ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องดื่ม"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(ตัวอย่างการคำนวณภาษี)
(ประกาศกรมสรรพสามิต)
 
(มิได้แสดง 41 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 5 คน)
แถว 1: แถว 1:
==ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องดื่ม==
 
[[File:Shingha Drinking Soda 325ml,.jpg|thumb|น้ำโซดา]]
 
[[File:Coke_zero.JPG|thumb|น้ำอัดลม]]
 
[[File:Britvic drinks 2636.JPG|thumb|น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก]]
 
ตาม [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BE08/%BE08-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527] ได้ให้ความหมายของสินค้าเครื่องดื่มที่จัดเก็บภาษี ดังนี้ เครื่องดื่ม หมายความว่า สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปนและไม่มีแอลกอฮอล์ โดยจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ เช่น น้ำแร่ น้ำหวาน น้ำผลไม้ น้ำพืชผัก และน้ำโซดา เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงเครื่องดื่มที่ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม ไม่ว่า จะขายด้วยวิธีใด แม้จะไม่ได้บรรจุภาชนะและผนึกไว้ แต่ไม่รวมถึง
 
* น้ำ หรือน้ำแร่ตามธรรมชาติ
 
* น้ำกลั่น หรือน้ำกรองสำหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง
 
* เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี
 
* น้ำนมจืด น้ำนมอื่น ๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร
 
* เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 
  
==กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง==
+
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องดื่ม ==
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม มีดังต่อไปนี้
+
[[ไฟล์:Shingha_Drinking_Soda.jpg|180px|thumb|right|น้ำโซดา]]
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C007/%C007-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
+
[[ไฟล์:Coke.jpeg|180px|thumb|right|น้ำอัดลม]]
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BE08/%BE08-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
+
[[ไฟล์:U.jpg|180px|thumb|right|น้ำผักและผลไม้]]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/001/18.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2534]
+
 
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/036/15.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540]
+
[[ไฟล์:can-of-coke.jpg|180px|thumb|right|คุณลักษณะสินค้าเครื่องดื่ม]]
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/035/44.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม 2551]
+
 
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/100/20.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มนำผลไม้และน้ำพืชผัก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 เมษายน 2551]
+
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 2 '''เครื่องดื่ม''' หมายความว่า
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/170/43.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มนำผลไม้และน้ำพืชผัก (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2552]
+
 
 +
(1) สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปน ซึ่งไม่มีแอลกอฮอล์หรือมีแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 0.5 อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ แต่ไม่รวมถึง
 +
 
 +
:() น้ำหรือน้ำแร่ตามธรรมชาติ
 +
 
 +
:(ข) น้ำกลั่นหรือน้ำกรองสำหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง
 +
 
 +
:() เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี
 +
 
 +
:(ง) น้ำนมจืด น้ำนมอื่น ๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร
 +
 
 +
:(จ) เครื่องดื่มซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
 +
 
 +
:(ฉ) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 +
 
 +
(2) หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก
 +
 
 +
(3) อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  
==คุณลักษณะสินค้า==
 
[[file:Detail-beverage.png|200px|thumb|right|คุณลักษณะสินค้าเครื่องดื่ม]]
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ลำดับที่'''
+
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ลำดับที่'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ชื่อข้อมูลสินค้า'''
+
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ชื่อข้อมูลสินค้า'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ความหมาย'''
+
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ความหมาย'''
|-
+
|- valign="top"
 
| 1||ชื่อผลิตภัณฑ์||ชื่อผลิตภัณฑ์ของสินค้า ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ตามมาตรฐานฉลากสินค้าของอย.
 
| 1||ชื่อผลิตภัณฑ์||ชื่อผลิตภัณฑ์ของสินค้า ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ตามมาตรฐานฉลากสินค้าของอย.
|-
+
|- valign="top"
| 2||ยี่ห้อ||เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าหลักของสินค้าหรือบริการ
+
| 2||ยี่ห้อ||เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2560
|-
+
|- valign="top"
| 3||ขนาดบรรจุ||ปริมาตรสุทธิของ สินค้าเครื่องดื่ม ต่อหนึ่งหน่วยภาชนะ มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซ็นติเมตร (ลบซม.) เท่านั้น ยกเว้นเครื่องขายเครื่องดื่มให้ระบุปริมาตรสุทธิเป็นหน่วยลิตร
+
| 3||ขนาดบรรจุ||ปริมาตรสุทธิของ สินค้าเครื่องดื่ม ต่อหนึ่งหน่วยภาชนะ มีหน่วยเป็นลิตร
|-
+
|- valign="top"
 
| 4||มีกลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม||ระบุว่าเป็นสินค้าเครื่องดื่มที่บรรจุภาชนะ หรือ ได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
 
