สุรา

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา

สุรา หมายถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา

สุราแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

สุราแช่ หมายถึง สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้ความหมายรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย

สุรากลั่น หมายถึง สุราที่กลั่นแล้ว และให้ความหมายรวมถึงสุรากลั่นที่ผสมสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย

เชื้อสุรา หมายความว่า แป้งเชื้อสุรา แป้งข้าวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแล้วสามารถทำให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำสุราได้ พระราชบัญญัติสุรา_พศ_2493, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://taxone.excise.go.th/projects/1/wiki/พระราชบัญญัติสุรา_พศ_2493

ประเภทสินค้าและคุณสมบัติของสินค้าสุรา

ประเภทของสินค้าสุราตามกรมสรรพสามิต

สุราแช่

 1. เบียร์
 2. ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
 • ไวน์ที่ทำจากองุ่น
 • สปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
 1. ชนิดอื่นนอกจาก (1)และ(2)
 • สุราแช่พื้นเมือง
 • คูลเลอร์ (สุราแช่อัดก๊าซ)
 • สุราแช่พร้อมดื่ม (RTD)
 • เวอร์มุท ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี
 • สาเก ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี
 • คุ๊กกิ้งไวน์ ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี
 • สุราแช่ผลไม้ที่ไม่มีส่วนผสมขององุ่น
 • ไวน์ที่ไม่ได้ทำจากองุ่น

สุรากลั่น

 1. สุราขาว
 2. สุรากลั่นอื่นนอกจากสุราขาว
 • สุราผสม
 • สุราปรุงพิเศษ
 • บรั่นดี
 • จิน
 • รัม
 • ลิเคียว
 • วอดก้า
 • วิสกี้
 • เวอร์มุท ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี
 • สาเก ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี
 • คุ๊กกิ้งไวน์ ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี
 • สุราพิเศษ(PortWine)
 • สุราจีน
 • สุราพิเศษ(โซวจู)
 • สุราเชอรี่
 • เตอกีลา
 • สุราสามทับ
 • สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม
 • สุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์
 • อื่น ๆ นอกจากเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและทางการแพทย์

คุณสมบัติของสินค้าสุรา

อัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา

เอกสารอ้างอิง