกรมสรรพสามิต
+
: '''"สุรากลั่น"''' หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย
ในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ได้กำหนดความหมายของสุราไว้ว่า “สุรา หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา” <br />
+
นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของสินค้าสุราที่จัดเก็บภาษี ดังนี้
+
  
: '''"สุรา"''' หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา
 
  
: '''"สุราแช่"''' หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วยเช่น เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ และสุราแช่พื้นเมืองเป็นต้น
+
ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผลิตสุราและการนำสุราออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต. 2561, 24 พฤษภาคม.  ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 2). เล่มที่  135 ตอนพิเศษ 119 ง    ได้นิยามความหมายสินค้าสุราประเภทอื่นๆ ดังนี้
  
: '''"สุรากลั่น"''' หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วยเช่น สุราสามทับ สุราขาว สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ เป็นต้น
+
: '''“เบียร์”''' หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักสารละลายที่ได้จากการต้มสกัดมอลต์ ข้าวบาร์เลย์กับฮอปหรือผลิตภัณฑ์จากฮอป โดยอาจใช้คาร์โบไฮเดรตจากวัตถุดิบอื่น ๆ เป็นส่วนผสม ในการต้มสกัดด้วยหรือไม่ก็ได้
  
: '''"เชื้อสุรา"''' หมายความว่าแป้งเชื้อสุรา แป้งข้าวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแล้วสามารถทำให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำสุราได้
+
: '''“ไวน์”''' หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้จําพวกองุ่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลองุ่น
  
 +
: '''“สปาร์กลิ้งไวน์”''' หมายความว่า ไวน์ที่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ หรือการเกิด ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากการหมักครั้งที่สองในขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิท
  
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 กำหนดชนิดของสุรากลั่นและความหมายของสุรากลั่นแต่ละชนิด ดังนี้
+
: '''“สุราแช่ผลไม้”''' หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้อื่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลไม้อื่นนอกจากองุ่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์ด้วย
  
: '''"สุราสามทับ"''' คือ สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่  80 ดีกรีขึ้นไป
+
: '''“สุราแช่พื้นเมือง”''' หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบจําพวกน้ำตาล เช่น กระแช่ หรือน้ำตาลเมา หรือจากวัตถุดิบจําพวกข้าว เช่น อุ น้ำขาว หรือสาโท หากผสมสุรากลั่นต้องมีแอลกอฮอล์ ไม่เกินสิบห้าดีกรี
  
: '''"สุราขาว"''' คือ สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
+
: '''“สุราแช่อื่น”''' หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบที่มิใช่ผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ จากผลไม้ และมิใช่เบียร์และสุราแช่พื้นเมือง
  
: '''"สุราผสม"''' คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
+
: '''“สุราแช่ชุมชน”''' หมายความว่า ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ สุราแช่ผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และ สุราแช่อื่น ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงาน น้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกําลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและ คนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์และคุณสมบัติตามประกาศนี้
  
: '''"สุราปรุงพิเศษ"''' คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
+
: '''“เอทานอล”''' หมายความว่า สุรากลั่นมีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่เก้าสิบเก้าจุดห้าดีกรีขึ้นไป สําหรับนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง และให้หมายความรวมถึงสุราสามทับเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรด้วย
  
: '''"สุราพิเศษ"''' คือ สุรากลั่นที่ทำขึ้นโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮฮล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี แบ่งเป็น 8 ประเภทคือ ประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุราแบบต่างประเทศอย่างอื่น ประเภทเกาเหลียง เชี่ยงชุน ปุ้นกุ๋ยโล่วหรือสุราแบบจีนอย่างอื่น
+
: '''“สุราสามทับ”''' หมายความว่า สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่แปดสิบดีกรีขึ้นไป
  
==คุณลักษณะสุรา==
+
: '''“สุราขาว”''' หมายความว่า สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรง แอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี
 +
 
 +
: '''“สุราผสม”''' หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า แปดสิบดีกรี
 +
 
 +
: '''“สุราปรุงพิเศษ”''' หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี
 +
 
 +
: '''"สุราพิเศษ"''' หมายความว่า สุรากลั่นที่ทำขึ้นตามแบบสุราต่างประเทศโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี
 +
 
 +
: '''“สุรากลั่นชุมชน”''' หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรม ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและ คนงาน เครื่องจักรต้องมีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์ และคุณสมบัติตามประกาศนี้
 +
 
 +
==คุณลักษณะสินค้า==
 
[[file:Detail-liqueur.jpg|200px|thumb|right|คุณลักษณะสุรา]]
 
[[file:Detail-liqueur.jpg|200px|thumb|right|คุณลักษณะสุรา]]
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! ลำดับที่
 
! ลำดับที่
! คุณลักษณะสินค้า
+
! width='180px' |คุณลักษณะสินค้า
 
! ความหมาย
 
! ความหมาย
|-
+
|-valign="top"
 
|  align="center" | 1
 
|  align="center" | 1
| เครื่องหมายการค้าหลัก
 
| สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้
 
ความคุ้มครองตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
 
 
|-
 
|  align="center" | 2
 
 
| แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี)
 
| แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี)
 
| แรงแอลกอฮอล์ของสุรา
 
| แรงแอลกอฮอล์ของสุรา
|-
+
|-valign="top"
|  align="center" | 3
+
|  align="center" | 2
 
| ขนาดภาชนะบรรจุ
 
| ขนาดภาชนะบรรจุ
 
| ขนาดภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำสุราได้
 
| ขนาดภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำสุราได้
|-
+
|-valign="top"
|  align="center" | 4
+
|  align="center" | 3
 
| ชนิดภาชนะบรรจุ
 
| ชนิดภาชนะบรรจุ
 
| ชนิดของภาชนะบรรจุสุรา เช่น กระป๋อง ขวด
 
| ชนิดของภาชนะบรรจุสุรา เช่น กระป๋อง ขวด
 +
|-valign="top"
 +
|  align="center" | 4
 +
| เครื่องหมายการค้าหลัก
 +
| สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
 +
|-valign="top"
 +
|  align="center" | 5
 +
| ประเภทสินค้า/ชนิดสินค้า
 +
| ประเภทหรือชนิดของสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
 +
|-valign="top"
 +
|  align="center" | 6
 +
| ราคาขายปลีกแนะนำ
 +
|ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
 +
|-valign="top"
 +
|  align="center" | 7
 +
| เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ
 +
| ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก
 +
|- valign="top"
 +
|  align="center" | 8
 +
|เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่
 +
|ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่
 +
|-
 +
|- valign="top"
 +
|  align="center" | 9
 +
| ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่
 +
|ระบุว่าเป็นสินค้าที่ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่
 +
|-
 +
|-valign="top"
 +
|  align="center" |10
 +
|เป็นสินค้าตัวอย่างหรือไม่
 +
|ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือไม่
 +
|-
 
|}
 
|}
  
 
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
 
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
 
  
* พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
+
===พระราชบัญญัติ===
* กฎกระทรวง กำหนดชนิดและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 3 กันยายน 2556
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/list-legal.pdf ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461) ]
* กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งราคาขายส่งช่วงสุดท้าย พ.ศ. 2556
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462) ]
* กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกำหนดราคาสุราที่ทำในราชอาณาจักร และสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี พ.ศ. 2556
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_EN.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464) ]
* กฎกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการคืนค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.  2555
+
 
* กฏกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอและการยกเว้นภาษีสุรา การเก็บ และการขนสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.  2555
+
===กฎกระทรวง===
* กฏกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอคืนค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่แปลงสภาพไปเองจนไม่สมควรที่จะใช้ดื่มต่อไป พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.  2547
+
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87/123.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 329)]
* กฏกระทรวง ว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา สำหรับสุรากลั่น ชนิดสุราสามทับ ที่นำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.  2544 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.  2544
+
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/014/T_0001.PDF กฎกระทรวง กำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 253)]
* กฏกระทรวง ว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา และการลดหย่อนภาษีสุรา พ.ศ.  2547 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.  2547
+
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/65.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 165)]
* พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ไว้ ณ วันท ี่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
+
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/113.PDF  กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 30)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/105.PDF กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 28)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/74.PDF กฎกระทรวง การเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 20)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/70.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ (เลขอ้างอิง 19)]
 +
*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=7474/3774/TS_LAW/0/one กฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ (เลขอ้างอิง 18)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 17)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/52.PDF กฎกระทรวง การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 15)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/49.PDF กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 14)]
 +
*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=7091/3767/TS_LAW/0/one กฎกระทรวง กําหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ (เลขอ้างอิง 11)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/32.PDF กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 10)]
 +
*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=7044/3764/TS_LAW/0/one กฎกระทรวง กําหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 8)]
 +
*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=6963/3763/TS_LAW/0/one กฎกระทรวง กําหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐ (เลขอ้างอิง 7)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/7.PDF กฎกระทรวง การพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 4)]
 +
 
 +
===ประกาศกระทรวงการคลัง===
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/019/4.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกําหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา 23 (เลขอ้างอิง 252) ]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/9.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (เลขอ้างอิง 38)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/8.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือน ที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน (เลขอ้างอิง 37)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/4.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตีความประเภทสินค้า และบริการ ตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 34)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32) ]
 +
 
 +
===ประกาศกรมสรรพสามิต===
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-201007103706.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อจำหน่าย (เลขอ้างอิง 588)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/141414.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ (เลขอ้างอิง 587)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/2121.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (เลขอ้างอิง 584)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210952386.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 560)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210950575.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 559)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210950274.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 558)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210949123.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 557)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210945142.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (เลขอ้างอิง 556)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2008210940331.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (เลขอ้างอิง 555)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_2.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 550)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A_2_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 525)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A_2_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 524)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2006091507049.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ (เลขอ้างอิง 517)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200407094537.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ (เลขอ้างอิง 489)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200325093637.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ 4) (เลขอ้างอิง 483)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200324111309.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 482)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200324111211.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ 4)  (เลขอ้างอิง 481)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2003171505452.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 473)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-2003171507023.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ 3)  (เลขอ้างอิง 472)]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200311175854.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 469)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AF%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-2020.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย (เลขอ้างอิง 468) ]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200310152032.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย (เลขอ้างอิง 467) ]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91_%E0%B8%A7%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปใน คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (เลขอ้างอิง 423) ]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/tag417j.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 417) ]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/tag415.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม (เลขอ้างอิง 415)]
 +
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-190930160403.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการอนุญาตโอนใบอนุญาตสำหรับสุรา ยาสูบ หรือไพ่ (เลขอ้างอิง 390)]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-190613150221.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดจำนวนสุรา ใบยา ยาอัด ยาสูบ หรือไพ่ และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับผ่อนผันให้ผู้นำสุราหรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือให้ผู้นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2)(เลขอ้างอิง 340)]
 +
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_6.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 336)]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%A7%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99_5.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว สำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 335)]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_4.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานแรงแอลกอฮอล์หรือคุณลักษณะทางเคมี วัตถุเจือปนอาหาร หรือสารปนเปื้อนของสุราที่มีลักษณะเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ (เลขอ้างอิง 334)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_3.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนำสุรา ออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 333) ]
 +
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/169/T_0012.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (เลขอ้างอิง 330)]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (เลขอ้างอิง 275)]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97_3.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 249)]
 +
 
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%89.4.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 239)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2_%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2_%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำการจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนำสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า (เลขอ้างอิง 193)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmx/~edisp/uatucm331759.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 190)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi4/~edisp/uatucm328403.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 187)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi4/~edisp/uatucm328116.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรใช้เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุสุรา (เลขอ้างอิง 185)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza5/~edisp/uatucm309818.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 177) ]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzaz/~edisp/uatucm303415.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 170)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298618.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (เลขอ้างอิง 160)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297966.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (เลขอ้างอิง 159)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298615.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนำสุรา ออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต (เลขอ้างอิง 157)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301192.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา (เลขอ้างอิง 156)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297965.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดจำนวนสุรา ใบยา ยาอัด ยาสูบ หรือไพ่ และกำหนดด่านศุลกากรสำหรับผ่อนผันให้ผู้นำสุราหรือไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือให้ผู้นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (เลขอ้างอิง 148)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293316.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (เลขอ้างอิง 140) ]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324794.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (เลขอ้างอิง 139)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298965.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ (เลขอ้างอิง 136)]
 +
*[http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293302.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 115)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296521.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 113)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298971.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 112)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290564.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (เลขอ้างอิง 108)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107) ]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296911.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสมิตคำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจดทะเบียนสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 106)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290570.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ การจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามา หรือนำสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือนำเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า (เลขอ้างอิง 103)]
 +
 
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290549.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว สำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ (เลขอ้างอิง 98)]
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290603.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 96) ]
 +
 
 +
*[https://law.excise.go.th/exciselaw/showlink.jsp?id=7487/3879/TS_LAW/0/one ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 82)]
 +
 
 +
===ระเบียบกรมสรรพสามิต===
 +
*[http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/535830 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ] (2561, 9 ตุลาคม.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 135  ตอนพิเศษ 251 ง.  หน้า 1)
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2_2560.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 72)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/119_1/105.PDF ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 71)]
 +
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/D/022/1.PDF ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน และการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2559] (2559, 17 มีนาคมราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 133 ตอนที่ 22 ง.  หน้า 1-3)
 +
*[http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CD22/%CD22-2g-2551-a0002.htm ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการจัดเก็บ การนำส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืนเงินบำรุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2551] (2551, 5 มีนาคมราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 125 ตอนพิเศษ 48 ง.  หน้า 1-3)
 +
 
 +
===กฎหมายอื่นๆ===
 +
* [http://law.m-society.go.th/law2016/law/view/852 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การนำส่งเงิน การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืนเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ สำหรับสินค้าสุราและยาสูบ พ.ศ. 2561] (2561, 25 มกราคม.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 135 ตอนพิเศษ 18 ง.  หน้า 1-3)
 +
* [http://edi.excise.go.th/system/upload/0001.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) ]
 +
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/176/1.PDF ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น และการขอคืนเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับสุราและยาสูบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560] (2560, 4 กรกฎาคม.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 134 ตอนพิเศษ 176 งหน้า 1)
 +
 
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/110/1.PDF พระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559] (2559, 26 ธันวาคม.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 133 ตอนที่ 110 ก.  หน้า 1)
 +
 
 +
*[http://www.sat.or.th/wp-content/uploads/2019/02/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%98.pdf พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558] (2558, 26 มีนาคม.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 132 ตอนที่ 21 ก.  หน้า 1-29 )
 +
 
 +
*[http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CD22/%CD22-20-2551-a0001.htm พระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551] (2551, 14 มกราคม.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 125 ตอนที่ 8 ก.  หน้า 1-25)
 +
 
 +
*[http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A1109/%A1109-20-9999-update.htm พระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544] (2544, 7 พฤศจิกายน.  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม 118 ตอนที่ 102 ก.  หน้า 6-18)
 +
 
 +
== พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา ==
  
== อัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา ==
 
[[File:ภาษีสุรา.png|thumb|อัตราภาษีสุรา]]
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
!colspan="6"|อัตราภาษีสินค้าสุรา
+
!colspan="4"|พิกัดอัตราภาษีสินค้าสุรา
 
|-
 
|-
!rowspan="2"|ชนิดสุรา
+
!rowspan="2"|ประเภทที่
!colspan="2"|อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ
+
!rowspan="2"|รายการ
 
!colspan="2"|อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
 
!colspan="2"|อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
 
|-
 
|-
!ตามมูลค่า(ร้อยละ)
+
!ตามมูลค่า<br>(ร้อยละ)
!ตามปริมาณ(บาท)
+
!ตามมูลค่า(ร้อยละ)
+
 
!ตามปริมาณ(บาท)
 
!ตามปริมาณ(บาท)
 
|-
 
|-
|colspan="5"|สุราแช่
+
|'''13.01'''
 +
|colspan="3"|'''(1) สุราแช่'''
 
|-
 
|-
|colspan="5"|(1)เบียร์
+
|
 +
|&nbsp;&nbsp;(ก) ชนิดเบียร์
 +
|style="text-align: center;" |22
 +
|style="text-align: center;" |430
 
|-
 
|-
|(1.1) ไม่เกิน 7 ดีกรี
+
|
|style="text-align: center;" |-
+
|colspan="3"|&nbsp;&nbsp;(ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
|style="text-align: center;" |-
+
|style="text-align: center;" |48
+
|style="text-align: center;" |155 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 8 บาทต่อลิตร
+
 
|-
 
|-
|(1.2) มากกว่า 7 ดีกรี, เก็บเพิ่มจาก (1.1) ดีกรีละ
+
|
|style="text-align: center;" |-
+
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําไม่เกิน 1,000 บาท
|style="text-align: center;" |-
+
|style="text-align: center;" |0
|style="text-align: center;" |-
+
|style="text-align: center;" |1,500
|style="text-align: center;" |3 บาทต่อลิตรต่อดีกรี
+
 
