เรือ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 16:22, 15 พฤศจิกายน 2557 โดย Photchanan (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรือ

เรือเป็นยานพาหนะทางน้ำ เรือยอชต์เป็นเรือที่มีความหรูหรา และมีราคาแพง ใช้ในการท่องเที่ยว พักผ่อน ในทะเลและมหาสมุทร เรือยอชต์และยานพาหนะทางน้ำเพื่อความสำราญ (Yacht and boat used for leisure purpose) เป็นสินค้าที่ต้องมีการเสียภาษีตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527[1] พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และ [2] เพราะจัดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่อย่างไรก็ตาม ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2547[3] ได้ประกาศยกเว้นภาษีดังกล่าวและได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน


ประเภทสินค้าและคุณสมบัติของสินค้าเรือ

Luxury yatchs - Gold Coast, QLD

ประเภทสินค้าเรือ

ประเภทสินค้าเรือ

คณะทำงานฯ ได้วิเคราะห์ ออกแบบ และจำแนกประเภทเรือที่มีการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ดังแสดงในรูป โดยการจำแนกประเภทดังกล่าวได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พิกัดภาษีศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ มาตรฐานสากล รวมถึงประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจของกรมสรรพสามิต

เรือยอชต์
ยานพาหนะทางน้ำที่มีความหรูหรา และมีราคาแพง ใช้ในการท่องเที่ยว พักผ่อน ในทะเลและมหาสมุทร
เรือพาย
ยานพาหนะทางน้ำที่ใช้พายในการบังคับเรือให้เคลื่อนที่
เรือกรรเชียง
เรือพายประเภทหนึ่ง ที่ผู้พายใช้ไม้พาย 2 อัน ข้างละ 1 อัน บังคับเรือให้เคลื่อนที่
เรือยาง
เรือยางที่เปล่าลมให้ลอยน้ำได้

คุณสมบัติของเรือ

  • เครื่องหมายการค้าหลัก

:เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าหลักของสินค้าหรือบริการ

ค่าที่เป็นไปได้:ชื่อสินค้า / ตรา / ยี่ห้อสินค้า เช่น Sunseeker, Baltic Shipyard
  • เครื่องหมายการค้ารอง
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติ

เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้ารองของสินค้าหรือบริการ(ถ้ามี)

ค่าที่เป็นไปได้:เช่น Sunseeker 88 Yacht
  • ราคา C.I.F
ราคา Cost, Insurance and Freight สำหรับสินค้านำเข้า
  • ราคาขายปลีก
ราคาขายปลีกของสินค้า
  • ราคา ณ โรงอุตสาหกรรม
ราคาขาย ณ หน้าโรงอุตสาหกรรมเรือ ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเรือต้องแจ้งแก่กรมสรรพสามิตเพื่อชำระภาษี
  • เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่
เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่ ถ้าเป็นสินค้านำเข้าตอบ ใช่ ถ้าไม่ใช่สินค้านำเข้าตอบ ไม่
ค่าที่เป็นไปได้:ใช่ / ไม่

พิกัดอัตราภาษีเรือ

การเชื่อมโยงกับพิกัดศุลกากร

เอกสารอ้างอิง

  1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
  2. พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
  3. [1] ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 70 พ.ศ.2547