ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องดื่ม (พรบ. พ.ศ.2560)"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'เข้าชมรายละเอียดของสินค้ารถยนต์ตามพระราชบัญญั...')
 
แถว 1: แถว 1:
เข้าชมรายละเอียดของสินค้ารถยนต์ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 [[รถยนต์|คลิกที่นี่]]
+
เข้าชมรายละเอียดของสินค้าเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 [[เครื่องดื่ม|คลิกที่นี่]]
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ารถยนต์ ==
+
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องดื่ม ==
 
[[File:New jazz.jpg|thumb|รถยนต์นั่ง]]
 
[[File:New jazz.jpg|thumb|รถยนต์นั่ง]]
 
[[File:2003-2005 Toyota Alphard Hybrid.jpg |thumb|รถยนต์โดยสาร]]
 
[[File:2003-2005 Toyota Alphard Hybrid.jpg |thumb|รถยนต์โดยสาร]]
 
[[File:800px-Ford F150 Single Cab.JPG|thumb|รถยนต์กระบะ]]
 
[[File:800px-Ford F150 Single Cab.JPG|thumb|รถยนต์กระบะ]]
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 6
+
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 2 '''เครื่องดื่ม''' หมายความว่า
*'''รถยนต์''' หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น แต่ไม่รวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนต์มีพ่วงข้างไม่เกินหนึ่งล้อ รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และรถยนต์ที่รัฐมนตรีกำหนด
+
# สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปน ซึ่งไม่มีแอลกอฮอล์หรือมีแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ ๐.๕ อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้แต่ไม่รวมถึง
*'''รถยนต์นั่ง''' หมายความว่า รถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบสำหรับเพื่อใช้นั่งเป็นปกติวิสัย และให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ด้านข้างและหรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่ง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด
+
(ก) น้ำหรือน้ำแร่ตามธรรมชาติ
*'''รถยนต์โดยสาร''' หมายความว่า รถตู้หรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้ขนส่งคนโดยสารจำนวนมากรวม ทั้งรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน
+
(ข) น้ำกลั่นหรือน้ำกรองสําหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง
*'''รถยนต์กระบะ''' หมายความว่า รถยนต์ที่มีตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกซึ่งเปิดโล่งจนถึงท้ายรถโดยไม่มีหลังคา
+
(ค) เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี
 +
(ง) น้ำนมจืด น้ำนมอื่นๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร
 +
(จ) เครื่องดื่มซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
 +
(ฉ) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
  
 
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์  ==
 
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์  ==

รุ่นเมื่อ 09:35, 11 เมษายน 2560

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องดื่ม

รถยนต์นั่ง
รถยนต์โดยสาร
รถยนต์กระบะ

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 2 เครื่องดื่ม หมายความว่า

  1. สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปน ซึ่งไม่มีแอลกอฮอล์หรือมีแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ ๐.๕ อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้แต่ไม่รวมถึง

(ก) น้ำหรือน้ำแร่ตามธรรมชาติ (ข) น้ำกลั่นหรือน้ำกรองสําหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง (ค) เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี (ง) น้ำนมจืด น้ำนมอื่นๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร (จ) เครื่องดื่มซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน้ำแข็ง (ฉ) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
ตอนที่ 6 รถยนต์
06.01 รถยนต์นั่ง 80
06.02 รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน 80
06.03 รถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม 40
06.90 อื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎหมายกระทรวง 80