+
 
|-
 
|-
|colspan="5"|(2) ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
+
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําเกินกว่า 1,000 บาท
 +
|style="text-align: center;" |10
 +
|style="text-align: center;" |1,500
 
|-
 
|-
|(2.1) ไม่เกิน 15 ดีกรี, ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 600
+
|
|style="text-align: center;" |-
+
|colspan="3"|&nbsp;&nbsp;(ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น
|style="text-align: center;" |-
+
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1) ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรีและมีขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร
 +
|style="text-align: center;" |10
 +
|style="text-align: center;" |150
 +
|-
 +
|-
 +
|
 +
|colspan="3"|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) ชนิดอื่นๆนอกจาก 1)
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําไม่เกิน 1,000 บาท
 
|style="text-align: center;" |0
 
|style="text-align: center;" |0
|style="text-align: center;" |1000 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 255 บาทต่อลิตร
+
|style="text-align: center;" |900
 
|-
 
|-
|(2.2) ไม่เกิน 15 ดีกรี, ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายมากกว่า 600
+
|
|style="text-align: center;" |-
+
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําเกินกว่า 1,000 บาท
|style="text-align: center;" |-
+
|style="text-align: center;" |10
|style="text-align: center;" |36
+
|style="text-align: center;" |900
|style="text-align: center;" |1000 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 255 บาทต่อลิตร
+
 
|-
 
|-
|(2.3) มากกว่า 7 ดีกรี, เก็บเพิ่มจาก (2.1) หรือ (2.2) ดีกรีละ
+
|
|style="text-align: center;" |-
+
|&nbsp;&nbsp;(ง) ชนิดอื่นๆนอกจาก (ก) (ข) และ (ค)
|style="text-align: center;" |-
+
|style="text-align: center;" |10
|style="text-align: center;" |-
+
|style="text-align: center;" |150
|style="text-align: center;" |3 บาทต่อลิตรต่อดีกรี
+
|-
 
+
|'''13.02'''
 +
|colspan="3"|'''(2) สุรากลั่น'''
 +
|-
 +
|
 +
| &nbsp;&nbsp;(ก)ชนิดสุราขาว
 +
|style="text-align: center;" |2
 +
|style="text-align: center;" |155
 +
|-
 +
|
 +
|colspan="3"|&nbsp;&nbsp;(ข)ชนิดอื่นนอกจาก (ก)
 +
|-
 +
|-
 +
|
 +
|colspan="3"|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)ชนิดสุราสามทับ
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ก) ที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรมหรือการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
|style="text-align: center;" |0
 +
|style="text-align: center;" |0
 +
|-
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ข) ที่นำไปทำการแปลงสภาพทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
|style="text-align: center;" |0
 +
|style="text-align: center;" |0
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ค) กรณีอื่นๆ นอกจาก ก) และ ข)
 +
|style="text-align: center;" |0
 +
|style="text-align: center;" |6
 +
|-
 +
|
 +
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  2) ชนิดอื่นๆ นอกจาก 1)
 +
|style="text-align: center;" |20
 +
|style="text-align: center;" |255
 +
|-
 +
|}
  
 +
==ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต==
 +
{| class="wikitable" width= 700px;
 +
! colspan=3; align="center" | ใบอนุญาตผลิตสุรา
 
|-
 
|-
|colspan="5"|(3) สุราแช่อื่นๆ
+
! width= 500px;| ประเภท
 +
! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
 +
! width= 100px;| อายุใบอนุญาต (ปี)<br/> *นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
 
|-
 
|-
|(3.1) ไม่เกิน 15 ดีกรี
+
|colspan=3 |() ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่น
|style="text-align: center;" |-
+
|style="text-align: center;" |-
+
|style="text-align: center;" |5
+
|style="text-align: center;" |70 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 10 บาทต่อลิตร
+
 
|-
 
|-
|(3.2) มากกว่า 15 ดีกรี, เก็บเพิ่มจาก (3.1) ดีกรีละ
+
| 1) สุรากลั่นชนิดสุราขาว ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคนหรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน
|style="text-align: center;" |-
+
| align="center"| 7,500
|style="text-align: center;" |-
+
| align="center"| 3
|style="text-align: center;" |-
+
|-
|style="text-align: center;" |3 บาทต่อลิตรต่อดีกรี
+
| 2) สุรากลั่นชนิดอื่น ๆ นอกจาก ๑)
 
+
| align="center"| 60,000
 +
| align="center"| 3
 +
|-
 +
|colspan=3 |(ข) ใบอนุญาตผลิตสุราแช่
 +
|-
 +
| 1) สุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน
 +
|align="center"| 1,800
 +
| align="center"|  3
 +
|-
 +
| 2) สุราแช่ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1)
 +
|align="center"|  60,000
 +
|  align="center"| 3
 +
|-
 +
|}
  
 +
{| class="wikitable" width= 700px;
 +
! colspan=3; align="center" | ใบอนุญาตขายสุรา
 
|-
 
|-
|colspan="5"|lสุรากลั่น
+
! width= 500px;| ประเภท
 +
! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
 +
! width= 100px;| อายุใบอนุญาต (ปี)<br/> *นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
 
|-
 
|-
|colspan="5"|(1)สุราขาว
+
| colspan=3; |() ประเภทที่ ๑ สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
 
|-
 
|-
|(1.1) ไม่เกิน 40 ดีกรี
+
| 1) สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน
|style="text-align: center;" |-
+
|align="center"| 1,200
|style="text-align: center;" |-
+
|align="center"|   1
|style="text-align: center;" |4
+
|style="text-align: center;" |145 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 40 บาทต่อลิตร
+
 
|-
 
|-
|(1.2) มากกว่า 40 ดีกรี, เก็บเพิ่มจาก (1.1) ดีกรีละ
+
|2) สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน
|style="text-align: center;" |-
+
|align="center"|  600
|style="text-align: center;" |-
+
| align="center"|  1
|style="text-align: center;" |-
+
|-
|style="text-align: center;" |3 บาทต่อลิตรต่อดีกรี  
+
| 3) สำหรับการขายสุรากรณีอื่น ๆ นอกจาก 1) และ 2)
 +
|align="center"|  5,000
 +
| align="center"|  1
 +
|-
 +
| colspan=3; |(ข) ประเภทที่ ๒ สำหรับขายการสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ำกว่า
 +
สิบลิตร
 +
|-
 +
| 1) สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 +
|align="center"| 2,000
 +
|align="center"|  1
 +
|-
 +
| 2) สำหรับสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 +
|align="center"| 2,000
 +
|align="center"|  1
 +
|-
 +
| 3) สำหรับสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 +
|align="center"|  300
 +
| align="center"|  1
 +
|-
 +
|}
  
 +
{| class="wikitable" width= 700px;
 +
! colspan=3; align="center" | ใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
 
|-
 
|-
|colspan="5"|(2) สุรากลั่นชนิดอื่นๆ
+
! width= 600px;| ใบอนุญาต
 +
! width= 100px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
 +
! width= 120px;| อายุใบอนุญาต (เดือน) <br/>*นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
 
|-
 
|-
|(2.1) ไม่เกิน 45 ดีกรี
+
| () ประเภทที่ ๑ สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขาย ซึ่งมิใช่การขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
|style="text-align: center;" |-
+
|align="center"| 1,200
|style="text-align: center;" |-
+
| align="center"| 6
|style="text-align: center;" |25
+
|style="text-align: center;" |250 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 50 บาทต่อลิตร
+
 
|-
 
|-
|(2.2) มากกว่า 45 ดีกรี, เก็บเพิ่มจาก (2.1) ดีกรีละ
+
| () ประเภทที่ ๒ สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
|style="text-align: center;" |-
+
|align="center"| 1,200
|style="text-align: center;" |-
+
| align="center"|  6
|style="text-align: center;" |-
+
|-
|style="text-align: center;" |3 บาทต่อลิตรต่อดีกรี  
+
| (ค) ประเภทอื่น ๆ
 
+
|align="center"| 300
 +
| align="center"|  6
 +
|-
 +
|}
  
 +
{| class="wikitable" width= 700px;
 +
! colspan=2; align="center" | ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 
|-
 
|-
|colspan="5"|(3) สุราสามทับ
+
! width= 200px;| ชื่อ
 +
! width= 500px;| ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
 
|-
 
|-
|(3.1) สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือที่นำไปทำการแปลงสภาพ
+
| ใบแทนใบอนุญาต
|style="text-align: center;" |-
+
| ฉบับละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ไม่เกิน 100 บาท
|style="text-align: center;" |-
+
|style="text-align: center;" |0
+
|style="text-align: center;" |0 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 1 บาทต่อลิตร
+
 
|-
 
|-
|(3.2) สุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชการและวิทยาศาสตร์
 
|style="text-align: center;" |-
 
|style="text-align: center;" |-
 
|style="text-align: center;" |0
 
|style="text-align: center;" |0 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 0.05 บาทต่อลิตร
 
 
|-
 
|-
|(3.3) สุราสามทับอื่นๆ นอกจาก (3.1) และ (3.2)
+
| การโอนใบอนุญาต
|style="text-align: center;" |-
+
|   ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ
|style="text-align: center;" |-
+
|style="text-align: center;" |0
+
|style="text-align: center;" |6 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี <br > 0.00 บาทต่อลิตร
+
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา==
 
[[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา]] สำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าสุรา จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร และในการแจ้งขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสินค้า จำเป็นที่จะต้องทราบพิกัดของศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดสินค้าของกรมสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรของสินค้าสุรา
 
  
 
