ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไนต์คลับ ดิสโกเธค"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(พิกัดภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับ ดิสโกเธค)
แถว 45: แถว 45:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
==ประเภทสินค้าและคุณสมบัติของสถานบริการไนท์คลับ ดิสโกเธค==
 
การจัดประเภทของสถานบริการไนท์คลับ ดิสโกเธค (Data Taxonomy) หมายถึง การจัดประเภทของสถานบริการไนท์คลับ ดิสโกเธคให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกและประโยชน์ในการนาไปใช้งาน
 
คุณสมบัติของข้อมูล (Data Property) หมายถึง เขตของข้อมูล (Data Field) ของสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ เพื่อนาไปใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทารายงานเพื่อนาเสนอข้อมูลของสินค้าในมิติต่างๆ
 
==ประเภท==
 
===ประเภทบริการไนท์คลับ และดิสโกเธคตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต===
 
[[File:NightClubProperty01.jpg|thumb|ประเภทบริการไนท์คลับ และดิสโกเธคตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต]]
 
*09.01 ไนท์คลับและดิสโกเธค
 
** (1) รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
 
** (2) รายรับอื่นๆ
 
 
===ประเภทบริการไนท์คลับ และดิสโกเธคตามชนิดของกิจการ===
 
[[File:NightClubProperty02.jpg|thumb|ประเภทบริการไนท์คลับ และดิสโกเธคตามชนิดของกิจการ]]
 
*ไนท์คลับดิสโกเธค
 
**ไนท์คลับ
 
***เลาน์
 
***คาราโอเกะ
 
***ผับ
 
***ร้านอาหาร
 
***อื่นๆ
 
**ดิสโกเธค
 
 
==คุณสมบัติ==
 
[[File:NightClubProperty03.jpg|thumb|คุณสมบัติทั้งหมดของบริการไนท์คลับ และดิสโกเธค]]
 
[[File:ExNightClubProperty04.jpg|thumb|ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลบริการไนท์คลับ และดิสโกเธค พิกัดอัตราภาษี และการเชื่อมโยงข้อมูล]]
 
===คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต===
 
ชื่อสถานบริการ
 
*มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือไม่
 
*มีอาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มจำหน่ายหรือให้บริการหรือไม่
 
*จัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงหรือไม่
 
*จัดให้มีที่เต้นรำหรือมีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยหรือไม่
 
*รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
 
 
===คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล===
 
*ชื่อสถานบริการ
 
*มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือไม่
 
*มีอาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มจำหน่ายหรือให้บริการหรือไม่
 
*จัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงหรือไม่
 
*จัดให้มีที่เต้นรำหรือมีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยหรือไม่
 
*รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
 
  
 
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
 
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==

รุ่นเมื่อ 13:36, 9 กรกฎาคม 2558

ความรู้ทั่วไปของไนท์คลับ ดิสโกเธค

Night club in Kharkov

ความหมายของบริการไนท์คลับและดิสโกเธค

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการประเภทไนท์คลับและดิสโกเธคซึ่งกำหนดให้เก็บจากรายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือเครื่องเสียง หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง หมายถึง แม้ไม่จัดให้มีที่เต้นรำไว้อย่างชัดแจ้งแต่ปรากฏว่ามีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยในสถานที่แห่งนั้น ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประเภทไนท์คลับและดิสโกเธคที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย
นอกจากนี้ สถานบริการที่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประเภทไนท์คลับและดิสโกเธคที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย ดังมีรายละเอียดของ สถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 ดังนี้
(4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
 (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอม หรือปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
 (ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
 (ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม
 (ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไนท์คลับ ดิสโกเธคในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

พิกัดภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับ ดิสโกเธค

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
09.01 - ไนท์คลับและดิสโกเธค
(1) รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง 20 10
(2) รายรับอื่นๆ 20 ยกเว้นภาษี

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภษ.01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ภษ.01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ภษ 01-12ก แบบรายการภาษีสรรพสามิต
ภษ.01-42ก งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ
ภษ.01-44ก แบบแจ้งราคาค่าบริการ พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการ