ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(คุณลักษณะของบริการ)
(แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล)
แถว 162: แถว 162:
 
|-
 
|-
 
| ภส.03-08
 
| ภส.03-08
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (สำหรับสถานบริการ)
+
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298741.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298741.pdf แบบฟอร์ม]  

รุ่นเมื่อ 10:05, 15 พฤษภาคม 2563

ความรู้ทั่วไป

ไนต์คลับ ดิสโกเธค

ความหมายของบริการไนต์คลับและดิสโกเธค

ให้หมายความรวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา


กรมสรรพสามิตตีความหมายของสถานบริการต่างๆ ดังนี้

 • ไนต์คลับ ดิสโกเธค

- ผู้เข้าใช้บริการมีส่วนรวมกับสถานบริการ เช่น เต้น ดีเจเปิดแผ่น การแสดงดนตรีสด

- มีดนตรี

- จัดให้มีอุปกรณ์ แสง สี เสียง

- มีอาหารจานหลัก

- มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • ผับ

- ผู้เข้าใช้บริการมุ่งเน้นการสังสรรค์

- ผู้เข้าใช้บริการมักไปกับกลุ่มเพื่อน

- ผู้เข้าใช้บริการแสวงหาความบันเทิงและพอใจร่วมกัน เช่น ฟังเพลง ร้องคาราโอเกะ ดูถ่ายทอดสดกีฬา

- มีอาหารจานหลัก

- มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เน้นการสั่งเป็นขวด)

 • บาร์

- ผู้ใช้บริการมุ่งเน้นแสวงหาคนรู้จักใหม่

- ผู้ใช้บริการมักไปคนเดียว

- มีผู้ผสมเครื่องดื่มบริการ

- ไม่มีหญิงบริการ

- มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เน้นการสั่งเป็นแก้ว เช่น ค็อกเทล)

- มีอาหารทานเล่น

 • ค็อกเทลเลาจน์

- มีการแสดงโชว์

- มีอาหารทานเล่น

- มีผู้ให้บริการ

- มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เน้นการสั่งเป็นขวด)

คุณลักษณะของบริการ

คุณลักษณะบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค

คุณสมบัติที่นำมาเสียภาษีตามความหมายที่ระบุใน กฎกระทรวง กำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
สถานบริการในกลุ่มไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ มีคุณสมบัติที่นำมาประเมินภาษีสรรพสามิต ดังนี้

ลำดับ คุณลักษณะ
1 เป็นไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ หรือไม่
2 ปิดทำการหลัง 24.00 นาฬิกาหรือไม่
3 มีการจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดต่อหน้าคนดูเพื่อการบันเทิงหรือไม่
4 จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่
5 รายรับต่อเดือนของสถานที่สำหรับดื่มกิน
6 ประเภทรายรับ ได้แก่ 1. รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงในไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ หรือ 2. รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด หรือ 3. รายรับอื่นๆ

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
17.01 ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์โดยให้หมายความรวมถึงสถานที่ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา
(1) รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกิน และจัดให้มีดนตรี โดยใช้เครื่องเสียงหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงในไนต์คลับดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ 10 ตารางเมตร 0
(2) รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกินและจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 10 ตารางเมตร 0
(3) รายรับอื่น ๆ 0 ตารางเมตร 0

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตไนต์คลับ ดิสโกเธค เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-02 แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-08 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-17 แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
ภส.07-05 บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
ภส.07-06 งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

การคำนวณภาษี

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

ผู้ประกอบการกิจการไนต์คลับและดิสโกเธคสามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอัตรา ร้อยละ 10

ตัวอย่าง สมมติให้ผู้ประกอบกิจการประเภทไนต์คลับและดิสโกเธคมีรายรับเท่ากับ 10,000 บาท ต่อเดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิธีการคำนวณ

   รายรับค่าบริการของสถานบริการ = 10,000 บาท
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 10,000 * 7/107 = 654.20 บาท
   ฐานรายรับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 10,000 - 654.20 = 9,345.80 บาท
   ภาษีสรรพสามิต = 9,345.80 * 10/100 = 934.58 บาท
   ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 = 934.58 * 10/100 = 93.46 บาท
   รวมทั้งสิ้น = 934.58 + 93.46 = 1,028.04 บาท
   รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น = 1,028 บาท

กรณีไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีสรรพสามิต

   = 10,000 *10/100= 1,000

ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10

   = 1,000 * 10/100= 100

รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น

   = 1,000+100 = 1,100 บาท