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา ==
 
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา ==
 
[http://etrs.excise.go.th/web/index.php?domain=Liquor&class=liquor ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าสุรา  โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า
 
[http://etrs.excise.go.th/web/index.php?domain=Liquor&class=liquor ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าสุรา  โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า
  
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
+
==แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล==
{| class="wikitable"
+
{| class="wikitable" width="80%"
! หมายเลขแบบ
+
! width="10%"|หมายเลขแบบ
! ชื่อแบบ
+
! width="40%"| ชื่อแบบ
! ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
+
! width="15%" |ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
|- valign="top"
+
|-
| ส.2/4ก.  
+
| ภส.01-01
| การขออนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการขายสุราสามทับ (แอลกอฮอล์)
+
| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:sr2-4.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:sr2-4instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps01-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr2-4filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps01-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| .2/64
+
| ภส.01-22
| การขออนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการขายสุราประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7
+
| คำขออนุญาตโอนใบอนุญาต มาตรา 180 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[http://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/47f/47fca88e9e1bb99d161085aa24adb3b6.pdf แบบฟอร์ม]  
+
*[[media:Ps0122.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:sr2-64instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps01-22-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr2-64filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps01-22-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| สยพ.1
+
| ภส.02-01
| การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ (สำหรับสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4)
+
| แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[http://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/9ff/9ff9bd841af3a73a8d46cc1bddec9f5e.pdf แบบฟอร์ม]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:syp1instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps02-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:syp1filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps02-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-
 +
|ภส.03-07
 +
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔(๑)(๔) และ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps03-07-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps03-07-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.03-11
 +
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps03-11-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps03-11-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.04-01
 +
| คำอนุญาตผลิตสุรา ตามมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298161.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps04-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps04-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.04-02 
 +
| ใบอนุญาตผลิตสุรา
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298160.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps04-02-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps04-02-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-  
 
|  
 
|  
| แบบแจ้งชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2
+
| แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
 
|
 
|
*[[media:srsell.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[[media:formulaproductionform.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:srsell-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-04-แบบแจ้งสูตร-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:srsell-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-04-แบบแจ้งสูตร-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| ส.2/54ก.
+
|  
| การขออนุญาตทำเชื้อสุรา แป้งข้าวหมัก
+
| รายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
 
|
 
|
*[[media:sr2-54a.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[[media:taxexcludedasmaterial.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:sr2-54ainstruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-04-สินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr2-54afilled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-04-สินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| ส.1/2ก.  
+
| ภส.04-04
| ใบอนุญาตให้ทำเชื้อสุราสำหรับหรือเพื่อใช้ในโรงงาน
+
| แบบคำขออนุญาตใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุ
 
|
 
|
*[[media:sr1-2a.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296788.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:sr1-2ainstruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps04-04-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr1-2afilled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps04-04-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| .2/67
+
| ภส.05-01
| การขออนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการใช้สุรา (แอลกอฮอล์) เพื่อการทำสินค้า
+
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:sr2-67.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:sr2-67instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr2-67filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-
| .2/74
+
| ภส.05-01/1
| คำขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (เพื่อการค้า)
+
| แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ ตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๗() แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[http://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/d96/d966df3d4cf054c93069246ce5aedcbc.pdf แบบฟอร์ม]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:sr2-74instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-011-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr2-74filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-011-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-
| .2/80
+
| ภส.05-01/2
| บัญชีประจำวัน
+
| แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:sr2-80.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:sr2-80instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-012-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr2-80filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-012-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-
| .2/81
+
| ภส.05-02
| บัญชีงบเดือน
+
| แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:sr2-81.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:sr2-81instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-02-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr2-81filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-02-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-
| .2/84ก
+
| ภส.05-03
| คำขอยกเว้นภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
+
| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[http://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/eb4/eb411075f436d321ab4e1dea70b558b7.pdf แบบฟอร์ม]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:sr2-84ainstruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-03-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr2-84afilled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-03-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-
| .2/84ข
+
|-
| คำขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
+
| ภส.05-04
 +
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
 
|
 
|
*[http://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/40a/40a333b320ad3f5858660d46e3352283.pdf แบบฟอร์ม]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:sr2-84binstruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-04-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr2-84bfilled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-04-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-
| .2/84ค
+
| ภส.05-04/1
| หนังสือแจ้งการส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรและคำสั่งคืนค่าภาษีสุรา
+
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
 
|
 
|
*[http://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/964/96495341c351513db1cb77e3bb3620f4.pdf แบบฟอร์ม]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:sr2-84cinstruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-041-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr2-84cfilled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-041-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-
| .1/65
+
| ภส.05-04/2
| ใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
+
| งบเดือนแสดงรายการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
 
|
 
|
*[http://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/088/08886a2c63eab8fde03aec33be44b3c0.pdf แบบฟอร์ม]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:sr1-65instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-042-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr1-65filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-042-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-
| ส.2/85
+
|  
| แบบแจ้งขอปิดแสตมป์สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
+
| รายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
 
|
 
|
*[http://taxclinic.mof.go.th/upload/iblock/766/766aa2b9b379352a7330e78d09c30d85.pdf แบบฟอร์ม]  
+
*[[media:taxexcludedasmaterial.pdf|แบบฟอร์ม]]  
*[[media:sr2-85instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-04-สินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr2-85filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-04-สินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-
| ส.114
+
|  
| หลักฐานการส่งแสตมป์สุรา
+
| แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
 
|
 
|
*[[media:sr114c.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[[media:formulaproductionform.pdf|แบบฟอร์ม]]  
*[[media:sr114instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-04-แบบแจ้งสูตร-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr114filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-04-แบบแจ้งสูตร-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-
| .2/85
+
| ภส.05-06/1
| งบเดือนแสดงการทำเบียร์
+
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:sr2-85.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290299.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:sr2-85instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-061-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr2-85filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-061-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| .1/70
+
| ภส.05-06/2
| การขอใบอนุญาตขนสุรา
+
| ใบกำกับการขนสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ
 
|
 
|
*[[media:sr1-70.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290298.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:sr1-70instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-062-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr1-70filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-062-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| .1/42
+
| ภส.05-06/3
| ใบอนุญาตขนสุรา
+
| คำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ และคำขอนำสุราสามทับไปทำการแปลงสภาพ
 
|
 
|
*[[media:sr1-42c.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[[media:Ps05-063.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:sr1-42instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-063-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr1-42filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-063-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| .1/42ก.
+
| ภส.05-06/4
| หนังสือสำคัญสำหรับการขนสุรา
+
| บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพสุราสามทับ
 
|
 
|
*[[media:sr1-42a.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[[media:Ps05-064.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:sr1-42ainstruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-064-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr1-42afilled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-064-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| .1/42ข
+
| ภส.05-06/5
| หนังสือสำคัญสำหรับการขนสุรา
+
| แบบบัญชีรับ-จ่าย คงเหลือสุราสามทับแปลงสภาพ
 
|
 
|
*[[media:sr1-42b.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[[media:Ps05-065.pdf|แบบฟอร์ม]]  
*[[media:sr1-42binstruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-065-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr1-42bfilled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-065-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| .1/43
+
| ภส.05-06/6
| ใบอนุญาตขนสุรา
+
| ใบกำกับการขนสุราสามทับแปลงสภาพ
 
|
 
|
*[[media:sr1-43.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[[media:Ps05-066.pdf|แบบฟอร์ม]]  
*[[media:sr1-43instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-066-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr1-43filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-066-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| .117
+
| ภส.05-06/7
| บันทึกเรื่องราวขออนุญาตขนสุรา
+
| คำขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ
 
|
 
|
*[[media:sr117.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[[media:Ps05-067.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:sr117instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-067-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr117filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-067-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| .108
+
| ภส.05-12
| ใบขอจ่ายสุรา
+
| คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:sr108.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:sr108instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-12-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr108filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-12-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| .111
+
| ภส.05-12/1
| บันทึกการรับสุราบรรจุภาชนะ
+
| รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
 
|
 
|
*[[media:sr111.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:sr111instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-121-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr111filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-121-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| .120-11
+
| ภส.05-13
| แบบรายการภาษีสุรา
+
| คำขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:sr120-11.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzix/~edisp/uatucm321474.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:sr120-11instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-13-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr120-11filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-13-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| .130-1
+
| ภส.05-18
| คำขอชำระเงินค่าภาษีสุราล่วงหน้า
+
| คําขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 
|
 
|
*[[media:sr130-1.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[[media:Ps05-18.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:sr130-1instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-18-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr130-1filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-18-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-
| .130-11
+
| ภส.05-18/1
| หนังสือสั่งจ่ายน้ำสุรา
+
| แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้าสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 
|
 
