สุรา

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา

ความหมายทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้นิยามความหมายของ “สุรา” หมายถึง เหล้า, น้ำเมาที่ได้จากการกลั่น

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages) ไว้ว่า “สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverages) หมายความรวมถึงเครื่องดื่มใดๆ ในรูปของของเหลวที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) เป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซนต์โดยปริมาตร และสามารถบริโภคได้”

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรากลั่น มอก. 2088–2544 ได้ให้คำนิยามของสุราไว้ว่า “สุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี แต่ไม่เกิน 80 ดีกรี ”

ความหมายของสินค้าสุราของกรมสรรพสามิต

ในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ได้กำหนดความหมายของสุราไว้ว่า “สุรา หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา”
นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของสินค้าสุราที่จัดเก็บภาษี ดังนี้

"สุรา" หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา
"สุราแช่" หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วยเช่น เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ และสุราแช่พื้นเมืองเป็นต้น
"สุรากลั่น" หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วยเช่น สุราสามทับ สุราขาว สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ เป็นต้น
"เชื้อสุรา" หมายความว่าแป้งเชื้อสุรา แป้งข้าวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแล้วสามารถทำให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำสุราได้


ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 กำหนดชนิดของสุรากลั่นและความหมายของสุรากลั่นแต่ละชนิด ดังนี้

"สุราสามทับ" คือ สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 80 ดีกรีขึ้นไป
"สุราขาว" คือ สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
"สุราผสม" คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
"สุราปรุงพิเศษ" คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
"สุราพิเศษ" คือ สุรากลั่นที่ทำขึ้นโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮฮล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี แบ่งเป็น 8 ประเภทคือ ประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุราแบบต่างประเทศอย่างอื่น ประเภทเกาเหลียง เชี่ยงชุน ปุ้นกุ๋ยโล่วหรือสุราแบบจีนอย่างอื่น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราของกรมสรรพสามิต

สำหรับสินค้าสุรา ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีกรมสรรพสามิต ได้แก่

 • ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา
 • ผู้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร

อัตราภาษีทั้งสุราผลิตในประเทศ และนำเข้ามาในราชอาณาจักร ใช้อัตราภาษีเดียวกันนอกจากนี้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย 10 % ของภาษีสุราและเงินกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2% ของภาษีสุรา

การคืน การยกเว้นการเสียภาษีสุรา

 • ผู้ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรมีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด
 • สุราซึ่งได้ทำการขนออกจากโรงงานสุราแล้วหากพิสูจน์ได้ว่าสุราแปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มกินต่อไป และได้ส่งคืนโรงงานสุราตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด เจ้าของสุรามีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งคืนนั้น
 • ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราอาจขอยกเว้นภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด
 • ให้งดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุราที่ทำในราชอาณาจักร และสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ของผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญา หรือความตกลงกับต่างประเทศหรือทางการทูต

ประเภทสินค้าและคุณสมบัติของสินค้าสุรา

ประเภทของสินค้าสุราตามกรมสรรพสามิต

การจำแนกประเภทของสินค้าสุรา
สุราแช่
การจำแนกประเภทของสินค้าสุราประเภทสุราแช่
1. เบียร์
2. ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
 • ไวน์ที่ทำจากองุ่น
 • สปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
3. ชนิดอื่นนอกจาก (1)และ(2)
 • สุราแช่พื้นเมือง
  • อุ
  • กระแช่หรือน้ำตาลเมา
  • สาโทหรือน้ำขาว
 • คูลเลอร์ (สุราแช่อัดก๊าซ)
  • คูลเลอร์ที่ทำจากผลไม้
  • คูลเลอร์ที่ทำจากวัตถุดิบอื่นนอกจากผลไม้
 • สุราแช่พร้อมดื่ม (RTD)
  • สุราแช่พร้อมดื่มที่ทำจากผลไม้
  • สุราแช่พร้อมดื่มที่ทำจากวัตถุดิบอื่นนอกจากผลไม้
 • เวอร์มุท ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี
 • สาเก ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี
 • คุ๊กกิ้งไวน์ ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี
 • สุราแช่ผลไม้ที่ไม่มีส่วนผสมขององุ่น
 • ไวน์ที่ไม่ได้ทำจากองุ่น
สุรากลั่น
การจำแนกประเภทของสินค้าสุราประเภทสุรากลั่น
 1. สุราขาว
 2. สุรากลั่นอื่นนอกจากสุราขาว
 • สุราผสม
 • สุราปรุงพิเศษ
 • สุราพิเศษ
  • บรั่นดี
  • จิน
  • รัม
  • ลิเคียว
  • วอดก้า
  • วิสกี้
  • เวอร์มุท ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี
  • สาเก ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี
  • คุ๊กกิ้งไวน์ ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี
  • PortWine
  • สุราจีน
  • โซวจู
  • สุราเชอรี่
  • เตอกีลา
  • สุราพิเศษอื่น
 • สุราสามทับ
  • สุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชการและวิทยาศาสตร์
  • สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือที่นำไปทำการแปลงสภาพ
   • สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม
   • สุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ
  • สุราสามทับอื่นๆ

คุณสมบัติของสินค้าสุรา

การจำแนกประเภทของสินค้ารถยนต์

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

อัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา

เอกสารอ้างอิง