ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไนต์คลับ ดิสโกเธค"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙)
 
 
(มิได้แสดง 73 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน)
แถว 1: แถว 1:
ตาม '''พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙''' ได้กำหนดนิยามสำหรับไนท์คลับและดิสโกเธคไว้ดังนี้..
+
เข้าชมรายละเอียดของบริการไนต์คลับและดิสโกเธคตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 [[ไนต์คลับ ดิสโกเธค (พรบ. พ.ศ.2560)|คลิกที่นี่]]
  
'''มาตรา ๓''' ในพระราชบัญญัติน้ีในทางการค้า ดังต่อไปน้ี
+
==ความรู้ทั่วไปของไนต์คลับ ดิสโกเธค==
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่ท่ีตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า ดังต่อไปนี้
+
[[File:Night club in Kharkov.JPG|thumb|ไนต์คลับ ดิสโกเธค]]
 +
'''ความหมายของบริการไนต์คลับและดิสโกเธค'''
  
(๑) สถานเต้นรํา รําวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทท่ีมีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ
+
:การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคซึ่งกำหนดให้เก็บจากรายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือเครื่องเสียง หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง หมายถึง แม้ไม่จัดให้มีที่เต้นรำไว้อย่างชัดแจ้งแต่ปรากฏว่ามีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยในสถานที่แห่งนั้น ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย
  
() สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจําหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า
+
:นอกจากนี้ สถานบริการที่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่ง[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00135862.PDF พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509] ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย ดังมีรายละเอียดของ สถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่ง[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00135862.PDF พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509] ดังนี้
 +
{|
 +
|
 +
(4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
 +
  (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอม หรือปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
 +
  (ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
 +
  (ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม
 +
  (ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 +
|}
  
(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจําหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูปแบบอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้
+
==คุณลักษณะของบริการ==
    (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอม หรือปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
+
[[file:Detail-nightclub.png|200px|thumb|right|คุณลักษณะบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค]]
    (ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้ บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
+
    (ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้น บนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม
+
    (ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
+
  
() สถานที่ท่ีมีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจําหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
+
{| class="wikitable"
 +
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ลำดับที่'''
 +
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ'''
 +
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ความหมาย'''
 +
|- valign="top"
 +
| 1||ชื่อสถานบริการ||ชื่อที่จดทะเบียนของสถานบริการ
 +
|- valign="top"
 +
| 2||มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือไม่||ระบุว่าสถานบริการมีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือไม่
 +
|- valign="top"
 +
| 3||มีอาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มจำหน่ายหรือให้บริการหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการมีอาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มจำหน่ายหรือให้บริการหรือไม่
 +
|- valign="top"
 +
| 4||จัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงหรือไม่
 +
|- valign="top"
 +
| 5||จัดให้มีที่เต้นรำหรือมีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการจัดให้มีที่เต้นรำหรือมีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยหรือไม่
 +
|- valign="top"
 +
| 6||รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง||ระบุรายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
 +
|}
 +
 
 +
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
 +
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไนต์คลับ ดิสโกเธคในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
 +
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C007/%C007-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
 +
* [http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BE08/%BE08-20-9999-update.pdf พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00119224.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 28 ม.ค. 2546]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00135862.PDF พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509]
 +
 
 +
==พิกัดภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค==
 +
{| class="wikitable"
 +
!  valign="top" | ประเภทที่
 +
!  valign="top" | รายการ
 +
!  valign="top" | อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ
 +
!  valign="top" | ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
 +
|-
 +
| 09.01
 +
| - ไนต์คลับและดิสโกเธค
 +
|
 +
|
 +
|-  valign="top"
 +
|
 +
| (1) รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
 +
| align="center" | 20
 +
| align="center" | 10
 +
|-  valign="top"
 +
|
 +
| (2) รายรับอื่นๆ
 +
| align="center" | 20
 +
| align="center" | ยกเว้นภาษี
 +
|-  valign="top"
 +
|}
 +
 
 +
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตไนต์คลับ ดิสโกเธค ==
 +
 
 +
:[http://etrs.excise.go.th/web/index.php?domain=Nightclub&class=nightclub ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตไนต์คลับ ดิสโกเธค] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ
 +
 
 +
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
 +
{| class="wikitable"
 +
! หมายเลขแบบ
 +
! ชื่อแบบ
 +
! ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
 +
|-
 +
| ภษ.01-04
 +
| คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
 +
|
 +
*[[media:Ps01-04.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Ps01-04instruction-Nightclub.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps01-04filled-Nightclub.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภษ.01-05
 +
| คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
 +
|
 +
*[[media:Ps01-05.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Ps01-05instruction-Nightclub.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps01-05filled-Nightclub.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภษ 01-12ก
 +
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต
 +
|
 +
*[[media:Ps01-12ก.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Ps01-12กinstruction-Nightclub.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps01-12filled-Nightclub.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภษ.01-42ก
 +
| งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ
 +
|
 +
*[[media:Ps01-42ก.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Ps01-42กinstruction-Nightclub.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps01-42กfilled-Nightclub.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|-
 +
| ภษ.01-44ก
 +
| แบบแจ้งราคาค่าบริการ พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการ
 +
|
 +
*[[media:Ps01-44ก.pdf|แบบฟอร์ม]]
 +
*[[media:Ps01-44กinstruction-Nightclub.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
 +
*[[media:Ps01-44กfilled-Nightclub.pdf|ตัวอย่าง]]
 +
|}
 +
 
