สุรา

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้นิยามความหมายของ “สุรา” หมายถึง เหล้า, น้ำเมาที่ได้จากการกลั่น
ในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ได้กำหนดความหมายของสุราไว้ว่า “สุรา หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา”

   	กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages) ไว้ว่า “สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages) หมายความรวมถึงเครื่องดื่มใดๆ ในรูปของของเหลวที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) เป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซนต์โดยปริมาตร และสามารถบริโภคได้”   
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรากลั่น มอก. 2088–2544 ได้ให้คำนิยามของสุราไว้ว่า “สุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี แต่ไม่เกิน 80 ดีกรี ”


ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ได้ให้ความหมายของสินค้าสุราที่จัดเก็บภาษี ดังนี้ : ""“สุรา" หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา : ""“สุราแช่" หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วยเช่น เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ และสุราแช่พื้นเมืองเป็นต้น : ""“สุรากลั่น" หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วยเช่น สุราสามทับ สุราขาว สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ เป็นต้น : ""“เชื้อสุรา" หมายความว่าแป้งเชื้อสุรา แป้งข้าวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแล้วสามารถทำให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำสุราได้
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 กำหนดชนิดของสุรากลั่นและความหมายของสุรากลั่นแต่ละชนิด ดังนี้ : ""“สุราสามทับ" คือ สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 80 ดีกรีขึ้นไป : ""“สุราขาว" คือ สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี : ""“สุราผสม" คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี : ""“สุราปรุงพิเศษ" คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี : ""“สุราพิเศษ" คือ สุรากลั่นที่ทำขึ้นโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮฮล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี แบ่งเป็น 8 ประเภทคือ ประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุราแบบต่างประเทศอย่างอื่น ประเภทเกาเหลียง เชี่ยงชุน ปุ้นกุ๋ยโล่วหรือสุราแบบจีนอย่างอื่น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราของกรมสรรพสามิต
สำหรับสินค้าสุรา ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีกรมสรรพสามิต

 • ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา
 • ผู้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร

อัตราภาษีทั้งสุราผลิตในประเทศ และนำเข้ามาในราชอาณาจักร ใช้อัตราภาษีเดียวกันนอกจากนี้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย 10 % ของภาษีสุราและเงินกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2% ของภาษีสุรา
การคืน การยกเว้นการเสียภาษีสุรา

 • ผู้ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรมีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด
 • สุราซึ่งได้ทำการขนออกจากโรงงานสุราแล้วหากพิสูจน์ได้ว่าสุราแปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มกินต่อไป และได้ส่งคืนโรงงานสุราตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด เจ้าของสุรามีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งคืนนั้น
 • ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราอาจขอยกเว้นภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด
 • ให้งดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุราที่ทำในราชอาณาจักร และสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ของผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญา หรือความตกลงกับต่างประเทศหรือทางการทูต

ประเภทสินค้าและคุณสมบัติของสินค้าสุรา

ประเภทของสินค้าสุราตามกรมสรรพสามิต

การจำแนกประเภทของสินค้าสุรา
สุราแช่
การจำแนกประเภทของสินค้าสุราประเภทสุราแช่
1. เบียร์
2. ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
 • ไวน์ที่ทำจากองุ่น
 • สปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
3. ชนิดอื่นนอกจาก (1)และ(2)
 • สุราแช่พื้นเมือง
 • คูลเลอร์ (สุราแช่อัดก๊าซ)
 • สุราแช่พร้อมดื่ม (RTD)
 • เวอร์มุท ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี
 • สาเก ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี
 • คุ๊กกิ้งไวน์ ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี
 • สุราแช่ผลไม้ที่ไม่มีส่วนผสมขององุ่น
 • ไวน์ที่ไม่ได้ทำจากองุ่น
สุรากลั่น
การจำแนกประเภทของสินค้าสุราประเภทสุรากลั่น
 1. สุราขาว
 2. สุรากลั่นอื่นนอกจากสุราขาว
 • สุราผสม
 • สุราปรุงพิเศษ
 • บรั่นดี
 • จิน
 • รัม
 • ลิเคียว
 • วอดก้า
 • วิสกี้
 • เวอร์มุท ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี
 • สาเก ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี
 • คุ๊กกิ้งไวน์ ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี
 • สุราพิเศษ(PortWine)
 • สุราจีน
 • สุราพิเศษ(โซวจู)
 • สุราเชอรี่
 • เตอกีลา
 • สุราสามทับ
 • สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม
 • สุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์
 • อื่น ๆ นอกจากเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและทางการแพทย์

คุณสมบัติของสินค้าสุรา

การจำแนกประเภทของสินค้ารถยนต์

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

อัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา

เอกสารอ้างอิง