|
*[[media:sr130-11.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[[media:Ps05-181.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:sr130-11instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-181-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr130-11filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-181-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-
| .131
+
|  
| บัญชีแสดงน้ำสุราที่ชำระค่าภาษีและเครดิตค่าภาษี
+
| บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่ นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 +
|
 +
*[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์.pdf|แบบฟอร์ม]] 
 +
*[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| บัญชีแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า สําหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 +
|
 +
*[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าสถานที่เก็บสินค้า.pdf|แบบฟอร์ม]] 
 +
*[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าสถานที่เก็บสินค้า-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps05-18บัญชีรับ-จ่ายสินค้าสถานที่เก็บสินค้า-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.06-12
 +
| คำขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสุรา ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:sr131.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301194.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:sr131instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps06-12-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr131filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps06-12-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| .131-1
+
| ภส.06-13
| คำขอเครดิตภาษี
+
| แบบคำขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:sr131-1.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301193.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:sr131-1instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps06-13-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr131-1filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps06-13-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
 
|  
 
|  
| บัญชีแสดงการจำหน่ายสุราที่ขอคืนภาษีสุรา
+
| สัญญาการนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดบนภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู้ผลิตสุราในต่างประเทศและนำสุราที่ปิดแสตมป์สรรพสามิตแล้ว เข้ามาในราชอาณาจักร
 
|
 
|
*[[media:sr-return.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[[media:Ps06-13สัญญานำแสตมป์ไปปิด.pdf | แบบฟอร์ม]]
*[[media:sr-returninstruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps06-13สัญญานำแสตมป์ไปปิด-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:sr-returnfilled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps06-13สัญญานำแสตมป์ไปปิด-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| สอน.1
+
|  
| คำของดเว้นภาษีสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) สำหรับนำไปใช้ผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
+
| สัญญาคำประกันของธนาคาร...
 
|
 
|
*[[media:son1.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[[media:Ps06-13สัญญาค้ำประกันของธนาคาร.pdf| แบบฟอร์ม]]
*[[media:son1-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps06-13สัญญาค้ำประกันธนาคาร-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:son1-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps06-13สัญญาค้ำประกันของธนาคาร-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
|- valign="top"
+
|-  
| กส. 25-01
+
|  
| แบบคำของดเว้นไม่เรียกเก็บค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมทำสุรา และการลดหย่อนภาษีสุรา สำหรับสุราที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมทำสุราที่ได้เสียภาษีไว้แล้ว
+
| ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 2 (ตอนต้น) เก็บไว้ ณ สถานที่ขายสุรา เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ
 
|
 
|
*[[media:ks25-01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[[media:transport2origin.pdf| แบบฟอร์ม]]
*[[media:ks25-01instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:transport2origin-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:ks25-01filled-liqueur.pdf|ตัวอย่างการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:transport2origin-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 2 (ตอนปลาย)
 +
|
 +
*[[media:transport2destination.pdf| แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:transport2destination-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:transport2destination-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.06-14
 +
| บัญชีควบคุมการรับ - จ่าย การใช้แสตมป์สรรพสามิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301412.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps06-14-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps06-14-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.06-15
 +
| แบบงบเดือนการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301411.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps06-15-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps06-15-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 1 (ตอนต้น) เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรมสุราเพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ
 +
|
 +
*[[media:transport1origin.pdf| แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:transport1origin-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:transport1origin-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 1 (ตอนปลาย)
 +
|
 +
*[[media:transport1destination.pdf| แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:transport1destination-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:transport1destination-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ
 +
|
 +
*[[media:dailyaccountsamthap.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับจ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับจ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.06-21
 +
| คำขอรับเครื่องหมายที่ใช้ปิดบนภาชนะบรรจุสุรา สำหรับสุราที่ขายในคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 +
|
 +
*[[media:Ps06-21.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Ps06-21-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps06-21-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| รายงานควบคุมการรับ-จ่าย เครื่องหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 +
|
 +
*[[media:Ps06-21รายงานรับจ่าย.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Ps06-21รายงานรับจ่าย-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps06-21รายงานรับจ่าย-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| รายงานการใช้เครื่องหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 +
|
 +
*[[media:Ps06-21รายงานการใช้เครื่องหมาย.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Ps06-21รายงานการใช้เครื่องหมาย-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps06-21รายงานการใช้เครื่องหมาย-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| ใบกำกับการขนสุราสามทับที่นำไปใช้การแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์
 +
|
 +
*[[media:movingsamthapformedical.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:ST-ใบกำกับการขนสุราสามทับใช้การแพทย์-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:ST-ใบกำกับการขนสุราสามทับเพื่อการแพทย์-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย และคงเหลือสุราสามทับ
 +
|
 +
*[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-แพทย์.pdf |แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-แพทย์-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-แพทย์-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| คำขออนุญาตใช้สุราสามทับในการอุตสาหกรรม
 +
|
 +
*[[media:ST-คำขออนุญาตใช้สุราสามทับในการอุตสาหกรรม.pdf| แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:ST-คำขออนุญาตใช้สุราสามทับในการอุตสาหกรรม-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:ST-คำขออนุญาตใช้สุราสามทับในการอุตสาหกรรม-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| ใบกำกับการขนสุราสามทับจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิตไปใช้ในการอุตสาหกรรม
 +
|
 +
*[[media:ST-ใบกำกับการขนสุราสามทับใช้ในการอุตสาหกรรม.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:ST-ใบกำกับการขนสุราสามทับใช้ในการอุตสาหกรรม-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:ST-ใบกำกับการขนสุราสามทับใช้ในการอุตสาหกรรม-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย และคงเหลือสุราสามทับ
 +
|
 +
*[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-อุตสาหกรรม.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-อุตสาหกรรม-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:ST-บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายและคงเหลือสุราสามทับ-อุตสาหกรรม-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| คำขออนุญาตแปลงสภาพแอลกอฮอล์ เพื่อขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ
 +
|
 +
*[[media:Al-คำขอแปลงสภาพแอลกอฮอล์สุราสามทับ.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Al-คำขออนุญาตแปลงสภาพแอลกอฮอล์สุราสามทับ-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Al-คำขอแปลงสภาพแอลกอฮอล์ สุราสามทับ-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล์
 +
|
 +
*[[media:Al-บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล์.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Al-บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล์-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Al-บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล์-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| คำขออนุญาตใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อทำสินค้า
 +
|
 +
*[[media:Al-คำอนุญาตใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อทำสินค้า.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Al-คำขออนุญาตใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อทำสินค้า-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Al-คำอนุญาตใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อทำสินค้า-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
|
 +
| ใบกำกับการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ
 +
|
 +
*[[media:AI-ใบกำกับการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Al-ใบกำกับการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:AI-ใบกำกับการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-01
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-01/1
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชุน/สุราแช่ชุมชน
 +
|
 +
*[[media:Ps07-011.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Ps07-011-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps07-011-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-02
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-02-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-02-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-02/1
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322696.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-021-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-021-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-02/1(1)
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุราแช่ชุมชน
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322697.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-0211-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-0211-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-02/1(2)
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชนที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์แล้ว
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322694.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-0212-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-0212-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-03
 +
| บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-03-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-03-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-04
 +
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-04-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-04-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-04/1
 +
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชน
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322637.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-041-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-041-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-08
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322632.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-08-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-08-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-09
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322631.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-09-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-09-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-10
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับเอทานอลแปลงสภาพ
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322630.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-10-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-10-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-11
 +
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือ  ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล เอทานอลแปลงสภาพ
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322629.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps07-11-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-11-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-15
 +
| แบบรายการแสดงชนิดและปริมาณสินค้า ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[[media:Ps07-รายการแสดงชนิดและปริมาณสินค้า.pdf| แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Ps07-แบบรายการชนิดและปริมาณสินค้า-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps07-แบบรายการแสดงชนิดและปริมาณสินค้า-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-01
 +
| คำขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 154 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298147.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-02
 +
| ใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298146.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-02-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-02-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-04
 +
| คำขอใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298145.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-04-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-04-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-05
 +
| คำขออนุญาตขายสุรา ตามมาตรา 154 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298144.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-05-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-05-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-06
 +
| คำขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi5/~edisp/uatucm329284.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-06-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-06-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-07/1
 +
| ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298143.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-071-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-071-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.08-07/2
 +
| ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298142.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps08-072-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps08-072-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ผส.1/01
 +
| แบบรายการเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.  2546
 +
|
 +
*[[media:Ps1-01.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Ps1-01-instruction-liqueur.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps1-01-filled-liqueur.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
 
 +
|-
 +
| ผส.1/02
 +
| ใบส่งเงินบำรุงกองทุน
 +
| อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
 +
 +
|-
 +
| ผส.1/03
 +
| บัญชีสรุปรายละเอียดการรับ-ส่งเงินบำรุงกองทุน
 +
| อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
 +
 
 +
|-
 +
| ผส.1/04
 +
| รายการงานจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนประจำเดือน
 +
|อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
 +
 +
|-
 +
| ผส.1/05
 +
| แบบรายการขอยกเว้นเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
 +
| อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
 
|}
 
|}
  
 
==การคำนวณภาษี==
 
==การคำนวณภาษี==
ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณภาษีสรรพสามิต ได้ดังนี้
+
สินค้าสุรามีการคิดภาษี 2 วิธีคือ คิดอัตราภาษีตามมูลค่าและคิดอัตราภาษีตามปริมาณ
: ภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา =  ภาษีตามมูลค่า + ภาษีตามปริมาณ + ภาษีดีกรีที่สูง
+
  
'''วิธีการคำนวณภาษีสุราตามมูลค่า'''
+
โดยอัตราภาษีที่ต้องชำระให้เสียภาษีทั้งอัตราภาษีตามมูลค่าและอัตราภาษีตามปริมาณรวมกัน
การคำนวณภาษีสุราตามมูลค่า แบ่งออกเป็นสินค้าที่ทำในราชอาณาจักร และสินค้าที่นำเข้า
+
: ภาษีตามมูลค่า =  ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย x อัตราภาษีสรรพสามิต
+
  
''' วิธีการคำนวณภาษีสุราตามปริมาณ'''
+
ใช้ราคาขายปลีกแนะนำ (โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการคำนวณภาษี แทนราคาต้นทุนการผลิตไม่รวมค่าแสตมป์ยาสูบ สำหรับการคำนวณภาษีสรรพสามิต
สำหรับการคำนวณอัตราภาษีตามปริมาณนั้น กฎหมายจะให้เลือกใช้จำนวนที่สูงกว่าระหว่างภาษีตามปริมาณลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (100 ดีกรี) และภาษีตามปริมาณลิตรโดยไม่คำนึงถึงปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
+
  
1) คำนวณตามปริมาณลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (100 ดีกรี)
+
----
: ภาษีตามปริมาณลิตรต่อ 100 ดีกรี = (ดีกรีส่วนที่ไม่เกินเงื่อนไข x ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีสุราตามปริมาณลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์) / 100
+
'''วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต'''
  
2) คำนวณตามปริมาณลิตรโดยไม่คำนึงถึงปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
+
:'''1. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุราในอัตราตามมูลค่า'''
: ภาษีตามปริมาณลิตร = ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีสุราตามปริมาณลิตร
+
::ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า  = ราคาขายปลีกไม่รวม VAT x อัตราภาษีตามมูลค่า
  
'''วิธีการคำนวณภาษีสุราตามดีกรีที่สูงเกินเงื่อนไข'''
+
:'''2. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุราในอัตราตามปริมาณ'''
ในกรณีที่สุรานั้นมีปริมาณดีกรีสูงเกินเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดสำหรับสุราแต่ละชนิด
+
::ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) x ขนาดภาชนะบรรจุ (ลิตร) x อัตราภาษีตามปริมาณ
  ภาษีตามดีกรีที่สูงเกินเงื่อนไข = ดีกรีส่วนเกินเงื่อนไข x ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีตามปริมาณดีกรีส่วนเกิน
+
 
 +
:'''3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ '''
 +
::ภาษีสรรพสามิตรวม  =  ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า + ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ
 +
 
 +
:'''4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้าสุรา'''
 +
::1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%
 +
:::กองทุน สสส. =   ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.02
 +
::2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%
 +
:::กองทุน กกท.  =  ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.02
 +
::3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%
 +
:::กองทุน Thai PBS.  =  ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.015
 +
::4) กองทุนผู้สูงอายุ 2%
 +
:::กองทุน ผส.  =  ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.02
 +
 
 +
:'''5. ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 '''
 +
::ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.1
 +
 
 +
:'''6. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ '''
 +
::ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = ภาษีสรรพสามิตรวม + กองทุน สสส. + กองทุน กกท. + กองทุน Thai PBS + กองทุน ผส. + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น
 +
 
 +
----
 
----
 
----
'''ตัวอย่างการคำนวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ กรณี ดีกรีไม่เกินกำหนด'''
+
'''ตัวอย่างการคำนวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ ขนาดภาชนะ 0.6300 ลิตร แรงแอลกอฮอล์ 5 ดีกรี ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม VAT 75.00 บาท'''
  
การคำนวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ ขนาดภาชนะ 0.625 ลิตร 5 ดีกรี  ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย บริษัทฯ แจ้ง 38 บาท
 
 
  อัตราภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์  
 
  อัตราภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์  
  - ตามมูลค่าร้อยละ 48
+
  - ตามมูลค่าร้อยละ 22
  - ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 155 บาท
+
  - ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 430 บาท
- ตามปริมาณต่อลิตร  8 บาท
+
:''' 1. ภาษีตามมูลค่า'''
1. ภาษีตามมูลค่า
+
  ภาษีตามมูลค่า =  ราคาขายปลีกไม่รวม VAT x อัตราภาษีตามมูลค่า
  ภาษีตามมูลค่า =  ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย x อัตราภาษีตามมูลค่า
+
  =  75 x 0.22
  =  (38 x 48) /100
+
  = 16.50
  = 18.2400
+
:'''2. ภาษีตามปริมาณ'''
2. ภาษีตามปริมาณ
+
  ภาษีตามปริมาณ  = แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) x ขนาดภาชนะบรรจุ (ลิตร) x อัตราภาษีตามปริมาณ
  ภาษีตามปริมาณต่อลิตรต่อ 100 ดีกรี = (ดีกรีส่วนที่ไม่เกินเงื่อนไข x ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีสุราตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์) ÷ 100
+
= 0.6300 x 5 x 4.3
= (5 x 0.625 x 155) / 100
+
= 13.5450
= 4.8437
+
 
  ภาษีตามปริมาณต่อลิตร = ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีสุราตามปริมาณลิตร
+
:'''3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ '''
= 0.625 x 8
+
ภาษีสรรพสามิตรวม  =  16.50 + 13.5450 = 30.0450 = 30.05 บาท
= 5.0000
+
 
  จากการคำนวณหาภาษีตามปริมาณ ทั้งแบบภาษีตามปริมาณต่อลิตรต่อ 100 ดีกรี และ ภาษีตามปริมาณต่อลิตร ในกรณีนี้ ภาษีตามปริมาณต่อลิตร มีมูลค่าสูงกว่า จึงให้ใช้ค่าที่ได้จากการคำนวณภาษีตามปริมาณต่อลิตร ในการชำระภาษี
+
:'''4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้าสุรา'''
  3. ภาษีตามกรณีดีกรีเกิน
+
:: 1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%
  เนื่องจากกรณีนี้ มีดีกรีไม่เกินที่กำหนด จึงไม่ต้องคิดภาษีสำหรับดีกรีเกิน
+
กองทุน สสส. =   30.05 x 0.02  = 0.60
  รวมภาษีสุราที่ต้องชำระ = ภาษีตามมูลค่า + ภาษีตามปริมาณ
+
::2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%
= 18.2400 + 5.0000
+
  กองทุน กกท. =  30.05 x 0.02  = 0.60
= 23.2400
+
::3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%
 +
  กองทุน Thai PBS. =   30.05 x 0.015 = 0.45
 +
::4) กองทุนผู้สูงอายุ 2%
 +
กองทุน ผส.  =   30.05 x 0.02 = 0.60
 +
 
 +
:'''5. ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 '''
 +
::ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น = 30.05 x 0.1 = 3.005
 +
 
 +
:'''6. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ '''
 +
ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = 30.05 + 0.60 + 0.60 + 0.45 + 0.60 + 3.005 = 35.305 บาท
 
----
 
----
'''ตัวอย่างการคำนวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ กรณี ดีกรีเกินกำหนด'''
+
 
การคำนวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ ขนาดภาชนะ 0.625 ลิตร 9ดีกรี  ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย บริษัทฯ แจ้ง 38 บาท
+
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา==
  อัตราภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์
+
 
- ตามมูลค่าร้อยละ 48
+
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้ายาสูบ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร <br />
- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 155 บาท
+
สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้าสุราเพิ่มเติม ได้ที่ [http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main]
- ตามปริมาณต่อลิตร  8 บาท
+
 