| 4||มีกลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม||ระบุว่าเป็นสินค้าเครื่องดื่มที่บรรจุภาชนะ หรือ ได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
|-
+
|- valign="top"
| 5||เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่||ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่
+
| 5||มีการเติมสารให้ความหวานหรือปรุงแต่งกลิ่นรสหรือไม่||ระบุว่าสินค้าเครื่องดื่มมีการเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือ ปรุงกลิ่นรสหรือไม่
|-
+
|- valign="top"
| 6||มีการอัดก๊าซหรือไม่||ระบุว่าสินค้าเครื่องดื่มนี้มีการอัดก๊าซหรือไม่ (เครื่องดื่มที่มีการอัดก๊าซ หมายความรวมถึงน้ำแร่ตามธรรมชาติที่มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินกว่าปริมาณก๊าซคาบอนไดออกไซด์จากแหล่งที่ผลิตน้ำแร่นั้นด้วย)
+
| 6||เป็นอาหารชนิดเหลวหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือไม่||เป็นอาหารชนิดเหลวหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือไม่
|-
+
|- valign="top"
| 7||มีการเติมสารให้ความหวานหรือปรุงแต่งกลิ่นรสหรือไม่||ระบุว่าสินค้าเครื่องดื่มมีการเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือ ปรุงกลิ่นรสหรือไม่
+
| 7||มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักหรือไม่||ระบุว่าสินค้าเครื่องดื่มมีส่วนผสมของน้ำพืชผักหรือไม่
|-
+
|- valign="top"
| 8||มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักหรือไม่||ระบุว่าสินค้าเครื่องดื่มมีส่วนผสมของน้ำพืชผักหรือไม่
+
| 8||เป็นหัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มหรือไม่||ใช้ระบุว่าเป็นหัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มหรือไม่
|-
+
|- valign="top"
| 9||ส่วนผสมหลักของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักและร้อยละ||มีส่วนผสมหลักที่เป็นน้ำผลไม้และน้ำพืชผักชนิดใดอยู่ในเครื่องดื่ม และมีส่วนผสมนี้คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของเครื่องดื่ม ทั้งนี้ควรตรงตามที่ระบุในฉลากสินค้า อย.
+
| 9||ปริมาณของสารให้ความหวาน||ระบุปริมาณของน้ำตาลหรือสารให้ความหวาน มีหน่วยเป็นปริมาณน้ำตาล (กรัม) ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
- สามารถระบุได้มากกว่า 1 รายการ แต่ไม่ควรเกิน 15 รายการ
+
|- valign="top"
 +
| 10||หน่วยภาชนะ/ หน่วยนับสำหรับเครื่องขายเครื่องดื่ม||ใช้ระบุหน่วยภาชนะบรรจุของสินค้าเครื่องดื่ม เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีตามปริมาณ หรือประกาศราคาขายต่อหน่วย สำหรับเครื่องขายเครื่องดื่มจะหมายถึงหน่วยนับ สำหรับการคำนวณภาษีตามปริมาณ หรือประกาศราคาขายต่อหน่วย โดยปกติจะระบุเป็น ลิตร
 +
|- valign="top"
 +
| 11||ราคาขายปลีกแนะนำ||ตามร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต “ราคาขายปลีกแนะนำ”  หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะนำที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า กำหนดให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายโดยสุจริตและเปิดเผยในตลาดปกติ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ที่องค์กรของรัฐบาลเสียแทนผู้ขายสินค้าตามประมวลรัษฎากร และภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 +
|}
  
- สินค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักจะต้องระบุค่าคุณสมบัติของสินค้า “ส่วนผสมหลัก และร้อยละของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักในเครื่องดื่ม” เสมอ (required property) สินค้าเครื่องดื่มที่มิได้มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ไม่ต้องระบุค่าคุณสมบัตินี้
+
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
|-
+
 
| 10||มีส่วนผสมของสารที่ให้พลังงานหรือไม่||มีส่วนผสมของสารที่ให้พลังงานหรือไม่ เช่น ทอรีน อินโนซิทอล หรือ กลูโคโรโนแลกโตน เป็นต้น (สินค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักจะต้องระบุค่าคุณสมบัติของสินค้า “มีส่วนผสมของสารที่ให้พลังงานหรือไม่” เสมอ (required property) สินค้าเครื่องดื่มที่มิได้มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก อาจระบุค่าคุณสมบัตินี้หรือไม่ก็ได้ (optional property))
+
===พระราชบัญญัติ===
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/list-legal.pdf ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461) ]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462) ]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_EN.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464) ]
 +
 
 +
===กฎกระทรวง===
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/52.PDF กฎกระทรวง การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 15)]
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 17)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 29)]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87/T_0009.PDF กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 397)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/17.PDF กฎกระทรวง กำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 7)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/20.PDF กฎกระทรวง กำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 8)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/49.PDF กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ ของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 14)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/7.PDF กฎกระทรวง การพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 4)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/40.PDF กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 11)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/32.PDF กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 10)]
 +
 
