ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรา"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้าสุรา)
(ประกาศกรมสรรพสามิต)
 
(มิได้แสดง 22 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 3 คน)
แถว 1: แถว 1:
เข้าชมรายละเอียดของสินค้าสุรา ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 [[สุรา (พรบ. พ.ศ.2560)|คลิกที่นี่]]
 
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา ==
 
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา ==
  
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้นิยามความหมายของ “สุรา” หมายถึง เหล้า, น้ำเมาที่ได้จากการกลั่น<br />
+
ตาม[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/032/1.PDF พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560] ได้ให้ความหมายของสินค้าสุราที่จัดเก็บภาษี ดังนี้
  
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages) ไว้ว่า “สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages) หมายความรวมถึงเครื่องดื่มใดๆ ในรูปของของเหลวที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) เป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซนต์โดยปริมาตร และสามารถบริโภคได้”    <br />
+
: '''"สุรา"''' ให้หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ำสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี
  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรากลั่น มอก. 2088–2544 ได้ให้คำนิยามของสุราไว้ว่า “สุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี แต่ไม่เกิน 80 ดีกรี ”
+
: '''"สุราแช่"''' หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย
  
ความหมายของสินค้าสุราของกรมสรรพสามิต
+
: '''"สุรากลั่น"''' หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย
ในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ได้กำหนดความหมายของสุราไว้ว่า “สุรา หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา” <br />
+
นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของสินค้าสุราที่จัดเก็บภาษี ดังนี้
+
  
: '''"สุรา"''' หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา
 
  
: '''"สุราแช่"''' หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วยเช่น เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ และสุราแช่พื้นเมืองเป็นต้น
+
ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการผลิตสุราและการนำสุราออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต. 2561, 24 พฤษภาคม.  ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 2). เล่มที่  135 ตอนพิเศษ 119 ง    ได้นิยามความหมายสินค้าสุราประเภทอื่นๆ ดังนี้
  
: '''"สุรากลั่น"''' หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วยเช่น สุราสามทับ สุราขาว สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ เป็นต้น
+
: '''“เบียร์”''' หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักสารละลายที่ได้จากการต้มสกัดมอลต์ ข้าวบาร์เลย์กับฮอปหรือผลิตภัณฑ์จากฮอป โดยอาจใช้คาร์โบไฮเดรตจากวัตถุดิบอื่น ๆ เป็นส่วนผสม ในการต้มสกัดด้วยหรือไม่ก็ได้
  
: '''"เชื้อสุรา"''' หมายความว่าแป้งเชื้อสุรา แป้งข้าวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแล้วสามารถทำให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำสุราได้
+
: '''“ไวน์”''' หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้จําพวกองุ่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลองุ่น
  
 +
: '''“สปาร์กลิ้งไวน์”''' หมายความว่า ไวน์ที่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ หรือการเกิด ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากการหมักครั้งที่สองในขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิท
  
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 กำหนดชนิดของสุรากลั่นและความหมายของสุรากลั่นแต่ละชนิด ดังนี้
+
: '''“สุราแช่ผลไม้”''' หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้อื่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลไม้อื่นนอกจากองุ่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์ด้วย
  
: '''"สุราสามทับ"''' คือ สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่  80 ดีกรีขึ้นไป
+
: '''“สุราแช่พื้นเมือง”''' หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบจําพวกน้ำตาล เช่น กระแช่ หรือน้ำตาลเมา หรือจากวัตถุดิบจําพวกข้าว เช่น อุ น้ำขาว หรือสาโท หากผสมสุรากลั่นต้องมีแอลกอฮอล์ ไม่เกินสิบห้าดีกรี
  
: '''"สุราขาว"''' คือ สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
+
: '''“สุราแช่อื่น”''' หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบที่มิใช่ผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ จากผลไม้ และมิใช่เบียร์และสุราแช่พื้นเมือง
  
: '''"สุราผสม"''' คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
+
: '''“สุราแช่ชุมชน”''' หมายความว่า ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ สุราแช่ผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และ สุราแช่อื่น ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงาน น้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกําลังรวมต่ำกว่าห้าแรงม้าและ คนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์และคุณสมบัติตามประกาศนี้
  
: '''"สุราปรุงพิเศษ"''' คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
+
: '''“เอทานอล”''' หมายความว่า สุรากลั่นมีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่เก้าสิบเก้าจุดห้าดีกรีขึ้นไป สําหรับนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง และให้หมายความรวมถึงสุราสามทับเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรด้วย
  
: '''"สุราพิเศษ"''' คือ สุรากลั่นที่ทำขึ้นโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮฮล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี แบ่งเป็น 8 ประเภทคือ ประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุราแบบต่างประเทศอย่างอื่น ประเภทเกาเหลียง เชี่ยงชุน ปุ้นกุ๋ยโล่วหรือสุราแบบจีนอย่างอื่น
+
: '''“สุราสามทับ”''' หมายความว่า สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่แปดสิบดีกรีขึ้นไป
  