- กรณีดีกรีเกิน กำหนด(7 ดีกรี)เสียภาษีลิตรละ3บาท ต่อดีกรี
+
{| class="wikitable"
      1. ภาษีตามมูลค่า
+
! colspan=3 |ตารางแสดงการเชื่อมโยงประเภทสินค้ากับพิกัดศุลกากร
  ภาษีตามมูลค่า =  ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย x อัตราภาษีตามมูลค่า
+
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
                    =  (38 x 48) /100
+
|-  
                    = 18.2400 
+
! width=100px;|พิกัดสรรพสามิต
2. ภาษีตามปริมาณ
+
! width=350px; |รายการ
ภาษีตามปริมาณต่อลิตรต่อ 100 ดีกรี  = (ดีกรีส่วนที่ไม่เกินเงื่อนไข x ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีสุราตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์) ÷ 100
+
! width=200px|พิกัดศุลกากร
= (5 x 0.625 x 155) / 100
+
|-
= 4.8437                                       
+
|13.01
ภาษีตามปริมาณต่อลิตร  = ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีสุราตามปริมาณลิตร
+
|(1) สุราแช่
= 0.625 x 8
+
|
= 5.0000
+
|-
จากการคำนวณหาภาษีตามปริมาณ ทั้งแบบภาษีตามปริมาณต่อลิตรต่อ 100 ดีกรี และ ภาษีตามปริมาณต่อลิตร ในกรณีนี้ ภาษีตามปริมาณต่อลิตร มีมูลค่าสูงกว่า จึงให้ใช้ค่าที่ได้จากการคำนวณภาษีตามปริมาณต่อลิตร ในการชำระภาษี
+
|
3. ภาษีตามกรณีดีกรีเกิน
+
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ก) ชนิดเบียร์
ภาษีตามดีกรีที่สูงเกินเงื่อนไข    = ดีกรีส่วนเกินเงื่อนไข x ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีตามปริมาณดีกรี
+
|2203.00.xx, 2202.91.00
= 2 x 0.625 x 3 
+
|-
= 3.75
+
|
รวมภาษีสุราที่ต้องชำระ  = ภาษีตามมูลค่า + ภาษีตามปริมาณ + ภาษีดีกรีที่สูงเกินเงื่อนไข
+
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
  = 18.2400 + 5.0000 + 3.75
+
|2204.00.00, 2204.10.00, 2204.29.00, 2205.xx.xx
  = 26.9900
+
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1)ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น
 +
|2204.10.00, 2205.xx.xx
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี และมีขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร
 +
|2204.10.00, 2205.xx.xx
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1)
 +
|2204.10.00, 2205.xx.xx
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท
 +
|2206.xx.xx
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ง) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก), (ข) และ (ค)
 +
|
 +
|-
 +
| 13.02
 +
|(2) สุรากลั่น
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; () ชนิดสุราขาว
 +
|2208.20.xx
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ข) ชนิดอื่นนอกจาก (ก)
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) ชนิดสุราสามทับ
 +
|
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ก) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
|2207.10.00
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ข) ที่นำไปทำการแปลงสภาพ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 +
|2208.20.xx
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ค) กรณีอื่น ๆ นอกจาก ก) และ ข)
 +
|2207.10.00
 +
|-
 +
|
 +
|&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1)
 +
|2208.xx,xx
 +
|}
 +
==ข้อเสนอแนะ==
 +
หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6HPoqeqiYDNoIjAM4Qd0pFFtlHoGM7LWUu6jr6q6eRDPdg/viewform แบบฟอร์ม]

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 07:05, 20 ตุลาคม 2563

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้ให้ความหมายของสินค้าสุราที่จัดเก็บภาษี ดังนี้

"สุรา" ให้หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ำสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี
"สุราแช่" หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย
"สุรากลั่น" หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย


ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผลิตสุราและการนำสุราออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต. 2561, 24 พฤษภาคม. ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 2). เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 119 ง ได้นิยามความหมายสินค้าสุราประเภทอื่นๆ ดังนี้

“เบียร์” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักสารละลายที่ได้จากการต้มสกัดมอลต์ ข้าวบาร์เลย์กับฮอปหรือผลิตภัณฑ์จากฮอป โดยอาจใช้คาร์โบไฮเดรตจากวัตถุดิบอื่น ๆ เป็นส่วนผสม ในการต้มสกัดด้วยหรือไม่ก็ได้
“ไวน์” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้จําพวกองุ่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลองุ่น
“สปาร์กลิ้งไวน์” หมายความว่า ไวน์ที่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ หรือการเกิด ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากการหมักครั้งที่สองในขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิท
“สุราแช่ผลไม้” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้อื่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลไม้อื่นนอกจากองุ่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์ด้วย
“สุราแช่พื้นเมือง” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบจําพวกน้ำตาล เช่น กระแช่ หรือน้ำตาลเมา หรือจากวัตถุดิบจําพวกข้าว เช่น อุ น้ำขาว หรือสาโท หากผสมสุรากลั่นต้องมีแอลกอฮอล์ ไม่เกินสิบห้าดีกรี
“สุราแช่อื่น” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบที่มิใช่ผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ จากผลไม้ และมิใช่เบียร์และสุราแช่พื้นเมือง
“สุราแช่ชุมชน” หมายความว่า ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ สุราแช่ผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และ สุราแช่อื่น ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงาน น้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกําลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและ คนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์และคุณสมบัติตามประกาศนี้
“เอทานอล” หมายความว่า สุรากลั่นมีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่เก้าสิบเก้าจุดห้าดีกรีขึ้นไป สําหรับนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง และให้หมายความรวมถึงสุราสามทับเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรด้วย
“สุราสามทับ” หมายความว่า สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่แปดสิบดีกรีขึ้นไป
“สุราขาว” หมายความว่า สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรง แอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี
“สุราผสม” หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า แปดสิบดีกรี
“สุราปรุงพิเศษ” หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี
"สุราพิเศษ" หมายความว่า สุรากลั่นที่ทำขึ้นตามแบบสุราต่างประเทศโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี
“สุรากลั่นชุมชน” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรม ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและ คนงาน เครื่องจักรต้องมีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์ และคุณสมบัติตามประกาศนี้

คุณลักษณะสินค้า

คุณลักษณะสุรา
ลำดับที่ คุณลักษณะสินค้า ความหมาย
1 แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) แรงแอลกอฮอล์ของสุรา
2 ขนาดภาชนะบรรจุ ขนาดภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำสุราได้
3 ชนิดภาชนะบรรจุ ชนิดของภาชนะบรรจุสุรา เช่น กระป๋อง ขวด
4 เครื่องหมายการค้าหลัก สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
5 ประเภทสินค้า/ชนิดสินค้า ประเภทหรือชนิดของสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
6 ราคาขายปลีกแนะนำ ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
7 เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก
8 เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่
9 ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่
10 เป็นสินค้าตัวอย่างหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือไม่

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

ระเบียบกรมสรรพสามิต

กฎหมายอื่นๆ

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา

พิกัดอัตราภาษีสินค้าสุรา
ประเภทที่ รายการ อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า
(ร้อยละ)
ตามปริมาณ(บาท)
13.01 (1) สุราแช่
  (ก) ชนิดเบียร์ 22 430
  (ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
      1) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําไม่เกิน 1,000 บาท 0 1,500
      2) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําเกินกว่า 1,000 บาท 10 1,500
  (ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น
      1) ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรีและมีขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร 10 150
      2) ชนิดอื่นๆนอกจาก 1)
          ก) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําไม่เกิน 1,000 บาท 0 900
          ข) ที่มีราคาขายปลีกแนะนําเกินกว่า 1,000 บาท 10 900
  (ง) ชนิดอื่นๆนอกจาก (ก) (ข) และ (ค) 10 150
13.02 (2) สุรากลั่น
  (ก)ชนิดสุราขาว 2 155
  (ข)ชนิดอื่นนอกจาก (ก)
      1)ชนิดสุราสามทับ
         ก) ที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรมหรือการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 0
         ข) ที่นำไปทำการแปลงสภาพทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 0
         ค) กรณีอื่นๆ นอกจาก ก) และ ข) 0 6
     2) ชนิดอื่นๆ นอกจาก 1) 20 255

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ใบอนุญาตผลิตสุรา
ประเภท ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ) อายุใบอนุญาต (ปี)
*นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(ก) ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่น
1) สุรากลั่นชนิดสุราขาว ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคนหรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน 7,500 3
2) สุรากลั่นชนิดอื่น ๆ นอกจาก ๑) 60,000 3
(ข) ใบอนุญาตผลิตสุราแช่
1) สุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน 1,800 3
2) สุราแช่ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1) 60,000 3
ใบอนุญาตขายสุรา
ประเภท ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ) อายุใบอนุญาต (ปี)
*นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(ก) ประเภทที่ ๑ สำหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
1) สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน 1,200 1
2) สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกำลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน 600 1
3) สำหรับการขายสุรากรณีอื่น ๆ นอกจาก 1) และ 2) 5,000 1
(ข) ประเภทที่ ๒ สำหรับขายการสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ำกว่า

สิบลิตร

1) สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 2,000 1
2) สำหรับสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000 1
3) สำหรับสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 300 1
ใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ) อายุใบอนุญาต (เดือน)
*นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(ก) ประเภทที่ ๑ สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขาย ซึ่งมิใช่การขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 1,200 6
(ข) ประเภทที่ ๒ สำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 1,200 6
(ค) ประเภทอื่น ๆ 300 6
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ชื่อ ค่าธรรมเนียม (บาท/ฉบับ)
ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แต่ไม่เกิน 100 บาท
การโอนใบอนุญาต ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าสุรา โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.01-22 คำขออนุญาตโอนใบอนุญาต มาตรา 180 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา ๕๔(๑)(๔) และ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.04-01 คำอนุญาตผลิตสุรา ตามมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.04-02 ใบอนุญาตผลิตสุรา
แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
รายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
ภส.04-04 แบบคำขออนุญาตใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุ
ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-01/1 แบบคำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เติมเรือไปต่างประเทศ ตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-01/2 แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-02 แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-04 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
ภส.05-04/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/2 งบเดือนแสดงรายการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
รายงานสินค้าที่ขอยกเว้นภาษีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า
แบบแจ้งสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
ภส.05-06/1 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-06/2 ใบกำกับการขนสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ
ภส.05-06/3 คำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ และคำขอนำสุราสามทับไปทำการแปลงสภาพ
ภส.05-06/4 บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพสุราสามทับ
ภส.05-06/5 แบบบัญชีรับ-จ่าย คงเหลือสุราสามทับแปลงสภาพ
ภส.05-06/6 ใบกำกับการขนสุราสามทับแปลงสภาพ
ภส.05-06/7 คำขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ
ภส.05-12 คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12/1 รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
ภส.05-13 คำขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-18 คําขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ภส.05-18/1 แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้า ณ สถานที่เก็บสินค้าสำหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
บัญชีรับ-จ่ายสินค้าที่ นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
บัญชีแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า สําหรับสินค้าที่นําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ภส.06-12 คำขอรับแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสุรา ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.06-13 แบบคำขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
สัญญาการนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดบนภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู้ผลิตสุราในต่างประเทศและนำสุราที่ปิดแสตมป์สรรพสามิตแล้ว เข้ามาในราชอาณาจักร
สัญญาคำประกันของธนาคาร...
ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 2 (ตอนต้น) เก็บไว้ ณ สถานที่ขายสุรา เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ
ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 2 (ตอนปลาย)
ภส.06-14 บัญชีควบคุมการรับ - จ่าย การใช้แสตมป์สรรพสามิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.06-15 แบบงบเดือนการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าสุรา ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 1 (ตอนต้น) เก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรมสุราเพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ
ใบขนย้ายสุรา แบบที่ 1 (ตอนปลาย)
บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ
ภส.06-21 คำขอรับเครื่องหมายที่ใช้ปิดบนภาชนะบรรจุสุรา สำหรับสุราที่ขายในคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
รายงานควบคุมการรับ-จ่าย เครื่องหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
รายงานการใช้เครื่องหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ใบกำกับการขนสุราสามทับที่นำไปใช้การแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์
บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย และคงเหลือสุราสามทับ
คำขออนุญาตใช้สุราสามทับในการอุตสาหกรรม
ใบกำกับการขนสุราสามทับจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิตไปใช้ในการอุตสาหกรรม
บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย และคงเหลือสุราสามทับ
คำขออนุญาตแปลงสภาพแอลกอฮอล์ เพื่อขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ
บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพแอลกอฮอล์
คำขออนุญาตใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อทำสินค้า
ใบกำกับการขนแอลกอฮอล์แปลงสภาพ
ภส.07-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-01/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชุน/สุราแช่ชุมชน
ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-02/1 บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน
ภส.07-02/1(1) บัญชีประจำวันแสดงการผลิต ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุราแช่ชุมชน
ภส.07-02/1(2) บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชนที่บรรจุภาชนะและปิดแสตมป์แล้ว
ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04/1 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชุมชน/สุราแช่ชุมชน
ภส.07-08 บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-09 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล
ภส.07-10 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับเอทานอลแปลงสภาพ
ภส.07-11 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอล เอทานอลแปลงสภาพ
ภส.07-15 แบบรายการแสดงชนิดและปริมาณสินค้า ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.08-01 คำขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 154 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.08-02 ใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
ภส.08-04 คำขอใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
ภส.08-05 คำขออนุญาตขายสุรา ตามมาตรา 154 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.08-06 คำขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.08-07/1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1
ภส.08-07/2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
ผส.1/01 แบบรายการเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
ผส.1/02 ใบส่งเงินบำรุงกองทุน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
ผส.1/03 บัญชีสรุปรายละเอียดการรับ-ส่งเงินบำรุงกองทุน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
ผส.1/04 รายการงานจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนประจำเดือน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
ผส.1/05 แบบรายการขอยกเว้นเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ

การคำนวณภาษี

สินค้าสุรามีการคิดภาษี 2 วิธีคือ คิดอัตราภาษีตามมูลค่าและคิดอัตราภาษีตามปริมาณ

โดยอัตราภาษีที่ต้องชำระให้เสียภาษีทั้งอัตราภาษีตามมูลค่าและอัตราภาษีตามปริมาณรวมกัน

ใช้ราคาขายปลีกแนะนำ (โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการคำนวณภาษี แทนราคาต้นทุนการผลิตไม่รวมค่าแสตมป์ยาสูบ สำหรับการคำนวณภาษีสรรพสามิต


วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต

1. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุราในอัตราตามมูลค่า
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = ราคาขายปลีกไม่รวม VAT x อัตราภาษีตามมูลค่า
2. คำนวณภาษีค่าแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าสุราในอัตราตามปริมาณ
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) x ขนาดภาชนะบรรจุ (ลิตร) x อัตราภาษีตามปริมาณ
3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ
ภาษีสรรพสามิตรวม = ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า + ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ
4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้าสุรา
1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%
กองทุน สสส. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.02
2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%
กองทุน กกท. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.02
3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%
กองทุน Thai PBS. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.015
4) กองทุนผู้สูงอายุ 2%
กองทุน ผส. = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.02
5. ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น = ภาษีสรรพสามิตรวม x 0.1
6. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ
ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = ภาษีสรรพสามิตรวม + กองทุน สสส. + กองทุน กกท. + กองทุน Thai PBS + กองทุน ผส. + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น


ตัวอย่างการคำนวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ ขนาดภาชนะ 0.6300 ลิตร แรงแอลกอฮอล์ 5 ดีกรี ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม VAT 75.00 บาท

อัตราภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ 
	- ตามมูลค่าร้อยละ 22
	- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 430 บาท
1. ภาษีตามมูลค่า
ภาษีตามมูลค่า	= ราคาขายปลีกไม่รวม VAT x อัตราภาษีตามมูลค่า
		= 75 x 0.22
		= 16.50
2. ภาษีตามปริมาณ
ภาษีตามปริมาณ  = แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) x ขนาดภาชนะบรรจุ (ลิตร) x อัตราภาษีตามปริมาณ
		= 0.6300 x 5 x 4.3 	
		= 13.5450
3. คำนวณภาษีรวมต้องชำระ
ภาษีสรรพสามิตรวม  =  16.50 + 13.5450 = 30.0450 = 30.05 บาท
4. คำนวณเงินสนับสนุนเงินกองทุน/องค์การของสินค้าสุรา
1) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2%
กองทุน สสส. =  30.05 x 0.02 = 0.60
2) กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 2%
กองทุน กกท. =  30.05 x 0.02 = 0.60
3) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 1.5%
กองทุน Thai PBS. =  30.05 x 0.015 = 0.45
4) กองทุนผู้สูงอายุ 2%
กองทุน ผส. =  30.05 x 0.02 = 0.60
5. ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น = 30.05 x 0.1 = 3.005
6. รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระ
ภาษีสรรพสามิตรวมสุทธิ = 30.05 + 0.60 + 0.60 + 0.45 + 0.60 + 3.005 = 35.305 บาท

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา

เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้ายาสูบ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร
สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้าสุราเพิ่มเติม ได้ที่ http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main

ตารางแสดงการเชื่อมโยงประเภทสินค้ากับพิกัดศุลกากร

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

พิกัดสรรพสามิต รายการ พิกัดศุลกากร
13.01 (1) สุราแช่
    (ก) ชนิดเบียร์ 2203.00.xx, 2202.91.00
    (ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น 2204.00.00, 2204.10.00, 2204.29.00, 2205.xx.xx
        1)ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท
        2)ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท
    (ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น 2204.10.00, 2205.xx.xx
        1) ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี และมีขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร 2204.10.00, 2205.xx.xx
        2) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1) 2204.10.00, 2205.xx.xx
            1) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท
            2) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท 2206.xx.xx
    (ง) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก), (ข) และ (ค)
13.02 (2) สุรากลั่น
    (ก) ชนิดสุราขาว 2208.20.xx
    (ข) ชนิดอื่นนอกจาก (ก)
        1) ชนิดสุราสามทับ
            ก) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 2207.10.00
            ข) ที่นำไปทำการแปลงสภาพ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 2208.20.xx
            ค) กรณีอื่น ๆ นอกจาก ก) และ ข) 2207.10.00
        2) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1) 2208.xx,xx

ข้อเสนอแนะ

หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก แบบฟอร์ม