 +
===ประกาศกระทรวงการคลัง===
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32) ]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/019/4.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกําหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา 23  (เลขอ้างอิง 252) ]
 +
 
 +
===ประกาศกรมสรรพสามิต===
 +
 
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/img-200508121056.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปิดทำการชั่วคราว (เลขอ้างอิง 502)]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200508164203.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 13) (เลขอ้างอิง 504)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzay/~edisp/uatucm302269.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้าเครื่องดื่มตามพิกัดอัตราภาษี (เลขอ้างอิง 101)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290546.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล (เลขอ้างอิง 100)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzaw/~edisp/uatucm300324.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก พ.ศ.2560 (เลขอ้างอิง 116)]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-190806103356.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 377)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mze3/~edisp/uatucm317561.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 182)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/258/T_0020.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น (เลขอ้างอิง 391)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297090.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่าและการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้าเครื่องดื่ม (เลขอ้างอิง 152)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290549.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ (เลขอ้างอิง 97)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290568.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน (เลขอ้างอิง 105)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298971.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 112)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza5/~edisp/uatucm309818.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 177)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmx/~edisp/uatucm331759.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 190)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290564.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (เลขอ้างอิง 108)]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97_3.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 249)]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7_%E0%B8%89_2.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 243)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296521.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 113)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301314.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในสถานที่อื่นใดตามมาตรา 26(1) หรือการนำสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดกลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรม หรือจากคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดอีกแห่งหนึ่งไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา 26 (2) หรือการนำสินค้าไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน กรณีเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนเลิกกิจการตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) และการนำสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรส่งกลับคืนโรงอุตสาหกรรมหรือสถานที่อื่นใดตามมาตรา 103 วรรคสอง (เลขอ้างอิง 153)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzaz/~edisp/uatucm303533.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาของสินค้าการพิจารณาราคาฐานนิยม และสถานที่ขายสินค้า (เลขอ้างอิง 173)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk5/~edisp/uatucm299448.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 82)]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/4.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 7) (เลขอ้างอิง 394)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306539.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 174)]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7_%E0%B8%89_2.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) (เลขอ้างอิง 243)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293316.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (เลขอ้างอิง 140)]
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293198.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการอนุญาตให้นำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร (เลขอ้างอิง 135)]
 +
 
 +
===ระเบียบกรมสรรพสามิต===
 +
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293197.pdf ระเบียบกรมสรรพสามิต เรื่อง การใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 64)]
 +
 
 +
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม ==
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
! rowspan=3 style="width: 6%;"| ประเภทที่
 +
! rowspan=3 style="width: 49%;"|รายการ
 +
! colspan=3 style="width: 31%;"| อัตราภาษี
 
|-
 
|-
| 11||สัดส่วนของสารให้ความหวาน||สัดส่วนของน้ำตาลหรือสารให้ความหวานที่เติมลงในเครื่องดื่ม ทั้งนี้ควรตรงตามที่ระบุในฉลากสินค้า อย. (คุณสมบัติของสินค้านี้เป็นการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต อาจระบุค่าคุณสมบัตินี้หรือไม่ก็ได้ (optional property))
+
! rowspan=2 style="width: 15%;"|ตามมูลค่าร้อยละ
 +
! colspan=2 style="width: 16%;"|ตามปริมาณ
 
|-
 
|-
| 12||มีส่วนผสมของสารคาเฟอีนหรือไม่||มีส่วนผสมของสารคาเฟอีนหรือไม่ (คุณสมบัติของสินค้านี้เป็นการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต อาจระบุค่าคุณสมบัตินี้หรือไม่ก็ได้ (optional property))
+
! style="width: 8%;"|หน่วย
 +
! style="width: 8%;"|หน่วยละ (บาท)
 
|-
 
|-
| 13||สัดส่วนของสารคาเฟอีน||สัดส่วนของสารคาเฟอีนในเครื่องดื่ม ทั้งนี้ควรตรงตามที่ระบุในฉลากสินค้า อย. (คุณสมบัติของสินค้านี้เป็นการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต อาจระบุค่าคุณสมบัตินี้หรือไม่ก็ได้ (optional property))
+
| 02.01
|-
+
|| น้ำแร่เทียม น้ำโซดา และน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้ หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรสและน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้ หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส
| 14||หน่วยภาชนะ/ หน่วยนับสำหรับเครื่องขายเครื่องดื่ม||ใช้ระบุหน่วยภาชนะบรรจุของสินค้าเครื่องดื่ม เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีตามปริมาณ หรือประกาศราคาขายต่อหน่วย สำหรับเครื่องขายเครื่องดื่มจะหมายถึงหน่วยนับ สำหรับการคำนวณภาษีตามปริมาณ หรือประกาศราคาขายต่อหน่วย โดยปกติจะระบุเป็น ลิตร
+
| align="center" |14
|-
+
| align="center"|ลิตร
| 15||ราคาขายปลีกแนะนำ||ตามร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต “ราคาขายปลีกแนะนำ” หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะนำที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า กำหนดให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายโดยสุจริตและเปิดเผยในตลาดปกติ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ที่องค์กรของรัฐบาลเสียแทนผู้ขายสินค้าตามประมวลรัษฎากร และภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
+
| align="center"|0
 +
|- valign="top"
 +
 
 +
| 02.02|| น้ำแร่และน้ำอัดลมที่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้ หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้ หรือน้ำพืชผักตามประเภทที่ 02.03||||||
 +
|- valign="top"
 +
| ||(1) น้ำแร่และน้ำอัดลมที่เติมน้ำตาลหรือ สารที่ทำให้ หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือ น้ำพืชผักตามประเภทที่ 02.03 ทั้งนี้ การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกำหนด||||||
 +
|- valign="top"
 +
| ||    () ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรือที่มีปริมาณน้ำตาล ไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |14
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |0
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |14
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |0.10
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |14
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |0.30
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ง) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |14
 +
| align="center" |ลิตร  
 +
| align="center" |1
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |14
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |3
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |14
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |5
 +
|- valign="top"
 +
| ||(2) เครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีการเติมสารอาหาร หรือสารอื่นที่ได้รับเลขสารบบอาหารตามกฎหมาย ว่าด้วยอาหารและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี ประกาศกำหนดแต่ไม่รวมถึง เครื่องดื่มเกลือแร่ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนตามกฎหมายว่าด้วยอาหารซึ่งต้องแสดงข้อความจำกัดการดื่มบนฉลาก ทั้งนี้การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ กำหนด||||||
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรือที่มีปริมาณน้ำตาล ไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |10
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |0
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |10
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |0.10
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |10
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |0.30
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ง) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |10
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |1
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |10
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |3
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัมต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |10
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |5
 +
|- valign="top"
 +
 
 +
| 02.03|| น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้ หมักและไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาล หรือสารให้ ความหวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม||||||
 +
|- valign="top"
 +
| ||(1) น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือ สารทำให้ หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม||||||
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรือที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |10
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |0
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |10
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |0.10
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |10
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |0.30
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ง) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |10
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |1
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัมต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |10
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |3
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัมต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |10
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |5
 +
|- valign="top"
 +
 
 +
| ||(2) น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผัก ที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี ประกาศกำหนด ทั้งนี้การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด||||||
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรือที่มีปริมาณน้ำตาล ไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |0
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |0.10
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |0.30
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ง) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |1
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัมต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |3
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัมต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |5
 +
|- valign="top"
 +
| ||(3) น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผัก (2) เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น ที่ได้รับเลขสารบบอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี ประกาศกำหนด||||||
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรือที่มีปริมาณ น้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวาน อื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |3
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |0
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
 +
| align="center" |3
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |0.10
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |3
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |0.30
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ง) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |3
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |1
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |3
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |3
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |3
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |5
 +
|- valign="top"
 +
 
 +
| 02.04|| หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก||||||
 +
|- valign="top"
 +
| ||(1) หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิต เครื่องดื่มพร้อมดื่ม เพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก ทั้งนี้การตรวจวัดปริมาณน้ำตาล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกำหนด||||||
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรือที่มีปริมาณ น้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |9
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |10
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |12
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ง) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |16
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |30
 +
|- valign="top"
 +
| ||    (ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
 +
| align="center" |0
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |44
 +
|- valign="top"
 +
| 02.05|| อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 +
| align="center" |30
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |20
 +
|- valign="top"
 +
| 02.90|| อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 +
| align="center" |30
 +
| align="center" |ลิตร
 +
| align="center" |20
 +
|- valign="top"
 
|}
 
|}
  
==พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม==
+
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม  ==
 +
 
 +
[http://etrs.beehive.asia/taxRecommendation/searchTaxDuty/beverage ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม ] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าเครื่องดื่ม  โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า
 +
 
 +
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! width="70px"| ประเภทที่
+
! style="width: 10%;"| หมายเลขแบบ
! width="300px"| รายการ
+
! style="width: 75%;"| ชื่อแบบ
! อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ
+
! style="width: 15%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
! อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท)
+
! ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
+
! ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามตามปริมาณ (หน่วย-บาท)
+
 
