หินอ่อนและหินแกรนิต (พรบ. พ.ศ.2560)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าหินอ่อนและหินแกรนิตตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความหมายตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

แผ่นกระเบื้องหินอ่อน
หินแกรนิตก้อน

ความหมายตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตอนที่ 11

  • หินอ่อน หมายความว่า หินซึ่งแปรสภาพ จากหินปูน ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลัก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือลักษณะใด ซึ่งสามารถนําไปขึ้นรูป ตัด หรือแกะสลักเป็นรูปร่างหรือลวดลายได้
  • หินแกรนิต หมายความว่า หินอัคนี ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยแร่ควอรตซ์และเฟลด์สปาร์เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบและลักษณะใดซึ่งกรดไม่กัด แข็งและทนทาน สามารถนําไปใช้งานก่อสร้างและประดับตกแต่ง


พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
ตอนที่ 11 สินค้าหินอ่อนและหินแกรนิต
11.01 หินอ่อนและหินแกรนิต 30


กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าหินอ่อนและหินแกรนิตในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้