ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรา"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง)
(กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง)
แถว 68: แถว 68:
 
* [http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_004-1.pdf กฎกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการคืนค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555]
 
* [http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_004-1.pdf กฎกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการคืนค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555]
 
* [http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_008-1.pdf กฏกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอและการยกเว้นภาษีสุรา การเก็บ และการขนสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555]
 
* [http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_008-1.pdf กฏกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอและการยกเว้นภาษีสุรา การเก็บ และการขนสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555]
* [ http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_017.pdf กฏกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่แปลงสภาพไปเองจนไม่สมควรที่จะใช้ดื่มต่อไป พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2547]
+
* [ http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_017.pdf กฏกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่แปลงสภาพไปเองจนไม่สมควรที่จะใช้ดื่มต่อไป พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2547]
* [ http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_015.pdf กฏกระทรวง ว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา สำหรับสุรากลั่น ชนิดสุราสามทับ ที่นำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.  2544 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2544]
+
* [ http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_015.pdf กฏกระทรวง ว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา สำหรับสุรากลั่น ชนิดสุราสามทับ ที่นำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.  2544 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2544]
* [ http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_018.pdf กฏกระทรวง ว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา และการลดหย่อนภาษีสุรา พ.ศ.  2547 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.  2547]
+
* [ http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_018.pdf กฏกระทรวง ว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา และการลดหย่อนภาษีสุรา พ.ศ.  2547 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.  2547]
 
* [http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6634 พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ไว้ ณ วันท ี่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘]
 
* [http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6634 พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ไว้ ณ วันท ี่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘]
  

รุ่นเมื่อ 18:43, 24 สิงหาคม 2558

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้นิยามความหมายของ “สุรา” หมายถึง เหล้า, น้ำเมาที่ได้จากการกลั่น

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages) ไว้ว่า “สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages) หมายความรวมถึงเครื่องดื่มใดๆ ในรูปของของเหลวที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) เป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซนต์โดยปริมาตร และสามารถบริโภคได้”

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรากลั่น มอก. 2088–2544 ได้ให้คำนิยามของสุราไว้ว่า “สุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี แต่ไม่เกิน 80 ดีกรี ”

ความหมายของสินค้าสุราของกรมสรรพสามิต ในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ได้กำหนดความหมายของสุราไว้ว่า “สุรา หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา”
นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของสินค้าสุราที่จัดเก็บภาษี ดังนี้

"สุรา" หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา
"สุราแช่" หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วยเช่น เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ และสุราแช่พื้นเมืองเป็นต้น
"สุรากลั่น" หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วยเช่น สุราสามทับ สุราขาว สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ เป็นต้น
"เชื้อสุรา" หมายความว่าแป้งเชื้อสุรา แป้งข้าวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแล้วสามารถทำให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำสุราได้


ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 กำหนดชนิดของสุรากลั่นและความหมายของสุรากลั่นแต่ละชนิด ดังนี้

"สุราสามทับ" คือ สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 80 ดีกรีขึ้นไป
"สุราขาว" คือ สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
"สุราผสม" คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
"สุราปรุงพิเศษ" คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
"สุราพิเศษ" คือ สุรากลั่นที่ทำขึ้นโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮฮล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี แบ่งเป็น 8 ประเภทคือ ประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุราแบบต่างประเทศอย่างอื่น ประเภทเกาเหลียง เชี่ยงชุน ปุ้นกุ๋ยโล่วหรือสุราแบบจีนอย่างอื่น

คุณลักษณะสุรา

คุณลักษณะสุรา
ลำดับที่ คุณลักษณะสินค้า ความหมาย
1 เครื่องหมายการค้าหลัก สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้

ความคุ้มครองตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

2 แรงแอลกอฮอล์ (ดีกรี) แรงแอลกอฮอล์ของสุรา
3 ขนาดภาชนะบรรจุ ขนาดภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำสุราได้
4 ชนิดภาชนะบรรจุ ชนิดของภาชนะบรรจุสุรา เช่น กระป๋อง ขวด

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

อัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา

อัตราภาษีสุรา
อัตราภาษีสินค้าสุรา
ชนิดสุรา อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า(ร้อยละ) ตามปริมาณ(บาท) ตามมูลค่า(ร้อยละ) ตามปริมาณ(บาท)
สุราแช่
(1)เบียร์
(1.1) ไม่เกิน 7 ดีกรี - - 48 155 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี
8 บาทต่อลิตร
(1.2) มากกว่า 7 ดีกรี, เก็บเพิ่มจาก (1.1) ดีกรีละ - - - 3 บาทต่อลิตรต่อดีกรี
(2) ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
(2.1) ไม่เกิน 15 ดีกรี, ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 600 - - 0 1000 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี
255 บาทต่อลิตร
(2.2) ไม่เกิน 15 ดีกรี, ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายมากกว่า 600 - - 36 1000 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี
255 บาทต่อลิตร
(2.3) มากกว่า 7 ดีกรี, เก็บเพิ่มจาก (2.1) หรือ (2.2) ดีกรีละ - - - 3 บาทต่อลิตรต่อดีกรี


(3) สุราแช่อื่นๆ
(3.1) ไม่เกิน 15 ดีกรี - - 5 70 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี
10 บาทต่อลิตร
(3.2) มากกว่า 15 ดีกรี, เก็บเพิ่มจาก (3.1) ดีกรีละ - - - 3 บาทต่อลิตรต่อดีกรี


lสุรากลั่น
(1)สุราขาว
(1.1) ไม่เกิน 40 ดีกรี - - 4 145 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี
40 บาทต่อลิตร
(1.2) มากกว่า 40 ดีกรี, เก็บเพิ่มจาก (1.1) ดีกรีละ - - - 3 บาทต่อลิตรต่อดีกรี
(2) สุรากลั่นชนิดอื่นๆ
(2.1) ไม่เกิน 45 ดีกรี - - 25 250 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี
50 บาทต่อลิตร
(2.2) มากกว่า 45 ดีกรี, เก็บเพิ่มจาก (2.1) ดีกรีละ - - - 3 บาทต่อลิตรต่อดีกรี


(3) สุราสามทับ
(3.1) สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือที่นำไปทำการแปลงสภาพ - - 0 0 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี
1 บาทต่อลิตร
(3.2) สุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชการและวิทยาศาสตร์ - - 0 0 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี
0.05 บาทต่อลิตร
(3.3) สุราสามทับอื่นๆ นอกจาก (3.1) และ (3.2) - - 0 6 บาทต่อลิตรต่อ100ดีกรี
0.00 บาทต่อลิตร

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสุรา สำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าสุรา จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร และในการแจ้งขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสินค้า จำเป็นที่จะต้องทราบพิกัดของศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดสินค้าของกรมสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรของสินค้าสุรา

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าสุรา โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ส.2/4ก. การขออนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการขายสุราสามทับ (แอลกอฮอล์)
ส.2/64 การขออนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการขายสุราประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7
สยพ.1 การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ (สำหรับสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4)
แบบแจ้งชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2
ส.2/54ก. การขออนุญาตทำเชื้อสุรา แป้งข้าวหมัก
ส.1/2ก. ใบอนุญาตให้ทำเชื้อสุราสำหรับหรือเพื่อใช้ในโรงงาน
ส.2/67 การขออนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการใช้สุรา (แอลกอฮอล์) เพื่อการทำสินค้า
ส.2/74 คำขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (เพื่อการค้า)
ส.2/80 บัญชีประจำวัน
ส.2/81 บัญชีงบเดือน
ส.2/84ก คำขอยกเว้นภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ส.2/84ข คำขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
ส.2/84ค หนังสือแจ้งการส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรและคำสั่งคืนค่าภาษีสุรา
ส.1/65 ใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
ส.2/85 แบบแจ้งขอปิดแสตมป์สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
ส.114 หลักฐานการส่งแสตมป์สุรา
ส.2/85 งบเดือนแสดงการทำเบียร์
ส.1/70 การขอใบอนุญาตขนสุรา
ส.1/42 ใบอนุญาตขนสุรา
ส.1/42ก. หนังสือสำคัญสำหรับการขนสุรา
ส.1/42ข หนังสือสำคัญสำหรับการขนสุรา
ส.1/43 ใบอนุญาตขนสุรา
ส.117 บันทึกเรื่องราวขออนุญาตขนสุรา
ส.108 ใบขอจ่ายสุรา
ส.111 บันทึกการรับสุราบรรจุภาชนะ
ส.120-11 แบบรายการภาษีสุรา
ส.130-1 คำขอชำระเงินค่าภาษีสุราล่วงหน้า
ส.130-11 หนังสือสั่งจ่ายน้ำสุรา
ส.131 บัญชีแสดงน้ำสุราที่ชำระค่าภาษีและเครดิตค่าภาษี
ส.131-1 คำขอเครดิตภาษี
บัญชีแสดงการจำหน่ายสุราที่ขอคืนภาษีสุรา
สอน.1 คำของดเว้นภาษีสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) สำหรับนำไปใช้ผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
กส. 25-01 แบบคำของดเว้นไม่เรียกเก็บค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมทำสุรา และการลดหย่อนภาษีสุรา สำหรับสุราที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมทำสุราที่ได้เสียภาษีไว้แล้ว

การคำนวณภาษี

ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณภาษีสรรพสามิต ได้ดังนี้

ภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา = ภาษีตามมูลค่า + ภาษีตามปริมาณ + ภาษีดีกรีที่สูง

วิธีการคำนวณภาษีสุราตามมูลค่า การคำนวณภาษีสุราตามมูลค่า แบ่งออกเป็นสินค้าที่ทำในราชอาณาจักร และสินค้าที่นำเข้า

ภาษีตามมูลค่า = ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย x อัตราภาษีสรรพสามิต

วิธีการคำนวณภาษีสุราตามปริมาณ สำหรับการคำนวณอัตราภาษีตามปริมาณนั้น กฎหมายจะให้เลือกใช้จำนวนที่สูงกว่าระหว่างภาษีตามปริมาณลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (100 ดีกรี) และภาษีตามปริมาณลิตรโดยไม่คำนึงถึงปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

1) คำนวณตามปริมาณลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (100 ดีกรี)

ภาษีตามปริมาณลิตรต่อ 100 ดีกรี = (ดีกรีส่วนที่ไม่เกินเงื่อนไข x ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีสุราตามปริมาณลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์) / 100

2) คำนวณตามปริมาณลิตรโดยไม่คำนึงถึงปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

ภาษีตามปริมาณลิตร = ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีสุราตามปริมาณลิตร

วิธีการคำนวณภาษีสุราตามดีกรีที่สูงเกินเงื่อนไข ในกรณีที่สุรานั้นมีปริมาณดีกรีสูงเกินเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดสำหรับสุราแต่ละชนิด

ภาษีตามดีกรีที่สูงเกินเงื่อนไข = ดีกรีส่วนเกินเงื่อนไข x ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีตามปริมาณดีกรีส่วนเกิน

ตัวอย่างการคำนวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ กรณี ดีกรีไม่เกินกำหนด

การคำนวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ ขนาดภาชนะ 0.625 ลิตร 5 ดีกรี ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย บริษัทฯ แจ้ง 38 บาท
อัตราภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ 
	- ตามมูลค่าร้อยละ 48
	- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 155 บาท
	- ตามปริมาณต่อลิตร 8 บาท
1. ภาษีตามมูลค่า
ภาษีตามมูลค่า	= ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย x อัตราภาษีตามมูลค่า
		= (38 x 48) /100
		= 18.2400
2. ภาษีตามปริมาณ
ภาษีตามปริมาณต่อลิตรต่อ 100 ดีกรี = (ดีกรีส่วนที่ไม่เกินเงื่อนไข x ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีสุราตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์) ÷ 100
			 = (5 x 0.625 x 155) / 100	
			= 4.8437 
ภาษีตามปริมาณต่อลิตร	= ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีสุราตามปริมาณลิตร
			 = 0.625 x 8
			= 5.0000
จากการคำนวณหาภาษีตามปริมาณ ทั้งแบบภาษีตามปริมาณต่อลิตรต่อ 100 ดีกรี และ ภาษีตามปริมาณต่อลิตร ในกรณีนี้ ภาษีตามปริมาณต่อลิตร มีมูลค่าสูงกว่า จึงให้ใช้ค่าที่ได้จากการคำนวณภาษีตามปริมาณต่อลิตร ในการชำระภาษี
3. ภาษีตามกรณีดีกรีเกิน
เนื่องจากกรณีนี้ มีดีกรีไม่เกินที่กำหนด จึงไม่ต้องคิดภาษีสำหรับดีกรีเกิน 
รวมภาษีสุราที่ต้องชำระ	= ภาษีตามมูลค่า + ภาษีตามปริมาณ 
			= 18.2400 + 5.0000 
			= 23.2400

ตัวอย่างการคำนวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ กรณี ดีกรีเกินกำหนด

การคำนวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ ขนาดภาชนะ 0.625 ลิตร 9ดีกรี ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย บริษัทฯ แจ้ง 38 บาท
อัตราภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ 
	- ตามมูลค่าร้อยละ 48
	- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 155 บาท
	- ตามปริมาณต่อลิตร 8 บาท
	- กรณีดีกรีเกิน กำหนด(7 ดีกรี)เสียภาษีลิตรละ3บาท ต่อดีกรี
   1. ภาษีตามมูลค่า
 ภาษีตามมูลค่า	 = ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย x อัตราภาษีตามมูลค่า
          = (38 x 48) /100
          = 18.2400  
2. ภาษีตามปริมาณ
ภาษีตามปริมาณต่อลิตรต่อ 100 ดีกรี = (ดีกรีส่วนที่ไม่เกินเงื่อนไข x ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีสุราตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์) ÷ 100
			= (5 x 0.625 x 155) / 100	
			= 4.8437                    
ภาษีตามปริมาณต่อลิตร  	= ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีสุราตามปริมาณลิตร
			= 0.625 x 8
			= 5.0000
จากการคำนวณหาภาษีตามปริมาณ ทั้งแบบภาษีตามปริมาณต่อลิตรต่อ 100 ดีกรี และ ภาษีตามปริมาณต่อลิตร ในกรณีนี้ ภาษีตามปริมาณต่อลิตร มีมูลค่าสูงกว่า จึงให้ใช้ค่าที่ได้จากการคำนวณภาษีตามปริมาณต่อลิตร ในการชำระภาษี
3. ภาษีตามกรณีดีกรีเกิน
ภาษีตามดีกรีที่สูงเกินเงื่อนไข   = ดีกรีส่วนเกินเงื่อนไข x ขนาดบรรจุ x อัตราภาษีตามปริมาณดีกรี
			= 2 x 0.625 x 3  
			= 3.75 			
รวมภาษีสุราที่ต้องชำระ  	= ภาษีตามมูลค่า + ภาษีตามปริมาณ + ภาษีดีกรีที่สูงเกินเงื่อนไข
 			= 18.2400 + 5.0000 + 3.75
 			= 26.9900