|-
 
|-
| 02.01
+
| ภส.01-01
| colspan=8 | น้ำแร่เทียม น้ำโซดา และน้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆและไม่ปรุงกลิ่นรส
+
| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps01-01filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-01-01filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 02.01 (1)
+
| ภส.02-01
| (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 ลบ.ซม.
+
| แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.. 2560
| align="center" | 25
+
|
| align="center" | 0.77  ต่อ หน่วยภาชนะ
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf แบบฟอร์ม]
| align="center" | 25
+
*[[media:Ps02-01filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
| align="center" | 0.77  ต่อ หน่วยภาชนะ
+
*[[media:Ps-02-01filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 02.01 (2)
+
| ภส.03-01
| (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกว่า 440 ลบ.ซม.
+
| แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2)ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.. 2560
| align="center" | 25
+
|
| align="center" | 0.77 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม.
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301315.pdf แบบฟอร์ม]
| align="center" | 25
+
*[[media:Ps03-01filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
| align="center" | 0.77 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม.
+
*[[media:Ps-03-01filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 02.01 (3)
+
| ภส.03-01/2
| (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
+
| แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
| align="center" | 25
+
|
| align="center" | 0.77 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม.
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296710.pdf แบบฟอร์ม] 
| align="center" | 25
+
*[[media:Ps03-01-2filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
| align="center" | 0.77 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม.
+
*[[media:Ps-03-01-2filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 02.02
+
| ภส.03-07
| colspan=8 |น้ำแร่ และน้ำอัดลมที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆหรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตามประเภทที่ 02.03
+
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(1) (2) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps03-07filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-03-07filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 02.02 (1)
+
| ภส.03-10
| (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 ลบ.ซม.
+
| แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา58 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.. 2560
| align="center" | 20
+
|
| align="center" | 0.45 ต่อ หน่วยภาชนะ
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290035.pdf แบบฟอร์ม]  
| align="center" | 20
+
*[[media:Ps03-10filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
| align="center" | 0.37  ต่อ หน่วยภาชนะ
+
*[[media:Ps-03-10filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 02.02 (2)
+
| ภส.03-11
| (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกว่า 440 ลบ.ซม.
+
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
| align="center" | 20
+
|
| align="center" | 0.45 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม.
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]
| align="center" | 20
+
*[[media:Ps03-11filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
| align="center" | 0.37 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม.
+
*[[media:Ps-03-11filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 02.02 (3)
+
| ภส.05-01
| (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
+
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
| align="center" | 20
+
|
| align="center" | 0.45 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม.
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf แบบฟอร์ม]
| align="center" | 20
+
*[[media:Ps05-01filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
| align="center" | 0.37 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม.
+
*[[media:Ps-05-01filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 02.03
+
| ภส.05-01/1
| colspan=8 | น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานอื่นๆหรือไม่ก็ตาม
+
| แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 103และสำหรับน้ำมันและมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-01-1filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-05-01-1filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 02.03 (1)
+
| ภส.05-01/2
| (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 ลบ.ซม.
+
| แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4)
| align="center" | 20
+
|
| align="center" | 0.45  ต่อ หน่วยภาชนะ
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf แบบฟอร์ม]
| align="center" | 20
+
*[[media:Ps05-01-2filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
| align="center" | 0.37  ต่อ หน่วยภาชนะ
+
*[[media:Ps-05-01-2filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 02.03 (2)
+
| ภส.05-02
| (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกว่า 440 ลบ.ซม.
+
| แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.. 2560
| align="center" | 20
+
|
| align="center" | 0.45 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม.
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf แบบฟอร์ม]
| align="center" | 20
+
*[[media:Ps05-02filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
| align="center" | 0.37 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม.
+
*[[media:Ps-05-02filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 02.03 (3)
+
| ภส.05-03
| (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
+
| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
| align="center" | 20
+
|
| align="center" | 0.45 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม.
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf แบบฟอร์ม] 
| align="center" | 20
+
*[[media:Ps05-03filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
| align="center" | 0.37 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม.
+
*[[media:Ps-05-03filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
|  
+
| ภส.05-04
| colspan=8 | น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานอื่นๆหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ต้องมีส่วนผสมตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกำหนดและต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิตก่อน
+
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf แบบฟอร์ม]
 +
*[[media:Ps05-04filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-05-04filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 02.03 (1)
+
| ภส.05-04/1
| (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 ลบ.ซม.
+
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
| align="center" | 20
+
|
| align="center" | 0.45 ต่อ หน่วยภาชนะ
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf แบบฟอร์ม]  
| colspan=2 align="center" | ยกเว้นภาษี
+
*[[media:Ps05-04-1filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-05-04-1filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 02.03 (2)
+
| ภส.05-04/2
| (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกว่า 440 ลบ.ซม.
+
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
| align="center" | 20
+
|
| align="center" | 0.45 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม.
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf แบบฟอร์ม]
| colspan=2 align="center" | ยกเว้นภาษี
+
*[[media:Ps05-04-2filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps-05-04-2filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| 02.03 (3)
+
| ภส.05-05
| (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
+
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
| align="center" | 20
+
|
| align="center" | 0.45 ต่อ 440 ลบ.ซม. เศษนับเป็น 440 ลบ.ซม.
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297224.pdf แบบฟอร์ม]
| colspan=2 align="center" | ยกเว้นภาษี
+
*[[media:Ps05-05filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
|}
+
*[[media:Ps-05-05filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
+
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
+
{| class="wikitable"
+
! หมายเลขแบบ
+
! ชื่อแบบ
+
! ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
+
 
|-
 
|-
| ภษ.01-04
+
| ภส.05-06
| คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
+
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(3)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-04.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297222.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-04instruction-car.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-06filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-04filled-air.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-06filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-05
+
| ภส.05-12
| คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต
+
| แบบคำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-05.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps01-05instruction-car.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-12filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-05filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-12filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-12
+
| ภส.05-12/1
| แบบรายงานภาษี
+
|รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-12.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-12instruction-car.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-12-1filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-12filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-12-1filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-12ข
+
| ภส.05-13
| คำขอชำระภาษีสรรพสามิตในกรณีดัดแปลงรถยนต์
+
| คำขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzix/~edisp/uatucm321474.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps05-13filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-13filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-15
+
| ภส.06-01
| คำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโดรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน
+
| แบบคำขอรับแสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่ม ตามาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-15.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296780.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps06-01filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-15filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-06-01filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-28
+
| ภส.06-02
| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
+
| แบบคำขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม ณ โรงงานผู้ผลิตเครื่องดื่มในต่างประเทศ ตามาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-28.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296779.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps06-02filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-28filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-06-02filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-28/1
+
| ภส.06-08
| แบบคำขอยกเว้น สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไปเก็บพักไว้ที่สถานที่เก็บสินค้า
+
| คำขออนุญาตนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร ตามาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-28-1.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296775.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps06-08filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-28-1filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-06-08filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-29
+
| ภส.06-09
| แบบรายการวัตุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
+
| แบบคำขอซื้อและใบอนุญาตให้ซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามาตรา 79 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-29.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290349.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps06-09filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-29filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-06-09filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-29/1ง
+
| ภส.06-10
| แบบงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
+
| คำขอขนและใบขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามาตรา 80 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|  
+
|
*[[media:Ps01-29-1ง.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290348.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps06-10filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
*[[media:|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-06-10filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภส.07-01
 +
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 +
|
 +
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf แบบฟอร์ม] 
 +
*[[media:Ps07-01filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 +
*[[media:Ps-07-01filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-35
+
| ภส.07-02
| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี
+
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-35.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps07-02filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-35filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-07-02filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-42
+
| ภส.07-03
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า
+
| บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-42.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps07-03filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-42filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-07-03filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
| ภษ.01-44
+
| ภส.07-04
| แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
+
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps01-44.pdf |แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
+
*[[media:Ps07-04filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps01-44filled-car.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-07-04filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 
|}
 
|}
  
== การคำนวณภาษีสรรพสามิตในอัตราตามปริมาณ ==
+
== การคำนวณภาษี ==
 
+
{{การคำนวณภาษีตามปริมาณ}}
+
  
== การคำนวณภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่า ==
+
สินค้าเครื่องดื่มได้กำหนดการเก็บภาษีตามมูลค่าและตามปริมาณ
{{การคำนวณภาษี}}
+
  
== ตัวอย่างการคำนวณภาษี ==
+
===วิธีการคำนวณภาษี===
บริษัท แสนดี จำกัด ผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม เครื่องหมาย “แสนดี” จำนวน 10,000 ขวด ขนาดบรรจุภาชนะละ 500 ซี.ซี. ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) ขวดละ 8 บาท
+
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า<br>
  
อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 20 และอัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณชนิด บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 440 ซี.ซี. ภาชนะละ 0.37 บาท เศษของ 440 ซี.ซี. ให้นับเป็น 440 ซี.ซี.
+
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (อัตราภาษีตามปริมาณความหวาน x ปริมาตรสุทธิ(มิลลิลิตร) / 1,000 )<br>
  
'''1. ภาษีอัตราภาษีตามปริมาณ'''
+
ภาษีพึงชำระ ​=  ภาษีสรรพสามิตรวมทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า + (ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)<br>
  
จำนวนเครื่องดื่ม 1 ขวดต่อ 440 ซี.ซี. = 500 ซี.ซี./ 440
+
===ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
                                                  = 1.14 หน่วยต่อ 440 ซี.ซี.  = 2 หน่วย (เศษของ 440 ซี.ซี.ให้นับเป็น 440 ซี.ซี.)
+
เครื่องดื่มน้ำอัดลมยี่ห้อ ก. ขนาดกระป๋อง 325 มิลลิลิตร ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม VAT 10 บาท<br>
 +
น้ำตาล 11 กรัม/100 มิลลิลิตร เสียภาษีมูลค่าตามความหวาน 1 บาท/ลิตร<br>
  
ภาษีสรรพสามิต = ปริมาณ x อัตราภาษี
+
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า<br>
                        = 10,000 x 2 x 0.37 บาท
+
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า  = (10 x 0.14) = 1.40<br>
                        = 7,400 บาท
+
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (อัตราภาษีตามปริมาณความหวาน x ปริมาตรสุทธิ(มิลลิลิตร) / 1,000 )<br>
 +
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (1 x 325) / 1,000 = 0.33<br>
 +
ภาษีสรรพสามิตรวมทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า  =   1.40 + 0.33 = 1.73<br>
 +
ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x อัตราภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)<br>
 +
ภาษีพึงชำระ ​= 1.73 + (1.73 x 0.1) = 1.90 บาท<br>
  
'''2. ภาษีอัตราภาษีตามมูลค่า'''
+
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่ม==
ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษี
+
                        = (10,000 x 8) x 20/100
+
                        = 16,000 บาท
+
  
จะเห็นได้ว่าภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าที่คำนวณได้ สูงกว่า ภาษีตามปริมาณที่คำนวณได้ เพราะฉะนั้นจะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 16,000 บาทพร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 1,600 บาท รวมภาษีต้องชำระ = 17,600 บาท
+
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเครื่องดื่ม จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม [[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่ม]]
 +
==ข้อเสนอแนะ==
 +
หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6HPoqeqiYDNoIjAM4Qd0pFFtlHoGM7LWUu6jr6q6eRDPdg/viewform แบบฟอร์ม]

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 06:12, 17 มิถุนายน 2563

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องดื่ม

น้ำโซดา
น้ำอัดลม
น้ำผักและผลไม้
คุณลักษณะสินค้าเครื่องดื่ม

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 2 เครื่องดื่ม หมายความว่า

(1) สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปน ซึ่งไม่มีแอลกอฮอล์หรือมีแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 0.5 อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ แต่ไม่รวมถึง

(ก) น้ำหรือน้ำแร่ตามธรรมชาติ
(ข) น้ำกลั่นหรือน้ำกรองสำหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง
(ค) เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี
(ง) น้ำนมจืด น้ำนมอื่น ๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(จ) เครื่องดื่มซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
(ฉ) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(2) หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก

(3) อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ลำดับที่ ชื่อข้อมูลสินค้า ความหมาย
1 ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ของสินค้า ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ตามมาตรฐานฉลากสินค้าของอย.
2 ยี่ห้อ เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2560
3 ขนาดบรรจุ ปริมาตรสุทธิของ สินค้าเครื่องดื่ม ต่อหนึ่งหน่วยภาชนะ มีหน่วยเป็นลิตร
4 มีกลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม ระบุว่าเป็นสินค้าเครื่องดื่มที่บรรจุภาชนะ หรือ ได้จากเครื่องขายเครื่องดื่ม
5 มีการเติมสารให้ความหวานหรือปรุงแต่งกลิ่นรสหรือไม่ ระบุว่าสินค้าเครื่องดื่มมีการเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือ ปรุงกลิ่นรสหรือไม่
6 เป็นอาหารชนิดเหลวหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือไม่ เป็นอาหารชนิดเหลวหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือไม่
7 มีส่วนผสมของน้ำผลไม้และน้ำพืชผักหรือไม่ ระบุว่าสินค้าเครื่องดื่มมีส่วนผสมของน้ำพืชผักหรือไม่
8 เป็นหัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มหรือไม่ ใช้ระบุว่าเป็นหัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มหรือไม่
9 ปริมาณของสารให้ความหวาน ระบุปริมาณของน้ำตาลหรือสารให้ความหวาน มีหน่วยเป็นปริมาณน้ำตาล (กรัม) ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
10 หน่วยภาชนะ/ หน่วยนับสำหรับเครื่องขายเครื่องดื่ม ใช้ระบุหน่วยภาชนะบรรจุของสินค้าเครื่องดื่ม เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีตามปริมาณ หรือประกาศราคาขายต่อหน่วย สำหรับเครื่องขายเครื่องดื่มจะหมายถึงหน่วยนับ สำหรับการคำนวณภาษีตามปริมาณ หรือประกาศราคาขายต่อหน่วย โดยปกติจะระบุเป็น ลิตร
11 ราคาขายปลีกแนะนำ ตามร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต “ราคาขายปลีกแนะนำ” หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะนำที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า กำหนดให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายโดยสุจริตและเปิดเผยในตลาดปกติ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ที่องค์กรของรัฐบาลเสียแทนผู้ขายสินค้าตามประมวลรัษฎากร และภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