==คุณลักษณะสุรา==
+
: '''“สุราขาว”''' หมายความว่า สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรง แอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี
[[file:Detail-liqueur.jpg|200px|thumb|right|คุณลักษณะสุรา]]
+
  
 +
: '''“สุราผสม”''' หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า แปดสิบดีกรี
 +
 +
: '''“สุราปรุงพิเศษ”''' หมายความว่า สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี
 +
 +
: '''"สุราพิเศษ"''' หมายความว่า สุรากลั่นที่ทำขึ้นตามแบบสุราต่างประเทศโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่าแปดสิบดีกรี
 +
 +
: '''“สุรากลั่นชุมชน”''' หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรม ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและ คนงาน เครื่องจักรต้องมีกําลังรวมต่ํากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน ซึ่งมีแรงแอลกอฮอล์ และคุณสมบัติตามประกาศนี้
 +
 +
==คุณลักษณะสินค้า==
 +
[[file:Detail-liqueur.jpg|200px|thumb|right|คุณลักษณะสุรา]]
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! ลำดับที่
 
! ลำดับที่
! คุณลักษณะสินค้า
+
! width='180px' |คุณลักษณะสินค้า
 
! ความหมาย
 
! ความหมาย
|-
+
|-valign="top"
 
|  align="center" | 1
 
|  align="center" | 1
| เครื่องหมายการค้าหลัก
 
| สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้
 
ความคุ้มครองตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
 
 
|-
 
|  align="center" | 2
 
 
| แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี)
 
| แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี)
 
| แรงแอลกอฮอล์ของสุรา
 
| แรงแอลกอฮอล์ของสุรา
|-
+
|-valign="top"
|  align="center" | 3
+
|  align="center" | 2
 
| ขนาดภาชนะบรรจุ
 
| ขนาดภาชนะบรรจุ
 
| ขนาดภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำสุราได้
 
| ขนาดภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำสุราได้
|-
+
|-valign="top"
|  align="center" | 4
+
|  align="center" | 3
 
| ชนิดภาชนะบรรจุ
 
| ชนิดภาชนะบรรจุ
 
| ชนิดของภาชนะบรรจุสุรา เช่น กระป๋อง ขวด
 
| ชนิดของภาชนะบรรจุสุรา เช่น กระป๋อง ขวด
 +
|-valign="top"
 +
|  align="center" | 4
 +
| เครื่องหมายการค้าหลัก
 +
| สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
 +
|-valign="top"
 +
|  align="center" | 5
 +
| ประเภทสินค้า/ชนิดสินค้า
 +
| ประเภทหรือชนิดของสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
 +
|-valign="top"
 +
|  align="center" | 6
 +
| ราคาขายปลีกแนะนำ
 +
|ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
 +
|-valign="top"
 +
|  align="center" | 7
 +
| เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ
 +
| ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก
 +
|- valign="top"
 +
|  align="center" | 8
 +
|เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่
 +
|ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่
 +
|-
 +
|- valign="top"
 +
|  align="center" | 9
 +
| ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่
 +
|ระบุว่าเป็นสินค้าที่ได้รับสิทธิภาษีในอัตราศูนย์หรือไม่
 +
|-
 +
|-valign="top"
 +
|  align="center" |10
 +
|เป็นสินค้าตัวอย่างหรือไม่
 +
|ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือไม่
 +
|-
 
|}
 
|}
  
 
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
 
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
 
  
* [http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%CA35&lawPath=%CA35-20-2547-A0001 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493]
+
===พระราชบัญญัติ===
* [http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%CA35&lawPath=%CA35-2B-2556-A0004 กฎกระทรวง กำหนดชนิดและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 3 กันยายน 2556]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/list-legal.pdf ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461) ]
* [http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%CA35&lawPath=%CA35-2B-2556-A0003 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งราคาขายส่งช่วงสุดท้าย พ.. 2556]
+
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462) ]
* [http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law2&folderName=%CA35&lawPath=%CA35-2B-2556-A0002 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกำหนดราคาสุราที่ทำในราชอาณาจักร และสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี พ.ศ. 2556]
+
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_EN.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464) ]
* [http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_004-1.pdf กฎกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการคืนค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555]
+
 
* [http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_008-1.pdf กฏกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอและการยกเว้นภาษีสุรา การเก็บ และการขนสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555]
+
===กฎกระทรวง===
* [ http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_017.pdf กฏกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่แปลงสภาพไปเองจนไม่สมควรที่จะใช้ดื่มต่อไป พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2547]
+
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87/123.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 329)]
* [ http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_015.pdf กฏกระทรวง ว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา สำหรับสุรากลั่น ชนิดสุราสามทับ ที่นำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2544]
+
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/014/T_0001.PDF กฎกระทรวง กำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 253)]
* [ http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_018.pdf  กฏกระทรวง ว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา และการลดหย่อนภาษีสุรา พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547]
+
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/65.PDF กฎกระทรวง การอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 165)]
* [http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6634 พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ไว้ ณ วันท ี่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘]
+
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/113.PDF  กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 30)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/105.PDF กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอ