ไนต์คลับ ดิสโกเธค

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เนื้อหา

ความรู้ทั่วไปของไนท์คลับ ดิสโกเธค

Night club in Kharkov

ความรู้ทั่วไปของไนท์คลับ ดิสโกเธค

บริการไนท์คลับ และดิสโกเธคเป็นบริการหนึ่งที่มีการควบคุมการประกอบการจากกรมสรรพสามิต ผู้ประกอบการที่สนใจเป็นผู้ประกอบการบริการไนท์คลับ และดิสโกเธค จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับบริการไนท์คลับ และดิสโกเธค ดังนั้นในบทนี้จะอธิบายความหมาย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริการไนท์คลับ และดิสโกเธค
1.1 ไนท์คลับ และดิสโกเธค
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการประเภทไนท์คลับและดิสโกเธคซึ่งกำหนดให้เก็บจากรายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือเครื่องเสียง หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง หมายถึง แม้ไม่จัดให้มีที่เต้นรำไว้อย่างชัดแจ้งแต่ปรากฏว่ามีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยในสถานที่แห่งนั้น ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประเภทไนท์คลับและดิสโกเธคที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วย

ความหมายของสถานบริการของกรมสรรพสามิต

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พ.ศ.2546 ได้ให้ความหมายของการบริการและสถานบริการ ดังนี้

 • “บริการ” หมายความว่าการให้บริการในทางธุรกิจในสถานบริการ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
 • “สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่สำหรับประกอบกิจการในด้านบริการ และให้หมายความรวมถึงสำนักงานใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นในการประกอบกิจการ ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดสถานที่ให้บริการได้แน่นอน

ความหมายของสถานบริการไนท์คลับ ดิสโกเธคของกรมสรรพสามิต

ตาม พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ได้กำหนดนิยามสำหรับไนท์คลับและดิสโกเธคไว้ดังนี้..

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ีในทางการค้า ดังต่อไปน้ี “สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่ท่ีตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า ดังต่อไปนี้

(๑) สถานเต้นรํา รําวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทท่ีมีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ

(๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจําหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า

(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจําหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูปแบบอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอม หรือปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
(ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้ บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า
(ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้น บนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม
(ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

(๕) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจําหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไนท์คลับ ดิสโกเธคในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

พิกัดภาษีสรรพสามิตสถานบริการไนท์คลับ ดิสโกเธค

อัตราภาษี ร้อยละ 10 + อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย (10% ของภาษีสรรพสามิต) โดยจัดเก็บจากฐานภาษี คือ รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
(1) รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียง หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง อัตราภาษี 10 %
(2) รายรับอื่น ๆ ยกเว้นภาษี

ประเภทสินค้าและคุณสมบัติของสถานบริการไนท์คลับ ดิสโกเธค

การจัดประเภทของสถานบริการไนท์คลับ ดิสโกเธค (Data Taxonomy) หมายถึง การจัดประเภทของสถานบริการไนท์คลับ ดิสโกเธคให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกและประโยชน์ในการนาไปใช้งาน คุณสมบัติของข้อมูล (Data Property) หมายถึง เขตของข้อมูล (Data Field) ของสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ เพื่อนาไปใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทารายงานเพื่อนาเสนอข้อมูลของสินค้าในมิติต่างๆ

ประเภท

ประเภทบริการไนท์คลับ และดิสโกเธคตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

ประเภทบริการไนท์คลับ และดิสโกเธคตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
 • 09.01 ไนท์คลับและดิสโกเธค
  • (1) รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
  • (2) รายรับอื่นๆ

ประเภทบริการไนท์คลับ และดิสโกเธคตามชนิดของกิจการ

ประเภทบริการไนท์คลับ และดิสโกเธคตามชนิดของกิจการ
 • ไนท์คลับดิสโกเธค
  • ไนท์คลับ
   • เลาน์
   • คาราโอเกะ
   • ผับ
   • ร้านอาหาร
   • อื่นๆ
  • ดิสโกเธค

คุณสมบัติ

คุณสมบัติทั้งหมดของบริการไนท์คลับ และดิสโกเธค
ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลบริการไนท์คลับ และดิสโกเธค พิกัดอัตราภาษี และการเชื่อมโยงข้อมูล

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

ชื่อสถานบริการ

 • มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือไม่
 • มีอาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มจำหน่ายหรือให้บริการหรือไม่
 • จัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงหรือไม่
 • จัดให้มีที่เต้นรำหรือมีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยหรือไม่
 • รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ชื่อสถานบริการ
 • มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แห่งพรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือไม่
 • มีอาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มจำหน่ายหรือให้บริการหรือไม่
 • จัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงหรือไม่
 • จัดให้มีที่เต้นรำหรือมีการเต้นรำกันเป็นปกติวิสัยหรือไม่
 • รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง วิธีการกรอก
ภษ.01-04 คำขอจดทะเบียนสรรพสามิต ดาวน์โหลด ตัวอย่าง วิธีการกรอก
ภษ.01-05 คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง วิธีการกรอก
ภษ 01-12ก แบบรายการภาษีสรรพสามิต ดาวน์โหลด ตัวอย่าง วิธีการกรอก
ภษ.01-42ก งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง วิธีการกรอก
ภษ.01-44ก แบบแจ้งราคาค่าบริการ พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง วิธีการกรอก