 +
==การคำนวณภาษี==
 +
{{การคำนวณภาษีบริการ}}
 +
=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
 +
ผู้ประกอบการกิจการไนต์คลับและดิสโกเธคสามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้
 +
สมมติให้ผู้ประกอบกิจการประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคมีรายรับเท่ากับ 10,000 บาท ต่อเดือน
 +
{|
 +
|
 +
''การคำนวณ'' รายรับต่อเดือน 10,000 บาท
 +
ภาษีสรรพสามิต = 10,000 x 10% = 1,000 บาท (1)
 +
ภาษีเพื่อมหาดไทย = 1,000 x 10% = 100 บาท (2)
 +
ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ = (1) + (2) หรือ 10,000 x 11 %
 +
  = 1,100 บาท
 +
|}
 +
 
 +
[[en: Nightclub_and_Discotheque]]

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 07:36, 27 เมษายน 2560

เข้าชมรายละเอียดของบริการไนต์คลับและดิสโกเธคตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปของไนต์คลับ ดิสโกเธค

ไนต์คลับ ดิสโกเธค

ความหมายของบริการไนต์คลับและดิสโกเธค

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคซึ่งกำหนดให้เก็บจากรายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือเครื่องเสียง หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง หมายถึง แม้ไม่จัดให้มีที่เต้นรำไว้อย่างชัดแจ้งแต่ปรากฏว่ามีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยในสถานที่แห่งนั้น ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย
นอกจากนี้ สถานบริการที่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย ดังมีรายละเอียดของ สถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ดังนี้
(4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
 (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอม หรือปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
 (ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
 (ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม
 (ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

คุณลักษณะของบริการ

คุณลักษณะบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ ความหมาย
1 ชื่อสถานบริการ ชื่อที่จดทะเบียนของสถานบริการ
2 มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือไม่ ระบุว่าสถานบริการมีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือไม่
3 มีอาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มจำหน่ายหรือให้บริการหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการมีอาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มจำหน่ายหรือให้บริการหรือไม่
4 จัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงหรือไม่
5 จัดให้มีที่เต้นรำหรือมีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยหรือไม่ ระบุว่าสถานบริการจัดให้มีที่เต้นรำหรือมีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยหรือไม่
6 รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ระบุรายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไนต์คลับ ดิสโกเธคในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

พิกัดภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
09.01 - ไนต์คลับและดิสโกเธค
(1) รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง 20 10
(2) รายรับอื่นๆ 20 ยกเว้นภาษี

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตไนต์คลับ ดิสโกเธค

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตไนต์คลับ ดิสโกเธค เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภษ.01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ภษ.01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ภษ 01-12ก แบบรายการภาษีสรรพสามิต
ภษ.01-42ก งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ
ภษ.01-44ก แบบแจ้งราคาค่าบริการ พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการ

การคำนวณภาษี

ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต 

วิธีการคำนวณภาษี

การคำนวณภาษี/ฐานภาษี

การเสียภาษีภาษีตามมูลค่า ให้ถือมูลค่าตามค่าบริการ โดยรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ

ค่าบริการ หมายถึง ต้นทุน + กำไร โดยที่ไม่รวมภาษี
มูลค่า = ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

ดังนั้น

ภาษีสรรพสามิต = (ค่าบริการ  + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต

หากยังไม่ทราบค่าภาษีสรรพสามิต แล้วจะคำนวณค่าภาษีได้อย่างไร ?

ดังนั้น จึงแก้สมการเพื่อคำนวณค่าภาษีสรรพสามิต ดังนี้

ภาษีสรรพสามิต = (ค่าบริการ + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษี

กำหนดให้

T = ภาษีสรรพสามิต, A = ค่าบริการ, R = อัตราภาษี, 0.1T = ภาษีเพื่อมหาดไทย

จะได้

T = (A + T + 0.1T)R
T = (A + 1.1T)R
T = AR + 1.1TR
T - 1.1TR = AR
T(1 - 1.1R) = AR
T = AR/(1-1.1R)

ดังนั้น แทนค่าสัญลักษณ์ได้ดังนี้

ภาษีสรรพสามิต = ค่าบริการ  x อัตราภาษี / (1 - (1.1 x อัตราภาษี))

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

ผู้ประกอบการกิจการไนต์คลับและดิสโกเธคสามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้ สมมติให้ผู้ประกอบกิจการประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคมีรายรับเท่ากับ 10,000 บาท ต่อเดือน

การคำนวณ รายรับต่อเดือน 10,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต = 10,000 x 10% = 1,000 บาท (1)
ภาษีเพื่อมหาดไทย = 1,000 x 10% = 100 บาท (2)
ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ = (1) + (2) หรือ 10,000 x 11 %
  = 1,100 บาท