ระเบียบกรมสรรพสามิต

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
02.01 น้ำแร่เทียม น้ำโซดา และน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้ หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรสและน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้ หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส 14 ลิตร 0
02.02 น้ำแร่และน้ำอัดลมที่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้ หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้ หรือน้ำพืชผักตามประเภทที่ 02.03
(1) น้ำแร่และน้ำอัดลมที่เติมน้ำตาลหรือ สารที่ทำให้ หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือ น้ำพืชผักตามประเภทที่ 02.03 ทั้งนี้ การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกำหนด
    (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรือที่มีปริมาณน้ำตาล ไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 14 ลิตร 0
    (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม 14 ลิตร 0.10
    (ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 14 ลิตร 0.30
    (ง) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 14 ลิตร 1
    (จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 14 ลิตร 3
    (ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 14 ลิตร 5
(2) เครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีการเติมสารอาหาร หรือสารอื่นที่ได้รับเลขสารบบอาหารตามกฎหมาย ว่าด้วยอาหารและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี ประกาศกำหนดแต่ไม่รวมถึง เครื่องดื่มเกลือแร่ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนตามกฎหมายว่าด้วยอาหารซึ่งต้องแสดงข้อความจำกัดการดื่มบนฉลาก ทั้งนี้การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ กำหนด
    (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรือที่มีปริมาณน้ำตาล ไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 10 ลิตร 0
    (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม 10 ลิตร 0.10
    (ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 10 ลิตร 0.30
    (ง) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 10 ลิตร 1
    (จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 10 ลิตร 3
    (ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัมต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 10 ลิตร 5
02.03 น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้ หมักและไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาล หรือสารให้ ความหวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
(1) น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือ สารทำให้ หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
    (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรือที่มีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 10 ลิตร 0
    (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 10 ลิตร 0.10
    (ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 10 ลิตร 0.30
    (ง) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 10 ลิตร 1
    (จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัมต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 10 ลิตร 3
    (ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัมต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 10 ลิตร 5
(2) น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผัก ที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี ประกาศกำหนด ทั้งนี้การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
    (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรือที่มีปริมาณน้ำตาล ไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 0 ลิตร 0
    (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 0 ลิตร 0.10
    (ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 0 ลิตร 0.30
    (ง) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 0 ลิตร 1
    (จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัมต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 0 ลิตร 3
    (ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัมต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 0 ลิตร 5
(3) น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผัก (2) เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น ที่ได้รับเลขสารบบอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี ประกาศกำหนด
    (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรือที่มีปริมาณ น้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวาน อื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 3 ลิตร 0
    (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร และไม่ว่าจะมีสารที่ทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม 3 ลิตร 0.10
    (ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 3 ลิตร 0.30
    (ง) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 3 ลิตร 1
    (จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 3 ลิตร 3
    (ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 3 ลิตร 5
02.04 หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก
(1) หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิต เครื่องดื่มพร้อมดื่ม เพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก ทั้งนี้การตรวจวัดปริมาณน้ำตาล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกำหนด
    (ก) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรือที่มีปริมาณ น้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 0 ลิตร 9
    (ข) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 0 ลิตร 10
    (ค) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 0 ลิตร 12
    (ง) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 0 ลิตร 16
    (จ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 0 ลิตร 30
    (ฉ) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 0 ลิตร 44
02.05 อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 30 ลิตร 20
02.90 อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 30 ลิตร 20

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าเครื่องดื่ม โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01 แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2)ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01/2 แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(1) (2) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-10 แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา58 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-01/1 แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 103และสำหรับน้ำมันและมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-01/2 แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4)
ภส.05-02 แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-04 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
ภส.05-04/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/2 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ภส.05-05 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-06 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(3)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12 แบบคำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12/1 รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-13 คำขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560
ภส.06-01 แบบคำขอรับแสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่ม ตามาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.06-02 แบบคำขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม ณ โรงงานผู้ผลิตเครื่องดื่มในต่างประเทศ ตามาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.06-08 คำขออนุญาตนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร ตามาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.06-09 แบบคำขอซื้อและใบอนุญาตให้ซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามาตรา 79 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.06-10 คำขอขนและใบขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามาตรา 80 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

การคำนวณภาษี

สินค้าเครื่องดื่มได้กำหนดการเก็บภาษีตามมูลค่าและตามปริมาณ

วิธีการคำนวณภาษี

ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า

ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (อัตราภาษีตามปริมาณความหวาน x ปริมาตรสุทธิ(มิลลิลิตร) / 1,000 )

ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิตรวมทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า + (ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

เครื่องดื่มน้ำอัดลมยี่ห้อ ก. ขนาดกระป๋อง 325 มิลลิลิตร ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม VAT 10 บาท
น้ำตาล 11 กรัม/100 มิลลิลิตร เสียภาษีมูลค่าตามความหวาน 1 บาท/ลิตร

ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = (10 x 0.14) = 1.40
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (อัตราภาษีตามปริมาณความหวาน x ปริมาตรสุทธิ(มิลลิลิตร) / 1,000 )
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (1 x 325) / 1,000 = 0.33
ภาษีสรรพสามิตรวมทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า = 1.40 + 0.33 = 1.73
ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x อัตราภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)
ภาษีพึงชำระ ​= 1.73 + (1.73 x 0.1) = 1.90 บาท

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่ม

เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเครื่องดื่ม จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่ม

ข้อเสนอแนะ

หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก แบบฟอร์ม