แบตเตอรี่

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 01:24, 18 ธันวาคม 2557 โดย Thammasat (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปของแบตเตอรี่

ความรู้ทั่วไปของแบตเตอรี่

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ตอนที่ 8 สินค้าอื่นๆ (4) แบตเตอรี่ ปัจจุบันในการเสียภาษีอ้างอิงตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 , ประกาศกระทรวงการคลังลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 และ วันที่ 25 มิถุนายน 2540(กรมสรรพสามิต: http://www.excise.go.th/KNOWLEDGE/GOODS_KNOW/BATTERY/index.htm)

ความหมายของสินค้าแบตเตอรี่ของกรมสรรพสามิต

ความหมายของสินค๎าแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ คือ อุปกรณ์ที่บรรจุพลังงานไฟฟ้าในรูปของพลังงานเคมี แล๎วจำยเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงออกไปใช๎งาน ประเภทของแบตเตอรี่ แบํงออกเป็น 2ประเภท ได๎แกํ แบตเตอรี่แห๎ง (Dry Cell) และ แบตเตอรี่น้า (Storage Battery)พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ตอนที่ 8 สินค้าอื่นๆ (4)(กรมทหารสื่อสาร: http://signal.rta.mi.th/smpd/smpdsf/Interest/Magazine/training.html) ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับสินค๎าแบตเตอรี่ความหมายทั่วไปของสินค๎าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยน พลังงานเคมีที่เก็บไว้เป็นพลังงานไฟฟ้า ได้มีการค้นพบว่า มีการใช้แบตเตอรี่ตั้งแต่สมัย บาบิโลเนียน เมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตศักราช แต่แบตเตอรี่ที่มีใช้ในปัจจุบัน เป็นการค้นคว้าทดลองของนักวิทยาศาสตร์เมื่อ 200 ปีที่แล้ว ซึ่งแบ่งตามลักษณะของการใช้งานได้เป็น 4 ชนิดคือ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ , แบตเตอรี่ทุติยภูมิ , แบตเตอรี่เชิงกล , แบตเตอรี่ผสม . แบตเตอรี่

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่ มีดังต่อไปนี้

พิกัดภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่

การคานวณภาษี/ฐานภาษี ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กาหนด โดยคานวณภาษีสรรพสามิต ได้ดังนี้

 ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษี
             = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต
             = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 𝑥 อัตราภาษีสรรพสามิต1−(1.1 𝑥 อัตราภาษีสรรพสามิต)
 • หากระบุอัตราภาษีทั้งตามปริมาณและตามมูลค่า ให้คานวณค่าภาษีสรรพสามิตทั้ง 2 อัตราก่อน และให้ใช้อัตราที่คิดได้สูงกว่า
 ตัวอย่างการคานวณภาษีแบบแยกออก
       ภาษีสรรพสามิต = ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม x อัตราภาษี /1-(1.1x อัตราภาษี)
 • วิธีการคานวณภาษีแบตเตอรี่ที่นาเข้าจากต่างประเทศ

ผู้นาเข้ามีหน้าที่เสียภาษีในอัตราภาษีที่กาหนดโดยให้ถือมูลค่า คือ ราคา C.I.F. ของสินค้าบวก ด้วยอากรค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่จะได้กาหนดโดยพราราชกฤษฎีกา แต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม

      ภาษีสรรพสามิต = มูลค่าดังกล่าว x อัตราภาษีสรรพสามิต
                 = 𝐶.𝐼.𝐹.+อากรขาเข้า+ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่า 𝑥 อัตราภาษี /1−(1.1 𝑥 อัตราภาษี)

ประเภทสินค้าและคุณสมบัติของแบตเตอรี่

ประเภทสินค้า

ประเภทสินค้าแบตเตอรี่พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

ประเภทแบตเตอรี่ที่แบํงโดยกรมสรรพสามิต มี 2 ประภทคือ (กรมสรรพสามิต: http://www.excise.go.th/KNOWLEDGE/GOODS_KNOW/BATTERY/index.htm) แบตเตอรี่แห๎ง (Dry Cell) มีคุณสมบัติในการให๎กาเนิดพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงที่ได๎จากการแปลงผันพลังงาน โดยกระบวนการเคมีไฟฟ้า เมื่อใช๎งานจนหมดหรือพลังไฟฟ้าหมดมักต๎องทิ้งไป ไมํสามารถนาไปบรรจุไฟฟ้ากลับให๎เต็มใหมํได๎ เชํน ถำนไฟฉาย แบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่มือถือ มีทั้งใช๎แล๎วทิ้งและสามารถนามาบรรจุไฟฟ้าใหมํ (Recharge) ได๎

แบตเตอรี่น้ำ (Storage Battery) มีคุณสมบัติในการใช๎งานคือ เมื่อใช๎แบตเตอรี่พลังงานเคมีภาพในแบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงจำยกระแสไฟตรงออกมา และเมื่อใช๎งานจนไฟฟ้าหมดหรือเลิกใช๎งาน สามารถนาแบตเตอรี่ไปบรรจุไฟฟ้าเพิ่มเติมได๎ เพื่อปรับสภาพทางเคมีให๎กลับสูํสภาพเดิมได๎ หรือสามารถใช๎งานแบตเตอรี่กลับไปกลับมาได๎เป็นเวลานานจนกวำแบตเตอรี่น้านั้นจะเสื่อมสภาพ เชํน แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่เรือยนต์

ประเภทสินค้าแบตเตอรี่ตามชนิดของสินค้า

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล