ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์"

(ตัวอย่างการคำนวณภาษี)
(ประกาศกรมสรรพสามิต)
 
(มิได้แสดง 4 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน)
แถว 95: แถว 95:
 
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/ประกาศกรมสรรพสามต/img-200319093641.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 9)  (เลขอ้างอิง 475)]
 
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/ประกาศกรมสรรพสามต/img-200319093641.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 9)  (เลขอ้างอิง 475)]
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107)]
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107)]
 +
*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/img-200508121056.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปิดทำการชั่วคราว (เลขอ้างอิง 502)]
  
 
==พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต==
 
==พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต==
แถว 215: แถว 216:
 
       ภาษีสรรพสามิต =  9,345.80 x 0.1 = 934.58 บาท
 
       ภาษีสรรพสามิต =  9,345.80 x 0.1 = 934.58 บาท
  
       ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 = 934.58 x 10/100 = 93.46 บาท
+
       ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 = 934.58 x 0.1 = 93.46 บาท
  
 
       รวมทั้งสิ้น = 934.58 + 93.46 = 1,028.04 บาท
 
       รวมทั้งสิ้น = 934.58 + 93.46 = 1,028.04 บาท
แถว 234: แถว 235:
  
 
       = 1,000+100 = 1,100 บาท
 
       = 1,000+100 = 1,100 บาท
 +
==ข้อเสนอแนะ==
 +
หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6HPoqeqiYDNoIjAM4Qd0pFFtlHoGM7LWUu6jr6q6eRDPdg/viewform แบบฟอร์ม]

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 01:45, 9 พฤศจิกายน 2563

ความรู้ทั่วไป

ไนต์คลับ ดิสโกเธค

ความหมายของบริการไนต์คลับและดิสโกเธค

ให้หมายความรวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา


กรมสรรพสามิตตีความหมายของสถานบริการต่างๆ ดังนี้

 • ไนต์คลับ ดิสโกเธค

- ผู้เข้าใช้บริการมีส่วนรวมกับสถานบริการ เช่น เต้น ดีเจเปิดแผ่น การแสดงดนตรีสด

- มีดนตรี

- จัดให้มีอุปกรณ์ แสง สี เสียง

- มีอาหารจานหลัก

- มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • ผับ

- ผู้เข้าใช้บริการมุ่งเน้นการสังสรรค์

- ผู้เข้าใช้บริการมักไปกับกลุ่มเพื่อน

- ผู้เข้าใช้บริการแสวงหาความบันเทิงและพอใจร่วมกัน เช่น ฟังเพลง ร้องคาราโอเกะ ดูถ่ายทอดสดกีฬา

- มีอาหารจานหลัก

- มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เน้นการสั่งเป็นขวด)

 • บาร์

- ผู้ใช้บริการมุ่งเน้นแสวงหาคนรู้จักใหม่

- ผู้ใช้บริการมักไปคนเดียว

- มีผู้ผสมเครื่องดื่มบริการ

- ไม่มีหญิงบริการ

- มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เน้นการสั่งเป็นแก้ว เช่น ค็อกเทล)

- มีอาหารทานเล่น

 • ค็อกเทลเลาจน์

- มีการแสดงโชว์

- มีอาหารทานเล่น

- มีผู้ให้บริการ

- มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เน้นการสั่งเป็นขวด)

คุณลักษณะของบริการ

คุณลักษณะบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค

คุณสมบัติที่นำมาเสียภาษีตามความหมายที่ระบุใน กฎกระทรวง กำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
สถานบริการในกลุ่มไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ มีคุณสมบัติที่นำมาประเมินภาษีสรรพสามิต ดังนี้

ลำดับ คุณลักษณะ
1 เป็นไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ หรือไม่
2 ปิดทำการหลัง 24.00 นาฬิกาหรือไม่
3 มีการจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดต่อหน้าคนดูเพื่อการบันเทิงหรือไม่
4 จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่
5 รายรับต่อเดือนของสถานที่สำหรับดื่มกิน
6 ประเภทรายรับ ได้แก่ 1. รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงในไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ หรือ 2. รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด หรือ 3. รายรับอื่นๆ

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
17.01 ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์โดยให้หมายความรวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา
(1) รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกิน และจัดให้มีดนตรี โดยใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงในไนต์คลับดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ 10 ตารางเมตร 0
(2) รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 10 ตารางเมตร 0
(3) รายรับอื่น ๆ 0 ตารางเมตร 0

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตไนต์คลับ ดิสโกเธค เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-02 แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-08 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-17 แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
ภส.07-05 บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
ภส.07-06 งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

การคำนวณภาษี

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

ผู้ประกอบการกิจการไนต์คลับและดิสโกเธคสามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอัตรา ร้อยละ 10

ตัวอย่าง สมมติให้ผู้ประกอบกิจการประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคมีรายรับเท่ากับ 10,000 บาท ต่อเดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิธีการคำนวณ

   รายรับค่าบริการของสถานบริการ = 10,000 บาท
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 10,000 x 7/107 = 654.20 บาท
   ฐานรายรับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 10,000 - 654.20 = 9,345.80 บาท
   ภาษีสรรพสามิต = 9,345.80 x 0.1 = 934.58 บาท
   ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 = 934.58 x 0.1 = 93.46 บาท
   รวมทั้งสิ้น = 934.58 + 93.46 = 1,028.04 บาท
   รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น = 1,028 บาท

กรณีไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีสรรพสามิต

   = 10,000 x 0.1= 1,000

ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10

   = 1,000 x 0.1= 100

รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น

   = 1,000+100 = 1,100 บาท

ข้อเสนอแนะ

หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก แบบฟอร์ม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 01:45