หินอ่อนและหินแกรนิต

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 11:33, 29 พฤศจิกายน 2557 โดย Photchanan (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า

หินแกรนิต เป็นหินอัคนีแทรกซอนซึ่งประกอบด้วย แร่เฟลด์สปาร์และแร่ควอตซ์ เป็นหินที่ไม่เป็นโพรงมีเนื้อแข็ง ทนทาน มีค่าความหนาแน่นสูง ไม่ยืดหยุ่นไม่ซึมซับน้ำและความชื้น ลวดลายและสีสันนั้นบนเนื้อหิน จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะภูมิประเทศและแร่ธาตุต้นกำเนิดที่มีอยู่มากใน บริเวณนั้นๆ เช่น สีเทา สีเขียว สีแดง ฯลฯ มีความหนาแน่น,หนักและแข็งแรงทนทานต่อการขีดข่วนและทนทานต่อการผุกร่อนได้ดี ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวข้างต้น ทำให้หินแกรนิตได้รับความนิยมนำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างอย่างแพร่หลายแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ หินแกรนิตในประเทศและหินแกรนิตต่างประเทศ หินแกรนิตในประเทศจะมีคุณภาพดีและราคาไม่แพง เนื้อของหินจะแน่นไม่ค่อยเกิดการซึมน้ำ ส่วนใหญ่จะพบมากในจังหวัดตาก หินแกรนิตต่างประเทศจะมีจากอาฟริกา ออสเตรเลีย สเปน อิตาลี่ บราซิล อินเดีย จีน เวียดนาม แต่ที่นิยมมากจะเป็นหินดำอาฟริกาและหินแดงอาฟริกาเพราะเนื้อหิน จะมีเนื้อแน่นและแข็งแรง หินอ่อนและหินแกรนิต เป็นสินค้าที่ต้องมีการเสียภาษีตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527[1] พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และ [2] เพราะจัดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่อย่างไรก็ตาม ... ได้ประกาศยกเว้นภาษีดังกล่าวและได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน


ประเภทสินค้าและคุณสมบัติของสินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต

ประเภทสินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต

[

คุณสมบัติของหินอ่อนและหินแกรนิต

  • เครื่องหมายการค้าหลัก

:เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าหลักของสินค้าหรือบริการ

ค่าที่เป็นไปได้:ชื่อสินค้า / ตรา / ยี่ห้อสินค้า เช่น Sunseeker, Baltic Shipyard
  • เครื่องหมายการค้ารอง
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้ารองของสินค้าหรือบริการ(ถ้ามี)

ค่าที่เป็นไปได้:เช่น Sunseeker 88 Yacht
  • ราคา C.I.F
ราคา Cost, Insurance and Freight สำหรับสินค้านำเข้า
  • ราคาขายปลีก
ราคาขายปลีกของสินค้า
  • ราคา ณ โรงอุตสาหกรรม
ราคาขาย ณ หน้าโรงอุตสาหกรรมเรือ ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเรือต้องแจ้งแก่กรมสรรพสามิตเพื่อชำระภาษี
  • เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่
เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่ ถ้าเป็นสินค้านำเข้าตอบ ใช่ ถ้าไม่ใช่สินค้านำเข้าตอบ ไม่
ค่าที่เป็นไปได้:ใช่ / ไม่

พิกัดอัตราภาษีหินอ่อนและหินแกรนิต

การเชื่อมโยงกับพิกัดศุลกากร

เอกสารอ้างอิง

  1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
  2. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527