ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แก้วและเครื่องแก้ว"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(การคำนวณภาษี)
(การคำนวณภาษี)
แถว 262: แถว 262:
  
 
==การคำนวณภาษี==
 
==การคำนวณภาษี==
 +
สินค้าแก้วและเครื่องแก้วได้กำหนดการเก็บภาษีตามมูลค่าแต่เพียงอย่างเดียว
 +
 +
==วิธีการคำนวณภาษี==
 
     '''ภาษีสรรพสามิต=(ราคาขายปลีกแนะนำx ภาษีตามมูลค่า)​
 
     '''ภาษีสรรพสามิต=(ราคาขายปลีกแนะนำx ภาษีตามมูลค่า)​
  

รุ่นเมื่อ 04:53, 29 พฤษภาคม 2563

ความรู้ทั่วไปของแก้วและเครื่องแก้ว

แก้วและเครื่องแก้ว
แก้วเครื่องดื่มแบบเสต็มแวร์ (ทรงสูง มีก้าน)

ความหมายของสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว

ผลิตภัณฑ์แก้วและเครื่องแก้ว คือ สิ่งของและเครื่องใช้ที่ทำด้วยแก้ว ได้แก่ แก้ว เลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ

คุณลักษณะสินค้า

คุณลักษณะสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ ความหมาย
1 ชื่อผลิตภัณฑ์ (แบบหรือรุ่น) รุ่นของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
2 ยี่ห้อ เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าหลักของสินค้าหรือบริการ
3 มีส่วนผสมทางเคมีที่ทำให้เกิดความแวววาว แกะสลักได้ง่ายหรือไม่ ระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมทางเคมีที่ทำให้เกิดความแวววาว แกะสลักได้ง่าย ได้แก่ ตะกั่วออกไซด์ (PbO), แบเรียมออกไซด์ (BaO), สังกะสีออกไซด์ (ZnO), โปแตสเซียมออกไซด์ (K2O) หรือไม่
4 สัดส่วนของส่วนผสมทางเคมีที่ทำให้เกิดความแวววาว แกะสลักได้ง่าย ระบุชื่อและร้อยละของส่วนผสมทางเคมีที่ทำให้เกิดความแวววาว แกะสลักได้ง่าย ได้แก่ ตะกั่วออกไซด์ (PbO), แบเรียมออกไซด์ (BaO), สังกะสีออกไซด์ (ZnO), โปแตสเซียมออกไซด์ (K2O)
5 นำไปเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่นหรือไม่ นำไปเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
6 ราคาขายปลีกแนะนำ ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
7 เป็นสินค้ายกเว้นหรือไม่ เป็นสินค้ายกเว้น ได้แก่ เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณเทียม หรือ อวัยวะเทียม หรือไม่ (ไม่เข้าพิกัด)
8 เป็นสินค้าส่งออกหรือจำหน่ายในประเทศ ระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือ เพื่อเป็นสินค้าส่งออก
9 เป็นสินค้านำเข้าหรือไม่ ระบุว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือไม่
10 วัตถุประสงค์การใช้งาน ชนิดของผลิตภัณฑ์โดยดูจากวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้แก่ แก้วเครื่องดื่มแบบสเต็มแวร์ (ทรงสูง มีก้าน)/ แก้วเครื่องดื่มอื่น ๆ/ เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร (นอกจากแก้วเครื่องดื่ม) หรือใช้ในครัว/ เครื่องแก้วอื่น ๆ / ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียม และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน/ ลูกกลมแก้วขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ม.ม.

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
05.01 แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ 0
05.90 อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 30

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01 แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01/2 แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (1) (4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-10 แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-02 แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-04 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
ภส.05-04/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/2 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ภส.05-05 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-06 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12 คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12/1 รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภษ.01-51 คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบนการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่น
ภษ.01-51/1 คำขอยกเว้น ภาษีสรรพสามิต แก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลที่ นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบ ในการผลิตสินค้า หรือสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออก (กรณีวางหนังสือค้ำ ประกัน)

การคำนวณภาษี

สินค้าแก้วและเครื่องแก้วได้กำหนดการเก็บภาษีตามมูลค่าแต่เพียงอย่างเดียว

วิธีการคำนวณภาษี

    ภาษีสรรพสามิต=(ราคาขายปลีกแนะนำx ภาษีตามมูลค่า)​
    ภาษีพึงชำระ​=   ภาษีสรรพสามิต+(ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น)​

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

สมมุติราคาขายปลีกแนะนำของสินค้าแก้วและเครื่องแก้วคือ 300 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = (300 x 0 x 0.01) = 0 บาท
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 = 0 x 0.1 = 0 บาท
รวมภาษีสรรพสามิต + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ที่ต้องชำระ = 0 + 0 = 0 บาท

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว

พิกัดศุลากร (Harmonize) สินค้าแก้วและเครื่องแก้ว สำหรับการนำเข้า/ส่งออกสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร และในการแจ้งขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสินค้า จำเป็นที่จะต้องทราบพิกัดของศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดสินค้าของกรมสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรของสินค้าแก้วและเครื่องแก้ว