ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องดื่ม (พรบ. พ.ศ.2560)"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องดื่ม)
(พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม)
แถว 15: แถว 15:
 
# อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
 
# อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
  
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์ ==
+
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม ==
 
{| class="wikitable"  
 
{| class="wikitable"  
! style="width: 10%;"| ประเภทที่
+
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ประเภทที่'''
! รายการ
+
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''รายการ'''
! อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ
+
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า (ร้อยละ)'''
! ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
+
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''หน่วย'''
|-
+
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท)'''
 +
|- valign="top"
 
|
 
|
| ตอนที่ 6 รถยนต์
+
| ตอนที่ 2 เครื่องดื่ม
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
|-
+
|- valign="top"
| 06.01
+
| 02.01
| รถยนต์นั่ง
+
| น้ำแร่เทียม น้ำโซดาและน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆและไม่ปรุงกลิ่นรส
| align="center" | 80
+
| align="center" | 30
 +
| align="center" | ลิตร
 +
| align="center" | 20
 
|
 
|
|-
+
|- valign="top"
| 06.02  
+
| 02.02
| รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
+
| น้ำแร่ และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตามประเภทที่ 02.03
| align="center" | 80
+
| align="center" | 30
 +
| align="center" | ลิตร
 +
| align="center" | 20
 
|  
 
|  
|-
+
|- valign="top"
| 06.03
+
| 02.03
| รถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม
+
| น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม
| align="center" | 40
+
| align="center" | 30
 +
| align="center" | ลิตร
 +
| align="center" | 20
 
|
 
|
|-
+
|- valign="top"
| 06.90
+
| 02.04
| อื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎหมายกระทรวง
+
| หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก
| align="center" | 80
+
| align="center" | 30
 +
| align="center" | ลิตร
 +
| align="center" | 100
 +
|
 +
|- valign="top"
 +
| 02.05
 +
| อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
 +
| align="center" | 30
 +
| align="center" | ลิตร
 +
| align="center" | 20
 +
|
 +
|- valign="top"
 +
| 02.90
 +
| อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
 +
| align="center" | 30
 +
| align="center" | ลิตร
 +
| align="center" | 20
 
|  
 
|  
 
|}
 
|}

รุ่นเมื่อ 10:19, 11 เมษายน 2560

เข้าชมรายละเอียดของสินค้าเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องดื่ม

รถยนต์นั่ง
รถยนต์โดยสาร
รถยนต์กระบะ

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 2 สินค้าเครื่องดื่ม หมายความว่า

 1. สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปน ซึ่งไม่มีแอลกอฮอล์หรือมีแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ ๐.๕ อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้แต่ไม่รวมถึง
  • น้ำหรือน้ำแร่ตามธรรมชาติ
  • น้ำกลั่นหรือน้ำกรองสําหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง
  • เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี
  • น้ำนมจืด น้ำนมอื่นๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร
  • เครื่องดื่มซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
  • เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
 2. หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก
 3. อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่า (ร้อยละ) หน่วย อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามปริมาณ (หน่วย-บาท)
ตอนที่ 2 เครื่องดื่ม
02.01 น้ำแร่เทียม น้ำโซดาและน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆและไม่ปรุงกลิ่นรส 30 ลิตร 20
02.02 น้ำแร่ และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตามประเภทที่ 02.03 30 ลิตร 20
02.03 น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมัก และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม 30 ลิตร 20
02.04 หัวเชื้อเข้มข้นเฉพาะที่ใช้กับเครื่องผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่มเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดขายปลีก 30 ลิตร 100
02.05 อาหารชนิดเหลว หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 30 ลิตร 20
02.90 อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 30 ลิตร 20